Tematicky obrazek

Vliv inokula na výsledek testu anaerobní rozložitelnosti
Influence of inoculum on the result of anaerobic biodegradability testBc. Lada Uskobová

Vedoucí/Supervisor: Doc. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

Jazyk/Language: Čeština/Czech
 
Abstrakt

Cílem této práce bylo posouzení vlivu inokula na stanovení anaerobní rozložitelnosti komplexních a jednoduchých organických substrátů. Byla provedena sada testů, ve kterých byla sledována specifická methanogenní aktivita acetotrofních methanogenů a především velikost endogenní produkce, která je základem pro vyhodnocení všech testů anaerobní rozložitelnosti. V provedených testech bylo použito inokulum různého stáří a typu, kaly ze stabilizačních nádrží městských čistíren odpadních vod (MČOV), kal z bioplynové stanice a granulovaný kal z čistírny odpadních vod potravinářského průmyslu. Pozornost byla věnována také navýšení endogenní produkce kalů z MČOV, a to dezintegrací inokula a přídavkem rozpuštěného organického substrátu. Na základě naměřených výsledků byl proveden test, který se zabývá vlivem počátečního zatížení biomasy a množství inokula. 

Kvalita inokula a uspořádání testu mohou významně ovlivnit výsledek testu anaerobní rozložitelnosti organických látek. Inokulum by mělo mít dostatečnou specifickou methanogenní aktivitu. Rozložitelnost látek stanovenou se suspenzními kaly neovlivnilo ani stáří kalu, ani rozdílný původ. Užití granulovaného kalu se ukázalo jako ne zcela vhodné, a to zejména pro stanovení rozložitelnosti nerozpustných substrátů. Navýšení endogenní produkce dezintegrací inokula na výslednou rozložitelnost nemělo vliv, přídavek rozpuštěného substrátu, octanu sodného, však ano. Výsledek testu anaerobní rozložitelnosti organických látek ovlivňuje také technologické uspořádání testu, především počáteční zatížení biomasy a celkové množství inokula.

Abstract

The work deals with the influence of inoculum on determination of an anaerobic biodegradability of complex and simple organic substrates. The set of batch tests were conducted, the specific methanogenic activity of acetotrophic methanogens and especially endogenous production which is fundamental to evaluate the degradability were monitored. Different types of inocula were used in the tests such as sludges from two different Municipal Wastewater Treatment Plants (MWTP), a sludge from a biogas station and a granular sludge from the wastewater treatment of food industry. Besides the results obtained with fresh and pre-incubated inoculum were compared. Further tests were focused on an increase of endogenous production by disintegration of inoculum and by an addition of a dissolved organic substrate. Based on the data obtained during the study a test was conducted to determine the influence of inoculum to substrate ratio (ISR) and the total amount of inoculum.

The result of the anaerobic biodegradability test can be significantly influenced by the quality of inoculum and a setup of the test. The specific methanogenic activity of inoculum should be high. Neither the pre-incubation, nor the different source of the suspended sludge affected the results of the tests. Usage of the granular sludge would not be recommended, especially not for determination of the degradability of insoluble substrates. The increase of endogenous production affected the results of the tests only in the case of addition of the dissolved organic substrate. The result of the anaerobic biodegradabilty test is also influenced by the technological setup, mainly by the ISR and the total amount of inoculum.

water_Wiki
Share this site at