Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:49:49
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Agrochemické rozbory

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti studentů získané studiem anorganické technologie, agrochemie a analytické chemie. Hlavní důraz je kladen na metody zkoušení průmyslových hnojiv a rozbory půd, stručně jsou prezentovány nejdůležitější metody analýz rostlinných materiálů. Prezentovány jsou metodiky doporučené pro zemědělské laboratoře, normované postupy a metody vypracované na agrochemickém pracovišti Katedry anorganické technologie Univerzity Pardubice.

Sylabus

1. Analýza průmyslových hnojiv. Rozdělení a vlastnosti průmyslových hnojiv, odběr a úprava vzorků. Hodnocení fyzikálních vlastností průmyslových hnojiv, stanovení obsahu vody.
2. Metody stanovení amoniakálního a dusičnanového dusíku.
3. Stanovení amidického a celkového dusíku.
4. Stanovení fosforu, postupy pro extrakci celkového, vodorozpustného a asimilovatelného fosforu.
5. Stanovení draslíku, vyluhování různých forem draslíku. Stanovení vápníku a hořčíku.
6. Stanovení mikroživin (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn) a cizorodých prvků (Cd, Cr, Pb, As, Hg).
7. Analýza půd. Odběry a úprava vzorků. Fyzikální zkoušky. Stanovení půdní reakce.
8. Stanovení obsahu uhličitanů, přijatelného fosforu, draslíku a hořčíku. Zkoušky pro charakterizaci půdní organické hmoty.
9. Analýzy vodného půdního výluhu. Stanovení výměnných kationtů, sorpční kapacity a volných forem oxidů železa.
10. Stanovení obsahu amoniakálního a dusičnanového dusíku. Stanovení mikroprvků. Specifické a skupinové výluhy.
11. Analýza rostlin. Odběry a úprava vzorků pro analýzy. Mineralizační postupy.
12. Stanovení celkového dusíku, fosforu, draslíku,vápníku a hořčíku.
13. Stanovení síry, chloridů, dusičnanů a dusitanů.
14. Stanovení reziduí pesticidů a těžkých kovů v půdě a rostlinách.

Literatura

Z: Svoboda L.: Agrochemické rozbory, Katedra anorganické technologie, FChT, Univerzita Pardubice, 2001.
Z: Svoboda L.: Prezentace přednášek z předmětu Agrochemické rozbory, CD, Katedra anorganické technologie, FChT, Univerzita Pardubice, 2013.
Z: Faithfull N. T.: Methods in Agricultural Chemical Analysis. CABI Publishing, New York, 2002.
Z: Javorský P. a kol.: Chemické rozbory v zemědělských laboratořích, I. díl, MZV ČSR, České Budějovice, 1987.

D: Zbíral J.: Analýza půd I, ÚKZÚZ, Brno, 2002.
D: Zbíral J. a kol.: Analýza půd I, ÚKZÚZ, Brno, 2003.
D: Zbíral J., Honsa I., Malý S., Čižmár D.: Analýza půd III, ÚKZÚZ, Brno, 2004.
D: Soil and Plant Analysis Council, Inc.: Soil Analysis. Handbook of Reference Methods, CRC Press, London, 1999.
D: Soil and Plant Analysis Council, Inc: Handbook of Reference Methods for Plant Analysis, CRC Press, London, 1998.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi