Tematicky obrazek
»
»
»
Nostrifikace diplomů
Uznávání zahraničního vzdělávání

Nostrifikace Bc./Mgr. diplomů zahraničních univerzit

O uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují veřejné vysoké školy podle § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Postup nostrifikace:

1. Pro nostrifikaci žadatel předloží následující dokumenty:

  • úředně ověřenou kopii diplomu
  • úředně ověřenou kopii seznamu zkoušek
  • úřední překlady obou dokumentů do českého jazyka viz doplňující informace 214 kB
  • vyplněnou a podepsanou Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace formulář 1 MB

Žadatel doručí potřebné dokumenty na adresu archivu VŠCHT Praha osobně nebo je zašle poštou.

2. Pokud není žadatelův obor na VŠCHT Praha akreditován, je žadatel se svou žádostí odkázán na tu vysokou školu, o které je známo, že daný obor vyučuje. Pokud není taková škola odboru pro studium známa, vydá VŠCHT Praha k žádosti o uznání zamítavé stanovisko.

3. Pokud je uchazečův studijní obor totožný nebo obdobný oboru vyučovanému na některé z fakult VŠCHT Praha, postoupí se jeho žádost k vyjádření děkanovi příslušné fakulty.

4. Pokud je vyjádření děkana kladné, vydá se uchazeči po zaplacení poplatku Rozhodnutí a Osvědčení. Sazebník poplatků 214 kB

5. Pokud vyjádření děkana není kladné, vydá VŠCHT Praha k žádosti o uznání zamítavé stanovisko.

Přijímání žádostí - uznání dokladů o ukončení studia v zahraničí:
Petra Linhartová
sekretariát kvestora, archiv
Technická 5, 166 28 Praha 6
(petra1.linhartova@vscht.cz), tel.: 220 443 062

Úřední hodiny archivu VŠCHT Praha:
Út, St    9:00  – 11:00   12:00- 14:00
ČT        9:00  – 11:00
Lze domluvit i jiný čas návštěvy než v úředních hodinách.

Poznámka: V zamítavém stanovisku je obsaženo poučení o možnosti odvolání k MŠMT. Na stránkách MŠMT lze najít další, podrobnější informace k procesu nostrifikace.

Sdílej tyto stránky na

VŠCHT Praha na sociálních sítích