Tematicky obrazek
»
»
»
Akreditované laboratoře
Akreditované laboratoře

Zkušební laboratoře akreditované podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

Nezávislá obalová laboratoř při Ústavu konzervace potravin a technologie masa FPBT VŠCHT Praha

Laboratoř byla akreditována Českým institutem pro akreditaci jako zkušební laboratoř č. 1316 a nabízí:

 • zkoušení obalových prostředků a dalších výrobků, určených pro přímý kontakt s potravinami,
 • zkoušení kvality potravin, zejména s ohledem na vliv systému balení.

Mimo rámec akreditace zajišťuje:

 • zkoušení funkčních vlastností obalových prostředků,
 • chemické analýzy obalových prostředků
 • komplexní posouzení vhodnosti systémů balení potravin
 • návrh systémů balení pro daný typ potraviny
 • posouzení obalů z hlediska splnění podmínek uvedení obalů do oběhu a na trh (podle zákona 477/2001 Sb., resp. 54/2004 Sb.)

Kontakt:
Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., Jaroslav.Dobias@vscht.cz, tel. 220 443 083


Metrologická a zkušební laboratoř, celoškolské vědecko-výzkumné pracoviště zřízené při Ústavu analýzy potravin a výživy FPBT VŠCHT Praha.

Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (Posuzování shody-všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří) jako zkušební laboratoř č. 1316.2.

Laboratoř nabízí:

 • provádění akreditovaných i neakreditovaných zkoušek a poskytování konsultací a expertíz v oblasti analýzy potravin, lihovin, potravních doplňků, zemědělských produktů, krmiv a složek životního prostředí,
 • vývoj a validaci analytických metod a detekčních technik,
 • prokazování návaznosti chemických měření k základní veličině SI (látkové množství) a v této souvislosti rozvoj primárních metod měření,
 • organizaci a interpretaci mezilaboratorních testů a studií,
 • účast na mezinárodní spolupráci v oblasti rozvoje a standardizace analytických metod a chemické metrologie (spolupráce s NMi, Evropskými referenčními laboratořemi pro potraviny a IRMM),
 • provádění vlastní výzkumné činnosti v oblasti analytických postupů, detekčních a separačních technik a chemické metrologie,
 • provádění forenzních analýz a zpracování nezávislých expertních posudků. 

Osvědčení o akreditaci667 kB Příloha k Osvědčení o akreditaci54 kB 

Certificate of Accreditation 667 kB  Appendix to the Certificate 28 kB

Laboratoři je přiznán flexibilní rozsah akreditace: může modifikovat existující zkušební metody a/nebo rozšířit rozsah zkoušených parametrů v dané oblasti akreditace, případně vyvíjet další zkušební metody v rámci akreditovaných zkoušek.
Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři.
Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Kontakt:
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Jana.Hajslova@vscht.cz, tel. 220 443 185; 220 443 057 a 602 833 424
Prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc., Vladimir.Kocourek@vscht.cz, tel. 220 443 057

Laboratoř měření emisí a imisí při Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, FTOP VŠCHT Praha

Osvědčení o autorizaci vydané MŽP ČR umožňuje provádět autorizované měření emisí malých, středních, velkých i velmi velkých zdrojů znečišťování ovzduší.

Laboratoř provádí:

 • měření emisí tuhých látek, plynných polutantů jako oxid uhelnatý, oxidy síry a dusíku, organických látek vyjádřitelných jako celkový organický uhlík, plynných anorganických sloučenin chloru, fluoru a bromu, amoniak, silné minerální kyseliny, sulfan, kovy, PAH, individuální organické látky, PCDD/PCDD a PCB,
 • výzkum a vývoj nových technologií v oblasti snižování emisí, resp. optimalizaci chodu stávajících,
 • měření spojená s posuzováním kvality pracovního ovzduší velmi širokého spektra pracovních aktivit a to i speciálně orientovaných.

Kontakt:
Prof. Ing. Petr Buryan, CSc., Petr.Buryan@vscht.cz, tel. 220 444 232

Kontrolní laboratoř pro kontrolu jakosti léčiv při Ústavu analytické chemie FCHI VŠCHT Praha

Osvědčení na základě rozhodnutí o povolení k činnosti bylo vydáno Státním ústavem pro kontrolu léčiv 21. 6. 2005, č.j. 3226/2/ INS/05.

Činnost kontrolní laboratoře:

 • kontrola jakosti léčiv metodami odměrné analýzy stanovení obsahu holmia a stanovení boru metodou IPC-OES v meziproduktu H-BMA.

Pracoviště bylo zařazeno do seznamu laboratoří s oprávněním vykonávat činnost kontroly léčiv v povoleném rozsahu v rámci celé EU.

Kontakt:
Doc. Ing. Věra Křížová, DrSc, Vera.Krizova@vscht.cz, tel. 220 444 207

Zkušební laboratoř Ústavu biochemie a mikrobiologie FPBT VŠCHT Praha

Laboratoř je akreditována podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Českým institutem pro akreditaci o.p.s. jako zkušební laboratoř č. 1316.3

Činnost ZL ÚBM je rozdělena do dvou laboratoří:
• Laboratoře mikrobiologie 
• Laboratoře geneticky modifikovaných mikroorganismů (GMO)

Laboratoř mikrobiologie:
Mikrobiologické analýzy potravin
• Stanovení celkového počtu mikroorganismů v potravinách a pokrmech
• Horizontální metoda důkazu a stanovení Listeria monocytogenes v potravinách a pokrmech
• Stanovení počtu kvasinek a plísní v potravinách a pokrmech
• Horizontální metoda důkazu bakterií rodu Salmonella v potravinách a pokrmech
• Stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků v potravinách a pokrmech
• Stanovení počtu Listeria monocytogenes v potravinách a pokrmech
• Horizontální metody pro průkaz a stanovení bakterií čeledi Enterobacteriacae v potravinách a pokrmech
• Stanovení počtu ˛-glukuronidázopozitivních Escherichia coli v potravinách a pokrmech

Mikrobiologické analýzy pitné vody  v plném rozsahu platné legislativy:
• Stanovení indikátorů fekálního znečištění (fekální streptokoky, Escherichia coli a koliformní bakterie)
• Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22 °C a 36 °C 
• Stanovení Clostridium perfringens
 
 Mikrobiologické analýzy bazénové vody:
• Stanovení  kultivovatelných mikroorganismů při 36 °C
• Stanovení  počtu koagulázopozitivních stafylokoků 
• Stanovení  počtu Escherichia coli
• Stanovení  počtu  Pseudomonas aeruginosa

Stanovení  mikrobiální kontaminace  v prostředí potravinářských provozoven a komunálních budov

Mikrobiologická analýza ovzduší
•Stanovení celkové koncentrace směsné populace plísní
•Stanovení celkové koncentrace směsné populace plísní

Kosmetika
• Průkaz mikroorganismů sledovaných v kosmetických produktech
• Zkouška účinnosti konzervace zátěžovým testem

Laboratoř geneticky modifikovaných mikroorganismů (GMO):
• Důkaz a kvantifikace GMO metodou PCR v potravinářských surovinách a potravinách
• Kvantifikace GMO metodou real-time PCR v potravinářských surovinách a potravinách

Pracoviště GMO je zařazeno do seznamu laboratoří s oprávněním vykonávat činnost kontroly přítomnosti a kvantifikace transgenů v povoleném rozsahu pro Ministerstvo životního prostředí.

Kontakt:

Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., Katerina.Demnerova@vscht.cz, tel. 220443025
Doc. RNDr. Jarmila Pazlarová, CSc., Jarmila.Pazlarova@vscht.cz, tel. 220443075

Osvědčení o akreditaci 488 kB
Osvědčení o akreditaci v angličtině 488 kB

Sdílej tyto stránky na

VŠCHT Praha na sociálních sítích