Tematicky obrazek
»
»
»
»
Bakalářský studijní program CHEMIE pro nadané studenty
Bakalářský studijní program CHEMIE pro nadané studenty

                ChemNote_loga.png

Studijní možnosti na VŠCHT Praha zahrnují širokou plejádu oborů od výrazně prakticky zaměřených až po vysoce teoretické. Studijní program CHEMIE umožňuje nejlepším studentům vydat se oběma směry. Studijní program CHEMIE je projektem Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha a jeho inovace probíhá od roku 2011 do roku 2013 za podpory projektu „CHEMnote - Inovace bakalářského studijního programu Chemie – moderní vzdělávání podpořené použitím notebooků – CZ.2.17/3.1.00/33248“ v rámci Prioritní osy 3 - Modernizace počátečního vzdělávání operačního programu Praha-Adaptabilita (OPPA), díky kterému inovujeme studijní sylaby a výukové materiály a zapůjčujeme studentům přenosné počítače. Více informací k projektu naleznete na stránkách projektu -  nebo v informačním letáku
 
Komu je studijní program CHEMIE určen?
Bakalářský studijní program CHEMIE byl vytvořen pro nadané studenty středních škol, kteří mají vážný zájem o hluboké a zároveň i široce zaměřené studium chemie a kteří si již během středoškolského studia osvojili důkladné znalosti základů chemie a příbuzných přírodovědných oborů. Studium připraví absolventa především pro navazující magisterské studium těch studijních oborů, které vyžadují komplexní a zevrubné znalosti chemie ale i pro případné přímé uplatnění ve vědecko-výzkumné práci. Program je určen i těm, kteří nejsou zatím rozhodnutí, která chemická disciplína je zajímá a chtějí získat široké a pevné základy pro pozdější rozhodnutí.

Profil absolventa a možnosti uplatnění
Absolvent studijního programu CHEMIE získá zevrubné znalosti všech základních chemických a potřebných souvisejících oborů. Odborný profil si absolvent může sám modifikovat a rozvíjet volbou povinně volitelných a volitelných předmětů, zaměřených na oblasti společensko-vědní, ekonomické, ekologické a informatické. Možnost dalšího studia či praktického uplatnění absolventů v zahraničí je podpořena rozšířenou výukou angličtiny.
Absolvent bude mít široký rozhled a pochopení fyzikálně-chemické podstaty chemických a biologických procesů, přehled o vlastnostech a struktuře látek, bude se dobře orientovat v chemicky zaměřených informacích, bude je umět vyhledávat, třídit, analyzovat a vyvozovat závěry. Bude schopen rychle se adaptovat na změněné podmínky.
Absolvent studijního programu bude mít předpoklady především k úspěšnému studiu v navazujících magisterských studijních programech zaměřených na chemické disciplíny. Může však snadno najít uplatnění i ve vědecko- výzkumných institucích.
Podrobný profil absolventa a charakteristiku oboru naleznete zde.

Forma a organizace studia
Studijní program CHEMIE lze studovat pouze presenční formou. Při studiu je a bude uplatňován vysoce individuální přístup ke každému studentovi. Za podpory projektu CHEMnote je zaveden systém studijních poradců – tutorů, z řad doktorandů VŠCHT Praha, kteří se studenty individuálně konzultují jejich studijní plány, volbu předmětů, harmonogramy absolvování zkoušek, radí jim při překonávání případných studijních problémů apod., aby jim náročné studium usnadnili a dovedli je k dosažení co nejlepších výsledků. Řada tutorů jsou bývalí studenti programu Chemie, takže jejich rady jsou skutečně kvalifikované.
Studentům jsou navíc (za podpory projektu CHEMnote) zapůjčovány netbooky s nainstalovaným softwarovým balíčkem, tak aby se mohli intenzivně vzdělávat, jak při přednáškách a cvičeních, tak i samostatné odborné přípravě či řešení projektů.
Studijní program vychází ze základů vytvořených v úvodní části studia dvousemestrálním studiem obecné, anorganické a organické chemie, doplněných dvousemestrálními kursy matematiky a fyziky. Na tento základ navazují rozvíjející chemické disciplíny: fyzikální chemie, analytická chemie, biochemie a chemické inženýrství.
Výuka zahrnuje i povinné absolvování základních laboratorních kursů, na které mohou studenti navázat volitelnými laboratorními kursy. Chemicky zaměřené vzdělání je doplněno a rozvinuto disciplínami orientovanými na informatiku, rozšířenou výukou jazyků, společensko-vědními a ekonomickými disciplínami.
Studium je zakončeno vypracováním a obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou z chemicky zaměřených tematických okruhů.
Podrobné studijní plány a sylaby předmětů najdete zde.

Studium v zahraničí
Studijnímu programu CHEMIE bylo evropskou organizací European Chemistry Thematic Network Association přiznáno právo používat označení EUROBAKALÁŘ. To znamená, že absolventi studijního programu získají titul "Bakalář chemie" (Bachelor of Science in Chemistry) s touto značkou, která je uznávána ve všech evropských zemích jako známka kvality absolventa. Nositelé tohoto označení jsou proto bez problémů přijímáni k navazujícímu magisterskému studiu v chemicky zaměřených studijních programech po celé Evropě. Absolventi studijního programu CHEMIE proto budou rozhodovat o budoucnosti evropské chemie.
Vizitkou programu jsou jeho absolventi, kteří jsou úspěšní i v navazujícím magisterském a doktorském studiu, získávají řadu ocenění a absolvují studijní pobyty i na velmi prestižních evropských školách jako je ETH Zürich.

Podmínky přijetí ke studiu
Základní podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu Chemie jsou shodné s podmínkami pro přijetí do ostatních studijních programů, tj. uchazeči budou přijímáni podle pořadí na základě prospěchu dosaženého na střední škole z chemie, matematiky a fyziky. Součástí přijímacího řízení nejsou přijímací zkoušky. Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšně složená maturitní zkouška. Obecné podmínky pro přijetí ke studiu na VŠCHT Praha najdete zde.
Základní podmínky jsou vzhledem k charakteru studijního programu rozšířeny o další doplňkové kritérium. Uchazeči prokazují vážný zájem o studium chemie např. doložením účasti v chemických olympiádách a obdobných tuzemských či mezinárodních soutěžích (např. KSICHT) či středoškolské odborné činnosti nebo písemným doporučením přihlášky ke studiu učitelem ze střední školy.


Sdílej tyto stránky na

VŠCHT Praha na sociálních sítích