Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:25:02
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22310/D106'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví

Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví

Doktorský program, Fakulta chemické technologie

Současné potřeby památkové péče v českém, ale i v evropském kulturním prostoru vyžadují interdisciplinární, vědecký přístup k řešení mnohých otázek i problémů spojených s výzkumem v oblasti konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví a preventivní péčí o ně. Proto hlavním cílem doktorského studijního programu je výchova odborníků v souladu se současnými požadavky a principy památkové péče s důrazem na vědecký přístup, mezioborovou spolupráci a využívání moderních analytických metod a metodických postupů při průzkumu, konzervování-restaurování a péči o hmotné kulturní dědictví. Toto jednak zkvalitní péči a materiálově zaměřený výzkum v oblasti péče o kulturní dědictví v ČR, ale také personální kvality institucí zaměřených na danou oblast. Doktorský studijní program zahrnuje tři oblasti vzdělávání Fyzika, Chemie, Umění a na jeho uskutečňování VŠCHT spolupracuje s Univerzitou Pardubice (Fakulta restaurování) a ČVUT (FJFI, Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření). Toto propojení vysokých škol a zapojení odborníků z různých oborů je důležitým předpokladem pro to, aby si studenti prohloubili znalosti z různých vědních oborů využívaných v současné památkové péči – od historických i moderních výtvarných a restaurátorských technik, přes přírodovědné disciplíny, materiálový průzkum a výzkum až po humanitní vědy. Dalším cílem doktorského studijního programu je výchova budoucích pedagogů a výzkumných pracovníků, kteří se zapojí do výuky a vzdělávání, ale také budou schopni zaujmout vedoucí pozice ve významných národních kulturních a paměťových institucích České republiky (například Národní muzeum, Národní knihovna, Národní archiv, Národní technické muzeum).

Uplatnění

Absolventi studijního doktorského programu Konzervační vědy v péči hmotné kulturní dědictví budou schopni kvalifikovaně řešit problémy v rámci základního i aplikovaného výzkumu nebo konzervování-restaurování významných objektů kulturního dědictví. Budou schopni navrhovat řešení, metodicky a koncepčně realizovat vědecké nebo restaurátorské práce. Absolventi doktorského studia budou dostatečně jazykově vybaveni, což jim umožní pracovat se zahraniční literaturou, publikovat odborné články, výsledky své práce prezentovat na tuzemských nebo zahraničních konferencích a spolupracovat se zahraničními kolegy. Stejně tak budou schopni zastávat vedoucí nebo koordinační funkce v oboru péče o hmotné kulturní dědictví. Absolventi studijního programu naleznou uplatnění jako výkonní vysoce kvalifikovaní konzervátoři-restaurátoři, technologové nebo vědečtí, výzkumní a akademičtí pracovníci na vysokých školách zaměřených na výuku v této oblasti, dále pak v muzeích, galeriích, ústavech památkové péče a dalších paměťových institucích, které jsou majiteli či správci památkových objektů, sbírkových předmětů či fondů, ale také u firem a společností, které se touto činností zabývají či vyrábějí prostředky pro tuto oblast.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0531D130067
VŠCHT kód D106
Počet vypsaných témat 8

Vypsané disertační práce pro rok 2022/23

Analýza příčin poškození historických objektů

Garantující pracoviště: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Školitel: doc. Ing. Alena Michalcová, Ph.D.

Anotace


Příčiny poškození historických objektů nejsou vždy na první pohled jasně identifikovatelné. Pokud je poškození způsobeno mikroskopickými změnami ve struktuře materiálu, je třeba použít pokročilé analytické metody, např. transmisní elektronovou mikroskopii. V práci budou výsledky z historických materiálů srovnány s modelovými vzorky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha

Kinematografické filmy na triacetátové podložce

Garantující pracoviště: Ústav chemické technologie restaurování památek
Školitel: doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič

Anotace


Kinematografické filmy vyrobené na podložce z triacetátu celulózy tvoří značnou část fondů filmových archivů. Filmy vyrobené v období přibližně od 50. do 80. let 20. století obsahují zvukovou stopu ve formě magnetického pásu. Podložka z triacetátu celulózy je náchylná k degradaci projevující se smrštěním, kroucením a křehnutím. Tyto rozměrové změny mohou vést k chybám při přehrávání magnetické zvukové stopy a obtížné digitalizaci. Práce se bude zabývat studiem degradačních procesů filmové podložky z triacetátu celulózy a jejich vliv na magnetickou zvukovou stopu. Jedním z cílů bude vyvinutí metod k dočasnému odstranění projevů degradace podložky a zjištění vlivu na zvukovou stopu. Zároveň bude zkoumán možný katalytický vliv přítomnosti magnetické zvukové stopy na degradaci podložky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemické technologie restaurování památek, VŠCHT Praha

Rozvoj metod preventivní konzervace kovů

Garantující pracoviště: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Školitel: doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D.

Anotace


Kovové sbírkové předměty, jako jsou archeologické nálezy, přirozené zkorodované či patinované předměty, jsou vystaveny působení atmosférických podmínek muzeí, depozitářů, archivů, kostelů a podobně. Jejich korozní chování velmi často závisí na stabilitě korozních produktů a jejich ochranných či korozně stimulačních vlastnostech. Stabilizace korozních produktů lze využít i jako způsob konzervace. Účinnost postupů stabilizace korozních produktů je žádoucí kontrolovat pomocí korozního monitoringu s využitím korozních senzorů i identickým chování. V rámci práce budou rozvíjeny jak metody stabilizace reálných korozních produktů, tak senzory s povrchovými úpravami a identickou korozní odezvou na změny expozičních podmínek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha

Studium a optimalizace barvicích procesů hedvábných textilií

Garantující pracoviště: Ústav chemické technologie restaurování památek
Školitel: doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič

Anotace


Při restaurování textilních předmětů je nejčastěji využíváno hedvábné plátno, organza nebo krepelína. Dobarvení těchto pomocných materiálů je základní součástí restaurátorských prací. Pro barvení je možné využít různé typy barviv (zejména 1:2 kovokomplexní, přímá a reaktivní), ale také různé textilní pomocné prostředky (TPP) a postupy barvení. Dlouhodobá stabilita vybarveného hedvábí může být ovlivněna nejen typem barviva, ale také složením a koncentrací TPP, hodnotou pH barvicí lázně a v neposlední řadě teplotním průběhem celého barvicího procesu. Cílem práce bude optimalizovat barvicí proces hedvábí pro vybraný typ barviva na základě měření egality, sytosti barevného odstínu a jeho dlouhodobé stability a zapouštěcí zkoušky. Součástí práce bude i studium kinetiky vytahování barviva pomocí UV/Vis spektroskopie.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemické technologie restaurování památek, VŠCHT Praha

Studium chromoforových systémů celulózových a lignocelulózových materiálů

Garantující pracoviště: Ústav chemické technologie restaurování památek
Školitel: doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič

Anotace


V průběhu stárnutí celulózových a lignocelulózových materiálů vznikají oxidací a fotooxidací nové chromofory, které způsobují jejich barevné změny (žloutnutí). Jedná se o ketonové a karboxylové funkční skupiny vzniklé na uhlíkových atomech C2 a C3 β-D-glukopyranózové jednotky, uronové kyseliny v monomerní formě, 4-O-metyl-D-glukuronoxylan, chromofory ligninu a chromofory chinoidního charakteru. Pro studium vzniku chromoforů, případně jejich odstranění (například bělení) je kromě infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací využívána reflexní spektroskopie v ultrafialové a viditelné oblasti spektra. Interpretace těchto spekter a přiřazení jednotlivých absorpčních pásů konkrétním chromoforovým systémům je však obtížné. V této práci budou připraveny různě selektivně oxidované, případně uměle stárnuté celulózové a lignocelulózové vzorky. Cílem bude UV/VIS reflexní (R), K/S a dekolorační křivky korelovat se spektry FTIR a NMR a vzniklé chromofory identifikovat a popsat.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemické technologie restaurování památek, VŠCHT Praha

Vliv mikrostruktury na korozní poškozování slitin Ag-Cu

Garantující pracoviště: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Školitel: doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.

Anotace


Práce bude zaměřena na studium poškození stříbrných předmětů uložených v půdním prostředí. Tyto předměty obsahují ve slitině významné obsahy mědi. Měď se během technologie výroby vysegreguje po hranicích zrn. Korozní napadení v anaerobním prostředí má za následek tvorbu nantokitu, který se po vyzvednutí v aerobních podmínkách transformuje na objemnější atakamit a dojde tak k mechanickému porušení artefaktu. V rámci experimentální práce bude sledována kinetika korozního napadení mědi po hranicích zrn. Následně pak kinetika transformace nantokitu na atakamit a kvantifikace vytvořeného mechanického napětí. Budou stanoveny i kritické podmínky pro transformaci nantokit/atakamit, jako vstup pro preventivní konzervaci těchto předmětů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha

Vliv rehydroxylace na stabilitu archeologické keramiky

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky
Školitel: doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc.

Anotace


Rehydroxylace je hlavním procesem stárnutí nízkopálené keramiky. Dizertační práce bude zaměřena na studium tohoto efektu a navržení způsobu konsolidace degradované nestabilní keramiky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha

Vývoj povrchových úprav keramických artefaktů a hodnocení jejich stability

Garantující pracoviště: Ústav skla a keramiky
Školitel: doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc.

Anotace


Povrchové úpravy keramických předmětů slouží k dekoraci i ke zvýšení užitných hodnot. Historické dekory vykazují různé stupně poškození. Cíl práce bude zaměřen na hodnocení jejich stability a navržení způsobu konsolidace poškozených vrstev.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi