Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:37:02
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22330/D305'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Potraviny a přírodní produkty

Potraviny a přírodní produkty

Cílem programu je vychovat špičkové odborníky s potenciálem řídit a realizovat vědecko-výzkumné aktivity a expertní analýzy jak na akademických pracovištích, tak i na řídících pozicích v rámci firemního výzkumu či ve státní správě. Studijní program je zaměřen na rozšíření znalostí v řadě komplementárních disciplín: (i) hodnocení bioaktivity chemických sloučenin a jejich směsí (zdraví prospěšné i toxické efekty) jako základ pro posouzení jejich vlivů na zdraví člověka a živých organismů obecně, (ii) pochopení mechanismu fyzikálně-chemických reakcí a procesů probíhajících v potravinách, doplňcích stravy či přírodních produktech za různých podmínek zpracování a skladování; (iii) seznámení se s aplikačním potenciálem instrumentálních platforem v oblasti cílové analýzy a především necílového screeningu pro charakterizaci různých typů vzorků a (iv) aplikace pokročilých chemometrických strategií a bioinformatiky při zpracování generovaných experimentálních dat a jejich interpretace, zejména v oblasti metabolomiky.

Uplatnění

Absolvent programu získá komplexní znalosti a odborné kompetence v oblasti chemie potravin a přírodních produktů včetně poznatků o reakcích probíhajících při technologickém zpracování. Díky hlubokým teoretickým i praktickým znalostem umí absolvent doktorského studia aplikovat moderní analytické techniky ke komplexnímu hodnocení kvality a chemické bezpečnosti potravin a přírodních produktů, k odhalování falšování a průkazu jejich autenticity. Významnou odbornou kompetencí otvírající cestu k interdisciplinární spolupráci je i aplikace inovativních analytických strategií jako je metabolomika, kterou lze, mimo jiné, aplikovat i v oblasti biomonitoringu či bioprospekce.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0531D130025
VŠCHT kód D305
Počet vypsaných témat 13

Vypsané disertační práce pro rok 2022/23

Biologicky aktivní látky konopí a dalších zdrojů, hodnocení rizik a benefitů

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Anotace


Doktorská práce se zaměří na studium biologicky aktivních sekundárních metabolitů nacházejících se v rostlinách Cannabis sativa a produkty na jejich bázi. Sledovány budou jak fytokanabinoidy, tak i další látky ze skupiny polyfenolů, terpenů, terpenoidů a pod. Hodnoceny budou změny při zpracování různých produktů. Z pohledu chemické bezpečnosti, pozornost bude věnována především hladinám delta-9-THC a dalším psychotropním kanabinoidům. Realizována bude též případová studie zaměřená též na další rostlinné zdroje psychotropních látek jako je např. Mitragyna speciosa, která obsahuje alkaloidy mitragynin a další. Pro realizaci doktorské práce budouvyužívány moderní instrumentální metody - cílová analýza i necílový screening (metabolomický ´fingerprinting´ /profilování); získané výsledky budou hodnoceny nejen z pohledu přínosů souvisejících např. s obsahem antioxidantů, ale i rizik odvíjejících se od přítomných psychotropních sloučenin.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Biologicky aktivní látky rostlin a jejich změny v průběhu zpracování a skladování

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Dr. Ing. Věra Schulzová

Anotace


Biologicky aktivní látky rostlin mohou vykazovat pozitivní ale i negativní účinky na lidský organismus. Hladiny sekundárních metabolitů rostlin jsou závislé na druhu rostliny či podmínkách pěstování, ale jsou také ovlivněny podmínkami zpracování a skladování. Pro sledování jejich hladin a posouzení stability jednotlivých látek jsou využívány moderní analytické metody, založené především na technice ultra-účinné kapalinové chromatografie ve spojení s detekcí pomocí vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie. Pro hodnocení autenticity rostlinných surovin je aplikována technika metabolomického fingerprintingu / profilování s využitím sofistikovaných statistických metod pro vyhodnocení získaných dat.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Estery chlorpropandiolů a glycidolu v potravinách a jejich reaktivita

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Dr. Ing. Marek Doležal

Anotace


Objev esterově vázaného 3-chlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD), 2-chlorpropan-1,3-diolu (2-MCPD) a glycidolu v rafinovaných jedlých olejích a dalších produktech inicioval jejich monitoring v mnoha státech Evropské unie. Práce bude zaměřena na studium dosud nedostatečně prozkoumaných reakčních mechanismů vedoucích ke vzniku a degradaci těchto sloučenin. Studium bude probíhat v modelových systémech i v potravinách. Znalost mechanismů, produktů a reakční kinetiky vzniku i rozkladu za různých podmínek (aktivita vody, pH, teplota) může pomoci předpovědět koncentrace těchto procesních kontaminantů v reálných matricích a pomoci nalézt vhodné detoxikační procesy.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Fyziologicky prospěšné látky vznikající během zpracování potravin

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Dr. Ing. Karel Cejpek

Anotace


Tématem práce jsou fyziologicky žádoucí látky, které vznikají reakcemi neenzymového hnědnutí během zpracování potravin. Práce je cílena zejména na identifikaci těch látek, které se významně podílejí na zvýšení redoxní stability potravin a snižování množství rizikových reaktivních karbonylových sloučenin, a to jak v potravinách, tak v lidském organismu. Jako analytické nástroje budou využity zejména chromatografické metody s různými principy detekce. Cílem práce je určit optimální podmínky vzniku procesně indukovaných protektivních látek v potravinách a navrhnout postup přípravy funkčních potravin přídavkem vhodných prekurzorů k potravinovým surovinám.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Hodnocení bezpečnosti potravin z pohledu výskytu nových skupin mykotoxinů

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.

Anotace


Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity mikroskopických vláknitých hub (plísní) vyskytujících se přirozeně na zemědělských rostlinách / plodinách. V dnešní době jsou známy stovky těchto látek, jejichž struktura a biologické efekty se liší v závislosti na druhu jejich producenta, druhu kolonizované rostliny, i environmentálních podmínkách. Jakožto chemicky a tepelně stabilní látky se v poměrně velkém rozsahu dostávají do potravin a krmiv, a v tomto ohledu mohou představovat pro konzumenty zdravotní riziko. V současné době jsou zhodnocena zdravotní rizika pouze malého zlomku těchto látek, takže data o výskytu nových skupin mykotoxinů, jejichž vznik souvisí v neposlední řadě i s probíhajícími změnami klimatu, jsou vysoce žádoucí a pro hodnocení rizik nezbytná. Téma disertační práce reflektuje potřebu získávání nových informací o výskytu mykotoxinů (specifikované mj. též Evropským úřadem pro bezpečnost potravin), a bude zahrnovat vývoj nových moderních analytických metod na bázi kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie, a jejich implementaci v rámci screeningu a kvantifikace širokého spektra mykotoxinů v potravinách a krmivech.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Inovativní strategie pro odhalování falšování potravin

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Anotace


Disertační práce realizovaná v rámci mezinárodního projektu se zaměří na využití moderních instrumentálních metod, zejména hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením, pro analýzu potravinových surovin, potravin a doplňků stravy. K rozpoznání podvodu resp. odhalení falšování / ověření autenticity vyšetřovaných vzorků bude využita strategie porovnávání naměřených „otisků prstů“ a profilů vybraných biomarkerů se záznamy v databázi sestavené na základě plně charakterizovaných autentických vzorků. Pro zpracování dat budou použity pokročilé vícerozměrné chemometrické strategie. Projekt také posoudí potenciální zdravotní rizika pro spotřebitele související s falšováním.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Komplexní hodnocení bioaktivních metabolitů rostlin

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Anotace


Interdisciplinární doktorská práce se zaměří na detailní studium biologicky aktivních sekundárních metabolitů léčivých rostlin a potravin nového typu. Kriticky hodnoceny budou různé způsoby jejich izolace a frakcionace, pro studium profilů přítomných sloučenin budou využity moderní chromatorafické tehniky ve spojení s hmotnostní spektrometrií. Chemické analýzy budou kompletovány hodnocením biologické akctivity pomocí serie celulárních testů realizovaných pomocí robotické platformy
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Nové strategie minimalizace reziduí syntetických pesticidů v potravinách

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Anotace


Doktorská práce se zaměří na zmapování výskytu reziduí pesticidů v různých druzích potravnových surovin rostlinného původu, pozornost se zaměří i na léčivé byliny. Ve spolupráci se specialisty na ochranu rostlin bude sledována dynamika reziduí po aplikaci i během následného zpracování. Studována bude možnost náhrady syntetických pesticidů přírodními produkty izolovanými z vybraných rostlinných zdrojů. Pro sledování reziduí pesticidů a jejich metabolitů budou aplikovány moderní chromatografické metody ve spojení s hmotnostní spektrometrií.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Nutraceutika a potraviny snižující oxidační a karbonylový stres

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Dr. Ing. Karel Cejpek

Anotace


Tématem je studium nutraceutik a potravin z hlediska jejich schopnosti významně snižovat oxidačně-redukční potenciál a množství reaktivních karbonylových sloučenin ve stravě. Poto bude práce zaměřena na analýzu přítomných redukčních činidel či jiných antioxidantů a látek schopných reagovat s reaktivními karbonylovými sloučeninami (RCS), a to jak přímo v potravinách, tak po požití in vivo. RCS vznikají zejména jako produkty reakcí neenzymového hnědnutí (Maillardovy reakce) během zpracování potravin, jako meziprodukty glykace makromolekul in vivo nebo jako sekundární produkty oxidace lipidů. Cílem práce je nalézt taková nutraceutika a potraviny, které mají potenciál oxidační a karbonylový stres snižovat, a v nich určit klíčové složky, které se na této aktivitě podílejí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Nutriční a senzorické hodnocení alternativních potravin k výrobkům živočišného původu

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Dr. Ing. Marek Doležal

Anotace


Vegetariánská výživa se řadí mezi nejvýznamnější alternativní směry stravování. Rychlý růst poptávky po potravinách rostlinného původu vedl v posledních letech ke vzniku výrobků nového typu, výrobků, které jsou alternativami tradičních živočných produktů. Předpokládá se další růst jejich významu v lidské výživě i vzhledem k dohodám o zvyšování udržitelnosti životního prostředí. Cílem této dizertační práce bude podat nutriční a senzorické hodnocení a porovnání výše zmíněných alternativ, zejména alternativ mléka, masa a výrobků z nich s výrobky tradičními. Výstupem práce bude komplexní posouzení benefitů a rizik spojených s nutriční insuficiencí, vyplývající z toho, že v rostlinné surovině buď zcela chybí některé esenciální látky, případně se v přítomných formách vstřebávají jen minimálně, či rizik spojených se zvýšeným příjmem antinutričních a přírodních toxických látek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Sledování citlivosti hodnotitelů k vybraným chutím

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Dr. Ing. Marek Doležal

Anotace


Chuť je senzorická modalita, která vede organismy k identifikaci a konzumaci živin a vyhýbání se toxinům a nestravitelným materiálům. Jak funguje chuť (chuťový vjem) není dosud zcela prozkoumáno, protože vnímání chuti potravin a nápojů vyplývá ze složitých interakcí mezi jednotlivými smyslovými systémy. Vedle dosud uznaných základních chutí může být prostřednictvím vyhrazených receptorů detekována chuťovými pohárky také tučná chuť, která leží na rozhraní somatosenzorického a chuťového vnímání. Po mnoho let bylo rozpoznávání tuku v potravě považováno především za funkci jeho struktury, a tedy somatosenzorického původu. Protože na buňkách chuťových pohárků byly popsány specifické membránové receptory pro detekci volných mastných kyselin, bude zřejmě tučná chuť považována za další základní chuť. Práce bude realizována převážně v senzorické laboratoři, která je vybavena podle příslušné mezinárodní normy ISO 8589. Součástí práce bude sledování citlivosti hodnotitelů k vybraným chutím. Pozornost bude věnována zejména tučné chuti a působení mastných kyselin na vnímání chuti, citlivosti hodnotitelů ke kovové chuti zinečnatých solí a látkám, které maskují jednotlivé chuti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Studium aditiv plastů používaných v zemědělství

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

Anotace


Tato dizertační práce bude realizována v rámci projektu EU projektu PAPILLONS - Plastic in Agricultural Production: Impacts, Lifecycles and LONg-term Sustainability. Plasty představují v zemědělství velmi důležitou komoditu, která zlepšuje ochranu a výnos plodin. V Evropě se v současné době používá 3 až 4 milionů tun zemědělských plastů, což vytváří odpad 1 milionu tun. Během používání a na konci životnosti některé plasty degradují a vytvářejí fragmenty včetně mikro- a nanoplastů, které se mohou přechodně nebo trvale hromadit v půdě, a které pak mohou přecházet do zemědělských plodin a některých živočichů. V těchto plastech jsou obsaženy různá aditiva, např. látky používané jako antioxidanty, antistatika, zpomalovače hoření, změkčovadla, pigmenty, tepelné stabilizátory a stabilizátory UV záření. Uvedená práce bude zaměřena na vývoj analytických metod pro stanovení různých aditiv plastů ve fragmentech z plastů, zemědělských rostlinách a vybraných živočiších. Metody budou použity na analýzu vzorků odebraných v různých regionech EU, budou tak získána data pro komplexní hodnocení rizik spojených s použitých těchto plastů v zemědělství.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Vývoj analytických postupů pro stanovení nových per- a polyfluoralkylovaných látek v potravinách a biologických vzorcích

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

Anotace


Tato disertační práce bude zaměřena na vývoj ultra-citlivých analytických metod pro stanovení širokého spektra per- a polyfluoralkylovaných sloučenin (PFAS) v potravinách, zejména živočišného původu, a v pitné vodě, které představují hlavní dietární zdroj expozice člověka. Práce se bude věnovat rozšíření stávajících metod o nové látky, jako jsou karboxylové kyseliny s krátkým řetězcem (C2-C3), telomerní sloučeniny včetně jejich prekurzorů. Pro stanovení látek bude využita technika kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií, pro některé látky bude využita i technika plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, tak aby byly dosaženy požadované pracovní charakteristiky. Nové postupy budou následně aplikovány pro zhodnocení expozice populace ČR těmto látkám na základě jejich analýzy ve vybraných potravinových komoditách a pitné vodě. Součástí dizertační práce bude i studie z oblasti lidského biologického monitoringu, kdy sledované látky budou stanoveny také v lidských biologických vzorcích jako je mateřské mléko, krevní sérum a moč. Hodnocena bude distribuce těchto látek v jednotlivých typech vzorků. Práce poskytne nová data nezbytná pro hodnocení rizik spojených s expozicí různých skupin populace těmto látkám.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi