Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Koronavirus - informace platné od 18. 6. 2021
iduzel: 52952
idvazba: 61064
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 20.6.2021 02:27:02
verze: 4923
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Koronavirus - informace platné od 18. 6. 2021

COVID-19 ilustrace: CDC - Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

NOVÉ

Zveřejněno 18. 6.

Od 1. července bude zrušena povinnost testování pro zaměstnance a studenty pro vstup do budov školy. Ke stejnému dny bude uzavřeno testovací centrum na VŠCHT Praha.

Testování na VŠCHT

V současnosti nesmí do budov VŠCHT Praha vstoupit zaměstnanec nebo student, který není otestovaný (s negativním výsledkem). Výjimku z opatření mají ti, kteří covid-19 již prodělali, jsou vyléčeni a nejeví tedy žádné příznaky respiračních chorob, ale od jejich prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní. Výjimka se vztahuje i na očkované zaměstnance a studenty, ale až minimálně 22 dní od obdržení první dávky vakcíny. Platnost negativního testu je stanovena na 7 dní.

Povinné testování VŠCHT Praha zajišťuje pomocí kvalitních antigenních testů odběrem z nosu/nosohltanu. Testování v režii VŠCHT probíhá v posluchárně BI (za dodržení přísných hygienických podmínek) ve stanovené časy.

Testována může být pouze osoba (platí pro studenty i zaměstnance), která:

 • Nebyla testována v průběhu předcházejících 6 kalendářních dnů, a to na VŠCHT Praha ani jiném testovacím místě
 • Není osobou tzv. bezinfekční, t.j.
  • Neuplynula doba 180 dní od pozitivního testu na onemocnění COVID 19
  • Osoba byla očkována první dávkou a  uplynula doba více než 22 dní a méně než 90 dní
  • Osoba byla očkována druhou dávkou a  neuplynula doba 9 měsíců od aplikace 1. dávky
 • Testovaná osoba nevykazuje známky onemocnění

Na VŠCHT se můžou studenti a zaměstnanci otestovat osmý den od posledního provedeného testu "zdarma" (ať již na VŠCHT nebo u jiného poskytovatele testů hrazených z veřejných rozpočtů). V praxi to znamená, že kdo byl testován v úterý, tak může být opětovně testován nejdříve další týden v úterý. 

Zároveň platí povinnost, aby pro vstup do budovy měl dotyčný platný test nejvíce 7 dní starý (pokud se na něj nevztahují výjimky zmíněné výše). V praxi to znamená, že ten, kdo byl testován v úterý, se musí otestovat nejpozději následující úterý, a to hned ráno, okamžitě při vstupu do budovy VŠCHT Praha.

Testování studentů

Studenti, kteří potřebují test pro vstup do školy z důvodů konání zkoušky (písemky, státních zkoušek a podobně), se mají možnost jednou za týden otestovat v testovacím centru VŠCHT (posluchárna BI), poté, co si sami zarezervují termín přes SIS („Termíny zkoušek – přihlašování – Nestudijní akce školy“). Student si musí na termín donést vytištěný a podepsaný souhlas s testováním (formulář je dostupný v SIS), cizinci fotokopii pojištěnecké kartičky.

Studentům vyučovaných blokových laboratoří bude vyhrazen čas na testování dle seznamu přihlášených na výuku v SIS (= student sám se nikam nehlásí). Všichni zapsaní studenti budou nahlášeni na testovací centrum pedagogickým oddělením a všem studentům bude zaslán informační e-mail s aktuálními pravidly pro testování. Student uváží, zda-li využije nebo nevyužije testování v testovacím centru VŠCHT Praha.

Každý student vstupující do školy musí mít platný test – ne starší 7 dnů. 

Testování zaměstnanců

Zaměstnanci řeší agendu v rámci personálního systému OKbase (dostupný pouze z vnitřní sítě či přes VPN).

Podstoupí-li zaměstnanec RT-PCR test nebo antigenní test poskytovatelem zdravotních služeb, již se na VŠCHT Praha netestuje; tuto skutečnost je na vyžádání povinen prokázat oficiálním dokladem. 

Zaměstnanci, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná, se mohou přihlásit na konkrétní čas testování na intranetu naleznete návod a další podrobnosti k přihlašování.

Nedodržení povinnosti podrobit se testu je považováno za vážné porušení zákoníku práce s nepříjemnými důsledky pro konkrétního zaměstnance. Kontrola platného negatiovního testu bude probíhat pomocí docházkového systému.

Provozní doba testovacího centra VŠCHT Praha 

Platí do odvolání (nejdéle do konce zkouškového v červnu). Vždy je nutné předchozí objednání (přes OKbase, SIS či přes pedagogické oddělení).

Po

7:00 – 13:00

Ut

7:30 – 13:00

St

7:30 – 10:00 (pouze pro zaměstnance)

Čt

7:30 – 10:00 (pouze pro zaměstnance)

7:30 – 10:00

 

Certifikát o testu na AG-SARS-COV-2

O testu provedeném na VŠCHT Praha lze získat certifikát.

 • Výsledky testů se propisují (odpoledne v den testu) do národního Očkovacího portálu občana, kde lze stáhnout jednotný evropský certifikát (elektronicky podepsané PDF)

Lze také získat papírové potvrzení přímo od VŠCHT. To je třeba si předem vytisknout a vyplnit (datum, jméno, datum narození), po odečtení výsledku testu bude certifikát potvrzen přímo na testovacím místě VŠCHT. Potvrzení certifikát je zdarma a je volitelné. Formulář lze získat:

 • zaměstnanci už předvyplněný v systému OKbase (Přehledy > Sestavy)
 • stáhnout si prázdný formulář k vyplnění
 • v omezeném množství budou formuláře k dostání vytištěné u vstupu do testovací místnosti
 • Vyplněný formulář odevzdáte při testu a následně v ten samý den mezi 11 a 13 hodinou si ho budete moci vyzvednout potvrzený (v testovací místnosti).

 

Informace z 20. 5. 2021

Teoretická výuka

Bez ohledu na vydaná opatření bude teoretická výuka v tomto akademickém roce dokončena v distanční formě.

Zkouškové období

Zkoušky a zápočty je možné realizovat v prezenční i distanční formě. Forma a průběh zkoušky/zápočtu je plně v kompetenci garanta předmětu. Preferovaná je prezenční forma, ale v odůvodněných případech je možné absolvovat zkoušku/zápočet v distanční formě. Maximální kapacita pro prezenční zkoušku/zápočet je 50 osob (při dodržení předepsaných opatření).

Změny v organizaci akademického roku

3. 5. 2021 byl vydán dodatek č. 2 k výnosu Organizace akademického roku 2020-2021, podrobnosti viz Změny termínů souvisejících se studiem

Praktická výuka

Od pondělí 10. května bude na VŠCHT Praha umožněn návrat studentů všech zbývajících ročníků do hodin praktické výuky (laboratoří). Při plánování bereme v potaz nutnost epidemiologických opatření (testování, rozestupy v laboratořích) i organizaci výuky (omezení rizik překryvu výuky).

Podrobné informace k průběhu laboratoří (např. termíny výuky) obdrží studenti od garantů laboratoří. Informace k testování (kdy, kde a jak bude testování probíhat) obdrží studenti před laboratořemi od pedagogického oddělení. Sledujte svůj školní e-mail.

Studenti, kteří se účastní výuky, můžou pobývat na vysokoškolských kolejích.

Očkování akademických pracovníků 

 

Informace z 21. 4. 2021

Informace o testování studentů (již není relevantní)

Na základě rozhodnutí vlády platí:

Od pondělí 26. 4. 2021 je na VŠCHT umožněna prezenční laboratorní výuka studentů závěrečných ročníků, a to v případě, že student nemá příznaky respiračního onemocnění a současně splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. má platný negativní test na covid-19 z odběrového místa VŠCHT Praha
 2. má platný negativní test na covid-19 (ne starší 48 hod), který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb (veřejná odběrová místa)
 3. je držitelem certifikátu o provedeném očkování (a uplynulo 14 dní od ukončení očkovacího schématu)
 4. pokud prodělal/a onemocnění covid-19, a od prvního pozitivního výsledku testu neuplynulo více jak 90 dní.

Doklady o prodělaném onemocnění, o platném negativním testu z jiného odběrového místa či odběrového místa VŠCHT Praha nebo o očkování se nemusí tisknout, stačí je mít uloženy v elektronické formě. Student se tímto dokladem prokáže vyučujícímu.

 Test na odběrovém místě VŠCHT Praha

 • Test pro studenty zajišťuje VŠCHT Praha zdarma
 • Odběrové místo je umístěno v budově B v posluchárně BI
 • Přihlášení na test:
 1. Testování před povinnou hromadnou laboratorní výukou je organizováno ve spolupráci s garantem laboratoří. Studenti se hlásí na laboratoře dle dispozic garanta. Studenti, kteří budou využívat antigenní testování na VŠCHT Praha, budou informováni pedagogickým oddělením o termínu testování (den, čas, místo testování) nejpozději den před prvním dnem začátku laboratoří. Součástí informace bude i formulář „Souhlas s provedením antigenního testu na COVID-19“, který student vyplní, podepíše a přinese na testování.
 2.  Na testování před individuálními laboratořemi (měření závěrečné práce) se student přihlašuje v SIS v modulu „Termíny zkoušek – přihlašování“ (Nestudijní akce školy - Test Covid-19). Student si vybírá vypsaný volný termín před zahájením práce v laboratoři. Přihlašování touto formou se týká jen studentů, kteří nemají jiný smluvní vztah k VŠCHT Praha. Studenti s jiným smluvním vztahem se hlásí přes systém OKbase. Student se dostaví na termín testování dle jeho přihlášení s vyplněným a podepsaným formulářem „Souhlas s provedením antigenního testu na COVID-19“.

Platnost testu z odběrového místa na VŠCHT Praha je 7 dnů (tzn. pokud se otestuji v úterý, platí test do následujícího pondělí včetně).

  STARŠÍ OPATŘENÍ

 • Od 17. 3. smí na pracoviště na VŠCHT Praha vstupovat pouze otestovaní pracovníci (případně pracovníci spadající do jedné z výjimek). Testování prováděné na VŠCHT se týká také studentů. 
 • Osobní přítomnost studentů na výuce je zakázána ve všech úrovních studia; výuka probíhá pouze distančně (podmínky výuky laboratořích se postupně mění - viz novější opatření - pozn. 30. 4. 2021).
 • Je možná osobní účast na zkouškách.
 • Jsou také umožněny individuální konzultace na půdě vysokých škol.
 • Zaměstnanci: Po dohodě s nadřízeným, který má povinnost zajistit elementární chod svěřené organizační jednotky, pobývejte na pracovištích jen v potřebných případech a využívejte možnosti práce z domova.

 

Organizační opatření

Výuka v letním semestru 2021

(z e-mailu rektora ze 17. 2. a 28. 2.)

Výuka v letním semestru, který začíná 1. 3. 2021, bude zahájena v online (distanční) formě. Při zlepšení situace resp. v souladu s pokyny z MŠMT přejdeme do podoby hybridní, o jejiž aktuální podobě budete informováni.

Distanční výuka bude probíhat dle připraveného rozvrhu s užitím již vyzkoušených nástrojů, především: e-learning, MS Teams a MS Stream.

Vyučující i studenty prosím, aby v rámci distanční výuky společně co nejvíce komunikovali, jakkoli se to někomu může zdát zbytečné. Není, je to přesně naopak - jen díky vzájemné komunikaci, kolegialitě  a empatii vytěžíme z distanční výuky maximum možného.  Předejdeme tak zbytečným problémům, či ztrátě motivace a posílíme tím komunitního ducha školy i dobrou mysl každého z nás.

V současné době se intenzivně jedná o umožnění studentům posledních ročníků začít pracovat v laboratořích v omezených skupinách. Ostatní ročníky budou dodělávat laboratoře pravděpodobně později. Laboratoře společného základu bakalářského studia jsou připraveny na blokovou výuku, kterou zahájíme, jakmile to bude možné. Systém přihlašování na blokovou výuku bude koordinovaný, přednost budou mít studenti, kteří nemohli splnit laboratoře v zimním semestru. Předpokládáme, že podmínkou vstupu do laboratoří bude negativní test na covid-19. O typech testů a jejich četnosti se nyní rozhoduje na národní úrovni.

Pohyb v rámci Česka

Informace již nejsou relevantní

(z e-mailu rektora 28. 2.)

Pohyb osob je sice omezen k hranici okresu místa bydliště, ale cesty zaměstnanců za prací a studentů za účelem  účasti  na vzdělávání  (včetně  praxí)  a na  zkouškách jsou povoleny. Při kontrole se budete muset prokázat buď zaměstnaneckým či obdobným průkazem (platná ITIC karta vydaná VŠCHT Praha) nebo písemným potvrzením zaměstnavatele nebo pracovní smlouvou.  V případě studentů je potřebný průkaz studenta (platná ISIC karta vydaná VŠCHT Praha), případně písemné  potvrzení o studiu, pravděpodobně doplněné čestným prohlášením o účasti na zkoušce či konzultaci. (plné znění informací vlády zde). Prosím ovšem, abychom se po dobu následujících tří týdnů zdržovali v budovách VŠCHT skutečně jen v nezbytně nutných případech a využívali maximálně možnosti práce a vzdělávání z domova. Pracovníky, kteří nezbytně potřebují být v kancelářích a laboratořích přítomni fyzicky, žádám o mimořádnou obezřetnost, ohleduplnost k ostatním a minimalizaci pohybu po budovách a tudíž i kontaktu s lidmi z jiných pracovišť.

Povinnost nosit respirátor

(z e-mailu rektora 28. 2.)

Upozorňuji také na povinnost nosit uvnitř budov ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC. 

Nadále zůstávají v platnosti tato dřívější opatření:

 • V případě, že student onemocní covidem-19 či mu je úředně nařízena karanténa, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit garantovi předmětu. Náhradní termín mu sdělí garant předmětu/vedoucí laboratoří.

V případě změn vás budeme neprodleně informovat. Sledujte, prosím, pravidelně svůj školní e-mail a web VŠCHT.

 

Starší informace

Platné do té míry, do které nejsou zrušeny aktuálními opatřeními

 • Zaměstnanci: Bez ohledu na místo výkonu práce využívejte v maximální možné míře elektronické a telefonické formy komunikace, včetně scanování faktur, objednávek a dalších dokumentů. Osobní setkání mimo vaše pracoviště uskutečňujte jen v nejnutnějších případech a po předchozí domluvě s druhou stranou.
 • Každá osoba, u které se prokáže existence onemocnění COVID–19 pozitivním testem, je povinna tuto skutečnost sdělit svému vedoucímu skupiny, laboratoře či nadřízenému, a to bez zbytečného prodlení tak, aby tento mohl zabezpečit ve spolupráci s praktickou lékařkou školy a příslušnou hygienickou stanicí epidemiologické šetření či jiné preventivní kroky k minimalizaci dopadů této skutečnosti na chod školy.
 • Buďte ohleduplní a v rámci možností praktikujte náležitá hygienická opatření.
 • Pro všechny majitele telefonů s operačními systémy Android a iPhone je důrazně doporučeno aktivně používat aplikaci eRouška verze 2 (dostupná od pátku 18. září). Odkazy k instalaci: Android (play store) a iOS (apple store).
 • Pro provoz ve škole je možné objednat ochranné pomůcky a dezinfekce v centrálním skladu (podrobnosti na intranetu)
 • Prosíme, aby studenti a zaměstnanci pravidelně sledovali oficiální komunikační kanály (školní e-mail, web, aplikaci EMILFacebook), protože situace se může rychle měnit.

 


Vždy se řiďte pokyny státních institucí. Pro aktuální informace sledujte

 


Informace o režimu ve zkouškovém období (únor)

Podrobné informace o zkouškovém období

Na VŠCHT nadále platí, že zkoušky bude v tomto období možné realizovat v prezenční (do 10 osob) i distanční formě. Forma a průběh zkoušky/zápočtu je plně v kompetenci garanta předmětu, který je o svém rozhodnutí povinen informovat studenty v dostatečném předstihu. Ve všech našich posluchárnách je samozřejmě realizována pravidelná aerosolová dezinfekce, platí povinnost dodržování rozestupů, dezinfekce rukou ihned po vstupu do budovy i nošení ochrany úst a nosu.

Co se týče individuálních konzultací, ty mohou probíhat v režimu „1 na 1“ po předchozí dohodě s vyučujícím.  Ten je povinen evidovat záznam o místě, době a účastnících konzultace pro potřeby případného trasování.

Studenti všech ročníků vykonávající zkoušky mohou nadále během zkouškového období zůstat na kolejích, neboť prezenční forma zkoušky je považována za součást vzdělávání.

Informace o opatření platných do 22. 1. 2020

Podrobné informace ze začátku ledna

Vláda ČR na mimořádném zasedání dne 7. ledna 2021 prodloužila omezení provozu vysokých škol dle 5. stupně PES do 22. ledna 2021. Platí, že osobní přítomnost studentů na výuce (včetně laboratorní) je zakázána ve všech úrovních studia. Je nicméně možná osobní účast na zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky max. 10 osob. Nově jsou umožněny individuální konzultace na půdě vysokých škol.

Na VŠCHT nadále platí, že zkoušky bude v tomto období možné realizovat v prezenční (do 10 osob) i distanční formě. Forma a průběh zkoušky/zápočtu je plně v kompetenci garanta předmětu, který je o svém rozhodnutí povinen informovat studenty v dostatečném předstihu. Ve všech našich posluchárnách je samozřejmě realizována pravidelná aerosolová dezinfekce, platí povinnost dodržování rozestupů, dezinfekce rukou ihned po vstupu do budovy i nošení ochrany úst a nosu.

Co se týče individuálních konzultací, ty mohou probíhat v režimu „1 na 1“ po předchozí dohodě s vyučujícím.  Ten je povinen evidovat záznam o místě, době a účastnících konzultace pro potřeby případného trasování.

Studenti všech ročníků vykonávající zkoušky mohou nadále během zkouškového období zůstat na kolejích, neboť prezenční forma zkoušky je považována za součást vzdělávání.

Informace o opatření platných mezi 7. 12. a 18. 12. 2020

Podrobné informace ze začátku prosince

Od pondělí 7. prosince 2020 pro vysoké školy v ČR platí, že může být realizována:

 • laboratorní výuka pro všechny ročníky ve skupinách max. 20 studentů;
 • prezenční výuka pro první ročníky (bakalářské i magisterské) ve skupinách max. 20 studentů;
 • studium v doktorských studijních programech;
 • individuální konzultace;
 • zkoušky do max. 10 osob.

 

Na základě výše uvedeného vedení VŠCHT rozhodlo s platností od 7. 12. 2020 o:

 • dokončení teoretické výuky v zimním semestru distančním způsobem;
 • umožnění laboratorní výuky pro všechny ročníky;
 • využití možnosti prezenční výuky pro první ročníky (bakalářského i navazujícího magisterského studia) ke konzultacím a postupovým testům
 • možnosti individuálních konzultací studentů všech ročníků po předchozí domluvě
 • pokračování běžného režimu v doktorských studijních programech
 • umožnění pobytu na vysokoškolských kolejí pro všechny studenty

Informace o jednotlivých předmětech dostanou studenti od garantů/vyučujících předmětů. V případě, že budou informace postrádat, prosíme studenty o aktivní přístup ve vztahu ke garantům (vyučujícím).

Průběh zkoušek a zápočtů

 • Zkouškové období v ZS bude prodlouženo o dva týdny (4. 1. – 26. 2. 2021).
 • Vedení školy preferuje prezenční formu zkoušek a zápočtových testů.

V odůvodněných případech je možné absolvovat zkoušku/zápočet v distanční formě. Forma a průběh zkoušky/zápočtu je plně v kompetenci garanta předmětu.

Laboratoře ve zkouškovém období

 • V průběhu zkouškového období budou garanti moci vypsat výuku laboratoří, což je vedením školy doporučeno. Veškeré detaily (zda se budou laboratoře konat v plném rozsahu, kdy atd.) sdělí studentům s předstihem garant/vedoucí laboratoří.
 • V případě, že laboratoře nebudou moci být z kapacitních či jiných vážných důvodů vypsány do konce zkouškového období, nejde o vinu studenta, a proto mu bude snížena kreditní povinnost v ZS o počet kreditů z původně předepsaných laboratoří. Ty budou následně vypsány v LS.
 • V případě, že student onemocní covidem-19 či mu je úředně nařízena karanténa, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit garantovi předmětu. Náhradní termín mu sdělí garant předmětu/vedoucí laboratoří.

 

Aktuálně připravujeme změnu organizace akademického roku

Jednoznačnou prioritou je zvládnutí výuky laboratoří a zachování dostatečného času na zkoušky a závěrečné práce.

Hlavní změny v organizaci akademického roku:

 • ZS – prodloužení zkouškového období o dva týdny (4. 1. – 26. 2. 2021);
 • umožnění vypisování laboratoří ve zkouškovém období;
 • posunutí začátku letního semestru o dva týdny (od 1. 3. 2021);
 • zkrácení výuky v letním semestru na 13 týdnů (1. 3. 2021 – 28. 5. 2021);
 • LS – posunutí první části zkouškového období (31. 5. – 2. 7. 2021);
 • posunutí o týden odevzdání bakalářské práce pro první termín SZZ (11. 6. 2021);
 • posunutí začátku termínu SZZ v bakalářském studiu (21. 6. – 30. 6. 2021);
 • pro druhý termín SZZ v bakalářských programech se organizace nemění;
 • posunutí o týden odevzdání diplomové práce (17. 5. 2021);
 • termín konání SZZ v magisterských programech se nemění.

Podrobnosti jsou uvedeny ve vydaném dodatku k výnosu č. A/V/961/16/2020 - Organizace akademického roku 2020-2021 - viz přehled změn termínů souvisejících se studiem.

Výuka v letním semestru

Možnosti výuky na univerzitách budou přímo závislé na rozhodnutí ministerstev, potažmo Vlády ČR. Tyto instituce se v současnosti řídí systémem PES pro oblast školství, jehož aktuální podobu najdete ZDE.

Informace k ubytování na kolejích od 14. 10 

Podrobné informace ze začátku října (již překonané dalším vývojem)

Vláda ČR vydala 12. 10. 2020 v nočních hodinách usnesení č. 1022, kterým se od 14. 10. do 1. 11. 2020 „zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky“.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR upřesnilo výklad přijatého usnesení.  

Pro ubytované na kolejích VŠCHT Praha z usnesení vyplývá: 

Pokud je vysokoškolská kolej pro studenta bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole doloží prohlášením, může zůstat ubytován na kolejích. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.

Studenti, kteří mají na vysoké škole zaměstnanecký úvazek, mohou na kolejích nadále bydlet jako zaměstnanci docházející do zaměstnání.

Studenty, kteří koleje opustit mohou, prosíme, aby tak učinili pokud možno k datu 14. 10. s tím, že si na koleji mohou své věci ponechat a že se vrátí zpět hned, jakmile to situace dovolí. Po dobu jejich nepřítomnosti na kolejích v rámci těchto omezení jim nebude účtována cena za ubytování. Zároveň žádáme studenty, kteří v rámci těchto opatření kolej opustí, aby nás o této skutečnosti písemně informovali, abychom mohli toto „přerušené ubytování“ zaevidovat s ohledem na řádné vyúčtování za ubytování.

Opatření se nijak nedotýká cizinců, resp. těch osob, které mají bydliště mimo Česko (typicky Slováci). Ti mohou na kolejích zůstat - naopak je to vzhledem k možným omezením při překračování hranic doporučené (pro případ, že se podaří v průběhu listopadu opětovně zavést limitovanou prezenční výuku v laboratořích).

Pokud mají někteří studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování takových studentů na covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Pokud se student nechává testovat na covid-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, předpokládáme, že zůstane do doby získání výsledku testu na koleji. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student na koleji v karanténě/izolaci.

Je nám upřímně líto, jaké situaci jste byli v šibeničním čase vystaveni.

Přesto vás prosíme, abyste se chovali velmi zodpovědně, plně respektovali nová nařízení a minimalizovali vaše sociální kontakty.

Stanislav Starý
ředitel

Opatření platná na VŠCHT Praha

Opatření platná od začátku akademického roku 2020-2021

Ve všech uzavřených prostorách školy je povinnost nošení roušek nebo jiné ochrany nosu a úst. Tato povinnost se nevztahuje na pobyt zaměstnanců ve vlastních kancelářích a ve stravovacím zařízení vysoké školy při konzumaci jídla a nápojů. Pravidla povinnosti nošení roušek nebo jiné ochrany nosu a úst pro laboratoře určuje vedoucí laboratoře s ohledem na charakter a bezpečnost práce v laboratoři.

Student ani vyučující se nesmí účastnit kontaktní výuky ani smíšené výuky, jestliže má příznaky infekčního onemocnění nebo ví, že se setkal s osobou v blízkém kontaktu (doba delší než 15 minut), která čeká na výsledek testu na covid-19. V případě, že se kontaktní výuky zúčastní student, vykazující některý ze symptomů covid-19, je vyučující povinen jej vykázat z výuky a tento musí bez prodlení opustit areál budov školy.

Přednášky a cvičení budou zajištěny pomocí předtočených výukových videí nebo budou realizovány formou on-line výuky.

Vyučující je povinen evidovat docházku na kontaktní výuku. Minimálně musí být dostupný seznam přítomných studentů na výuce (den, hodina). Je doporučeno evidovat i místo studenta v místnosti.

Aktuální informace a pokyny, které musí být zaměstnanci i studenty dodržovány, budou zveřejněny na internetových stránkách vscht.cz/koronavirus a v aplikaci  EMIL.

Každá osoba, u které se prokáže existence onemocnění covid–19 pozitivním testem, je povinna tuto skutečnost sdělit svému vedoucímu skupiny, laboratoře či nadřízenému a to bez zbytečného prodlení. Student má povinnost sdělit tuto skutečnost telefonicky nebo e-mailem na děkanát fakulty, kde studuje .

Studentům, kteří lékařským potvrzením doloží na příslušné studijní oddělení, že patří do rizikové skupiny, doloží nařízenou karanténu nebo umístění do izolace, bude povoleno neúčastnit se povinné kontaktní výuky.

 

Dokumenty

Aktualizováno: 18.6.2021 16:05, Autor: Jan Kříž

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
B/O/963/06/2021Laboratorní výuka a zkoušení pro všechny ročníky v souvislosti s pandemií Covid-1931.05.2021
B/O/963/05/2021Laboratorní výuka a zkoušení pro všechny ročníky v souvislosti s pandemií Covid-1924.05.202130.05.2021
A/V/961/16/2020Organizace akademického roku 2020/2021 (včetně dodatků č. 1 a 2)07.09.202005.09.2021
A/V/961/10/2021Organizace akademického roku 2021/202206.09.202111.09.2022
A/V/961/7/2021Organizace výuky a hromadných akcí v LS akademického roku 2020/21 v souvislosti s COVID-1901.03.202105.09.2021
B/O/963/01/2021Podklady pro trasování Covid-19 a jejich evidence01.01.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi