Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 27.9.2023 00:55:48
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22310/D103'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie (FCHT)

Chemie (FCHT)

Doktorský program, Fakulta chemické technologie

Cílem programu je výchova vysoce kvalifikovaných tvůrčích pracovníků s teoretickými i praktickými znalostmi v oblasti strategie, návrhů a praktického provedení syntéz speciálních anorganických a organických sloučenin, organických polymerů a materiálů. Naším záměrem je prohloubení chemických, fyzikálně-chemických a chemicko-inženýrských poznatků absolventa, který by měl být schopen samostatné tvůrčí činnosti a rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nejen v chemii, ale i v řadě příbuzných či interdisciplinárních oborů.

Uplatnění

Absolvent bude schopen navrhovat cílené syntézy anorganických, organických a polymerních materiálů a koordinačních sloučenin s předem definovanými fyzikálními, elektrochemickými, katalytickými a biochemických vlastnostmi s využitím ve farmacii, nanotechnologiích, elektronice a katalýze, charakterizovat je a získaná data teoreticky interpretovat. V oblasti makromolekulární chemie bude připraven na řešení problémů spojených se zpracováním, recyklací a využitím polymerů při konzervaci a restaurování objektů kulturního dědictví. Získané znalosti se mohou podle povahy dizertační práce měnit v rozpětí od čistě experimentálně-interpretačních až po znalosti vycházející z kvantové mechaniky, termodynamiky nebo jiných teoretických modelů sloužících k popisu struktury a chování látek. Součástí získaných dovedností je i znalost informačních technologií, schopnost vést vědecký kolektiv, příprava a řízení projektu a publikační dovednosti absolventa.Nezanedbatelnou součástí získaných dovedností je dokonalá znalost informačních technologií, umožňující rychlou orientaci v problematice, stejně jako schopnost komunikovat o daných problémech s neodborníky nebo zástupci jiných vědních oborů. Důraz je také kladen na získání většího mimo-odborného rozhledu absolventa, včetně základních právních a sociálních aspektů vědecké práce. Součástí profilu absolventa, umožňující jeho větší uplatnění na současném dynamicky se měnícím trhu práce, je také schopnost vést vědecký kolektiv, příprava a řízení projektu a v neposlední řadě publikační a komunikační dovednosti absolventa.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0531D130017
VŠCHT kód D103
Počet vypsaných témat 83

Vypsané disertační práce pro rok 2023/24

Aniontově-výměnné polymerní membrány pro elektrolytickou výrobu vodíku

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Školitel: Anastasiia Hubina

Anotace


Alkalická elektrolýza vody je jednou z nejperspektivnějších metod produkce vodíku. Polymerní aniontově výmenná membrána je důležitou součástí alkalického elektrolyzéru. Cílem práce je vyvinout membrány založené na lineárních a/nebo zesíťovaných polymerech obsahujících kationtové skupiny v hlavním řetězci a v postranních řetězcích/skupinách. Bude zkoumán vliv pozice kationtové skupiny na alkalickou stabilitu polymeru. Bude syntetizována řada telechelických prepolymerů nesoucích azidové a alkynové skupiny.Tyto stavební bloky budou využity pro přípravu polymerů klik chemií. Vlastnosti finálních polymerů budou laditelné volbou struktury prepolymerů. Připravené polymery budou postpolymerizačně modifikány (kvaternizace) rovnež klik chemií. U získaných polymerů bude charakterizována jejich tepelná, alkalická a mechanická stabilita a také jejich vodivé vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Aplikace mikrovlnné fotochemie při přípravě polyaromatů

Garantující pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Ústav organické chemie
Školitel: Dr. Ing. Vladimír Církva

Anotace


Návrh je založen na propojení dvou vědeckých oborů: tradiční fotochemie a nedávno vzniklé mikrovlnné chemie, kdy je studován vliv UV/Vis a mikrovlnného záření na chemické a fyzikální vlastnosti molekul. Požadované záření je generováno zcela netypicky, a to přímo mikrovlnným polem, pomocí tzv. bezelektrodových výbojek. Cílem projektu je základní výzkum a optimalizace vlivu mikrovlnného záření na průběh cis-trans fotoizomerace a fotocyklizace derivátů stilbenů a o-terfenylů, vedoucí k analogům fenanthrenu, trifenylenu, fenacenu, helicenu či k jejich N- a S-hetero derivátům, které mohou nalézt uplatnění v molekulární elektronice. Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v organické technologii, • experimentální zručnost a praktická znalost optimalizace reakcí, • schopnost týmové práce.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Aromatické azomateriály pro aplikace ve světelných modulátorech

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: doc. Ing. Michal Kohout, Ph.D.

Anotace


Světlocitlivé organické molekuly, tzv. fotopřepínače, nachází široké uplatnění v materiálové chemii, např. při konstruování optických clon či světelných modulátorů; jsou však známé i z oblasti dynamických polymerů nebo fotosenzitivních hydrogelů pro cílený transport léčiv. Cílem disertační práce bude návrh a syntéza chirálních fotopřepínačů a jejich využití pro přípravu chirálních kapalně-krystalických materiálů, které při ozáření světlem emitují cirkulárně polarizované světlo ve viditelné oblasti. Kapalně-krystalické materiály vykazující cirkulárně polarizovanou luminescenci nachází uplatnění v optických senzorech a jsou vhodnými kandidáty pro konstrukci 3D displejů. Téma disertační práce představuje část projektu podpořeného grantem Grantové agentury České republiky a předpokládá zapojení disertanta/disertantky do řešitelského kolektivu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Biodegradabilní materiály na bázi škrobu

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Školitel: Ing. Drahomír Čadek, Ph.D.

Anotace


Biodegradabilní plasty rostlinného původu jsou zaváděny do praxe z důvodů snížení závislosti společnosti na ropných produktech a snížení uhlíkové stopy. Plastifikací škrobového prášku lze získat tzv. termoplastický škrob, který lze díky vhodným vlastnostem použít jako náhradu některých plastů. Cílem této práce bude příprava termoplastického škrobu z různých zdrojů a jeho kombinace s přírodními plnivy, zvláště vláknitými. Studium bude zaměřeno na sledování reologických vlastností při zpracování, mechanických a dalších vlastností finálních materiálů a jejich rozložitelnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Biodegradovatelné kostní cementy

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Školitel: Ing. Lenka Vránová, Ph.D.

Anotace


Práce bude zaměřena na přípravu vstřebatelných polymerních kostních cementů, které by mohly být využity jako dočasné výplně kostních defektů, jež by se postupně nahrazovaly vlastní kostní tkání. Část práce se bude zabývat syntézou a modifikací kostních cementů na bázi poly(propylenfumarátu), který může být síťován in situ prostřednictvím svých fumarátových dvojných vazeb. Bude testována síťovatelnost připravených materiálů, jejich mechanické vlastnosti, rychlost degradace a biokompatibilita. Další část práce se zaměří na možnost plnění kostních cementů antibiotiky či podpůrnými plnivy pro růst kostní tkáně a jejich vliv na mechanické vlastnosti a degradaci.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Biodegradovatelné polymerní systémy pro medicinální aplikace

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.

Anotace


Biodegradovatelné polymerní systémy mají mnoho aplikací v humánní i veterinární medicíně. V našem týmu jsme nedávno vyvinuli a patentovali multifázové polymerní systémy sestávající z termoplastifikovaného škrobu (TPS), polykaprolaktonu (PCL) a komerčně dostupných antibiotik (ATB). Morfologie a vlastnosti těchto systémů mohou být modifikovány změnami složení a fázové struktury během zpracování. Systémy TPS/PCL/ATB mohou být následně využity pro léčbu silných lokálních infekcí, například akutního zánětu kostí (osteomyelitida). Navržený projekt zahrnuje přípravu zmíněných systémů (mísení v tavenině), optimalizaci jejich fázové struktury (modifikací podmínek přípravy), charakterizaci výsledné struktury (pomocí elektronové mikroskopie) a mechanických vlastností (mikro- a makromechanické vlastnosti). Předpokládá se i podíl na testování biodegradovatelnosti a na mikrobiologickém testování účinnosti inkorporovaného antibiotika v rámci existujících spoluprací (FN Motol Praha).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Borany: Cesta k inerciální proton-borové fúzi

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Dr. Michael G. S. Londesborough

Anotace


Aneutronická fúze protonu a jádra 11B za vzniku tří jader 4He je nejúčinnějším a ekologicky nejbezpečnějším zdrojem energie, který je milionkrát vydatnější než například spalování uhlí, a bez jakýchkoli problémů spojených s radioaktivitou, které zase přináší jaderné štěpení. K dosažení p-B fúze je zapotřebí enormní stlačení 10^5 násobku hustoty pevných látek. Pokroky v laserové technologii vedou k vytváření takových podmínek, ve kterých světlo generuje silné tlakové vlny v plazmatu obsahujícím B a H. Zde je potřeba lépe porozumět ideálnímu složení paliva a jeho charakteristikám. Tento projekt, podpořeno grantem EU Pathfinder, navrhuje jako palivo pro aneutronickou fúzi borany, které se skládají výhradně z atomů B a H v poměrech cca. 1:1 a jsou také velmi blízko sebe, a tak se eliminuje potřeba jakéhokoli primárního terče generujícího protony, a proto jsou dobrým začátkem pro inerciální udržení. Máme v úmyslu využít všestrannost chemie boranů k vytvoření širokého portfolia kandidátů na palivo, ke studiu jejich chování v podmínkách inerciálního udržení a k prokázání jejich užitečnosti při fúzi p-B.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Cílená radioterapie pro léćbu ypoxických nádorů

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.

Anotace


Léčba hypoxických nádorů je komplikovaná kvůli vyšší radio /chemorezistenci vedoucí k následně nižšímu klinickému výsledku léčby. Navrhovaný projekt se zabývá novým konceptem samouspořádaných polymerních radiosenzibilizátorů k překonání problému nízké citlivosti hypoxických nádorů na radioterapii. Navrhovaný přístup je založen na ovlivnení radiosenzitivity hypoxické nádorové tkáně dopravou prekurzorů reaktivních forem kyslíku (ROS) cílenou na hypoxii, jakož i na selektivním rozkladu peroxidu vodíku v hypoxické tkáni ovlivňujícím systém HIF-1 alfa. Navrhovaný koncept využívá biokompatibilní nosiče na bázi hydrofilních biokompatibilních polymerů s nitroaromáty cílícími na hypoxickou tkáň. Náplní dizertační práce je chemická syntéza, fyzikálně-chemická charakterizace a studium samouspořádání u multiresponzivních nanočástic citlivých na více podnětů současně konkrétní zaměření bude brát v úvahu zájmy studenta. Studované systémy budou určeny pro diagnostiku a cílenou terapii nádorových onemocnění. Optimalizované nanočástice budou poté poskytnuty spolupracujícím biologickým pracovištím k testování pro reálné aplikace.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Cílené manipulace vodíkových vazeb v syntetických segmentech aminopolysacharidů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Školitel: Mgr. Jindřich Karban, Ph.D.

Anotace


Polysacharidy jsou dlouhé polymerní řetězce sestávající z monomerních sacharidových jednotek propojených glykosidickými vazbami. Některé polysacharidy, například celulóza nebo chitin, plní v organismech strukturní funkci. Jedinečné materiálové vlastnosti těchto polysacharidů vyplývají z husté sítě vodíkových vazeb a dalších nekovalentních interakcí. Cílené modifikace vybraných vodíkových vazeb mohou vést k novým glykomateriálům s aplikačním potenciálem v medicíně a dalších oblastech. Cílem tohoto projektu doktorského studia je syntéza a charakterizace krátkých (max. 6 jednotek) segmentů aminopolysacharidů (chitin, acholetin), ve kterých byly vybrané vodíkové vazby selektivně narušeny náhradou hydroxylu za fluor. Porovnáním konformace, rozpustnosti, agregačních a optických vlastností a krystalinity mezi přirozenými a fluorovanými segmenty můžeme odvodit, jak korelují struktury segmentů s jejich vlastnostmi. Na základě těchto poznatků bude možno v budoucnu přikročit k syntéze glykomateriálů s definovanými vlastnostmi. Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v organické chemii, organické technologii a příbuzných oborech • Ochota provádět pokročilé organické syntézy a teoreticky i prakticky zvládnout chemii sacharidů a metody NMR spektroskopie.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Degradovatelné polymerní materiály

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Školitel: prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.

Anotace


Práce je zaměřena na přípravu polymerních materiálů ve formě folií, mikrovlákenných a nanovlákenných vrstev. Bude hodnocena jejich odbouratelnost v modelových podmínkách.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Design katalyzátorů pro přípravu stereoblokových kopolymerů olefinů teoretickými a experimentálními methodami

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Školitel: prof. Ing. Jan Merna, Ph.D.

Anotace


Stereoblokové kopolymery olefinů (SBOC) jsou účinné kompatibilizátory plastového odpadu tvořeného zejména polyethylenem a isotaktickým PP. Design katalyzátoru je klíčem pro efektivní přípravu SBOC. Výzvou je nalezení katalyzátorů umožnujících syntézů blokových kopolymerů obsahujích alespoň jeden stereoregulární blok na bázi olefinů, tj. SBOC. Cílem práce je pomocí teoretických metod (DFT, machine learning, hledání morfů) najít geometrie komplexů umožňujících živé koordinační polymerace a jejich nejběžnější reakční koordináty. Výsledky práce by měly umožnit pomocí modelu předvídat vliv změny sterického stínění a elektronových efektů ligandu na rozsah přenosových a terminační reakcí a napomoci v hledání katalyzátoru s „ideálním“ živým chováním a zároveň vysokou polymerační aktivitou a rovnež stereoslektivitou. Dalším cílem práce je studium mechanismu katalytických polymerací pomocí modelování spekter katalyzátorů. Tam, kde to bude možné, budou vypočtená data korelována s experimentálními výsledky a bude posouzena obecnější platnost dosažených výsledků. Na základě získaných teoretických výpočtů bude provedena syntéza katalyzátorů a ověřením jejich polymeračního chování. Práce bude probíhat ve spolupráci s pracovištěm specializovaným na kvantově chemické výpočty (IPF Dresden, ÚFCH, ÚICH VŠCHT).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Elektronika a optoelektronika na bázi 2D materiálů

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Školitel: Ing. Jan Luxa, Ph.D.

Anotace


Vrstevnaté 2D materiály nabízí celou řadu unikátních vlastností. Mezi ně patří i možnost exfoliace a příprava elektronických a optoelektronických prvků s tloušťkou několika atomárních vrstev. Taková zařízení mohou v budoucnu sloužit jako nové prvky v elektronice nebo optoelektronice a nahradit tak stávající technologie.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Enzymová syntéza RNA s modifikovanými bázemi

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: prof. Ing. Michal Hocek, DSc.

Anotace


Budeme designovat a syntetozovat modifikované fibonukleosid trifosfáty nesoucí různé funkční skupiny na nukleobázi. Tyto nukleotidy budou využity pro enzymovou syntézu modifikovaných oligonukleotidů (RNA) pro aplikace v RNA interferenci, CRISPR editaci a pro studium translace.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Fotoelektrokatalytické oxidace založené na derivátech flavinu

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.

Anotace


Flaviny představují významné fotokatalyzátory úspěšně testované v řadě chemických transformací, zejména oxidačních reakcí. Zapojení elektrochemie do fotokatalytických systémů umožní jednak snadnou regeneraci katalyzátoru, ale rovněž generování fotoaktivních radikálů z molekul, které neabsorbují ve viditelné oblasti světla. Hlavní náplní práce bude návrh, studium mechanismu a aplikace flavinovývh fotoelektrochemických systémů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Fotochemie a spektroskopie organických radikál iontů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D.

Anotace


Stabilní radikál kationty a anionty jsou unikátní molekuly, které našly četná uplatnění ve fotovoltaice, organické elektronice, bateriích a katalýze. Zatímco elektrochemická a redoxní příprava radikál iontů byla podrobně studována, málo je známo o jejich fotochemii. Doktorand/ka připraví radikál ionty založené na triarylaminech, hexaarylethanech, perylene diimidech a chinonech a bude studovat jejich fotochemickou stabilitu a reaktivitu v perspektivě aplikací ve fotoredoxní katalýzy a katalýzy přenosem atomu vodíku. Doktorand/ka použije standardní a časově rozlišenou spektroskopii stabilních radikál iontů pro objasnění mechanismů fotochemických redoxních reakcí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Helikálně chirální ligandy pro asymetrickou katalýzu pomocí tranzitních kovů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Ivo Starý, CSc.

Anotace


Cílem Ph.D. projektu je příprava nových helikálně chirálních komplexů kovů pro využití v enantioselektivní katalýze. Pozornost bude soustředěna na syntézu metallacyklů odvozených od helicenů a helikálních cyklopentadienylových komplexů. Tyto látky budou využity ve vybraných enantioselektivních reakcích katalyzovaných tranzitními kovy jako například cykloisomerizaci alkynů, metathesi olefinů a hydrogenaci.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Hybridní kovové a (kar)boranové klastry

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Mgr. Tomáš Baše, Ph.D.

Anotace


Atomárně přesně definované kovové klastry představují rozvíjející se oblast materiálů jejichž vlastnosti jsou ovlivněné jejich rozměry a mohou být považovány za přechodové od atomární úrovně k makroskopické „bulk“ formě. V nedávné době jsme popsali několik prvních příkladů hybridních kovových a (kar)boranových klastrů a demonstrovali jejich vyjimečnou teplotní stabilitu. Toto PhD téma se zaměří na nové stabilní hybridní klastry s různou nuklearitou a zároveň na syntézu (kar)boranových klastrů s různými funkčními skupinami vhodnými k dalším chemickým experimentům hybridních klastrů. Navržené téma zahrnuje řadu syntetických, analytických a výpočetních výzev, které souvisí s velikostí nových hybridních molekul skládajících se ze stovek až tisíců atomů. Projekt je součásti mezioborové mezinárodní spolupráce.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Hydrogelové substráty pro vývoj 3D buněčných struktur - design struktury, botnací a deformační chování

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Dr. Ing. Miroslava Dušková

Anotace


EU prosazuje prostřednictvím své agentury ECHA postupy, jak pokud možno omezit zkoušky na zvířatech. Jednou z možných cest je použití buněčných kultur a tkání in vitro. Syntetické hydrogely jsou biokompatibilní a připomínají svými vlastnostmi živé tkáně, a jsou tak vhodným prostředím pro kultivaci buněk. Klíčové vlastnosti gelů jako botnání, morfologii (porozitu) a deformační chování je možné ovlivnit složením polymerizujícího systému a podmínkami, za nichž je polymerizace vedena. Náplní práce bude syntéza hydrogelů ze speciálních monomerů včetně využití metod 3D tisku a jejich charakterizace pomocí deformačních a pokročilých 3D zobrazovacích technik a in vitro buněčných experimentů. Kromě funkce buněčného nosiče, poskytují gely i možnost inkorporace terapeuticky aktivních látek, čehož lze využít v oblasti regenerace tkání nebo pro vývoj polymerních nosičů léčiv. Cílem disertační práce je vývoj nových substrátů z hydrogelů a nalezení souvislostí mezi podmínkami přípravy gelů, jejich vlastnostmi a biologickou odezvou. Podle kvalifikace uchazeče může projekt zahrnovat počítačové navrhování a rekonstruování reálné struktury hydrogelů ve 3D nebo in vitro testování buněčných kultivací.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Chalkogenové analogy calix[n]arenů jako nové makrocykly pro supramolekulární chemii

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.

Anotace


Projekt se zabývá syntézou calix[n]arenových analogů nesoucích v rámci molekuly atomy chalkogenů (O, S, Se, Te) coby můstkové skupiny. Je známo, že zavedení atomů síry namísto methylenových spojek v klasických calixarenech vede ke vzniku tzv. thiacalixarenů vykazujících dramaticky jiné vlastnosti ve srovnání s původními matečnými strukturami. V této souvislosti bude zajímavé prozkoumat základní chování makrocyklických systémů, u nichž je alespoň část methylenových spojek nahrazena atomy dalších chalkogenů. výzkum jejich vlastností, studium konformačního chování, základních způsobů derivatizace a komplexačního chování těchto systémů. Taková substituce může vést k makrocyklickým analogům s významně pozměněnými konformačními preferencemi, jinými komplexačními vlastnosti (např. přítomnost chalkogenových interakcí) popř. s rozdílnou chemickou reaktivitou. Specifická chemie přítomných heteroatomů nám umožní přípravu nových makrocyklických systémů s možným využitím v různých supramolekulárních aplikacích (host-guest chemie, elektrochemie, self-assembly, konstrukce receptorů a pod).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Chirální fotosensitivní materiály na bázi spiropyranů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: doc. Ing. Michal Kohout, Ph.D.

Anotace


Spiropyrany představují unikátní skupinu fotopřepínačů, které lze reverzibilně převádět mezi nepolární bezbarvou cyklickou spiroformou s na sebe kolmými podjednotkami a planární konjugovanou, a tudíž barevnou, merocyaninovou formou, která má povahu zwitteriontu. Spiropyrany jsou ve své podstatě chirální kvůli přítomnosti spirouhlíku. V roztoku však dochází k rychlému ustavení rovnováhy mezi cyklickou spiropyranovou a planární merocyaninovou formou, což vede k racemizaci látky. Cílem tohoto projektu je design a syntéza enantiomerně čistých spiropyranů, čehož lze teoreticky dosáhnout zavedením druhého centra chirality do struktury spiropyranu. V takovém případě vznikne po fotochemickém otevření spiropyranu preferovaný epimer merocyaninu, který bude možné aplikací světla o vhodné vlnové délce uzavřít zpět na opticky čistý spiropyran. Optické čisté spiropyrany budou využity jako chirální komplexační činidla pro chirální resoluci aminokyselin nebo přímo jako selektory světlem ovladatelných chirálních stacionárních fází pro aplikace v chromatografických enantioseparacích. Projekt je součástí výzkumu probíhajícího v rámci grantu fondu Dagmar Procházkové na podporu mladých excelentních pracovníků.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Chirální triptyceny v enantioselektivní katalýze

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: Ing. Markéta Rybáčková, Ph.D.

Anotace


Triptyceny představují velmi zajímavé organické molekuly, které našly díky svým unikátním vlastnostem a rigidnímu skeletu uplatnění v řadě oblastí, mj. v supramolekulární a materiálové chemii. Existuje řada způsobů, jak vnést chiralitu do molekuly triptycenu. Jednou z možností získání chirálních struktur, je zavedení substituentů do vybraných poloh triptycenu (1,5 a 2,6). Náplní práce bude syntéza nových katalyzátorů na bázi přechodných kovů nesoucích chirální triptycenovou stavební jednotku a jejich využití v enantioselektivní katalýze.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Katalytická syntéza biodegradovatelných polymerů na bázi oxidů uhlíku

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Školitel: prof. Ing. Jan Merna, Ph.D.

Anotace


Cílem práce je syntetizovat katalytické systémy pro konverzi oxidu uhelnatého na biodegradabilní polymerní materiály. Hlavní pozornost bude v první fázi upřena na reakce oxidů uhlíku s epoxidy vedoucí k polyesterům podobným bakteriemi produkovaným polyhydroxyalkanoátům. U získaných polymerů bude sledována stereoregularita a porovnány jejich vlastnosti s vysoce stereoregulárními polymery přírodního původu. Práce má multidisciplinární charakter se zaměřením na organometalickou a polymerní syntézu s přesahem do studia biologické rozložitelnosti připravených materiálů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Luminiscenční kovové klastry pro biologické aplikace

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Kaplan Kirakci, Ph.Dr.

Anotace


Molybdenové klastry nanometrových rozměrů jsou agregáty šesti atomů molybdenu s ligandy. Práce zahrnuje jejich syntézu, studium stability, luminiscence a biologických účinků. Klastry po aktivaci viditelným světlem produkují singletový kyslík, který je vysoce reaktivní a má cytotoxické účinky. Nedávno jsme zjistili, že klastry lze také excitovat rentgenovým zářením (RTG). Již jsme získali slibné výsledky v oblasti RTG-indukované fotodynamické terapie. Klastry představují účinné sloučeniny pro vývoj léčiv určených ke zvýšení účinnosti radioterapie rakoviny, pro fotodynamickou terapii nebo fotoinaktivaci bakterií.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Mikrovlnná fotochemie a příprava polyaromatických látek

Garantující pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Ústav organické chemie
Školitel: Dr. Ing. Vladimír Církva

Anotace


Projekt spočívá v propojení dvou vědeckých oborů: tradiční fotochemie a nedávno vzniklé mikrovlnné chemie, kdy je studován vliv UV/Vis a mikrovlnného záření na chemické a fyzikální vlastnosti molekul. UV záření je generováno zcela netypicky, a to přímo mikrovlnným polem, pomocí tzv. bezelektrodových lampiček. Cílem projektu je základní výzkum vlivu mikrovlnného záření na průběh cis-trans fotoizomerace a fotocyklizace derivátů stilbenů a o-terfenylů, vedoucí k analogům fenanthrenu, trifenylenu, fenacenu, helicenu či k jejich N- a S-hetero derivátům, které mohou nalézt uplatnění v molekulární elektronice či při interkalaci DNA. Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v organické chemii, • experimentální zručnost a praktická znalost organické syntézy, • schopnost týmové práce.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Modifikované nukleotidy pro selekci funkčních nukleových kyselin

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: prof. Ing. Michal Hocek, DSc.

Anotace


Budeme navrhovat a syntetizovat modifikované nukleosid trifosfáty nesoucí různé funkční skupiny pro enzymovou syntézu modifikovaných oligonukleotidů (DNA, RNA nebo XNA) pro selekci nových funkčních nukleových kyselin (napr. aptamerů or aptazymů).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Modulární syntéza dendritických glykokonjugátů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Tomáš Strašák, Ph.D.

Anotace


Mimořádná strukturní variabilita glykanů zaručuje vysokou selektivitu rozpoznávání při jejich interakci s proteiny vázajícími cukry – lektiny. Jde o univerzální strategii živých organismů umožňující vzájemnou komunikaci a interakci. Precizně vybudovaná molekulární architektura je proto důležitým předpokladem funkčnosti daného glykomimetika. Tématem projektu bude aplikace principů modulární syntézy při přípravě dendritických makromolekulárních struktur funkcionalizovaných sacharidovými jednotkami na přesně definovaných pozicích. V aplikačním uplatnění připravených materiálů budeme navazovat na dlouhodobou spolupráci s externími pracovišti. Součástí práce bude důkladná analýza produktů pomocí vhodných technik (NMR, HRMS, GPC atd.). Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v organické chemii, organické technologii; • ochota experimentovat a učit se nové věci; • schopnost týmové práce.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Molekulární pohonné jednotky

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Mgr. Jiří Kaleta, Ph.D.

Anotace


Cílem Ph.D. projektu je příprava a studium unikátních světlem aktivovatelných systémů se zamýšleným použitím jako plně syntetické pohonné jednotky. Funkčním srdcem těchto struktur budou světlem poháněné molekulární motory, jejichž princip je inspirován bakteriálními pohonnými jednotkami. Speciální pozornost bude soustředěna na korelaci struktury a fyzikálně-chemických vlastností získaných systémů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Multifotochromní molekulární stroje

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Mgr. Jiří Kaleta, Ph.D.

Anotace


Propojením dvou a více různých fotospínačů (molekul, jejichž geometrii lze reverzibilně spínat působením světla) budou získány komplexní multifotochromní systémy. Působením světla o vhodné vlnové délce pak mohou být selektivně aktivovány/spínány jejich jednotlivé části (spínače a jednosměrné molekulární motory). Cílem Ph.D. projektu je příprava a studium těchto unikátních molekul a jejich případné použití pro konstrukci funkčních prototypů molekulárních strojů. Pozornost bude soustředěna jak na různé kombinace fotospínačů, tak na způsob jejich vzájemného propojení (orthogonální vs. neortogonální).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Nanooxidy ceru pro environmentální a bio-aplikace

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Jiří Henych, Ph.D.

Anotace


Práce se zaměřuje na přípravu nanostrukturních oxidů ceru různými především "wet chemical" metodami a jejich využití v environmenálních a bio-aplikacích. Výjimečné povrchové redoxní vlastnosti CeO2 nanostruktur umožňují reaktivní adsorpci/katalytický rozklad nebezpečných polutantů (jako jsou pesticidy nebo léčiva ve vodách), ale i např. bojových chemických látek. Kromě toho nanočástice CeO2 vykazují neobyčejné pseudo-enzymatické vlastnosti a mohou tak napodobovat enzymy v živých organizmech což by mohlo vést k rozvojí umělých enzymů tzv. nanozymů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Nanostruktury na bázi vrstevnatých karbidů - MXeny

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Anotace


Práce je zaměřena na metodu přípravy vrstevnatých MAX fází obecného složení M1+yAXy, kde M je přechodný kov, A je kov či polokov ze skupiny p-prvků (Al,Si, Ge) a X je uhlík, případně dusík. MAX fáze mají unikátní vrstevnatou strukturu a chemickou exfoliací je možné získat tzv. MXeny - monovrstvy karbidů či nitridů obecného složení M1+yXy s povrchem stabilizovaným pomocí různých funkčních skupin. Student se bude zabývat vývojem nových metod syntézy těchto látek (SPS metody, vysokoteplotní keramické syntézy) a procesy chemické exfoliace a povrchové funkcionalizace. Připravené fáze budou studovány z hlediska energetických aplikací (vývoj vodíku, Li a Na baterie, membrány pro separaci vodíku, superkapacitátory). Bude studován vliv složení a struktury na jejich vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Návrh a syntéza inhibitorů enzymů záchrany purinů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Ústav organické chemie
Školitel: Ing. Zlatko Janeba, Ph.D.

Anotace


Cílem projektu je návrh a syntéza nových inhibitorů enzymů záchrany purinů (např. PNP) a vyhodnocování jejich biologických vlastností. Takové inhibitory mají potenciál při léčbě různých onemocnění (rakovina, infekční nemoci).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Návrh a syntéza nových antivirotik na bázi látek interagujících s RNA.

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: prof. Andrea Brancale, Ph.D.

Anotace


Nedávné pokroky ve výzkumu RNA prokázaly klíčovou roli RNA v mnoha zásadních buněčných procesech, od regulace transkripce přes translaci, katalytické funkce až po patologické mechanismy. RNA má tedy velký potenciál jako terapeutický cíl, zejména pro choroby postrádající cílenou terapii. Práce s RNA představuje sama o sobě výzvu a je třeba počítat s její vnitřní strukturální flexibilitou, vysokým počtem negativních nábojů a velkým množstvím opakujících se motivů. V posledních několika letech však výzkumné úsilí otevřelo cestu k vývoji léčiv cílených na RNA díky pokrokům v metodách kryo-EM, umělé inteligenci a výpočetní vědě. V tomto projektu se snažíme navrhnout a syntetizovat nové malé molekuly vhodné jako léčiva, které se mohou vázat na RNA, a zejména na specifické strukturní motivy RNA přítomné ve virových genomech, například prvek posunu rámce koronavirů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Návrh a syntéza nových fotopřepínačů na bázi azosloučenin

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Zlatko Janeba, Ph.D.

Anotace


Cílem projektu je návrh a syntéza nových fotopřepínačů na bázi azosloučenin (např. azobenzenů, diazocinů) pro jejich využití ve fotofarmakologii, chemické biologii či jako “chytrých materiálů”. Budou studovány jejich fotopřepínací, fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Návrh a syntéza sloučenin obsahujících mimika fosfátové skupiny a jejich využití v medicinální chemii

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Ústav organické chemie
Školitel: Ing. Zlatko Janeba, Ph.D.

Anotace


Cílem projektu je návrh a syntéza nových sloučenin kde fosfát/fosfonát je nahrazen vhodnou mimikující skupinou (např. u nukleotidů a nukleosid-trifoafátů) a jejich využití v medicinální chemii.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Netradiční způsoby devulkanizace a regenerace odpadní pryžové drtě

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Školitel: doc. Ing. Zdeněk Hrdlička, Ph.D.

Anotace


Zvýšení podílu recyklace odpadní pryže je, v souladu s principy cirkulární ekonomiky, jedním z aktuálních témat gumárenského průmyslu. Recyklace pryže není snadná, neboť je to nerozpustný a netavitelný materiál. Perspektivním způsobem recyklace se jeví mletí pryžového odpadu následované částečnou či úplnou regenerací či devulkanizací pryžových částic. Tyto reakce lze vyvolat chemickými činidly, zvýšenou teplotou či smykovým namáháním, méně tradičně účinkem ultrazvuku, mikrovlnného záření nebo mikroorganizmů. Práce bude studovat vliv podmínek na průběh devulkanizace nebo regenerace pryže, účinnost této přeměny a její povahu, tj. zda probíhá spíše devulkanizace (štěpení příčných vazeb) nebo regenerace (štěpení příčných vazeb i hlavních kaučukových řetězců). Studovány budou i vlastnosti kaučukových směsí a vulkanizátů obsahujících získaný recyklát.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Nové modifikované nukleosidy a nukleotidy jako potenciální modulátory receptorů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: prof. Ing. Michal Hocek, DSc.

Anotace


Budou navrhovány a syntetizovány nové modifikované nukleosidy a nukleotidy jako potenciální modulátory (agonisté nebo antagonisté) receptorů nebo inhibitory CD73 a/nebo CD39. Vybrané aktivní látky budou dále optimalizovány s cílem identifikace kandidátů na další preklinický vývoj potenciálních léčiv.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Nové typy substitucí na atomech boru a uhlíku na karboranech a metallakarboranech s ohledem na přípravu netradičních léčiv

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Bohumír Grüner, CSc.

Anotace


Téma se týká vývoje syntetických metod pro připravu nových klastrových strukturních bloků, které budou využitelné v návrhu netradičních léčiv a také stereochemie substitucí na klastrových molekulách.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Nový koncept zlepšení cílení polymerních konjugátů pro dopravu léčiv do mozku

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Jiří Pánek, Ph.D.

Anotace


Tématem dizertační práce je koncepčně nový systém pro inhibici glutamát karboxypeptidázy II (GCP II) v mozku jako terapeutický nástroj pro potlačení glutamátové toxicity a následného sekundárního poškození způsobeného zánětlivou reakcí po ischemickém, hemoragickém nebo traumatickém poškození mozku (které obvykle poškozují mozek a míchu více než primární poranění a jsou důvodem, proč se nervové poškození často zhoršuje během několika dní po prvním výskytu příznaků). Dopravní systém bude modifikovat nepříznivé hydrofilní vlastnosti inhibitorů GCP II, které samy nemohou překročit hematoencefalickou bariéru (BBB). Dopravní systém také zvýší účinnost inhibitoru tím, že vytvoří multivalentní fyzikálně samouspořádané, biokompatibilní, polymerem pokryté pevné lipidové nanočástice. Nanočástice obsahující inhibitor se po překročení BBB, který je zprostředkovaný apolipoproteinem E, rozpadnou a inhibitor vázaný na polymer se vratně zakotví do membrány v blízkosti membránového enzymu GCP II. Očekává se, že toto zakotvení do membrány bude obecně použitelný koncept pro cílení též jiných enzymů nebo receptorů než GCP II.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Organické radikálové baterie na bázi hetero-aromátů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Jan Storch, Ph.D.

Anotace


Na rozdíl od dobře známých Li-ion baterií byly ORB (baterie na bázi organických radikálů) poprvé vyvinuty v roce 2005 a od té doby jejich popularita stále roste. Mezi výhody ORB oproti Li-ion bateriím patří např. kratší doba nabíjení, delší životnost, vyšší kapacita, nižší pracovní teplota a větší šetrnost k životnímu prostředí. Při vývoji organických elektrodových materiálů se však musí řešit problémy jako je nízká pohyblivost iontů a slabá vodivost. Mezi redoxně aktivními materiály představují heteroaromáty (např. diaza[n]fenaceny) skupinu molekul, které procházejí dvěma jednoelektronovými redukcemi a zároveň jsou silnými elektron akceptory. To je činí zajímavými látkami pro použití v oblasti vývoje elektrodových materiálů, kterými se bude zabývat i práce v rámci tohoto doktorského studia. Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v oboru organické/anorganické chemie; organická technologie a příbuzné • systematický a kreativní přístup k práci; • ochota učit se nové věci; • schopnost týmové práce; • pracovní poměr na ÚCHP.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Oxidové nano-objekty pro sorpci a katalýzu

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Školitel: Ing. Vilém Bartůněk, Ph.D.

Anotace


Oxidové nano-objekty polovodičových materiálů získané precipitací nebo hydrolýzou, jsou potencionálně zajímavé pro své vlastnosti. Jejich velký povrch umožňuje různé typy sorpcí a další jejich zajímavou vlastností může být katalytický rozpad navázaných látek. Toto může být využito pro dekontaminační nebo jiné účely. Studium těchto materiálů a jejich vlastností je obsahem této dizertační práce.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Pokročilé enzymaticky degradovatelné polymerní materiály pro 4D biotisk

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Mgr. Vladimír Proks, Ph.D.

Anotace


Současná buněčná biologie otevřela nový směr ve V&V, zaměřený na ex vivo tvorbu 3D struktur, které velmi blízce napodobují tkáně a orgány živého organismu. I přes schopnost buněk sebeorganizovat se, přispění nebuněčného 3D nosiče je stále považováno za důležité pro zajištění správné morfologie. Slibným přístupem, jak zajistit správnou pozici buněk a jejich další vývoj je 3D biotisk. Pokročilým konceptem je pak tzv. 4D biotisk, definovaný schopností biomateriálu odpovídat na různé signály i po jeho vytisknutí. Hlavní limitací těchto přístupů je suboptimální chemické složení biomateriálů, které nedává dostatečnou flexibilitu v mechanických vlastnostech, vnitřní geometrii, schopnosti vázat a uvolňovat ligandy atd. Disertační práce bude zaměřena na přípravu a charakterizaci plně syntetických (xeno-free) vysoce flexibilních polymerních biomateriálů na bázi syntetických polyaminokyselin. Pro 3D formování hydrogelu, bude vytvořen síťovací protokol, který zajistí rychlé utvoření hydrogelové sítě schopné mechanicky ochránit buňky v průběhu tisku a podpoří jejich retenci a životaschopnost během regenerace tkáně. Hydrogely budou modifikovány peptidovými ligandy s cílem podpořit specifické interakce s buňkami. Student by měl mít zkušenosti v oboru makromolekulární nebo organické chemie a měl by být ochoten rozvíjet své znalosti i v biochemických a biologických disciplínách. Při studiu fyzikálně-chemických vlastností připravených polymerů a hydrogelů si student osvojí řadu technik a metod s využitím moderních přístrojů
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Polyamidové kompozity

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Školitel: prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.

Anotace


Záměrem práce je příprava nových hybridních materiálů na bázi polyamidů a různých plniv. Tyto materiály budou připravovány in situ polymerací nebo metodou míšení v tavenině a hodnoceny z hlediska termických a mechanických vlastností.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Polymerní kompozity s řízeným mezifází - reologie a zpracování plněných polymerních tavenin

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.

Anotace


Polymerní kompozity jsou materiály s vysokým aplikačním potenciálem pro použití v pokročilých technologiích. Téma se zabývá řízením vlastností mezifází polymer-plnivo pomocí povrchové modifikace částic plniva a jeho vlivem na reologické vlastnosti kompozitů se zvláštním důrazem na jejich elasticitu. Přestože reologické jevy vyvolané přítomností plniva jsou v literatuře popsány, jejich podstata a vysvětlení je často stále nejasná. Systematická studie vlivu velikosti částic, jejich koncentrace a povrchové modifikace na elastické vlastnosti polymerních tavenin bude základem této doktorské práce. Dále budou studovány i zpracovatelské vlastnosti kompozitů včetně analýzy výskytu tokových nestabilit. Práce je převážně experimentální s použitím technik oscilační a kapilární reologie. Struktura kompozitů bude zkoumána zejména metodami elektronové mikroskopie.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Polymerní materiály a kompozity pro 3D tisk

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.

Anotace


Na polymerní materiály jsou v dnešní době kladeny stále větší nároky, které jsou spojené s jejich novými aplikacemi a technologiemi zpracování. Jako příklad mohou sloužit materiály pro 3D tisk nebo elektricky vodivé polymerní kompozity. Ve většině případů se jedná o systémy s heterogenní fázovou strukturou, která do značné míry ovlivňuje vlastnosti výsledného materiálu. Cílem práce je vyvinout nové funkční polymerní materiály a kompozity pro technologie 3D tisku a zároveň popsat a pochopit vztahy mezi jejich strukturou a vybranými vlastnostmi. Náplní práce bude příprava polymerních materiálů včetně syntézy funkčních nanočástic a studium jejich struktury pomocí pokročilých charakterizačních metod. Dále budou připravené systémy charakterizovány z hlediska jejich mechanického a tokového chování.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Protonově vodivé metaloorganické sítě obsahující funkcionalizované porfyrinové stavební bloky

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Mgr. Jan Hynek, Ph.D.

Anotace


Neustále narůstající světová spotřeba energie a s tím spojené problémy v oblasti životního prostředí vede k nutnosti zavedení nových, ekologických zdrojů energie, což zahrnuje širší využití palivových článků a baterií. Důležitou součástí těchto zařízení jsou protonově vodivé membrány oddělující prostor obou elektrodových poloreakcí, avšak umožňující přenos protonů. Prozatím jsou pro tento účel využívány především vodivé polymery, které mají ovšem řadu nedostatků, např. vysokou výrobní cenu, propustnost pro některé druhy paliv či amorfní povahu, která znemožňuje hlubší pochopení mechanismu přenosu protonů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Příprava a charakterizace monokrystalů nových materiálů na bázi alkalicko-olovnatých halogenidů pro scintilační a laserové aplikace

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Školitel: Ing. Vít Jakeš, Ph.D.

Anotace


Téma práce bude zaměřeno na přípravu a růst krystalů materiálů na bázi alkalicko-olovnatých halogenidů, např. CsPbCl3, CsPbBr3, RbPb2Cl5, RbPb2Br5, KPb2Cl5, ad., nedopovaných a dopovaných prvky vzácných zemin (např. Nd3+, Pr3+, Sm2+, Eu2+, ad.) metodou micro-pulling-down a vertikální Bridgmanovou metodou. Uvedené materiály jsou studovány pro jejich vhodné optické vlastnosti s širokým aplikačním potenciálem zahrnující např. scintilátory, lasery, světelné konvertory, ad. V případě matric vhodných pro laserové aplikace operujících v blízké infračervené (IČ) oblasti (např. RbPb2Cl5, KPb2Cl5, ad.) bude cílem zvýšit koncentraci prvků vzácných zemin (např. Nd3+, Pr3+, ad.) v matrici a stabilizovat ji, aby bylo možné dosáhnout jejich stimulované emise. To by zahrnovalo dopování uvedených matric a optimalizovat stechiometrické složení matric, např. přípravou tuhých roztoků (kationtových nebo aniontových). U sloučenin CsPbBr3, CsPbCl3, ad. bude studován vliv nových dopantů (např. Sm2+, Eu2+, ad.) na jejich optické vlastnosti (scintilační, konvertorové) s cílem dosáhnout emise v blízké IČ oblasti a optimalizovat koncentraci dopantu případně kodopantu. Na výše uvedených materiálech a jejich krystalech budou studovány vlastnosti týkající se jejich složení (prvkového a strukturního), tepelných, optických, luminiscenčních, scintilačních a laserových vlastností. Cílem práce je zvýšit optickou kvalitu připravovaných krystalů a optimalizovat složení krystalů tak, aby byly zlepšeny parametry jako např. vysoký světelný výtěžek a rychlá scintilační odezva, stimulovaná emise, apod.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava a studium nových metalo-organických sítí založených na fosfinátových ligandech

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Mgr. Matouš Kloda, Ph.D.

Anotace


Metal-organické sítě (Metal-Organic Frameworks, MOFs) jsou porézní krystalické materiály založené na kombinaci kovových center nebo klastrů s dvou a vícevaznými organickými ligandy. Široká škála dostupných kovů a spojovacích molekul dává možnost ladit chemické a fyzikální vlastnosti MOFů a přizpůsobit je na míru konkrétní aplikaci. Fosfinátová koordinační skupina (POOH) tvoří stabilní vazby ke kovovým centrům a zároveň vytváří predikovatelné koordinační motivy, poskytuje tedy výhody oproti tradičně využívaným karboxylovým a fosfonátovým skupinám. Cílem disertační práce bude syntéza a charakterizace nových MOFů za použití fosfinátových spojovacích molekul s důrazem na přípravu krystalů vhodných pro stanovení struktury rentgenovou difrakcí. V rámci práce bude také testována stabilita vzniklých MOFů a jejich použití pro praktické aplikace jako je například sorpce polutantů nebo elektronová a protonová vodivost. V rámci disertační práce se student naučí syntetické postupy při přípravě nových spojujících molekul, organokovových sítí a dále jejich charakterizace (NMR, práškový a monokrystalový XRD, sorpce N2, termická analýza apod.) až po studium jejich aplikací. Práce bude probíhat na pracovišti Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Příprava a studium scintilačních materiálů na bázi multikomponentních aluminátů

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Školitel: doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.

Anotace


Práce bude zaměřena na přípravu krystalů multikomponentních hlinitanů dopovaných prvky vzácných zemin metodou micro-pulling-down a studium jejich luminiscenčních a scintilačních vlastností. Bude studována optimální stechiometrie a dopace krystalů z hlediska dosažení vynikajících scintilačních charakteristik překonávajících parametry doposud známých materiálů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava a studium vlastností boranyliových solí jako molekulárních senzorů a katalyzátorů

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Karel Škoch, Ph.D.

Anotace


Katalýza komplexy přechodných kovů představuje osvědčený a způsob k efektivnějšímu provádění chemických reakcí. Přestože bylo v tomto ohledu dosaženo skvělých výsledků, využití přechodných kovů představuje i určité nevýhody (vysoká cena, toxicita, strategická či environmentální rizika), které vedou ke snaze hledat nové a alternativní přístupy ke katalýze. Jednou z možností je využít reaktivity prvků hlavní skupiny. Jako boranyliové sole se označují sloučeniny trojmocného boru, které díky kladnému náboji lokalizovanému na atomu boru představují výjimečně silné Lewisovské kyseliny. Výhodou je však jejich relativní dostupnost a často odlišná (a tedy atraktivní) reaktivita, což činí tyto sloučeniny zajímavými pro přípravu nových činidel, katalyzátorů či objevování nových syntetických cest.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Příprava biodegradovatelných (ko)polyesterů a studium jejich degradace

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Školitel: Ing. Lenka Vránová, Ph.D.

Anotace


Práce bude soustředěna na přípravu biodegradovatelných a biokompatibilní (ko)polymerů, které budou připraveny (ko)polymerací cyklických esterů, kde pro iniciaci (ko)polymerace budou využity iniciátory na bázi biogenních kovů (např. hořčíku, vápníku). Z připravených (ko)polymerů budou připraveny fólie či mikro-/nanovlákenné vrstvy ve spolupráci s externím pracovištěm. Bude hledán vztah mezi vlastnostmi zvlákňovaného materiálu (složení kopolymeru, molární hmotnost, termické vlastnosti, koncentrace roztoku, typ rozpouštědla) a parametry zvlákňovacího procesu (aplikované napětí, vzdálenost elektrody od kolektoru, typ elektrody) na kvalitu vytvářených vlákenných vrstev a průměry vláken. V neposlední řadě bude otestována citlivost připravených materiálů vůči degradaci.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava fosforových nanografenů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Jan Storch, Ph.D.

Anotace


π-Konjugované organofosforové systémy se v posledních letech staly předmětem intenzivního výzkumu, především díky jejich využití v materiálové chemii. Přítomnost atomu fosforu v molekule usnadňuje jejich další derivatizaci, čímž lze efektivně měnit některé jejich klíčové charakteristiky a potažmo aplikaci. Speciální místo v této skupině látek zaujímají šestičlenné fosforové cykly. Přestože byl v poslední době učiněn značný pokrok v syntéze těchto látek, polyaromatické sloučeniny s inkorporovaným fosfininovým kruhem jsou stále vzácné. V rámci této studie budou hledány syntetické cesty, které umožní zavést fosfininové jádro do nanografenových struktur, jejichž vlastnosti pak budou dále studovány. Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v oboru organické chemie; organická technologie a příbuzné • systematický a kreativní přístup k práci; • ochota učit se nové věci; • schopnost týmové práce; • pracovní poměr na ÚCHP.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Příprava houževnatých materiálů pro 3D tisk

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Školitel: prof. Ing. Jan Merna, Ph.D.

Anotace


Práce je zaměřena na syntézu dvoufázových materiálů s matricí tvořenou amorfním polymerem (např. PS, PMMA, polyakryláty), jejichž houževnatost by byla zvýšena zavedením kaučukovité fáze na bázi větvených polyolefinů. Polyolefinové elastomery budou připravovovány chain-walking polymerací ethenu, popř. jeho kopolymerací s dieny či dalšími funkčními komonomery s cílem zavedení reaktivních skupiny pro rychlé zapojení do struktury matrice. Připravené materiály budou testovány z hlediska jejich mechanických vlastností a využity pro různé techniky 3D tisku (FDM, SLA).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava chemicky recyklovatelných polymerů

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Školitel: prof. Ing. Jan Merna, Ph.D.

Anotace


The aim of the work is to look for new monomers which would provide polymers that can be depolymerized in high yield bach to original monomers. ROP and catalytic process will be used. eg.https://www.science.org/doi/10.1126/science.abh0626 The work wil be done in collaboration Bordeaux university with possibility of co-tutelle supervision. More info: https://pol.vscht.cz/research/lcp
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava inhibitorů komplexu Arp2/3

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: Mgr. et Mgr. Pavla Perlíková, Ph.D.

Anotace


Migrastatika představují nový přístup k léčbě nádorových onemocnění. Jejich cílem je zabránit metastázování nádorových buněk. Jedním z vhodných cílů pro vývoj migrastatik je proteinový komplex Arp2/3, který iniciuje polymerizaci aktinu v místech větvení mikrofilament. V rámci práce budou na základě dat z virtuálního screeningu připraveny inhibitory komplexu Arp2/3. Bude studován vztah mezi jejich strukturou a aktivitou a budou dále optimalizovány jejich farmakologické vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava látek ovlivňujících polymerizaci aktinu

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: Mgr. et Mgr. Pavla Perlíková, Ph.D.

Anotace


Migrastatika představují nový přístup k léčbě nádorových onemocnění. Jejich cílem je zabránit metastázování nádorových buněk. Jedním z vhodných přístupů pro vývoj migrastatik je inhibice polymerizace aktinu, a to jak přímá inhibice, tak nepřímá inhibice ovlivněním regulátorů polymerizace. Cílem práce bude zejména příprava ligandů komplexu Arp2/3, který iniciuje polymerizaci aktinu v místech větvení mikrofilament. V rámci práce budou na základě racionálního designu připraveny inhibitory komplexu Arp2/3 nebo jeho jednotlivých podjednotek. Bude studován vztah mezi jejich strukturou a aktivitou a budou dále optimalizovány jejich farmakologické vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Příprava polymerních nanoléčiv pomocí mikrofluidní nanoprecipitace - vlastnosti in vitro a in vivo za simulovaných fyziologických podmínek

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Mgr. Eliézer Jäger, Ph.D.

Anotace


Nanoléčiva mají mnohem větší potenciál pro biomedicínské aplikace, pokud jsou uzpůsobena tak, aby byla selektivně rozložitelná na základě určitých vnějších podnětů. Takovým podnětem může být enzymatické odstranění chránících skupin, změna pH, světlo nebo v poslední době stále více studovaná přítomnost reaktivních kyslíkových druhů (ROS) v rakovině. V projektu bude zkoumána nerovnováha v mikroprostředí buněk (změny pH, produkce ROS) jako podnět pro selektivní degradaci polymerních systémů. Mikrofluidní nanoprecipitací bude připraveno několik samouspořádaných polymerních nanoléčiv, tj. polymerních micel, nanočástic a vezikul, nastavitelně biodegradovatelných v přítomnosti fyziologicky významných změn v pH, teplotě nebo koncentrace ROS. Tato technika nám umožňuje reprodukovatelným a škálovatelným způsobem vyrábět jednotné částice s kontrolovatelnou velikostí, tvarem a chemií povrchu. Vyrobené polymerní nanosystémy budou charakterizovány pomocí standardních technik rozptylu (DSL / SLS / ELS, SAXS a SANS) a zobrazeny mikroskopicky (SEM, TEM a Cryo-TEM). Účinnost PNM bude hodnocena v modelech in vitro a in vivo simulujících fyziologicky vyvážené a nevyvážené mikroprostředí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Radiačně odolné polymerní materiály pro dozimetrické a kosmické aplikace

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Jiří Pánek, Ph.D.

Anotace


Cílem dizertační práce je příprava a testování organických polymerů s vysokou radiační odolností použitelných ve vodném prostředí nebo v kosmických podmínkách. U polymerů odolných ionizujícímu a UV záření je klíčovou vlastností schopnost eliminovat tzv. volné radikály, které vznikají při interakcích záření s chemickými substancemi. Degradační účinky vyvolávané volnými radikály se obvykle zeslabují přídavkem nízkomolekulárních antidegradantů (antioxidantů a světelných stabilizátorů), které jsou fyzikálně vmíseny do matrice. Podstatou práce je zkombinování vhodné polymerní matrice s polymerními antidegradanty, nesoucími své účinné struktury na polymerních řetězcích, což zvýší jejich schopnost setrvat v matrici a zachovat radiační odolnost polymeru po dlouhou dobu (ve vodě nebo ve vakuu). Těžištěm tématu bude příprava a testování stabilizovaných polymerních materiálů fyzikálně-chemickými metodami a ověřování jejich aplikačního potenciálu. Téma bude studováno ve spolupráci s průmyslovým partnerem s cílem uplatnění získaných poznatků v praxi, zejména v následujících oblastech: 1) výroba polymerního pouzdra pro nový typ detektoru pro klinickou dozimetrii; 2) použití polymerního materiálu pro ochranu fotovoltaických panelů satelitů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Řízená samoskladba organických materiálů do optoelektronických zařízení

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: Ing. Petr Kovaříček, Ph.D.

Anotace


Většina optoelektronických zařízení jako jsou LED diody či fotovoltaické články je postavena na geometrii planárního PN přechodu, což vyžaduje přesné umístění tenkých vrstev různých materiálů. To je dnes možné díky drahé pokročilé technologie, což však limituje dostupnost této technologie na několik států a firem. Povrch každého materiálu nicméně vykazuje inherentní vlastnosti jako jsou dostupné nekovalentní interakce, mobilita nosičů náboje či výstupní práce. Tyto vlastnosti dohromady určují dynamický proces adsorpce rozličných molekul z roztoku na tento povrch. Vnější stimul, například elektrický impuls, pak může spustit kaskádu reakcí mezi molekulami na povrchu, které v důsledku povedou k vytvoření stabilní advrstvy. V této práci budou rozpracovány fundamentální principy molekulárního rozpoznávání a samoskladby za účelem kontrolované sekvenční tvorby různých tenkovrstvých materiálů na sobě pomocí řízené epitaxe. Budou použity koncepty covalent organic frameworks, elektropolymerace a fotochemických přeměn kombinující spontánní a zvnějšku řízenou samoskladbu organických materiálů do tenkovrstvých planárních PN přechodů s na nich postavených součástek. Tato práce bude pokrývat celý životní cyklus projektu počínaje organickou syntézou, přes pokročilé spektroskopické a elektrochemické analýzy, až po sestavování funkčních prototypů a jejich testování.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Samočistící antibiofilmové polymerní povrchy

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.

Anotace


Tvorba bakteriálních biofilmů je jedním z hlavních problémů současného biomedicínského výzkumu. V těle se takové biofilmy vytvářejí na povrchu zdravotnických prostředků, například kloubních protéz nebo srdečních chlopní, kde způsobují zánět a chronické infekce. Cílem tohoto projektu je vyvinout novou třídu inteligentních samočistících antibiofilmových polymerních povrchů, založených na poly(2-alkyl-2-oxazolinech), které jsou pro proteiny neadhezivní a současně jsou schopné aktivně katalyticky zabránit tvorbě biofilmu ve velmi dlouhodobém horizontu. Práce na projektu zahrnuje syntézu polymerů, přípravu povrchů a studium jejich fyzikálně-chemických vlastností. Kromě toho budou vybrané povrchy testovány in vitro a in vivo ve spolupráci s biology.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Samoopravitelné a recyklovatelné polymerní materiály připravené z obnovitelné kyseliny itakonové

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Hynek Beneš, Ph.D.

Anotace


Kyselina itakonová je obnovitelná nenasycená dikarboxylová kyselina a jedna z nejdůležitějších sloučenin získaných z biomasy, kterou lze využít na přípravu široké škály cenných chemikálií a polymerních materiálů. Cílem doktorského tématu je připravit a charakterizovat polymerních materiálů na bázi kyseliny polyitakonové a jejích nanokompozitů obsahující 2D vrstevnaté nanočástice. Připravené materiály budou dynamicky síťovány prostřednictvím reverzibilních kovalentních vazeb a nekovalentních interakcí (vodíkové můstky, koordinační vazby kov-ligand, tvorba komplexů či elektrostatické/iontové interakce), čímž materiál získá samo-opravitelné („self-healing“) a recyklovatelné vlastnosti. V rámci doktorského projektu je plánována několikaměsíční stáž studenta na zahraničním spolupracujícím pracovišti (Krakovská technická univerzita, Polsko). Uchazeči by měli mít dobré komunikační dovednosti v angličtině (mluvené i psané), měli by být schopni pracovat v týmu i samostatně. Předpokládá se aktivní účast na zahraničních stážích, školeních a vědeckých konferencích.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Síťování biopolymerních kompozitů pro 3D tisk

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Hynek Beneš, Ph.D.

Anotace


3D tisk je v současnosti prudce se rozvíjející oblast, jejíž limitací je nedostatek termoplastických (především kompozitních) materiálů vhodných pro 3D tisk mající požadované elektrické, teplotně-vodivostní a mechanické vlastnosti. Cílem PhD tématu je využití funkčního biopolymeru jako vytvrzovací složky kompozitu, který umožňuje tvarovou fixaci materiálu ve finálním kroku přípravy (po vytištění). Projekt se zabývá výzkumem i) reakčních a procesních podmínek síťování biopolymerů (keratinu, chitinu a chitosanu), ii) přípravy nanoplniv (např. grafenu) v přítomnosti biopolymeru a iii) reologického chování systémů biopolymer / nanoplnivo. Uchazeči by měli mít dobré komunikační dovednosti v angličtině (mluvené i psané), měli by být schopni pracovat v týmu i samostatně. Předpokládá se aktivní účast na zahraničních stážích, školeních a vědeckých konferencích.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Stereolitografický 3D a 4D tisk hydrogelů a metagelů pro biomedicinální aplikace

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Dr. Ing. Miroslava Dušková

Anotace


Stereolitografický 3D tisk umožňuje vytvářet prostorově přesné objekty prostřednictvím chemické reakce mezi monomery–fotopolymerizace. Materiály k vytvrzování, tzv. tiskové pryskyřice jsou dnes běžně dostupné a jsou využívány k tvorbě např. dekorativních předmětů, modelů anebo pro dentální aplikace. V současnosti dostupné materiály však neposkytují dostatečně hydrofilní a mechanicky soudržné výtisky. Cílem projektu je adaptace stereolitografického 3D tisku na oblast hydrogelových substrátů pro tkáňové inženýrství a vývoj nových kompozic z hydrofilních monomerů pro tisk funkčních gelových objektů, které do své struktury mohou přijmout významné množství vody aniž by ztratily mechanickou pevnost a zároveň takto vyvolanou změnou objemu nabydou přesný tvar a prostorovou geometrii (4D tisk). Nové monomerní směsi použijeme k tisku hydrogelových objektů o pokročilé architektuře, na nichž budou provedeny kultivace buněk a zaměříme se i na vytváření biomimetické geometrie, kterou dané buňky preferují. Téma zahrnuje přípravu monomerních směsí, studium kinetiky fotopolymerace, struktury vznikajících makromolekulárních sítí, mechanických a transportních vlastností hydrogelových výtisků a morfologie výtisků. Dle preferencí uchazeče lze zahrnout CAD modelování gelových objektů a analýzu obrazu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Supramolekularní metalo-komplexy jako všestranný molekulární základ pro samoskladbu multivalentních struktur a struktur ukotvených na površích

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Školitel: Ing. Jan Holub, Ph.D.

Anotace


Projekt bude zaměřen na vývoj nových všestranných (bi-)funkcionalizovaných organokovových koordinačních sloučenin s přesně prostorově rozmístěnými funkčními skupinami. (obrázek 1) Kombinace dynamické kovalentní a kombinatoriální chemie pak umožní cílit na širokou řadu aplikací pouze s malou knihovnou snadno dostupných výchozích látek. 1) Multivalentní komplexy: Cílem bude připravit multifunkční komplexy s aktivními složkami umístěnými ve dvou ortogonálních rovinách. Takovéto látky pak budou studovány pro využití v sensorice nebo materiálové chemii. (např. Organometalické gelátory) (obrázek 1, nahoře). 2) Povrchové aplikace: Připravené komplexy budou dále využity při přípravě na povrch adsorbovaných 2D koordinačních polymerů. K úspěšnému aplikačnímu využití bude však třeba navrhnout a optimalizovat vhodnou strategii jejich ukotvení na povrch. Zkoumané strategie budou postaveny na zesílení povrchové adsorpce přidáním silně interagujících skupin (např. pyreny), prostřednictvím oligomerizace (obrázek 1, dole) a přímého kovalentního ukotvení. Připravené povrchy modifikované 2D koordinačními polymery budou využity pro molekulární elektroniku, spintroniku a katalýzu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Supramolekulární polymerní systémy citlivé na vnější podněty pro biomedicínské aplikace

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.

Anotace


Samouspořádání (makro)molekul je základem architektury živých organismů. Supramolekulární systémy mají klíčové vlastnosti závislé právě na samouspořádání a nalézají uplatnění především v oblasti biomedicínských aplikací, zejména pokud jsou schopné reverzibilně reagovat na vnější podněty (změny pH, teploty a redoxpotenciálu, světlo, ultrazvuk, ionozující záření nebo přítomnost některých látek). Náplní dizertační práce je chemická syntéza, fyzikálně-chemická příprava a studium samouspořádání u multiresponzivních nanočástic a injikovatelných depotních systémů citlivých na více podnětů současně (změny pH, redoxpotenciálu a teploty); konkrétní zaměření bude brát v úvahu zájmy studenta. Studované nanočástice budou určeny pro diagnostiku a cílenou personalizovanou imunoradioterapii a imunochemoterapii nádorových a autoimunitních onemocnění. Optimalizované nanočástice budou poté poskytnuty spolupracujícím biologickým pracovištím k testování pro reálné aplikace.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Syntéza a aplikace aktivního boránu jako perspektivního porézního polymeru

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Jan Demel, Ph.D.

Anotace


Aktivní borán je novým typem porézního polymeru, který byl vyvinut na Ústavu anorganické chemie v Řeži. Aktivní borán vzniká termální syntézou boránových klastrů s organickými molekulami při vysoké teplotě. Analýza ukazuje, že je pravděpodobně složen z boránových klastrů pospojovaných pomocí organických můstků. Prvotní studie ukazují, že tento typ materiálu má nejen vysokou sorpční kapacitu pro testované emergentní polutanty, ale take je to účinný katalyzátor reakcí katalyzovaných Lewisovskými kyselinami. Cílem disertační práce bude příprava nových porézních struktur, jejich detailní charakterizace a použití především jako katalyzátory pro kysele katalyzované reakce. V rámci disertace se student naučí systematické práci v laboratoři, vyhodnocování dat z celé řady charakterizačních metod (práškový XRD, sorpce N2, infračervená spektroskopie, NMR, atd.) a studium použití připravených porézních struktur pro konkrétní aplikace. Práce bude probíhat na ÚACH AV ČR v Řeži.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Syntéza a charakterizace nových kovových komplexů s neobvyklým koordinačním prostředím směrem k aplikacím snímání plynů

Garantující pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Ústav anorganické chemie
Školitel: prof. Dr. Ing. David Sedmidubský

Anotace


Projekt bude zahrnovat syntézu nových komplexních sloučenin na bázi přechodných kovů a lanthanoidů s neobsazenými místy v jejich ligandová sféře. Připravené komplexní sloučeniny budou charakterizovány s důrazem na jejich magnetické vlastnosti. Tenké vrstvy syntetizovaných komplexů budou nanášeny na různé podložky různými technikami – nanášení z roztoků i vakuově a dále budou měřeny spektroskopické, elektrické a magnetické vlastnosti připravených tenkých vrstev. Vybrané vrstvy se budou testovat jako detektory nebezpečné plynů v ovzduší.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Syntéza a charakterizace vysoce citlivých bimodálních senzorů rozpuštěného kyslíku pro EPR/FLIM oxymetrii

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.

Anotace


Projekt je zaměřen na přípravu a studium ve vodě rozpustných uhlíkatých radikálů s fluorescenčními skupinami pro přímou neinvazivní opakovatelnou kvantifikaci rozpuštěného molekulárního kyslíku, které umožní měření i v buňkách a cévách. Kvantifikace hladin kyslíku in vitro a in vivo je důležitá nejen pro pochopení fyziologických procesů, ale také pro hodnocení a terapii patologických stavů, např. nádorů, onemocnění periferních cév, zánětů a ran. Je extrémně náročné získat přesné hodnoty oxygenace v buňkách nebo tkáních v mikroskopickém měřítku. V tomto projektu kombinujeme dvě nejvhodnější techniky pro tento účel vytvořením jediného bimodálního molekulárního detektoru. Metoda detekce kyslíku je založena na rozšíření EPR čáry způsobené paramagnetickými molekulami O2 padajícími v blízkosti radikálu a druhá je založena na zhášení fluorescence nebo zkrácení životnosti fluorescence v důsledku interakcí s kyslíkem. K detekci budou použity dva typy zařízení - elektronový paramagnetický rezonanční spektrometr a konfokální mikroskopie vybavená doplňkem fluorescenčního zobrazování (FLIM). Molekuly budou také testovány na 3D buněčných kulturách (sféroidech).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Syntéza a chiroptické vlastnosti luminoforů odvozených od helicenů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Irena G. Stará, CSc.

Anotace


Cílem projektu je příprava nových helikálních TADF a excimerových luminoforů odvozených od helicenů a studovat jejich chiroptické vlastnosti v roztoku a tenkých vrstvách (zejména cirkulárně polarizovanou luminiscenci) za účelem identifikace vhodných materiálů pro budoucí konstrukci CP-OLED.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Syntéza a použití N-fluoroalkylovaných sloučenin

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Petr Beier, Ph.D.

Anotace


Naše nedávno publikovaná syntéza perfluoralkyl azidů a triazolů1 otevřela nové možnosti ke studiu vlastností a reaktivity těchto látek. V tomto projektu budou studovány nové syntetické přístupy k obecně málo probádaným N-perfluoralkylovaným sloučeninám2,3, jako jsou azidy, azoly, aziriny, keteniminy. Očekává se, že tato skupina látek najde použití ve vývoji nových léčiv a materiálů. Reference: 1. Z. E. Blastik, et al. Angew. Chem., Int. Ed. 2017, 56, 346. 2. O. Bakhanovich, et al. Chem. Eur. J. 2020, 26, 77. 3. A. Markos, V. Matoušek, P. Beier Aldrichimica Acta 2022, 55, 37.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Syntéza a supramolekulární využití thiapillar[n]arenů a jejich analogů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.

Anotace


Pillar[n]areny jsou relativně novými členy velké rodiny makrocyklů. Díky svému jedinečnému válcovitému tvaru a kavitě bohaté na elektrony s nastavitelnou velikostí, našly pillar[n]areny již mnoho využití v moderní supramolekulární chemii. Abychom jmenovali alespoň některé, lze zmínit rozpoznávání různých analytů, supramolekulární self-assembly, supramolekulární polymery reagující na vnější podněty, popř. využití jako modelové systémy pro studium různých nekovalentních interakcí. Z chemie calixarenů je dobře známo, že zavedení síry namísto běžných methylenových můstků vede k dramatickým změnám v chemickém a supramolekulárním chování takovýchto systémů. Cílem tohoto projektu je konstrukce pillararenů a jejich analogů nesoucích síru jako můstkové jednotky a výzkum těchto nových makrocyklů včetně jejich charakterizace, derivatizace a studia supramolekulárních aplikací.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Syntéza a výzkum vlastností věších calixarenových analogů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.

Anotace


Cílem práce je studium možností přípravy a vlastností vyšších calixarenových analogů s pěti a více fenolickými jádry, které by mohly fungovat jako receptory pro komplexaci fullerenů. Cílem je dosáhnout selektivní komplexace fullerenů C60 nebo C70 změnou základního skeletu calixarenu s využitím principů (konkávní versus konvexní) supramolekulární chemie. Připravené deriváty budou využity nejen jako receptory pro komplexaci fullerenů, ale také pro konstrukci složitějších supramolekulárních struktur (self-assembly).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Syntéza glykomimetických organometalických inhibitorů galektinů

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Školitel: Mgr. Jindřich Karban, Ph.D.

Anotace


Galektiny jsou podskupinou lektinů (proteiny vážící sacharidy, odlišné od enzymů a protilátek) vyznačující se afinitou k některým galaktosidům a sekvenční homologií. Nekovalentní interakce oligosacharidů s galektiny se podílejí na mnoha základních biologických procesech. Inhibice těchto interakcí syntetickými analogy sacharidů (glykomimetiky) má zásadní význam jak při studiu galektinů, tak i ve vývoji nových léčiv. Hlavním cílem tohoto projektu doktorského studia je syntéza a evaluace hybridních glykomimetických inhibitorů galektinů založených na kombinaci sacharidových a organometalických strukturních motivů. Zavedením organometalické komponenty do molekuly glykomimetického inhibitoru lze nejen dosáhnout vyšší afinity a selektivity inhibice, nýbrž i usnadnit studium interakce s galektiny pomocí elektrochemických metod. Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v oboru organické chemie, organické technologie nebo anorganické chemie. • Ochota osvojit si a aplikovat pokročilé postupy organické syntézy.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Syntéza chirálních karboranů a metallakarboranů, studium jejich separace a interakcí s organickými systémy

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Bohumír Grüner, CSc.

Anotace


Chemie chirálních klastrových sloučeniny boru patří dosud k velmi málo prostudovaným oblastem, ačkoliv jejich axiální či helikální chiralita je podobná jako u některých typů organických látek (BINOL) či ansa-substituted metallocenů. Téma se týká připravy opticky aktivních klastrových sloučenin, separace ennantiomerů a využití látek v medicíně.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Syntéza vrstevnatých dichalkogenidů přechodných kovů využívající metodu transportního růstu z par a metody CVD.

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Anotace


Výzkumná práce je zaměřena na vývoj nových postupů pro transportní růst z par vrstvených dichalkogenidů přechodových kovů se zaměřením na řízení složení a snížení hustoty defektů. Dále se práce zaměřuje na vývoj metod depozice CVD pro heterostrukturní přípravu vrstvených chalkogenidů. Více detailů se dozvíte na https://itn-2exciting.chm.tu-dresden.de/positions/vscht/.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Tenké vrstvy multiferoických hexagonálních feritů vykazujících magnetoelektrické vlastnosti

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Josef Buršík, CSc.

Anotace


Tématem disertační práce je studium tenkých vrstev multiferoických hexagonálních feritů s magnetoelektrickým (ME) jevem připravovaných metodami “měkké” chemie ve formě tenkých vrstev metodami depozice z kapalné fáze (CSD). Vybrané hexaferity strukturního typu U, Y a Z, vykazující magnetoelektrické vlastnosti, patří do skupiny intenzivně studovaných multiferoik (https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-conmatphys-020911-125101). Výzkum bude zaměřen na vývoj a optimalizaci CSD syntetických postupů a studium reálné (mikro)struktury (x-ray a neutronová difrakce, elektronová mikroskopie) a jejího vztahu k funkčním (ME) vlastnostem materiálu. Fyzikální část práce zahrnuje stadium elektrických, dielektrických, magnetických a magnetoelektrických vlastností (ve spolupráci jak s domácími, tak i zahraničními fyzikálními laboratořemi).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Tkáňově-ekvivalentní detektor kosmického záření na bázi hydrogelu

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Jiří Pánek, Ph.D.

Anotace


Cílem dizertační práce je vývoj technologie hybridních dozimetrickéch systémů, která umožní měření ionizujícího záření na nízkých zemských orbitech a v kosmu. Student přispěje k vývoji komplexní sady nového monitorovacího systému určeného pro osobní dozimetrii na palubě kosmických lodí, včetně volných výstupů do kosmického prostoru. Náplní práce bude syntéza tkáňově-ekvivalentního hydrogelu s využitím radikálové polymerizace směsi methakrylátových a methakrylamidových monomerů a síťovadel v prostředí vodou mísitelných, netoxických rozpouštědel. Celkové prvkové složení hydrogelu bude podobné jako u měkkých tkání; v dalším kroku bude optimalizována homogenní distribuce vhodného scintilátoru. Následně student navrhne technologický postup pro vytvoření hydrogelové vrstvy na detekční jednotce, přičemž se zaměří na dvě možné varianty: hydrogel – matice křemíkových fotodiod a hydrogel – fotonásobič. Aplikační potenciál dosažených výsledků bude ověřen ve spolupráci s průmyslovým partnerem.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Tvorba polycyklických aromatických uhlovodíků s využitím kooperativní katalýzy

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Školitel: doc. Ing. Tomáš Tobrman, Ph.D.

Anotace


Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) tvoří důležitou skupinu sloučenin, které nalézají aplikace v materiálové chemii. Proto je cílem práce nalézt nové postupy vhodné pro přípravu PAH s využitím konceptu kooperativní katalýzy. Výchozí sloučeniny reprezentované snadno dostupnými aromatickými a heteroaromatickými halogenderiváty s alkenovými jednotkami v postranním řetězci budou podrobeny cross-coupling reakci s využitím kooperativní katalýzy. Vzniklé intermediáty následnou domino reakcí poskytnou cílové sloučeniny. U připravených látek budou studovány jejich fotofyzikální vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

Vliv mikroplastů na mořský život.

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Školitel: prof. Ing. Jan Merna, Ph.D.

Anotace


The aim of the work is to see the influence of microplactic on various form of marine life mainly zooplanctone and corals. The work will include building of model reef tank equipped with proper sensorics. The structure of polymers in the form of microparticles will be correlated with the influence on coral bodies and sceleton morphology. Synthetic polymer degradation processes proceeeding in bodies of these low life forms will be investigated. Totally degradable polyolefins additives will be investigated and the metabollc products of TDPA additivated polyeolfins will be investigated. Enzyme polyolefin degradation will be investigated in collaboration with prof. Levin at Mannitoba university. more info: https://pol.vscht.cz/research/lme
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Vulkanizační chování přírodního kaučuku

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Školitel: Ing. Drahomír Čadek, Ph.D.

Anotace


Práce bude zaměřena na studium vulkanizačního chování přírodního kaučuku, přičemž důraz bude kladen na sirnou vulkanizaci urychlenou sulfenamidy. Bude studován vliv polárních látek na různé fáze vulkanizace od aktivace po samostatnou síťovací reakci. Zde bude kladen důraz na vliv vlhkosti. Detailněji bude studována aktivace vulkanizace, kde se bude studovat vliv polárních látek na různá aktivační činidla. Vše bude prováděno na neplněných i plněných kaučukových směsích.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav polymerů, FCHT, VŠCHT Praha

Vývoj nových chemických nástrojů pro studium mezibuněčných interakcí

Garantující pracoviště: Ústav organické chemie
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Milan Vrábel, Ph.D.

Anotace


Mezibuněčné interakce hrají důležitou roli v nesčetných biologických procesech. Tyto interakce umožňují buňkám komunikovat, reagovat na změny v prostředí a hrají důležitou roli při různých onemocněních včetně rakoviny. Navzdory jejich důležitosti je naše schopnost studovat molekulární detaily a povahu těchto interakcí stále velmi omezená. V tomto projektu plánujeme využít chemické glyko-inženýrství v kombinaci s biokompatibilními chemickými reakcemi k zachycení, identifikaci a studiu biomolekul zapojených do těchto interakcí. Tento projekt si klade za cíl objasnit složitost interakcí mezi buňkami a osvětlit jednotlivé proteiny zapojené do tohoto procesu. Ideální kandidát by měl mít zájem o organickou chemii, chemickou biologii a příbuzné obory.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Vývoj polymerních nosičů pro lokální aplikaci protinádorových léčiv

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Jakub Širc, PhD.

Anotace


Obsahem disertační práce bude vývoj nových polymerních nosičů protinádorových léčiv pro jejich lokální aplikaci do organismu. U léčby pevných nádorů má lokální aplikace léčiv oproti systémové aplikaci řadu výhod, umožňuje dosáhnout vyšší koncentrace léčiva a delší doby účinku v cílových nádorových buňkách, a to při nižší celkové dávce léčiva podané do organismu. Polymerní nosiče mohou být např. ve formě hydrogelových implantátů nebo nanovláken. Náplní práce bude příprava polymerních nosičů, charakterizace jejich vlastností (studium morfologie, fyzikálních parametrů, interakce účinná látka – polymer) a testování kinetik uvolňování v laboratorních podmínkách. Součástí vývoje polymerních nosičů je také testování jejich biologické aktivity in vitro na buněčných liniích a v in vivo podmínkách, především testování farmakokinetik. Cílem disertační práce je popsání souvislostí mezi přípravou nosičů, jejich parametry, kinetikami uvolňování léčiv a jejich chování v in vivo prostředí. Disertační práce je svým zaměřením na pomezí polymerní, organické a analytické chemie, přičemž stěžejní část práce je možné přizpůsobit dle kvalifikace uchazeče. Problematika bude řešena ve spolupráci s českými a zahraničními spolupracujícími institucemi.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

2D a vrstevnaté materiály a modifikace iontovými kapalinami

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Petra Ecorchard, Ph.D.

Anotace


2D a vrstevnaté materiály (např. podvojné vrstevnaté hydroxidy nebo alkoxidy) budou připravovány jako samonosné katalyzátory. Tento typ materiálu bude modifikován iontovými kapalinami (např. imidazoliového typu), obsahující kov. Tyto iontové kapaliny budou mobilizovány na povrchu 2D nebo vrstevnatých materiálů a celé systémy budou studovány pro heterogenní katalýzu, především pro polymerizaci s otevřením kruhu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

2D materiály pro foto-elektrochemický rozklad vody

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Školitel: prof. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Anotace


Práce je zaměřena na studium využití 2D nanomateriálů na bázi vrstevnatých chalkogenidů a jejich kompozitů pro foto-elektrochemický rozklad vody. Student bude řešit možnosti optimalizace vlastností těchto materiálů pomocí dopování, funkcionalizace povrchů a optimalizace složení za účelem snížení přepětí při fotokatalytickém vývoji vodíku a optimalizací odezvy materiálů na různé vlnové délky světla ve viditelné a ultrafialové oblasti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie, FCHT, VŠCHT Praha

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi