Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 3.10.2023 16:36:50
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22340/AD402'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemistry (FCE)

Chemistry (FCE)

Doktorský program, Fakulta chemicko-inženýrská

The aim of the doctoral study programme Chemistry is to educate highly qualified specialists with theoretical knowledge and practical skills in analytical and physical chemistry. Graduates of this programme will be prepared for independent research career at academic institutions, universities or in practice in the field of drug analytical chemistry, forensic analytical chemistry, quality assurance and quality control in analytical chemistry, analytical data management, technical physical chemistry, thermodynamics, quantum chemistry, chemical physics, membrane engineering, etc.

Uplatnění

A graduate of the programme will have theoretically and practically mastered experimental techniques and instrumentations of analytical and physical chemistry corresponding to his/her specialization and qualified knowledge of principles and possibilities of its use. Furthermore, the mastered methodology of interdisciplinary scientific work, modern laboratory and computational techniques, advanced methods of applied mathematics and statistics together with language- and soft-skills will ensure to the graduate the appropriate personnel growth, increased society prestige and better position on the labour market.

Detaily programu

Jazyk výuky anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc.
Místo studia Praha
Kapacita 25 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0531D130022
VŠCHT kód AD402
Počet vypsaných témat 14

Vypsané disertační práce pro rok 2023/24

Biodegradovatelné polymerní systémy pro medicinální aplikace

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.

Anotace


Biodegradovatelné polymerní systémy mají mnoho aplikací v humánní i veterinární medicíně. V našem týmu jsme nedávno vyvinuli a patentovali multifázové polymerní systémy sestávající z termoplastifikovaného škrobu (TPS), polykaprolaktonu (PCL) a komerčně dostupných antibiotik (ATB). Morfologie a vlastnosti těchto systémů mohou být modifikovány změnami složení a fázové struktury během zpracování. Systémy TPS/PCL/ATB mohou být následně využity pro léčbu silných lokálních infekcí, například akutního zánětu kostí (osteomyelitida). Navržený projekt zahrnuje přípravu zmíněných systémů (mísení v tavenině), optimalizaci jejich fázové struktury (modifikací podmínek přípravy), charakterizaci výsledné struktury (pomocí elektronové mikroskopie) a mechanických vlastností (mikro- a makromechanické vlastnosti). Předpokládá se i podíl na testování biodegradovatelnosti a na mikrobiologickém testování účinnosti inkorporovaného antibiotika v rámci existujících spoluprací (FN Motol Praha).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Interpretace vibrační optické aktivity biopolymerů

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Školitel: prof. RNDr. Petr Bouř, CSc.

Anotace


Vibrační optická aktivita proteinů a nukleových kyselin, včetně spekter vibračního cirkulárního dichroismu, poskytuje unikátní informace of chování těchto molekul v roztoku. Např. fibrily proteinů přítomné při neurodegenerativních onemocněních se dají snadno detekovat, neboť zesilují spektrální intenzity. Interpretace těchto spekter je ale obtížná, vzhledem k velikosti a složitosti studovaných molekul. Pokusíme se proto aplikovat různé metody založené na molekulové dynamice a kvantové chemii, abychom lépe porozuměli spektrálním tvarům a chování těchto molekul.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Kovalentně kotvené organosiloxanové membrány pro selektivní separace plynů

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Školitel: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

Anotace


Organosiloxanové membrány jsou nadějnými materiály pro separaci plynů, kdy selektivitu separace lze řídit molekulovou strukturou organické části. Praktické využití je však téměř znemožněno křehkostí těchto materiálů. Řešením může být využití mikroporézní skleněné desky jako pevného nosiče, jehož póry se vyplní organosilanovou membránou tak, že bude kovalentně vázána na stěny pórů. Cílem práce je připravit takové membrány a otestovat jejich použití pro separace.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Optimalizace molekulové struktury činidel a složení aplikačních prostředků pro chemickou analýzu v kriminalistice.

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Školitel: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

Anotace


Přestože chemická činidla používaná v soudobé kriminalistice mají významná omezení, jejich vývoj uniká pozornosti vědců. Cílem práce je modifikovat chemickou strukturu používaných organických látek, jakož i složení aplikačních prostředků tak, aby byla vylepšena jejich funkčnost.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Počítačové modelování nestrukturovaných peptidů a proteinů

Garantující pracoviště: Ústav fyzikální chemie
Školitel: doc. RNDr. Michal Kolář, Ph.D.

Anotace


Proteiny jsou všudypřítomné biomolekuly, které se podílí na téměř všech procesech v živých organismech. Jejich trojrozměrná struktura (3D) je značně proměnlivá. V posledních dekádách se upustilo od názoru, že 3D každý protein má unikátní 3D tvar odpovídající globálnímu minimu Gibbsovy energie. Proteiny, které vykazují mnoho konformací reprezentující lokální minima na ploše Gibbsovy energy, označujeme jako nestrukturované (angl. intrinsically disordered proteins, IDPs). Některé IDPs, jako např. alpha-synuclein, jsou významnými činiteli v neurodegenerativních onemocněních, jiné, např. p53, mají regulační role v důležitých biochemických procesech. Práce bude pomocí pokročilých počítačových simulací, molekulového modelování a aparátu statistické termodynamiky studovat vybrané nestrukturované proteiny související zejména s transkripcí a translací.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav fyzikální chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Příprava pevných povrchů s kovalentně navázaným molekulárním receptorem a studium jejich využitelnosti pro konstrukci senzorů

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Školitel: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

Anotace


Cílem práce je modifikovat chemickou strukturu molekulárních receptorů funkčních v roztoku tak, aby je bylo možné kovalentně připojit na pevný povrch nebo z nich připravit polymer. Studovat funkčnost a využitelnost takových materiálů pro konstrukci senzorů. Cílem jsou zejména látky chirální a solvatochromní.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Radiačně odolné polymerní materiály pro dozimetrické a kosmické aplikace

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: Ing. Jiří Pánek, Ph.D.

Anotace


Cílem dizertační práce je příprava a testování organických polymerů s vysokou radiační odolností použitelných ve vodném prostředí nebo v kosmických podmínkách. U polymerů odolných ionizujícímu a UV záření je klíčovou vlastností schopnost eliminovat tzv. volné radikály, které vznikají při interakcích záření s chemickými substancemi. Degradační účinky vyvolávané volnými radikály se obvykle zeslabují přídavkem nízkomolekulárních antidegradantů (antioxidantů a světelných stabilizátorů), které jsou fyzikálně vmíseny do matrice. Podstatou práce je zkombinování vhodné polymerní matrice s polymerními antidegradanty, nesoucími své účinné struktury na polymerních řetězcích, což zvýší jejich schopnost setrvat v matrici a zachovat radiační odolnost polymeru po dlouhou dobu (ve vodě nebo ve vakuu). Těžištěm tématu bude příprava a testování stabilizovaných polymerních materiálů fyzikálně-chemickými metodami a ověřování jejich aplikačního potenciálu. Téma bude studováno ve spolupráci s průmyslovým partnerem s cílem uplatnění získaných poznatků v praxi, zejména v následujících oblastech: 1) výroba polymerního pouzdra pro nový typ detektoru pro klinickou dozimetrii; 2) použití polymerního materiálu pro ochranu fotovoltaických panelů satelitů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Rezonanční Ramanův rozptyl kovových komplexů

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Školitel: prof. RNDr. Petr Bouř, CSc.

Anotace


Když molekula absorbuje excitační záření, dochází k neobyčejnému zesílení Ramanova rozptylu. To usnadňuje např. detekce molekul v analytické chemii nebo studium enzymů s vhodným chromoforem. Kvantově-chemické simulace tohoto jevu potřebné na interpretaci spekter však začínají být dostupné až v posledních letech. Abychom lépe pochopili podstatu tohoto jevu, v práci se zaměříme na Ramanovu optickou aktivitu chirálních komplexů, a pokusíme se je interpretovat pomocí různých výpočetních modelů. To nám i umožní získat ze spekter více informací o molekulární struktuře a interakcích s okolím.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Studium interakcí bílkovin s RNA metodami výpočetní biochemie a strojového učení

Garantující pracoviště: Ústav fyzikální chemie
Školitel: doc. RNDr. Michal Kolář, Ph.D.

Anotace


Centrální dogma molekulární biologie formuluje posloupnost DNA-RNA-protein jako základ pochodů v živých organizmech. Je zřejmé, že v buňkách dochází k častému kontaktu různých biomolekul, přičemž kontakty nejsou zcela náhodné, ale vytváří různé metabolické pochody, funkční dráhy a reakční centra. Příkladem dějů, při kterých je interakce RNA s bílkovinou stěžejní, je např. kompletace ribozomu nebo sestřih DNA pomocí CRISPR/Cas systému. Počítačové simulace představují vhodný nástroj ke studiu takových dějů s atomovým rozlišením na časových škálách od pikosekund po milisekundy. V poslední dekádě jsou simulace a jejich analýzy zároveň mocně podporovány strojovým učením. Tato práce se zaměřuje na aplikaci těchto metod na interakci proteinů s RNA.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav fyzikální chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Studium konformací a solvatačních obalů bioaktivních či solvatochromních látek v roztocích pomocí NMR

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Školitel: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

Anotace


Obsahem práce je studium konformací a solvatačních obalů biologicky významných či solvatochromních látek (léčiv) pomocí NMR. Cílem je vypracovat experimentální metody umožňující získat detailní informace o konformerech látek v roztoku, a o jejich interakci s molekulami rozpouštědla či rozpuštěných látek. Cílem je korelovat získané informace se strukturou látek v krystalech, fyzikálně chemickými vlastnostmi či biologickou aktivitou.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Supramolekulární polymerní systémy citlivé na vnější podněty pro biomedicínské aplikace

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.
Školitel: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.

Anotace


Samouspořádání (makro)molekul je základem architektury živých organismů. Supramolekulární systémy mají klíčové vlastnosti závislé právě na samouspořádání a nalézají uplatnění především v oblasti biomedicínských aplikací, zejména pokud jsou schopné reverzibilně reagovat na vnější podněty (změny pH, teploty a redoxpotenciálu, světlo, ultrazvuk, ionozující záření nebo přítomnost některých látek). Náplní dizertační práce je chemická syntéza, fyzikálně-chemická příprava a studium samouspořádání u multiresponzivních nanočástic a injikovatelných depotních systémů citlivých na více podnětů současně (změny pH, redoxpotenciálu a teploty); konkrétní zaměření bude brát v úvahu zájmy studenta. Studované nanočástice budou určeny pro diagnostiku a cílenou personalizovanou imunoradioterapii a imunochemoterapii nádorových a autoimunitních onemocnění. Optimalizované nanočástice budou poté poskytnuty spolupracujícím biologickým pracovištím k testování pro reálné aplikace.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav makromoleklární chemie AV ČR, v.v.i.

Vývoj metodik pro identifikaci a kvantifikaci organických látek pomocí NMR

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Školitel: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

Anotace


Význam NMR při identifikaci a kvantifikaci organických látek v běžné i forenzní analýze neustále roste. Citlivější a dokonce i přenosná zařízení tento trend urychlují. Cílem práce je zabývat se vývojem metodik identifikace drog v terénu pomocí 2D NMR na přenosných spektroskopech, a vývojem metodik umožňujících jejich kvantitativní stanovení v laboratoři.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Vývoj počítačové interpretace spekter nukleární magnetické resonance pro stanovení molekulové struktury

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Školitel: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

Anotace


Stanovení molekulové struktury za pomoci počítačových programů zejména ze spekter NMR již v dnešní době předčí člověka nejen v rychlosti, ale i ve správnosti. Dosud nevyřešenou částí stanovení molekulové struktury zůstává interpretace experimentálních spekter. Cílem této práce je zpracovat 1D a 2D NMR spektra pomocí vlastních algoritmů umožňujících následnou automatizaci stanovení molekulové struktury studovaných látek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Vývoj teorie a experimentální metodiky pro spektroskopii resonanční Ramanovy optické aktivity

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Školitel: prof. RNDr. Petr Bouř, CSc.

Anotace


Resonanční Ramanova optická aktivita vykazuje velkou citlivost spekter k molekulové struktuře a silný signál při Ramanově rozptylu. Ovšem praktické aplikace, např. pro kovové komplexy nebo enzymy, se objevují až v poslední době. Abychom rozšířili aplikační možnosti této metody, změříme spektra modelových látek a pokusíme se reprodukovat vztah mezi spektry a molekulární strukturou za použití různých teoretických přístupů založených na kvantové chemii a vibronické teorii molekulárních přechodů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi