Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.9.2021 22:33:15
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie)

Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie)

Navazující magisterský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Studijní zaměření Forenzní analytická chemie magisterského studijního oboru Forenzní chemie, zahrnuje předměty specializované jak na teoretické a praktické základy analytických metod, tak na předměty zaměřené na legislativu potřebnou při práci soudního znalce a analytického chemika pracujícího se stopami, které mohou sloužit jako důkazní materiál. Důraz je kladen na metody spektroskopické a separační, které umožnují stopové a ultrastopové analýzy malých množství vzorků, na profilování analýzy z hlediska původu vzorku, na analýzy prokazující stopy výbušnin, drog a podobných sledovaných materiálů nebo na detailní analýzu a speciaci biomateriálů. V rámci speciálních přednášek se studenti seznámí s praktickou odorologií, s prací soudních znalců, s metodami zajišťování kriminalistických stop a jejich vyhodnocováním pro důkazní prostředky. Studenti se také seznámí s nezbytnou chemometrií, aby dokázali přiřadit správnou váhu příslušným analýzám. V potřebném rozsahu se navíc studenti seznamují s metodami bioanalytickými, radioanalytickými a dalšími. Dále získají požadované znalosti a dovednosti při využití výpočetní techniky ve své práci (databáze, simulace apod.).

Uplatnění

Absolventi zaměření Forenzní analytická chemie magisterského studijního oboru Forenzní chemie budou připraveni po teoretické i praktické stránce zastávat povolání profesionálního forenzního chemika, který ovládá celou analytickou strategii od výběru způsobu a techniky k řešení daného analytického problému. Na rozdíl od absolventů klasických analytických oborů bude kladen důraz na stopové a ultrastopové analýzy malých množství vzorků, na profilovací analýzy z hlediska původu vzorku, na analýzy hledajících stopy výbušnin, drog, spalin, lidských pachových stop, případně speciální analýzy kovových, anorganických nekovových a polymerních materiálů, paliv a biomateriálů, včetně vzorků životního prostředí. Absolventi studijního oboru tak najdou uplatnění v kriminalistických laboratořích Policie České republiky, v pracovištích České obchodní inspekce, Celní správy České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, a dalších státních institucí. Komplexní chemické, analytické a materiálové vzdělání umožní uplatnění rovněž v organizacích kvalifikovaných pro znaleckou činnost nebo ve firmách zabývajících se vývojem, výrobou a distribucí chemických látek, kovových, skelných, keramických, a polymerních materiálů a paliv. Uplatní se i jako experti na kvalitu nebo poškozování kvality životního prostředí. Absolventi se také uplatní v oblasti materiálových a chemických expertíz, v oblasti legislativy a standardizace látek a materiálů. Absolventi mohou rovněž pokračovat v doktorském studiu v oborech s materiálovým nebo analytickým zaměřením a uplatnit se v základním a aplikovaném výzkumu, případně jako soudní znalci.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Studijní program Forenzní analýza (kód N2841)
Kód oboru 2802T017
Bližší informace na ústavech Ústav analytické chemie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi