Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 3.10.2023 17:40:14
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22340/AD405'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Measurement and Signal Processing in Chemistry

Measurement and Signal Processing in Chemistry

Doktorský program, Fakulta chemicko-inženýrská

The study programme is focused on modern sensor technology, chemical sensors, modeling, simulation, identification and classification (bio) chemical processes, data collection and processing from chemical, biochemical and biological samples. The theoretical basis of the programme is the principles of the function sensors of physical and chemical quantities, methods of digital signal processing and selected chapters from applied mathematics. The aim of the study of this programme is to educate a doctoral student for independent scientific work in the areas of (i) modern chemical sensors, (ii) modeling, simulation and analysis of complex chemical processes and (iii) modern methods of data processing primarily from chemical, biochemical and biological samples. The aim is to equip students with advanced theoretical knowledge and practical skills and to educate independent scientific personalities from them, able to further develop the areas of theoretical and applied research.

Uplatnění

The graduate is multidisciplinary and has in-depth knowledge of various branches of measuring and sensor technology, modeling of chemical processes, signal collection and processing. Has an overview of topics related to: (i) construction and principles of operation of sensors and measuring systems and (ii) mathematical and statistical methods in signal and image processing. He is led to the ability to work independently and in a team, the formulation of a scientific problem, the creation of a concept for its solution and the implementation of research in all phases of this process. The graduate will be ready to design their own research or industrial projects. He will acquire knowledge and skills that will enable him to adapt professionally in specific conditions in the field of basic and applied research, in the academic sphere and in technological practice connected especially with the chemical and food industry.

Detaily programu

Jazyk výuky anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia prezenční , kombinovaná
Garant studia prof. Dr. Ing. Martin Vrňata
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0714D130002
VŠCHT kód AD405
Počet vypsaných témat 6

Vypsané disertační práce pro rok 2023/24

Adaptivní metody zpracování vícekanálových dat pohybových aktivit

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky
Školitel: prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.

Anotace


Téma práce je zaměřené na adaptivní metody analýzy vícekanálových dat včetně potlačování jejich aditivních rušivých složek s využitím obecných metod číslicového zpracování signálů, jejich analýzy v časové a frekvenční oblasti a číslicové filtrace. Práce zahrnuje rozbor korelačních závislosí fyziologických a GPS dat s návazností na fyzické a sportovní aktivity s využitím v neurologii, rehabilitaci, a v inženýrství.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav počítačové a řídicí techniky, FCHI, VŠCHT Praha

Interakce iontů a peptidů s biologickými membránami

Garantující pracoviště: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky
Školitel: Mario Vazdar, Ph.D.

Anotace


Interakce iontů a peptidů s biologickými membránami je jedním z nejdůležitějších biologických procesů v živých organismech. Biologické membrány, které obklopují cytoplazmu a udržují buněčné organely oddělené od vnějšího vlivu, se typicky skládají z různých fosfolipidových dvojvrstev a jsou nepropustné pro peptidy a ionty, což je klíčové pro normální fungování buněk. Některé druhy, jako jsou peptidy bohaté na arginin, jsou však schopné translokace přes dvojvrstvu do nitra buňky a často se používají při řízeném dodávání léčiv. Mechanismus translokace je však velmi nejasný a na molekulární úrovni není plně objasněn. Adsorpce iontů a peptidů na fosfolipidové dvojvrstvy je první a podstatnou součástí translokačního mechanismu, ale příslušné fyzikální vlastnosti těchto interakcí, jako jsou vazebné konstanty iontů a peptidů na různých fosfolipidových dvojvrstvách, je rovněž obtížné experimentálně určit. Pro studium fyzikálních vlastností interakcí peptid/dvojvrstva na molekulární úrovni se často používají teoretické simulace molekulární dynamiky, protože jsou bez experimentálního zkreslení. V této dizertační práci bude student studovat adsorpci a translokaci vybraných iontů (např. Na+, Ca2+, K+, NH4+, Gdm+, Cl-) a peptidů (např. Arg, Lys, poly-Arg, poly-Lys) na různých fosfolipidech. monovrstvy a dvojvrstvy (PC, PS, PG, PE, PC, BMP) s využitím teoretického modelování s nejmodernějšími simulacemi molekulární dynamiky. Cílem práce je pochopit, jak ionty a peptidy interagují s membránami a jak se přes ně přemisťují. Konkrétně je cílem určit různé fyzikální parametry, jako jsou iontové/peptidové vazebné konstanty, difúzní koeficienty, Gibbsovy volné energetické bariéry translokace a další fyzikálně-chemické vlastnosti objasňující mechanické detaily membránové adsorpce a translokace. Důležité je, že různé parametry získané ze simulací molekulární dynamiky budou průběžně porovnávány s dostupnými experimentálními daty s cílem porozumět membránovým interakcím, což je klíčové pro pochopení a zlepšení řízeného dodávání léčiv.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky, FCHI, VŠCHT Praha

Molekulárně dynamické simulační studie účinnosti enkapsulace do niosomálních nosičů léčiv

Garantující pracoviště: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky
Školitel: Mario Vazdar, Ph.D.

Anotace


Mezi rozmanitou paletou nosičů léčiv používaných při řízeném dodávání léčiv patří niozomy do kategorie vezikul tvořených neiontovými povrchově aktivními látkami. Mají odlišnou strukturu ve srovnání s lipozomy (které jsou běžně tvořeny zwitteriontovými a/nebo nabitými fosfolipidy) a jsou lepší pro dodávání léčiva díky významně sníženému úniku léčiv mimo vezikuly. Podrobnosti o účinnosti zapouzdření léčiva v niosomech jsou však na molekulární úrovni stále nedostatečně pochopeny a základní fyzikálně-chemické vlastnosti systémů se v literatuře stále jen velmi stěží nacházejí. Cílem disertační práce je zhodnotit transportní vlastnosti niozomů obsahujících léčivo a porovnat je s lipozomy na molekulární úrovni pomocí teoretického modelování s nejmodernějšími simulacemi molekulární dynamiky, které dosud nejsou v komunitě hlášeny. Výsledky získané simulačními studiemi, jako jsou vazebné konstanty léčivo/niosom, Gibbsova volná energie adsorpce a enkapsulace léčiva, permeabilita léčiva a koeficienty difúze léčiva v membráně, budou doplněny dostupnými experimentálními studiemi (prováděnými ve skupině Prof. Šoóše na Ústavu chemického inženýrství) s cílem zlepšit vlastnosti enkapsulace léčiva a zlepšit dodávku a biologickou dostupnost léčiva. Cílem disertační práce je zejména studium molekulárních detailů enkapsulace různých léčiv (jako je tetrakain, vitamín B12, různá antibiotika) v různých modelových niozomech složených z neiontových povrchově aktivních látek (jako je skupina Span, skupina Tween a další) v různé podmínky za účelem stanovení zásadních fyzikálně-chemických vlastností systémů léčivo/niozom. Konkrétně budeme studovat, jak různá iontová síla, různé pH a/nebo přídavek různých solí ovlivňuje účinnost enkapsulace léčiva a fyzikálně-chemické vlastnosti niosomů a výsledky porovnáme s dostupnými experimentálními daty. Výsledky práce pomohou při objasnění molekulárních detailů enkapsulace niosomálního léčiva a zlepší řízené dodávání léčiva niosomy.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky, FCHI, VŠCHT Praha

Optimalizace modelů neuronových sítí pro zpracování vícedimenzionálních dat v chemii

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky
Školitel: RNDr. Mgr. Pavel Cejnar, Ph.D.

Anotace


Téma práce je zaměřené na zpracování, rekonstrukci a analýzu vícerozměrného signálu s výraznou rušivou složkou. Analýza směsných chemických vzorků pomocí metod hmotnostní spektrometrie, kapilární elektroforézy apod. produkuje velký objem dat s hodnotami ovlivněnými mnoha nežádoucími fyzikálními faktory. Cílem práce je zaměřit se na vhodné modely neuronových sítí, jejich porovnání a optimalizaci s důrazem na odfiltrování nežádoucích složek, rekonstrukci optimálního signálu či přímou extrakci hodnot. Projekt vychází ze spolupráce s Ústavem biochemie a mikrobiologie s bohatými zkušenostmi při analýze proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie. Práce předpokládá (i) studium pokročilých metod filtrace, registrace a zpracování signálu. (ii) studium modelů neuronových sítí a jejich porovnání. (iii) optimalizaci zvolených modelů pro potlačení či úplnou eliminaci nežádoucích složek signálu. (iv) implementaci vhodného work-flow a jeho verifikaci.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav počítačové a řídicí techniky, FCHI, VŠCHT Praha

Příprava ekologicky nezávadných kompozitů pro stínění elektromagnetických interferencí

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky
Školitel: doc. Mgr. Fatima Hassouna, Ph.D.

Anotace


Projekt se zabývá návrhem a vývojem ekologicky nezávadných kompozitů ve formě flexibilních, samonosných filmů pro stínění elektromagnetických interferencí (EMI). Kompozity budou připraveny z přírodní celulózy a účinných receptorů EMI (např. supramolekulárních vodivých polymerů, uhlíkových nanotrubek, grafenu, atd.). Budou navrženy nové přístupy ke kompatibilizaci matrice/receptoru. Kromě toho budou studovány základní aspekty chování kompozitů tak, aby bylo možné porozumět interakcím mezi fázemi kompozitů a vztahy mezi jejich strukturou a vlastnostmi. Kompozity a jejich dílčí materiály budou testovány pomocí stejnosměrného a střídavého elektrického signálu s cílem odhalit zákonitosti, které vedou k jejich výsledné stínící účinnosti. Nakonec bude studován synergický účinek obou receptorů vedoucí k nastavitelné účinnosti stínění EMI absorpcí nebo odrazem ve frekvenčním rozsahu 0,1 - 18 GHz.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav počítačové a řídicí techniky, FCHI, VŠCHT Praha

Senzory pro mikrofluidní elektrochemické cely používané při výrobě čistých chemikálií a farmaceutik

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky
Školitel: doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.

Anotace


Elektrochemické technologie jsou při výrobě chemických produktů vysoce energeticky účinné a mikrofluidní technologie jsou zase velmi bezpečné a lze je relativně snadno řídit. Kombinace těchto dvou technologií umožňuje vytvořit spolehlivé, flexibilní a bezpečné procesy pro chemický průmysl, zejména pro syntézu čistých chemikálií nebo farmaceutik vyráběných v malých objemech a nabídne výhody, jako je selektivita, bezpečnost a čistota výroby. Cílem disertační práce je návrh a vývoj integrovaného senzorového systému pro monitorování a řízení procesů probíhajících uvnitř nového mikrofluidního elektrochemického zařízení na bázi paralelně pracujících cel. Toto zařízení vyžaduje desítky miniaturních, levných, integrovaných senzorů různých technologických veličin (např. teplota, tlak, průtok atd.), které odolají náročným podmínkám elektrochemického procesu a umožní snadné propojení se systémy vyššího řízení a systémy pro sběr a zpracování dat. Náročné požadavky mikrofluidního elektrochemického procesu budou vyžadovat zapojení nových přístupů z oblasti materiálového inženýrství, využití moderní senzorové techniky, a špičkové technologie pro vývoj a výrobu nových typů integrovaných senzorů technologických veličin.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav počítačové a řídicí techniky, FCHI, VŠCHT Praha

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi