Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 21:16:53
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22340/DD402'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie (FCHI) (double degree)

Chemie (FCHI) (double degree)

Doktorský program, Fakulta chemicko-inženýrská

Cílem doktorského double-degree studijního programu Chemie je vzdělávat vysoce kvalifikované odborníky s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti analytické a fyzikální chemie. Absolventi tohoto programu budou připraveni na samostatnou vědeckou práci na výzkumných institucích, univerzitách nebo v praxi v oblasti analytické chemie léčiv, forenzní analytické chemie, jakostního inženýrství a analytické chemie, technické fyzikální chemie, termodynamiky, kvantové chemie, chemické fyziky, membránového inženýrství atd.

Uplatnění

Absolvent double-degree studijního programu Chemie získá hluboké interdisciplinární teoretické i praktické znalosti v oboru, bude zvládat experimentální techniky a kvalifikované ovládat přístroje odpovídající jeho specializaci díky nabytým teoretickým a praktickým znalostem principů a možností jejich použití. Osvojená metodologie vědecké práce, moderní laboratorní a výpočetní techniky, pokročilé metody aplikované matematiky a statistiky spolu s jazykovými a softskills dovednostmi zajistí absolventovi odpovídající personální růst, zvýšenou prestiž společnosti a lepší postavení na trhu práce. trh.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Karel Friess, Ph.D.
Místo studia Praha
Kapacita 6 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0531D130023
VŠCHT kód DD402
Počet vypsaných témat 3

Vypsané disertační práce pro rok 2022/23

Experimentální a teoretický výzkum iontových kapalin

Garantující pracoviště: Ústav fyzikální chemie
Universität Regensburg, Germany
Školitel: RNDr. Mgr. Jan Heyda, Ph.D.
Prof. Werner Kunz

Anotace


Tradiční iontové kapaliny jsou založené na fukcionalizovaných kationtech amidazolia, ammonia a jiných. Dominantní roli zde hraje delokalizovaný náboj v kombinaci s přítomností hydrofóbních skupin. Jako důsledek jsou tyto látky, velmi odlišné od přírodních materiálů, často toxické pro své okolí. V nové generaci iontových kapalin jsou proto přítomné jemnější motivy funkčních skupin. Například řetězce kde se alkylové skupiny střídají s etherovými, a náboj je lokalizován na karboxylové skupině. Tyto látky nejsou toxické a většinou jsou snadno degradovatelné běžnými přírodními procesy. V této práci budeme zkoumat iontové kapaliny z rodiny Akypo LF2. Akypo LF2 je karboxylová kyselina s alkylovým řetězcem, který obsahuje osm ethylenglykolový skupin a oktanový blok. Díky přítomnosti hydrofóbní a hydrofilní části se látka ve vodných roztocích chová jako surfaktant. Protože se jedná o kyselinu, lze od ní odvodit různé soli. Jejich neobvyklou vlastností je, že jsou kapalné. Tedy tyto látkou jsou za pokojové teploty iontovými kapalinami s potenciálně širokým spektrem využití. V této PhD práci se zaměříme na molekulární a strukturní popis řady kovových Akypo LF2 iontových kapalin. Na straně experimentu pak jde o proměření fyzikálně-chemických vlastností cílených na průmyslové využití. Tato experimentální data budou dále využita ve vývoji atomárního modelu pro Akypo LF2 iontové kapaliny. Molekulárně dynamických simulace umožní jednak ověřit termodynamická, kinetická a strukturní experimentální data na čistě teoretických základech, druhak by měli přispět k mikroskopickému vysvětlení unikátních vlastností Akypo LF2.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Universität Regensburg, Germany

Interpretace Ramanovy optické aktivity nukleových kyselin

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
UiT Norges arktiske universitet, Norway
Školitel: prof. RNDr. Petr Bouř, CSc.
Assoc. Prof. Kathrin Helen Hopmann, Ph.D.

Anotace


Spektroskopie vibrační Ramanovy optické aktivity je nová a dynamicky se rozvíjející analytická metoda poskytující cenné informace např. o struktuře biopolymerů a enzymů. Její použití je velmi závislé na interpretaci spekter pomocí molekulárně dynamických a kvantově chemických výpočetních metod. U nukleových kyselin, přestože experimentálně lze měřit velmi zajímavé systémy včetně virů, není vztah mezi spektrem a strukturou zcela znám. Problémem je výpočetní náročnost pro tak velké a komplexní molekuly. V práci se proto zaměříme na vývoj experimentální i výpočetní metodologie na modelových systémech, zohledňující specifické vlastnosti nukleových kyselin, jako je jejich flexibilita a polarita. Předpokládáme použití i vývoj moderních výpočetních metod, jako je kombinace klasické a kvantové mechaniky, a testování různých modelů pro rozpouštědlo eventuelně okolí molekul při jejich interakcích.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: UiT Norges arktiske universitet, Norway

Supramolekulární systémy a gely založené na helicen-polypeptidových konjugátech: syntéza a chiroptické vlastnosti

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, France
Školitel: prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
dr Jeanne Crassous

Anotace


Tématem práce bude příprava a charakterizace nových supramolekulárních systémů založených na helicen-polypeptidových konjugátech. Polypeptidová část může být systematicky modifikována s cílem dosáhnout vzniku vysoce uspořádaných supramolekulárních agregátů stabilizovaných vodíkovými a dalšími interakcemi. K charkterizaci budou využity metody běžné strukturní analýzy, včetně vysoce citlivých metod chiroptické spektroskopie (elektronového cirkulárního dichroismu ECD, vibračního cirkulárního dichroismu VCD a Ramanovy optické aktivity ROA).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, France

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi