Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Spolupráce → Spolupráce s průmyslem → Smlouvy o spolupráci
iduzel: 6036
idvazba: 7497
šablona: stranka
čas: 25.6.2017 10:36:22
verze: 3733
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Smlouvy o spolupráci

VŠCHT Praha je silně zapojena do spolupráce s firemní sférou. Děje se tak zejména na poli badatelském, zhusta vzdělávacím. Intenzivní kontakt s praxí hraje zásadní roli v odborném rozvoji každého studenta, podíl finančních zdrojů vyplývajících z realizace zakázek aplikovaného výzkumu na rozpočtu školy je mimořádně příznivý. Kontakt s akademickou sférou je na druhé straně často více než inspirativní pro manažery a praktické odborníky. Stále se rozrůstající databáze spolupracujících firem čítá zhruba více než 1700 položek, přičemž z toho je přibližně 170 firem, které s VŠCHT Praha spolupracují velice aktivně. VŠCHT Praha je držitelem 42 patentů a autorských osvědčení.

Strategický partner VŠCHT Praha

originál   ořez 215*215px

Je strategickým partnerem se všemi atributy. Jako dominantní subjekt na poli chemického průmyslu v ČR a nejnověji součást skupiny PKN Orlen, které jej zařazují do nadnárodního podnikatelského kontextu je logickým partnerem VŠCHT Praha, která hraje dominantní roli na trhu vzdělávání v této oblasti a je největší vzdělávací institucí se zaměřením na technickou chemii ve střední Evropě. Holding Unipetrol je také významným zaměstnavatelem absolventů VŠCHT Praha.

šířka 215px

Byla uzavřena Rámcová smlouva o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu se Zentiva, k.s. (platnost do roku 2017), na jejímž základě jsou uzavírány Smlouvy o praktické výchově studentů doktorského studia vždy pro daného studenta DSP.

Nadace Preciosa

Společnost Preciosa a jí zřízená Nadace PRECIOSA je dalším pilotním spojencem VŠCHT Praha. Po řadu let podporuje Nadace PRECIOSA studentskou a vědeckou činnost našich studentů formou ročních i mimořádných stipendií a cen. Stipendia Nadace Preciosa se udělují zejména ve studijních oborech materiálových, chemicko-inženýrských a dále oborech orientovaných na ekologii. Ceny za oborově orientované diplomové a disertační práce jsou každoročně předávány u příležitosti doktorských promocí. Nově jsou z daru Nadace PRECIOSA formou mimořádného stipendia podpořeny výjezdy studentů v rámci programu ERASMUS a formou jednorázového motivačního stipendia studenti pokračující po bakalářském studiu magisterským studiem na ústavu skla a keramiky. Nadace rovněž každoročně podporuje studentskou vědeckou konferenci na VŠCHT Praha.

Partner projektu Procter&Gamble

Společnost se stala partnerem VŠCHT Praha v roce 2005. Společnost patří mezi největší evropské výrobní podniky firmy Procter & Gamble, jedné z nejvýznamnějších mezinárodních společností v oblasti spotřebního zboží. Je zaměřena na výrobu pracích a čistících prostředků i kosmetiky. Společnost trvale rozšiřuje svůj výrobní sortiment a využívá nejmodernější technologie a špičkové odborníky k zajištění tohoto růstu.

V letech 2002 - 2007 byly partnery projektu společnosti:

šířka 215px

Úspěšná společnost Zentiva je dalším z dlouhodobých partnerů školy. Z celého záběru PR a propagačních aktivit školy se zaměřuje především na ty, které oslovují potenciální studenty a usnadňují orientaci v příštích plánech současných studentů. Mezi projekty, které společnost Zentiva podporuje, patří Letní škola středoškolských učitelů chemie, dále podporuje účast VŠCHT Praha na vzdělávacím veletrhu Gaudeamus a organizaci Dne otevřených dveří na VŠCHT Praha.

šířka 215px

Společnost Sigma Aldrich je pobočkou celosvětově působící korporace, která je předním dodavatelem chemikálií a potřeb pro výzkum a vývoj. Podpora vybraných projektů VŠCHT Praha je znakem, jak strategicky management firmy sídlící v Praze 8 uvažuje.

šířka 215px

Appian Group spravuje v České republice silnou skupinu energetických a strojírenských společností, mezi které patří Mostecká uhelná společnost, Elektrárny Opatovice, Teplárny Otrokovice, Krušnohorské strojírny Komořany či Škoda Holding.

Rámcové smlouvy o spolupráci byly podepsány s těmito partnery:

DuPont Cz, s.r.o.
Společnost DuPont se řadí k největším světovým firmám v oboru chemických výrob a výrobků.

Plzeňský Prazdroj, a.s.
přední výrobce a největší exportér českého piva.

Eastman Sokolov, a.s.
je obchodní společností, jejímž hlavním předmětem podnikání je výroba chemických látek a chemických přípravků.

TP Holding., a.s.
Společnost TP Holding, a.s je akciová společnost, která v rámci holdingového uspořádání kapitálově sdružuje obchodní společnosti Tanex, Plasty a.s., Polypiltan s.r.o., Brahe a.s., Larat s. r. o. a další (dále jen „dceřinné společnosti“). Společnost Larat s.r.o. vykonává pro účely společnosti TP Holding a.s. různé služby.

Chemopetrol, a.s.
Je největším petrochemickým podnikem v České republice a řadí se k nejvýznamnějším výrobním podnikům v zemi. Patří ke klíčovým dodavatelům produktů k dalšímu zpracování zejména v chemickém, plastikářském a farmaceutickém průmyslu.

Česká rafinérská, a.s.
je největším zpracovatelem ropy v České republice, provozuje dvě rafinérie v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou. Je společným podnikem 4 akcionářů. Vyrábí celou škálu ropných produktů od ropných plynů (LPG), přes automobilové benzíny, letecké petroleje a motorovou naftu po topné oleje, asfalty a další speciální produkty pro chemický průmysl. Výroba probíhá na moderních technologických zařízeních s vysokým stupně dálkového řízení a kontroly. Společnost má vlastní provozní laboratoře, v kralupské části i čističku odpadních vod. Jednou z priorit činnosti společnosti je bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců i občanů okolních obcí stejně jako péče a ochrana životního a pracovního prostředí.

Magistrát hlavního města Prahy
VŠCHT Praha a Magistrát Hlavního města Prahy se podpisem rámcové smlouvy o spolupráci zavázali vzájemně podporovat při přípravě studentů bakalářských, magisterských a  doktorských studijních programů, při využívání služeb VŠCHT Praha při zajišťování zvyšování kvalifikace zaměstnanců HMP a dále při řešení vědeckovýzkumných prací.

Smlouvy uzavřené se subjektem aplikační sféry na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací

Smluvní partner

Předmět smlouvy

Rok uzavření

Astin Catalysts and Chemicals, s.r.o.

Způsob výroby syntetického hydrotalcitu (PV)

2009

Astin Catalysts and Chemicals, s.r.o., UMCH AV

Katalyzátor na bázi oxidů přechodových kovů pro spalování těkavých organických látek (PV)

2009

Praktik systém s.r.o.

Zařízení pro zachycení a likvidaci pracovních látek z vyřazených chladicích zařízení (PV)

2010

Ateko, a.s.

Zařízení pro zachycení a likvidaci pracovních látek z vyřazených chladicích zařízení (PV)

2010

KS Klima Service, a.s.

Adsorpční materiál pro odstraňování sulfanu z plynů

2010

Prima ovocná palírna, s.r.o.

Alkoholické nápoje s obsahem sladiny a nebo mladiny (PV+PUV)

2011

Mlékárna Hlinsko, s.r.o.

Karamelizované kondenzované mléko a způsob jeho výroby (PV)

2011

Chemcomex Praha a.s.

Vodná suspenze elementárního nanoželeza pro zasakování do horninového prostředí, způsob její přípravy a zařízení k provádění tohoto způsobu (PV a PUV)

2011

ÚEB AV ČR

Přípravek pro ochranu rostlin, jeho příprava a použití (PV)

2012

ÚMCH AV ČR
ČZU v Praze

Biodegradovatelná kompozice na bázi modifikovaného škrobu a způsob její přípravy (PV)

2012

KOMA, s.r.o.

Inhibice chladicích roztoků na bázi chloridu vápenatého (PUV)

2012

ÚCHP AV ČR, Dekonta, a.s.

Způsob dekontaminace tuhých materiálů (PV)

2012

GENERI BIOTECH s.r.o.

Způsob testování inhibitorů tvorby virových částic ve velkém formátu s použitím značených oligonukleotidů či nukleových kyselin (PV)

2012

ÚMCH AV ČR
ČZU v Praze

Biodegradovatelný kompozit s matricí na bázi modifikovaného škrobu (PV a PUV)

2012

Hedvika Tubová PIVO Praha, s.r.o.

Doplněk stravy z pivovarských odpadů

2012

Kavalierglass, a.s.

Způsob přípravy antireflexní vrstvy na povrchu výrobků z křemičitých a boritokřemičitých skel, antireflexní vrstva a výrobky z  křemičitých a boritokřemičitých skel s antireflexní vrstvou (PV)

2012

BIOSTER, a.s.

Polysacharidové fólie s imunomodulačními účinky (PV)

2012

Třinecké železárny, a.s., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Dohoda o výkonu práv a povinností ze spolumajitelství práv k vynálezům a Dohoda o narovnání (PV, PUV)

2012

Royal Natural Medicine, s.r.o.

Způsob ukotvení uhlíkových nanočástic na povrch podkladu a substrát obsahující podklad s ukotvenou vrstvou uhlíkových nanočástic (PV)

2012

Royal Natural Medicine, s.r.o.

Způsob ukotvení nanostruktur a/nebo vrstvy zlata na povrch podkladu, substrát obsahující podklad s ukotvenými nanostrukturami a/nebo vrstvou zlata (PV)

2012

Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Membrána pro PEM reaktory na bázi 1 -Ethyl-3-mezhylimidazolium trifluoromethanesulfonátu nesené POLY (vinyldenfluorid-co-hexafluoropropenem) (PUV)

2012

Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Membrána pro PEM reaktory na bázi 1 -Ethyl-3-mezhylimidazolum trifluoromethanesulfonátu nesené Nanofionem R (PUV)

2012

Centrum organické chemie, s.r.o.

Fotoprotektivní filmotvorná látka, zejména pro ochranu a restaurování památek, a její použití (PV)

2012

Membrain s.r.o.

Iontovýměné lože tvořené boxy z funkcionalizovaného mikrovlákna se směsnou ionexovou výplní (PUV)

2012

Membrain s.r.o.

Iontovýměné lože tvořené boxy z funkcionalizovaného mikrovlákna se směsnou ionexovou výplní a předřazeným funkcionalizovaným nanovláknem fixovaným na nosné mřížce (PUV)

2012

Membrain s.r.o.

Iontovýměné lože tvořené boxy z funkcionalizovaného mikrovlákna se směsnou ionexovou výplní s opačným nábojem (PUV)

2012

Membrain s.r.o.

Iontovýměné lože tvořené boxy z funkcionalizovaného mikrovlákna se směsnou ionexovou výplní se shodným nábojem

2012

Membrain s.r.o.

Fázové iontovýměné lože tvořené funkcionalizovaným mikrovláknem (PUV)

2012

Membrain s.r.o.

Iontovýměné lože tvořené funkcionalizovaným nanovláknem fixovaným na nosné mřížce (PUV)

2012

Membrain s.r.o.

Iontovýměnné lože tvořené funkcionalizovaným nanovláknem fixovaným na funkcionalizovaném mikrovláknu (PUV)

2012

HVM Plasma spol.r.o.

Povlak pro pohyblivé spojení ortopedických implantátů ze slitin titanu a ze slitiny CoCrMo (PUV)

2012

Ústav struktury a mechaniky hornin AV; Glass Service, a.s.

Čeření skloviny odstřeďováním

2013

BIOSTER, a.s.

Polysacharidové fólie s imunomodulačními účinky

2013

MEGA a.s.

Iontovýměné lože tvořené boxy z funkcionalizovaného mikrovlákna se směsnou ionexovou výplní

2013

MEGA a.s.

Iontovýměné lože tvořené boxy z funkcionalizovaného mikrovlákna se směsnou ionexovou výplní a předřazeným funkcionalizovaným nanovláknem fixovaným na nosné mřížce

2013

MEGA a.s.

Iontovýměné lože tvořené boxy z funkcionalizovaného mikrovlákna se směsnou ionexovou výplní s opačným nábojem

2013

MEGA a.s.

Iontovýměné lože tvořené boxy z funkcionalizovaného mikrovlákna se směsnou ionexovou výplní se shodným nábojem

2013

MEGA a.s.

Fázové iontovýměné lože tvořené funkcionalizovaným mikrovláknem

2013

MEGA a.s.

Iontovýměné lože tvořené funkcionalizovaným nanovláknem fixovaným na nosné mřížce

2013

MEGA a.s.

Iontovýměnné lože tvořené funkcionalizovaným nanovláknem fixovaným na funkcionalizovaném mikrovláknu

2013

ÚMCH AV ČR

Způsob přípravy heterogenních iontovýměnných membrán

2013

ČVUT Praha FEL

Bezelektrodový chemický vodivostní senzor plynu

2013

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Způsob využití energetických produktů

2013

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.

Formovaný adsorbent na bázi aktivních sazí

2013

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Způsob získávání hořlavých plynů z odpadů a vedlejších energetických produktů

2013

DEKONTA a.s.

Způsob termochemické konverze organických látek na plynné produkty a zařízení k provádění tohoto způsobu

2013

Chemcomex Praha s.s.

Pojivová směs pro stabilizaci/solidifikaci kapalného odpadu a vzniklý stabilizát/solidifikát

2013

Chemcomex Praha s.s.

Zařízení pro stabilizaci/solidifikaci kapalných odpadů

2013

Ústav chemických procesů AV

Zařízení pro stanovení přepěňování sycených nápojů

2013

Centre National de la Recherche Scientifique; Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier; Universite Montpellier

Syntéza propargylovaných organických trialkoxysilanů jako prekursorů pro přípravu funkčních hybridních organicko-anorganických materiálů

2013

NT-MDT Co

Kapalinová cela pro pozorování vzorku pomocí mikroskopie atomárních sil s vysokou rozlišovací schopností

2013

Centre National de la Recherche Scientifique; Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier; Universite Montpellier

Syntéza propargylovaných organických trialkoxysilanů jako prekursorů pro přípravu funkčních hybridních organicko-anorganických materiálů

2013

Rámí Dimitrov

Zařízení k provádění způsobu stabilní vícekolonové separace a analýzy polyaromatických sirných heterocyklických sloučenin a sloučenin sulfidické povahy

2013

Kalma k.s.

Karbanátek z naklíčené cizrny

2014

Kalma k.s.

Pomazánka z okary

2014

SULTRADE Praha, s.r.o.

Laboratorní modelování kontinuální výroby nitrátu 2-etylexanolu

2014

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Prostředek pro zpevnění povrchu jemných materiálů

2014

VŠB TU Ostrava, Chemoprojekt chemicals,
ÚCH AV ČR

Katalyzátor pro odstranění N2O z odpadních plynů a způsob jeho výroby

2014

Ústav makromolekulární chemie AV ČR

Způsob přípravy rozpustného blokového kopolymeru styrenu a olefinu a jeho použití

2014

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Helquaty s heteroaromatickými substituenty, jejich příprava a použití jako stabilizátory

2014

Chemcomex Praha s.s.

Separátor přebytečné kapalné fáze z pasty stabilizátu a solidifikátu kapalného odpadu

2014

Chemcomex Praha s.s.

Směsné pojivo s vysokou nasákavostí pro stabilizaci a solidifikaci kapalného odpadu a vzniklý stabilizát a solidifikát

2014

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.

Způsob čištění odpadních plynů obsahujících těkavé organické látky a zařízení k provádění

2014

Chemcomex Praha s.s.

Abioticko-biologický reakční systém pro sanační aplikace

2014

Chemcomex Praha s.s.

Zařízení na dekontaminaci znečištěných povrchů

2014

EcoFuel Laboratories s.r.o.

Způsob kultivace mořských protistů, zejména mikroorganismů rodu Thraustochytriales

2014

1. LF UK

Analogy oxytocinu pro vizualizaci oxytocinových receptorů

2014

Aktualizováno: 16.11.2016 14:44, Autor: Petra Karnetová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi