Tematicky obrazek
»
»
»
Servis středním školám
Servis středním školám

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze vytváří celou řadu aktivit a příležitostí pro rozvoj a motivování studentů středních škol. Každoročně se podílí na organizaci celé řady významných akcí, ať už se jedná o tradiční Den otevřených dveří a chemickou olympiádu nebo o každoročně se opakující a velice populární Letní školu nebo o kurzy a akce v rámci různých programů (Step, Step by Step atd.)

Seznam spolupracujících SŠ

V rámci popularizace vědy a výzkumu nabízíme následující aktivity:

Pro širokou veřejnost:

 • Dny otevřených dveří
 • Akademie mládeže
  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Stanice přírodovědců Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy pořádají každoročně pro studenty gymnázií, odborných škol a pro ostatní zájemce populárně vědecké přednášky. Všichni, kdo se chtějí dozvědět novinky ze světa chemie, jsou vítáni. >>
Pro studenty SŠ a ZŠ:
1. Soutěže
 • Chemická olympiáda
 • Středoškolská odborná činnost
  SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy.>>
 • Národní soutěžní přehlídka Science on Stage
  Přehlídka je určena učitelům přírodních věd (fyziky, chemie, biologie) a také zeměpisu na všech typech základních a středních škol. Vítáni jsou i doktorandi s tématy jejichž disertačních prací spadajících do těchto oblastí.
  Více informací na stránkách
  Science on Stage
 • ChemQuest
  Úkolem žáků ZŠ a SŠ je ve dvou- až tříčlenných týmech navrhnout a zrealizovat atraktivní experiment na zadané téma >>

 • Fotosoutěž Chemie je cool!

2. Letní akce

 • Běstvina
  Letní odborné soustředění mladých chemiků a biologů. >>

Pro učitele SŠ a ZŠ:

 • Hodina Moderní Chemie
  neboli projekt, jak přiblížit chemii studentům. Tento projekt popularizuje chemii a moderní chemické obory, a tím se snaží přiblížit chemii studentům středních škol. Hodina je velmi interaktivní, probíhá formou dialogu s množstvím pokusů, které jsou předvedeny v průběhu hodiny. >>

 • Letní škola pro středoškolské učitele
  je součástí servisu VŠCHT Praha středním školám. Během akce dochází na půdě VŠCHT Praha ke vzájemně inspirativním setkáváním. Přednášky odborníků ze školy i mimo ni se zpravidla zabývají nejnovějšími trendy různých chemických odborností, středoškolští pedagogové naopak přicházejí s náměty, které mohou být podnětem k inovacím nabízených studijních programů.
  Každý účastník obdrží certifikát stvrzující absolvování „Letní školy středoškolských učitelů“.
  >>

 • Semináře pro středoškolské učiteleNěkteré z uvedených aktivit jsou realizovány v rámci projektů:
 • Step (7/2012–6/2014)
  Cílem projektu je popularizovat vědu, výzkum a jeho výsledky a motivovat žáky ZŠ a SŠ studovat technické či přírodovědné obory. S ohledem na své zaměření se orientuje na přírodovědu a technické obory. >>
  Samostatné stránky projektu >>>

 • Step by Step (7/2013–3/2015)
  Cílem projektu je popularizovat vědu, výzkum a jeho výsledky a motivovat žáky pražských středních škol studovat technické či přírodovědné obory. S ohledem na své zaměření se orientuje na přírodovědu a technické obory. Projekt je zaměřen na žáky středních škol. Podporováni budou zejména žáci, kteří mají teoretické znalosti přírodních a technických věd a chtějí se blíže seznámit s praktickými aplikacemi těchto znalostí a možnostmi dalšího studia a následného uplatnění na trhu práce. >> 
 • Chemie všude kolem nás - síť - Chemistry Is All Around Us Network (CIAAU Net)
  VŠCHT Praha je partnerem evropského projektu v oblasti celoživotního učení. Cílem projektu je zvýšit zájem populace o studium chemických oborů. Na webovém portálu projektu budou zveřejňovány netradiční výukové materiály z různých oblastí chemie, které se dotýkají nejen každodenního života. Výukové materiály jsou vhodné pro učitele a žáky středních a základních škol. >>

 • EuropaSecura
  Soutěž pro žáky středních škol o bezpečnosti, EU a NATO. >>

Archiv

Sdílej tyto stránky na

VŠCHT Praha na sociálních sítích