Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 21:40:08
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22330/AD305'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Food and Natural Products

Food and Natural Products

The aim of the study programme is to educate top experts with the potential to manage and implement scientific and research activities both in academic sector and in management positions within industrial research or in government/control bodies. The study programme is aimed at broadening knowledge in a number of complementary disciplines: (i) evaluation of the bioactivity of chemical compounds and their mixtures (health and toxic effects) as a basis for assessing their effects on human health and living organisms, (ii) understanding of the mechanism of physico-chemical reactions and processes in food, dietary supplements or natural products under different processing and storage conditions; (iii) expertise with the application potential of instrumental platforms in the field of target analysis and, in particular, non-target screening for the characterisation of different types of samples and (iv) the application of advanced chemometric strategies and bioinformatics in the processing and interpretation of experimental data, especially in metabolomics.

Uplatnění

The graduate of the programme will acquire comprehensive knowledge and expertise in the field of food chemistry and natural products, including knowledge of the reactions taking place in technological processing. Due to deep theoretical and practical knowledge, a doctoral graduate can apply modern analytical techniques to a comprehensive assessment of the quality and chemical safety of food and natural products, to detect food fraud and /or prove their authenticity. An important professional competence opening the way for interdisciplinary cooperation is the application of innovative analytical strategies such as metabolomics, which can be applied, among other things, in the field of biomonitoring or bioprospection.

Detaily programu

Jazyk výuky anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia prezenční , kombinovaná
Garant studia prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0531D130026
VŠCHT kód AD305
Počet vypsaných témat 8

Vypsané disertační práce pro rok 2022/23

Fyziologicky prospěšné látky vznikající během zpracování potravin

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Dr. Ing. Karel Cejpek

Anotace


Tématem práce jsou fyziologicky žádoucí látky, které vznikají reakcemi neenzymového hnědnutí během zpracování potravin. Práce je cílena zejména na identifikaci těch látek, které se významně podílejí na zvýšení redoxní stability potravin a snižování množství rizikových reaktivních karbonylových sloučenin, a to jak v potravinách, tak v lidském organismu. Jako analytické nástroje budou využity zejména chromatografické metody s různými principy detekce. Cílem práce je určit optimální podmínky vzniku procesně indukovaných protektivních látek v potravinách a navrhnout postup přípravy funkčních potravin přídavkem vhodných prekurzorů k potravinovým surovinám.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Hodnocení bezpečnosti potravin z pohledu výskytu nových skupin mykotoxinů

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.

Anotace


Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity mikroskopických vláknitých hub (plísní) vyskytujících se přirozeně na zemědělských rostlinách / plodinách. V dnešní době jsou známy stovky těchto látek, jejichž struktura a biologické efekty se liší v závislosti na druhu jejich producenta, druhu kolonizované rostliny, i environmentálních podmínkách. Jakožto chemicky a tepelně stabilní látky se v poměrně velkém rozsahu dostávají do potravin a krmiv, a v tomto ohledu mohou představovat pro konzumenty zdravotní riziko. V současné době jsou zhodnocena zdravotní rizika pouze malého zlomku těchto látek, takže data o výskytu nových skupin mykotoxinů, jejichž vznik souvisí v neposlední řadě i s probíhajícími změnami klimatu, jsou vysoce žádoucí a pro hodnocení rizik nezbytná. Téma disertační práce reflektuje potřebu získávání nových informací o výskytu mykotoxinů (specifikované mj. též Evropským úřadem pro bezpečnost potravin), a bude zahrnovat vývoj nových moderních analytických metod na bázi kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie, a jejich implementaci v rámci screeningu a kvantifikace širokého spektra mykotoxinů v potravinách a krmivech.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Inovativní strategie pro odhalování falšování potravin

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Anotace


Disertační práce realizovaná v rámci mezinárodního projektu se zaměří na využití moderních instrumentálních metod, zejména hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením, pro analýzu potravinových surovin, potravin a doplňků stravy. K rozpoznání podvodu resp. odhalení falšování / ověření autenticity vyšetřovaných vzorků bude využita strategie porovnávání naměřených „otisků prstů“ a profilů vybraných biomarkerů se záznamy v databázi sestavené na základě plně charakterizovaných autentických vzorků. Pro zpracování dat budou použity pokročilé vícerozměrné chemometrické strategie. Projekt také posoudí potenciální zdravotní rizika pro spotřebitele související s falšováním.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Komplexní hodnocení bioaktivních metabolitů rostlin

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Anotace


Interdisciplinární doktorská práce se zaměří na detailní studium biologicky aktivních sekundárních metabolitů léčivých rostlin a potravin nového typu. Kriticky hodnoceny budou různé způsoby jejich izolace a frakcionace, pro studium profilů přítomných sloučenin budou využity moderní chromatorafické tehniky ve spojení s hmotnostní spektrometrií. Chemické analýzy budou kompletovány hodnocením biologické akctivity pomocí serie celulárních testů realizovaných pomocí robotické platformy.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Nové strategie minimalizace reziduí syntetických pesticidů v potravinách

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Anotace


Doktorská práce se zaměří na zmapování výskytu reziduí pesticidů v různých druzích potravnových surovin rostlinného původu, pozornost se zaměří i na léčivé byliny. Ve spolupráci se specialisty na ochranu rostlin bude sledována dynamika reziduí po aplikaci i během následného zpracování. Studována bude možnost náhrady syntetických pesticidů přírodními produkty izolovanými z vybraných rostlinných zdrojů. Pro sledování reziduí pesticidů a jejich metabolitů budou aplikovány moderní chromatografické metody ve spojení s hmotnostní spektrometrií.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Nutraceutika a potraviny snižující oxidační a karbonylový stres

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Dr. Ing. Karel Cejpek

Anotace


Tématem je studium nutraceutik a potravin z hlediska jejich schopnosti významně snižovat oxidačně-redukční potenciál a množství reaktivních karbonylových sloučenin ve stravě. Poto bude práce zaměřena na analýzu přítomných redukčních činidel či jiných antioxidantů a látek schopných reagovat s reaktivními karbonylovými sloučeninami (RCS), a to jak přímo v potravinách, tak po požití in vivo. RCS vznikají zejména jako produkty reakcí neenzymového hnědnutí (Maillardovy reakce) během zpracování potravin, jako meziprodukty glykace makromolekul in vivo nebo jako sekundární produkty oxidace lipidů. Cílem práce je nalézt taková nutraceutika a potraviny, které mají potenciál oxidační a karbonylový stres snižovat, a v nich určit klíčové složky, které se na této aktivitě podílejí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Studium aditiv plastů používaných v zemědělství

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

Anotace


Tato dizertační práce bude realizována v rámci projektu EU projektu PAPILLONS - Plastic in Agricultural Production: Impacts, Lifecycles and LONg-term Sustainability. Plasty představují v zemědělství velmi důležitou komoditu, která zlepšuje ochranu a výnos plodin. V Evropě se v současné době používá 3 až 4 milionů tun zemědělských plastů, což vytváří odpad 1 milionu tun. Během používání a na konci životnosti některé plasty degradují a vytvářejí fragmenty včetně mikro- a nanoplastů, které se mohou přechodně nebo trvale hromadit v půdě, k které pak mohou přecházet do zemědělských plodin a některých živočichů. V těchto plastech jsou obsaženy různá aditiva, např. látky používané jako antioxidanty, antistatika, zpomalovače hoření, změkčovadla, pigmenty, tepelné stabilizátory a stabilizátory UV záření. Uvedená práce bude zaměřena na vývoj analytických metod pro stanovení různých aditiv plastů ve fragmentech z plastů, zemědělských rostlinách a vybraných živočiších. Metody budou použity na analýzu vzorků odebraných v různých regionech EU, budou tak získána data pro komplexní hodnocení rizik spojených s použitých těchto plastů v zemědělství.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Vývoj analytických postupů pro stanovení nových perfluoralkylovaných látek v potravinách a biologických vzorcích

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

Anotace


Tato disertační práce bude zaměřena na vývoj ultra-citlivých analytických metod pro stanovení širokého spektra perfluoralkylovaných sloučenin (PFAS) v potravinách, zejména živočišného původu, a v pitné vodě, které představují hlavní dietární zdroj expozice člověka. Práce se bude věnovat rozšíření stávajících metod o nové látky, jako jsou karboxylové kyseliny s krátkým řetězcem (C2-C3), telomerní sloučeniny včetně jejich prekurzorů. Pro stanovení látek bude využita technika kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií, pro některé látky bude využita i technika technikou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, tak aby byly dosaženy požadované pracovní charakteristiky. Nové postupy budou následně aplikovány pro zhodnocení expozice populace ČR těmto látkám na základě jejich analýzy ve vybraných potravinových komoditách a pitné vodě. Součástí dizertační práce bude i studie z oblasti lidského biologického monitoringu, kdy sledované látky budou stanoveny také v lidských biologických vzorcích jako je mateřské mléko, krevní sérum a moč. Hodnocena bude u distribuce těchto látek v jednotlivých typech vzorků. Práce poskytne nová data nezbytná pro hodnocení rizik spojených s expozicí různých skupin populace těmto látkám.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi