Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.6.2021 19:36:42
verze: 4923
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie a technologie paliv a prostředí

Chemie a technologie paliv a prostředí

Navazující magisterský obor, Fakulta technologie ochrany prostředí

Charakteristika

Studijní obor zahrnuje problematiku zpracování a energetického využití fosilních uhlíkatých paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) i paliv z obnovitelných zdrojů, dále chemie energetických oběhů, koroze energetických zařízení a využití technické jaderné chemie pro energetické účely. Významnou část náplně studia zaujímají ekologické aspekty dopravy, skladování, zpracování, výroby a použití paliv a minimalizace negativního vlivu průmyslu paliv a energetiky na životní prostředí. Pozornost je věnována i sorpčním a membránovým postupům úpravy vody. Studenti získávají teoretické i praktické zkušenosti z oblastí moderních palivářských a petrochemických technologií, analýzy paliv a životního prostředí, chemicko-inženýrských výpočtů technologických zařízení a procesů, inženýrské ekonomiky a managementu. Velký důraz je kladen na laboratorní výuku a nedílnou součástí praktické výuky je i využití moderních inženýrských informačních systémů a výpočetní techniky. Studijní obor tak vychovává inženýry chemie s vyváženou kombinací chemicko-inženýrských a chemicko-technologických disciplin.

Uplatnění

Absolventi navazujícího dvouletého magisterského oboru získávají komplexní znalosti v problematice zpracování a energetického využití fosilních uhlíkatých paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) s úzkou vazbou na ochranu životního prostředí. Absolventi rovněž získávají znalosti o obnovitelných zdrojích energie, problematice přeměny, dopravy a použití energie, jsou detailně seznámeni s vodou a parou jako pracovním, teplonosným a chladícím médiem pro energetická zařízení včetně četně jejich úpravy a problematikou koroze materiálů a protikorozní ochrany. Absolventi oboru chemie a technologie paliv a prostředí se uplatňují jako technologové, energetici, projektanti, výzkumní pracovníci a pracovníci managementu v palivářských, chemických a jiných průmyslových podnicích a státní zprávě. Dále nacházejí uplatnění i jako, odborníci pro ochranu životního prostředí ve státní správě na ministerstvech, odborech životního prostředí městských a obecních úřadů a ve firmách a institucích zabývajících se poradenskou, projekční a výzkumnou činností v oblasti životního prostředí.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Studijní program Technologie pro ochranu životního prostředí (kód N2814)
Kód oboru 2811T005
Bližší informace na ústavech Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol
Ústav energetiky
Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi