Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 04:22:10
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/program/22340/LB'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Léčiva a biomateriály

Léčiva a biomateriály

Doktorský program, Fakulta chemicko-inženýrská

Studijní program Léčiva a biomateriály směřuje zejména do oblastí medicinální chemie; analýza léčiv a studium struktury pevných farmaceutických substancí; výzkum a studium vlastností anorganických a polymerních materiálů pro biomedicínské aplikace; farmaceutické procesní inženýrství; aplikovaná informatika pro farmaceutický průmysl.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v základním i aplikovaném výzkumu léčiv a lékových forem, farmaceutických technologií a biomateriálů na univerzitních pracovištích, v ústavech AVČR, ve výzkumných a technologických centrech v České republice i v zahraničí. Dále nacházejí práci i ve výzkumných pracovištích a vývojových, analytických či kontrolních laboratořích příslušných průmyslových podniků či státní správy, případně zastávají vyšší řídící funkce související s výzkumem a vývojem.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia Radek Cibulka
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) 2801V024
VŠCHT kód LB
Počet vypsaných témat 7

Vypsané disertační práce pro rok 2022/23

Kontinuální příprava koamorfních pevných forem léčiv a charakterizace jejich disoluce

Garantující pracoviště: Ústav chemického inženýrství
Školitel: prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.

Anotace


Koamorfní formy léčiv představují poměrně nový přístup ke zvýšení rozpustnosti léčiv. V tomto projektu plánujeme studovat schopnost malých biomolekul, tj. aminokyselin, peptidů a proteinů, stabilizovat vybrané léčivé látky do koamorfní pevné formy. Obvykle se proces vyhledávání nových pevných forem provádí ve vsádkovém systému, jako je například kulový mlýn. Na základě našich předběžných výsledků rozšíříme přípravu nové koamorfní formy na kontinuální provoz na rotačním extrudéru. Podrobná charakterizace energie dodávané do kulového mlýna pomocí DEM a měření kinetiky transformace poskytne základ pro zvětšení měřítka procesu. Soubor procesních parametrů bude zahrnovat úpravu doby zdržení, zvýšení teploty, poměr léčiva ke koformeru atd. Vlastnosti koamorfních pevných forem charakterizovaných různými metodami (tj. XRD, DSC, TGA, NMR) budou korelovány s rychlostí rozpouštění a schopností koformeru stabilizovat léčivo v jeho přesyceném roztoku. Protože v GI traktu bude stabilita léčiva v přesyceném stavu ovlivněna působením různých povrchově aktivních sloučenin a enzymů, plánujeme studovat stabilitu přesyceného roztoku v přítomnosti žlučových solí a enzymů přítomných v GI traktu. Zde budou k charakterizaci rozpustnosti léčiva použity techniky jako UV/VIS, HPLC, analýzy velikosti vysrážených částic (pokud existují) a Ramanova spektroskopie.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemického inženýrství, VŠCHT Praha

Korelace mezi pevností vícekomponentních pevných forem léčiv a disintegrací vytvořených tablet

Garantující pracoviště: Ústav chemického inženýrství
Školitel: prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.

Anotace


Mnoho léčiv může tvořit pevné formy včetně polymorfů, solí, kokrystalů nebo dokonce amorfních pevných látek. Všechny tyto formy spolu s velikostí částic mají významný vliv na rychlost rozpouštění léčiva, typicky studovanou během rozpouštění prášku. Existují však případy, kdy nejlepší kandidáti pro formulaci do tabulek nefungují dobře. To je často způsobeno špatnou dezintegrační charakteristikou tablet způsobenou lepivostí léčiva nebo mechanickými vlastnostmi prášku. V tomto projektu plánujeme spojit vlastnosti tvrdosti pevné formy léčiva s rychlostí rozpadu tablety a následnou kinetikou rozpouštění léčiva. Zajímavé jsou zejména pevné roztoky léčiv s polymery, u kterých tvrdost pevného roztoku bude mít podobné mechanické vlastnosti jako pomocné látky používané pro finální přípravu tablet. Abychom pokryli širší rozsah vlastností, budeme studovat několik pomocných látek používaných při přípravě tablet. Kromě měření rychlosti uvolňování léčiva bychom také charakterizovali vlastnosti vytvořených částic pomocí Ramanovy spektroskopie (mapování nebo měření in-situ) a měření velikosti částic a morfologie in-situ.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemického inženýrství, VŠCHT Praha

Příprava a aplikace 3D tištěných biologických bariér pro permeační studie

Garantující pracoviště: Ústav chemického inženýrství
Školitel: prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

Anotace


kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemického inženýrství, VŠCHT Praha

Příprava a charakterizace nanočástic pro transfekci buněk

Garantující pracoviště: Ústav chemického inženýrství
Školitel: prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.

Anotace


Běžně se transfekce genových vektorů do buněk provádí pomocí kladně nabitými polymerů. Ve spojení s DNA je tato metoda schopna doručit genetickou informaci do jádra hostitelské buňky, což vede k produkci požadovaného proteinu. I když se tento postup běžně používá, toxicita polykationtů má za následek nízkou životaschopnost buněk a může vést ke ztrátě kultury. V tomto projektu plánujeme vyvinout transfekční systém založený na biodegradabilních polymerech s nízkou toxicitou pomocí nedávno vyvinutého agregačního procesu. Student se zapojí do výběru, syntézy a modifikace biodegradabilního polymeru s následnou přípravou polymerních nanočástic (NP) jako nosičů DNA. Vlastnosti připraveného polymeru budou charakterizovány různými metodami včetně rozptylu světla nebo GPC. Vzniklé nanočástice budou charakterizovány pomocí DLS, SEM/TEM, měřením zeta potenciálu a jejich koloidní stability. Bude testována i následná komplexace produkovaných nanočástic s DNA a jejich velikost. V poslední části projektu bude proces komplexace zvětšen na nezbytnou míru pro testování s živými buňkami.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemického inženýrství, VŠCHT Praha

Příprava, charakterizace a aplikace polymerních nanovláken při hojení ran

Garantující pracoviště: Ústav chemického inženýrství
Školitel: prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.

Anotace


Polymerní nanovlákenné membrány představují novou třídu materiálů s vynikajícími vlastnostmi. Tento projekt se zaměří na kombinaci syntézy, charakterizace a jejich aplikace při hojení ran. V projektě plánujeme zkoumat dva možné způsoby přípravy nanovláken včetně elektrostatického zvlákňování a nanoprecipitace. Student bude zodpovědný za přípravu membrán oběma technikami i za detailní charakterizaci připravených materiálů (tj. průměr, délka, mechanické vlastnosti, distribuce velikosti pórů, pórovitost, permeabilita, DSC, TGA, XRD). Získané výsledky budou použity pro optimalizaci výrobního procesu s napojením na finální aplikaci. Rychlost uvolňování léčiva bude přizpůsobena dezintegrací polymerních nanovláken nebo částic, tj. aplikací síťování polymerních řetězců. Na konci projektu otestujeme vlastnosti nejlepších kandidátů na potlačení bakteriálního růstu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemického inženýrství, VŠCHT Praha

Příprava více komponentních pevných forem kanabinoidů

Garantující pracoviště: Ústav chemického inženýrství
Školitel: prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.

Anotace


Kanabinoidy jsou přírodní sloučeniny, které vykazují silnou aktivitu ke kanabinoidním-1 a -2 receptorům, a proto mohou najít uplatnění v různých léčivých přípravcích proti zánětu (např. pro léčbu revmatoidní artritidy) s významným komerčním potenciálem. V rámci tohoto projektu plánujeme přípravu a studium vlastností vícesložkových pevných forem různých dostupných kanabinoidů. Jako koformery využijeme malé biomolekuly, ale i vhodné molekuly léčiv schopné zvýšit účinek kanabinoidů. Získané vícesložkové pevné formy budou analyzovány různými technikami včetně XRD, DSC, TGA, NMR a měření rychlosti rozpouštění. Nejlepší kandidáti budou testováni na zvířecích modelech pro porovnání výsledků in vitro a in vivo.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemického inženýrství, VŠCHT Praha

Syntéza biologicky rozložitelných amfifilních blokových kopolymerů a jejich aplikace ve formulaci pro dodávání léčiva

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky
Školitel: doc. Mgr. Fatima Hassouna, Ph.D.

Anotace


Díky jejich atraktivním vlastnostem, jako je obnovitelnost, biokompatibilita, biologická rozložitelnost a nízká toxicita, nalézají syntetické biologicky rozložitelné polymery uplatnění v oblasti dodávání léčiv. Mezi různými biologicky rozložitelnými polymery je polylaktid (PLA) jedním z nejpoužívanějších polymerů v oblasti medicíny. Tento projekt se bude zabývat přípravou kopolymerů na bázi PLA nesoucích různé funkční skupiny. Metody syntézy budou vybírány v závislosti na požadovaném typu funkcionalizace. Poté mohou být připraveny různé typy blokových kopolymerů PLA. Tyto kopolymery umožní přípravu vysoce mísitelných systémů léčivo/ polymer aplikovatelných v oblasti dodávání léčiv.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav počítačové a řídicí techniky, VŠCHT Praha

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi