Tematicky obrazek
»
»
»
Otázky, které nám kladete
Odpovědi na nejčastější otázky uchazečů

Jaká je reálná pravděpodobnost přijetí?

Zájemců o studium na VŠCHT Praha přibývá, nicméně fakulty školy se snaží optimalizací svých kapacit vyhovět co největšímu počtu uchazečů o studium. VŠCHT Praha přijímá své nové studenty na základě posouzení průběžných výsledků studia na střední škole, bez skládání přijímacích zkoušek. Čím lepší známky z matematiky, chemie, případně dalšího příbuzného předmětu se objevovaly na vašich vysvědčeních, tím pravděpodobnější je vaše přijetí.

Jaké je budoucí uplatnění absolventů VŠCHT Praha?

Naši absolventi jsou ve svých oborech špičkovými odborníky. Tomu odpovídá i relativně neproblematické uplatnění po dokončení studia. Relativně časté je uplatnění našich absolventů v zahraničí, zejména ve výzkumné sféře. Kromě technologické oblasti se naši absolventi stále častěji uplatňují ve vrcholných manažerských pozicích. Tomuto trendu odpovídá i průběžné inovování studijních plánů, zahrnujících napříště i trénink komunikačních a manažerských schopností, informační technologie v chemii, a pod.

Obecně lze říci, že absolventi nacházejí uplatnění snadno, a to nejčastěji ve vystudovaném anebo příbuzném oboru. 88 procent našlo vyhovující zaměstnání snadno nebo s mírnými obtížemi, 74 procent dotázaných uvedlo, že našlo své uplatnění v oboru, který vystudovalo, nebo v příbuzném oboru. Dlouhodobá nezaměstnanost se mezi absolventy téměř nevyskytuje - pouze 1 procento dotázaných uvedlo, že byli evidováni na úřadu práce více než půl roku. *)

Jak je obtížné sehnat kolej?

Dostupnost kolejí na VŠCHT Praha je ve srovnání s jinými pražskými vysokými školami velmi vysoká. Kapacita areálu na Jižním Městě je dostatečná, v zásadě každý mimopražský student místo na koleji získá.

Spolupracuje VŠCHT Praha s nějakými zahraničními univerzitami?

Soupis spolupracujících zahraničních univerzit je velmi rozsáhlý. VŠCHT Praha je mimořádně silně zapojena do mezinárodních studijních programů (LPP/Erasmus, Leonardo da Vinci, přímé vazby mezi školami) a 100% studentů VŠCHT Praha má možnost vycestovat a strávit část svého studia v zahraničí. Programy mezinárodních studijních výměn a podpora ze strany mateřské VŠCHT Praha znamená často úhradu veškerých nákladů spojených s pobytem v zahraničí. Studijní možnosti sahají od evropských zemí přes Spojené státy americké až po Japonsko a Čínu.

Jaký je na VŠCHT Praha přístup k počítačům?

VŠCHT Praha je vybavena moderní počítačovou sítí i odpovídajícím průběžně aktualizovaným softwarem. Všichni studenti mají ve škole počítače stále k dispozici a s nimi samozřejmě přístup na web a vlastní e-mailovou adresu. Samotný systém studia práci s počítačem předpokládá – jeho prostřednictvím si budete sestavovat rozvrh, komunikovat se svými pedagogy, budete mít přístup k odborným databázím a literatuře a dokonce i k jídelníčku v menze. Přípojkou na internet je vybavena i řada pokojů na koleji.

Lze po vystudování VŠCHT Praha pracovat v jiném oboru?

Ačkoliv nedávný rozsáhlý průzkum mezi absolventy VŠCHT Praha ukázal, že naprostá většina jich zůstává věrna vystudovanému oboru, jsou výjimky samozřejmě možné. Studium chemie, která je velmi logickým oborem, pěstuje vaše schopnosti analýzy problémů, vede vás k systematičnosti, testuje vaše logické dedukce. Taková kvalifikace je žádaná vždy, napříč nejrůznějšími obory. Ekonomie, jazyky a trénink tzv. soft skills, které jsou také možnou součástí vašeho studia na VŠCHT Praha, navíc váš rozhled a možnosti uplatnění ještě rozšiřují.

Jaká je časová náročnost studia a do jaké míry si je možné upravit rozvrh?

Časová náročnost studia koresponduje s náročností ostatních vysokých škol. Je však nezbytné počítat s časem, který strávíte v laboratořích. Práci v nich nelze nahradit žádným způsobem teoretické přípravy. Velmi podobné je to se získáváním poznatků a zkušeností při studiu např. medicíny. Podobně jako na jiných vysokých školách roste směrem k vyšším ročníkům variabilita studia a tím i možnost upravit si rozvrh podle vašich představ.

Jaký je průměrný plat absolventů školy?

Výdělky absolventa VŠCHT Praha odpovídají platům ostatních vysokoškoláků - jsou tedy spíše nadprůměrné. Finanční ohodnocení zcela pochopitelně závisí na délce pracovní kariéry - čím je praxe delší, tím vyšší je finanční ohodnocení. Průměrný měsíční příjem včetně odměn uvedlo 35 procent respondentů vyšší než 30 tisíc korun a 27 procent mezi 20 a 30 tisíci korunami. Stejně jako v celé společnosti převládá i u absolventů VŠCHT Praha lepší ohodnocení mužů než žen. Ale je nutno zdůraznit, že v porovnáním s ostatními obory jsou na tom absolventky VŠCHT Praha o něco lépe. *)

Dá se při studiu pracovat?

Samozřejmě ano. Kromě obvyklých možností studentských brigád, které vám zprostředkují agentury, mj. dvě z nich působí přímo v areálu kolejí na Jižním Městě, se můžete již od prvního ročníku ucházet o místo laboranta nebo pomocné vědecké síly na vybraných odborných ústavech školy. Tyto možnosti prohlubují vaše zkušenosti a jsou zpravidla lépe finančně ohodnoceny. Ve vyšších ročnících máte možnost se zapojit do rozsáhlejších výzkumných úkolů, často i mezinárodních. VŠCHT Praha tento způsob uplatnění svých studentů maximálně podporuje.

Je potřeba chodit na všechny přednášky?

Ať jsou přednášky povinné či nepovinné, je jejich návštěva, podobně jako na jiných vysokých školách především věcí vašeho zralého uvážení.

Odpovědi označené *) jsou citací výsledků rozsáhlého výzkumu mezi absolventy VŠCHT Praha.

Sdílej tyto stránky na

VŠCHT Praha na sociálních sítích