Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 19:35:28
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22330/D302'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Biotechnologie

Biotechnologie

Cílem doktorského studijního programu Biotechnologie je připravit absolventy s hlubokými teoretickými a praktickými znalostmi umožňujícími samostatnou tvůrčí práci v biotechnologických a dalších příbuzných oborech. Studium je zaměřeno na vědecký-výzkum a jeho aplikace ve vývoji nových produktů a v technologiích využívajících biologický činitel jako základ procesu. Zvláštní pozornost je věnována specifickým vlastnostem mikrobiální, rostlinné, a živočišné buňky a získání schopností aplikovat tyto poznatky při vývoji nových produktů. Nedílnou součástí je vývoj nových technických (inženýrských) řešení biotechnologických procesů. Studium je proto zaměřeno na komplexní prohloubení teoretických znalostí v chemických, biologických, inženýrských a ekonomických vědních disciplínách, a dále na získání praktických zkušeností a dovedností v oblasti řízení a metodologie biotechnologického výzkumu.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují ve vědeckém výzkumu zaměřenému zejména na vývoj a optimalizaci procesů pro produkci farmaceutických produktů, čistých chemikálií, biopaliv, stejně jako tradičních produktů kvasného průmyslu. Další uplatnění je přímo biotechnologickém průmyslu a navazujících oblastech potravinářského, farmaceutického a chemického průmyslu, včetně oblasti zpracování biologických odpadů a ochrany životního prostředí. Mohou zastávat řídící pozice ve vývoji, výrobě, kontrole a projekci v komerčních institucích, respektive orgánech státní správy. Vzhledem k širokému pojetí odbornosti jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v dalších technologických a přírodovědných oborech.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia prezenční , kombinovaná
Garant studia prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0711D130019
VŠCHT kód D302
Počet vypsaných témat 19

Vypsané disertační práce pro rok 2022/23

Biologicky aktivní látky chmele, jejich účinky a využití

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc.

Anotace


V České republice byly vyšlechtěny některé odrůdy chmele pro nepivovarské, hlavně farmaceutické, využití. Tyto odrůdy mají pro tyto účely zvlášť vhodné předpoklady vzhledem k vysokému obsahu prenylflavonoidů (xanthohumol a desmethylxanthohumol). Desmethylxanthohumol je prekursor 8-prenylnaringeninu, což je dosud nejsilnější známý fytoestrogen vůbec. K výrobě extraktů s vysokým podílem 8-prenylnaringeninu lze využít i isoxanthohumol pomocí jeho demethylace. Cílem práce bude stanovení těchto látek, jejich testování na biologické účinky a příprava speciálních extraktů s vyšší hladinou těchto látek pro vývoj potravních doplňků.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha

Interakce biologicky aktivních látek a zástupců mikroorganismů gastrointestinálního traktu

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: doc. Ing. Olga Maťátková, Ph.D.

Anotace


Práce bude zaměřena na identifikaci a charakterizaci biologicky aktivních přírodních látek získaných např. ze zpracování vinařských odpadů (matoliny, třapiny, letorosty Vitis vinifera) a zjištění jejich vlivu na růst zástupců mikroorganismů trávicího traktu. Budou sledováni zástupci jak probiotických mikroorganismů (Lactobacillus, Bifidobacterium) tak zástupci oportunních patogenů a to jak ve formě suspenzního růstu tak jejich schopnost adheze a tvorby biofilmů. Interakce biologicky aktivních látek a mikroorganismů budou sledovány jak na úrovni potenciálu podpory či inhibice růstu tak na úrovni interakcí v biofilmu včetně produkce faktorů virulence u oportunních patogenů včetně sledování potenciálu synergického působení s antibiotiky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha

Interakce flavivirové genomové RNA s virovými proteiny

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Dr. Ing. Michaela Rumlová

Anotace


Flaviviry jsou RNA viry, jejichž zástupci, například DENV, ZIKV nebo TBEV, způsobují řadu velmi závažných onemocnění. Pro úspěšnou replikaci v infikované buňce musí flavivirové proteiny rozpoznat a vázat virovou genomovou RNA za sestavení virové částice. Strukturní mechanismy vedoucí k tomuto kroku však zůstávají neznámé. Hlavními cíli disertace jsou (i) charakterizace strukturně funkčních motivů flavivirové genomové RNA nutných pro rozpoznávání, vbalení a tvorbu nukleokapsidy, a (ii) analýza flavivirových proteinů, které se na tomto procesu podílejí. Pro tento účel bude použito široké spektrum moderních experimentálních přístupů: molekulárně-genetické přístupy jako je klonování, PCR, mutageneze pro přípravu konstruktů DNA, in vitro RNA transkripce, exprese a rekombinantních proteinů v bakteriálních a savčích buňkách a jejich purifikace, imunoprecipitace spojená se sekvenováním RNA (iCLIP), fluorescenční anizotropie, metoda optické pinzety, transmisní elektronová mikroskopie a další.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha

Kultivace Limnospira maxima a využití její čerstvé biomasy v lidské výživě

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Irena Brányiková, Ph.D.

Anotace


Sušená biomasa cyanobakterií rodu Limnospira je běžně dostupná v obchodní síti ve formě prášku nebo tablet pod komerčním názvem „spirulina“, jedná se o oblíbený doplněk stravy s řadou pozitivních účinků na zdraví člověka. Bohužel během sušení a skladování biomasy dochází k řadě především oxidačních reakcí, které vedou jednak k degradaci nutričně významných složek a jednak ke vzniku nepříjemného zápachu a pachutí. Jako alternativa se tedy nabízí využití přímo čerstvé biomasy, která je senzoricky příjemná. Úkolem této práce bude (i) kultivovat cyanobakterie Limnospira a (i) zjistit za jakých podmínek je potravinářské využití čerstvé biomasy bezpečné z hlediska mikrobiologického, (iii) jaké jsou vhodné metody skladování a prodloužení trvanlivosti a (iv) zhodnotit vliv různých konzervačních postupů a skladování na mikrobiologickou stabilitu a senzorické vlastnosti čerstvé biomasy Limnospira.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Moderní způsoby zpracování chmele pro pivovarské účely

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc.

Anotace


Studené chmelení piva se stává celosvětově velmi populární a také naše pivovary zkouší tuto techniku používat. Studené chmelení může být realizováno ve statickém a dynamickém provedení a jsou při ní používány speciální aromatické odrůdy chmele. Cílem této práce je vytypovat dostupné, zejména české odrůdy chmele použitelné pro studené chmelení a porovnat způsoby studeného chmelení a vybrat vhodný režim technologie, včetně zpracování chmele, a zařízení pro malé i velké pivovary.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha

Modulace stability retrovirové kapsidy: slibný cíl pro inhibici HIV-1

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Dr. Ing. Michaela Rumlová

Anotace


Struktury nezralých a zralých HIV-1 částic jsou tvořeny hexamerní sítí stejného kapsidového proteinu (CA), avšak vzájemné intra- a inter-hexamerní kontakty jsou pro oba typy částic odlišné. Jakákoliv změna ve stabilitě obou typů těchto proteinových sítí, potlačuje replikační schopnost viru a tím i infektivitu viru. Kritická role CA v těchto krocích replikačního cyklu HIV-1 ho činí vysoce atraktivním farmakologickým cílem. V rámci této práce budeme studovat vliv řady různých malých molekul, které svou vazbou k CA zásadně modulují stabilitu obou typů CA hexamerních sítí a tím narušují replikaci HIV-1. Kromě specifických syntetických molekul nedávno identifikovaných buď v naší laboratoři, nebo popsaných v literatuře, budeme také studovat roli malých buněčných kofaktorů, jejichž mechanismus modulace stability CA hexamerní sítě u různých retrovirových druhů není znám. Pochopení principu pozitivní i negativní modulace CA stability hexamerních sítí HIV-1 zralých či nezralých částic může otevřít nový terapeutický cíl pro inhibici HIV-1.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha

Nové možnosti předpovědi koloidní stability piva

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc.

Anotace


Jeden z limitujících faktorů stability piva je jeho koloidní stabilita. Koloidní stabilita piva je dána složením koloidního systému piva a je ovlivněna ještě dalšími faktory. Cílem této práce je nalézt takové metody charakterizace koloidního systému piva, které by nám umožnily předpovědět jeho koloidní stabilitu v čase. Dalším cílem práce je i nalezení příčin zhoršené koloidní stability u různých piv.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha

Polymerasová a exonukleasová aktivita SARS-CoV-2: slibný cíl nových antivirotik

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Dr. Ing. Michaela Rumlová

Anotace


Podstatou projektu je (i) charakterizace alosterických vazebných míst polymerasy SARS-CoV-2, jejich vliv regulaci polymerasové aktivity a identifikace potenciálních alosterických nenukleosidových inhibitorů a (ii) strukturně-inhibiční studie opravného mechanismu viru, prováděného exoribonukleasou.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha

Produkce bio-vodíku z gastro odpadu pomocí temné fermentace

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Dr. Ing. Petra Patáková

Anotace


Vodík skýtá různé možnosti využití, při přímém spalování bez vzniku CO2, jako redukční činidlo pro chemické reakce nebo jako jeden z prekursorů produkce metanu. Práce bude zaměřena na studium tvorby vodíku při temné fermentaci s využitím jak čistých kultur, tak konsorcií anaerobních fermentujících mikroorganismů. Práce bude směřována na utilizaci gastro odpadu, tj. zbytků jídel, ovoce a zeleniny, potravin nevhodných ke konzumaci atd., pro produkci vodíku se záměrem posílení metanizace v bioplynové stanici. Při práci budou využity různé metody jako jsou například kultivace v bioreaktoru, analýza plynných a kapalných metabolitů, studium transkripce genů pomocí RT-qPCR technik, mikroskopie a dalších.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha

Projevy synergie a antagonismu ve vícedruhových biofilmech

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Ing. Jan Masák, CSc.

Anotace


Tvorba biofilmu a další faktory virulence podléhají různým regulačním mechanismům, které v závislosti na konkrétním mikroorganismu používají jako regulační signály různé typy chemických sloučenin. Ve vícedruhových biofilmech je vytvořen komplexní systém těchto molekul. Mohou vstupovat do vzájemných interakcí nebo s přítomnými mikroorganismy a významně ovlivňovat zmíněné regulační mechanismy, které pak vedou k velmi odlišným vztahům v celé mikrobiální komunitě. Předmětem navrhovaného tématu disertační práce je cílené formování vícedruhových společenstev a porozumění jejich fyziologii a dalším vlastnostem při tvorbě a stabilizaci biofilmu
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha

Sekundární metabolity chmelů skupiny „Saaz“ a jejich uplatnění při chmelení piv

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc.

Anotace


V České republice je nejvíce pěstovanou odrůdou poloraný žatecký červeňák (Saaz). Hlavní nevýhodou dominantní odrůdy je dozrávání chmele ve stejný čas. Hlavně z tohoto důvodu byly vyšlechtěny podobné odrůdy, které by dozrávaly v jiném čase, jako je Saaz Special, Saaz Late, Saaz Comfort, Saaz Brilliant a Saaz Shine. Přesto tyto nové odrůdy nejsou obsahovými složkami zcela totožné s původním poloraným žateckým červeňákem. Cílem práce bude charakterizace nových odrůd z hlediska obsahových látek a odzkoušet různé možnosti použití těchto odrůd v pivovarském procesu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha

Stabilita a biologická aktivita nanočástic připravovaných „zelenou syntézou“

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Ing. Alena Čejková, CSc.

Anotace


Nanočástice nejrůznějších materiálů zaujaly důležité místo ve vědeckého výzkumu a na něj navazujících aplikací, zejména v medicíně a průmyslu. Velká pozornost je věnována biologické aktivitě produkovaných nanočástic. V praktických aplikacích hraje významnou roli také jejich stabilita. Tak zvaná zelená syntéza nanočástic (příprava pomocí biologických systémů) poskytuje v tomto ohledu širokou variabilitu. Nanočástice vznikající v různých biologických systémech mají kromě modifikovatelné morfologie téměř vždy povrchy kondiciované stopovými množstvími sloučenin obsažených v biologických systémech. Předmětem disertační práce bude konstrukce biologických systémů umožňujících přípravu nanočástice kovů a dalších materiálů s různou morfologií a charakterizace jejich povrchy z hlediska biologické aktivity využitelné zejména ve farmacii.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha

Vliv biotických a abiotických stresových faktorů na tvorbu mykotoxinů biofilmem vláknitých hub

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D.

Anotace


Mykotoxiny jsou považovány za součást odpovědi fytopatogenních hub na stresové podmínky. Je známo, že vláknité houby zvyšují produkci mykotoxinů v reakci na biotický/abiotický stres. O vlivu těchto stresových faktorů na tvorbu mykotoxinů biofilmem plísní však chybí informace. Projekt se zaměří na studenou plazmu a Pythium oligandrum jako příklady abiotických/biotických stresů ovlivňujících biofilmy hub rodů Aspergillus a Fusarium. Projekt se zaměří na kvantifikaci produkce mykotoxinů a transkriptomické sledování genů biosyntetických drah mykotoxinů houbovými biofilmy v reakci na stres způsobený přímým/nepřímým ošetřením studenou plazmou a/nebo mykoparazitem Pythium oligandrum.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha

Vliv fyzikálních vlastností kultivačního média na přenos kyslíku v probublávaném bioreaktoru

Garantující pracoviště: Ústav chemického inženýrství
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Mária Zedníková, Ph.D.

Anotace


Řada produktů v oblasti biotechnologie a farmacie je založena na aerobních procesech (např. výroba kvasnic, kys. citrónové, antibiotik) kde je přenos kyslíku často klíčovým dějem. Rychlost přenosu kyslíku je ovlivněna typem bioreaktoru i fyzikálními vlastnostmi kultivačního média. Jako bioreaktory se často používají probublávané kolony s efektivním přenosem kyslíku a s pneumatickým mícháním, které je šetrné k mikroorganizmům citlivým na střižná napětí. Literatura uvádí data pro modelové systémy jako voda-vzduch, ale reálná kultivační média obsahující cukry a jiné nutrienty jsou popsány jen zřídka. Cílem doktorské práce je studium vlivu fyzikálních vlastností média na přestup kyslíku v probublávaném bioreaktoru s důrazem na použití médií se složením blízkým reálným kultivačním médiím. Pracoviště je dobře vybaveno pro řešení doktorského práce. Disponuje probublávanou kolonou, která je uzpůsobená pro měření rychlosti přestupu kyslíku pomocí spolehlivé metody. Také je vybaveno přístroji charakterizujícími viskozitu, hustotu a povrchové napětí kapalin.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Vyplňování bílých míst v biosyntéze sekundárních metabolitů houbou <i>Monascus</i>

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Dr. Ing. Petra Patáková

Anotace


Monascus je askomycetní houba hojně využívaná jako mikrobiální zdroj přírodních pigmentů. Mezi nejvíce popsané druhy rodu patří Monascus ruber, Monascus purpureus a Monascus pilosus. Produkty fermentované houbou Monascus (zejména v konkrétní podobě červená rýže) se v asijských zemích již od starověku používá jako barvivo, konzervační látka, k léčebným účelům a k výrobě různých potravin. Barviva produkovaná touto houbou patří do skupiny azafilonových sloučenin s laktonovým kruhem, syntetizovaných polyketidsyntázou a dalšími enzymy. Přestože hlavní části biosyntézy pigmentů u M. purpureus a M. ruber byly nedávno rozluštěny, některé aspekty zůstávají stále skryté. Během biosyntézy pigmentů popsané u M. ruber M7 byly identifikovány podjednotky MrPigJ a MrPigK syntetázy mastných kyselin jako proteiny odpovědné za integraci β-ketooktanové nebo β-ketodekanové části kyseliny do struktury pigmentů. To odhaluje dosud nezodpovězenou otázku: Co rozhoduje o výběru konkrétních molekul β-ketokyseliny, které mají být integrovány do pigmentů houby Monascus? Odpověď na tuto a další otázky bude hledána v této práci.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha

Využití extrudovaných cereálních materiálů pro intenzifikaci pivovarské technologie

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc.

Anotace


Extruze je relativně nová metoda zpracování potravin, kombinující v sobě tepelné, tlakové a homogenizační procesy. V současné době bývá stále častěji využívána také v pivovarství, konkrétně při zpracování škrobnatých surogačních materiálů. Extrudované surogáty snadno podléhají degradaci amylolytickými a proteolytickými enzymy během rmutování a jsou bohatým pak zdrojem zkvasitelných cukrů. Při racionálním využití těchto materiálů je možné výrazně zkrátit varní proces při současném zlepšení varního výtěžku. Aplikace extrudovaných obilovin má ovšem často za následek znatelnou změnu senzorických vlastností hotového piva, např. množství a profil vyšších alkoholů, esterů, karbonylů a organických kyselin či stability pivní pěny. Cílem této práce by mělo být detailní studium zefektivnění pivovarského procesu při využití extrudovaných materiálů, zahrnující výzkum fyzikálně-chemických změn škrobu a proteinů během extruze, dynamiku enzymatické degradace těchto látek, dynamiku kvašení mladin připravených z extrudovaných materiálů, studium viskosity a fitrovatelnosti a rovněž změny senzorických vlastností piva.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha

Využití jednobuněčných řas a sinic v zemědělství

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Irena Brányiková, Ph.D.

Anotace


Jednobuněčné řasy a sinice obsahují řadu bioaktivních látek působících stimulačně na vyšší rostliny (fytohormony, exopolysacharidy, organicky vázané minerály atd.). Cílem studia je v praxi ověřit a aplikovat poznatky základního výzkumu týkající se biostimulačních účinků látek obsažených v mikrořasách, konkrétně zhodnotit efekt skupiny vybraných mikrořas respektive extraktů z nich na zemědělské plodiny - luskoviny. Na základě získaných znalostí zformulovat biostimulační přípravek vhodný pro aplikaci běžnými agrotechnologickými postupy. Dále ověřit a kvantifikovat účinky preparátu vybranou sadou in vitro testů a nádobových a maloparcelkových testů na luskovinách. Požadavky na uchazeče: • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v biotechnologii nebo příbuzném oboru; • ochota experimentovat a učit se nové věci; • schopnost týmové práce.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Vývoj ekologického biologického postřiku pro rostliny s využitím bakterie <i>Pantoea agglomerans</i>

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Školitel: prof. Dr. Ing. Petra Patáková

Anotace


Důležitou součástí rostlinné mikrobioty je bakterie Pantoea agglomerans. Tato fakultativně anaerobní heterofermentativní bakterie často potlačuje růst plísní nebo rozvoj virových onemocnění rostlin a tvoří auxiny, např. kyselinu 3-indol-octovou, které jsou stimulátory růstu rostlin. Je tedy dobrým kandidátem na využití v biologických ochranných postřicích, které by mohly částečně snížit využití běžných postřiků pro rostliny. To je v souladu s ambiciozním cílem EU, snížit do roku 2030 využití chemických postřiků rostlin na polovinu. Práce bude zaměřená, jak na testování vybraných biologických účinků (stimulace růstu rostlin, antifungální aktivita), tak na analýzu metabolických drah dané bakterie a formulaci biologického postřiku v práškové nebo kapalné formě.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav biotechnologie, VŠCHT Praha

Význam 4-alkyl-L-prolinového motivu pro biologickou aktivitu mikrobiálních metabolitů s odlišnými mechanismy účinku

Garantující pracoviště: Ústav biotechnologie
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Školitel: prof. Ing. Jan Masák, CSc.

Anotace


Cílem tohoto projektu bude zhodnotit biologické aktivity metabolitů s motivem 4-alkyl-L-prolinu, u kterého je známo, že výrazně zvyšuje bioaktivitu linkosamidů, což jsou klinicky používaná antibiotika cílící na bakteriální ribozom. V případě jiných metabolitů je ovšem význam tohoto motivu, který se v přírodě vyskytuje poměrně vzácně, nejasný nebo zcela neznámý. Konkrétně se jedná o mykoplanecin, který je účinný proti tuberkulóze, dále pyrrolobenzodiazepiny s protirakovinnými účinky a hormaomycin s dosud neznámým mechanismem účinku. Experimentální práce budou zahrnovat kultivaci nepatogenních mikroorganismů, preparativní HPLC, LC-MS analýzy, OMICS a bioinformatiku (využívání genomových databází metabolomiku).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi