Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:48:04
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biologické čištění odpadních vod

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Anotace

Předmět je uveden přehledem aktuální legislativy ČR a EU k vypouštění odpadních vod, jsou definovány základní technologické uzly městské čistírny odpadních vod a detailně popsána jejich konstrukce, funkce a dimenzování. Objasněny biochemické a mikrobiologické principy čištění odpadních vod s odstraňováním nutrientů. Rozhodující část kursu je věnována aktivačnímu procesu a jeho důležitým aspektům jako aerace a míchaní, řízení sedimentačních vlastností aktivovaných kalů a separace v dosazovacích nádržích a na membránách. Vysvětleny i konstrukce, fungování a dimenzování hlavních biofilmových reaktorů používaných pro čištění odpadních vod. Kurs je zakončen terciárním čištěním a opětovným využíváním biologicky vyčištěných odpadních vod. Náplň předmětu může být upravena podle výzkumného zaměření konkrétní doktorské práce.

Sylabus

1. Složení splašků a městských odpadních vod; legislativa ČR upravující přímé i nepřímé vypouštění odpadních vod; směrnice EU upravující vypouštění městských odpadních vod.
2. Uspořádání technologické linky čistírny městských odpadních vod podle kapacity v ekvivalentních obyvatelích od kategorie "malé" až po "velké" čistírny odpadních vod.
3. Hrubé předčištění odpadních vod (ochranná část čistírny); mechanické čištění; kalové hospodářství a zpětné proudy do vodní linky.
4. Biochemické principy procesů odstraňování základních forem znečištění odpadních vod - organické znečištění, sloučeniny dusíku a fosforu; mikrobiální složení biocenóz používaných při biologickém čištění odpadních vod, analýza mikrobiálního složení.
5. Kinetika růstu mikroorganismů a odstraňování substrátu; růstové strategie založené na monodovské saturační kinetice; kinetická selekce založená na vyváženém a nevyváženém růstu; metabolická selekce v systémech s alternujícími akceptory elektronů, populační dynamika aktivovaného kalu.
6. Aktivační proces: princip tvorby aktivovaného kalu, tvorba vloček aktivovaného kalu; rozdělení reaktorů používaných pro aktivační proces z hlediska hydraulického režimu, způsobu provozu a použitých konstrukčních materiálů
7. Aktivační proces: přestup kyslíku do vody, objemový koeficient přestupu a vliv složení odpadních vod na jeho velikost, oxygenační kapacita a faktory ji ovlivňující, procento využití kyslíku a jeho měření, energetický výtěžek aerace, řízení aerace - řídicí strategie.
8. Aktivační proces: pneumatické aerační systémy, zdroje a rozvod tlakového vzduchu; aerační elementy podle velikosti produkovaných bublin - konstrukce, materiály a údržba; mechanické aerační systémy, princip činnosti a konstrukce mechanických aerátorů se svislou i vodorovnou hřídelí; kombinované systémy aerace; míchání aktivačních nádrží
9. Aktivační proces: separační problémy aktivovaného kalu a jejich řešení; separace aktivovaného kalu v dosazovacích nádržích; konstrukce a způsob provozu moderních dosazovacích nádrží; membránové separátory; porovnání ekonomiky provozu doszovacích nádrží a membrán, pricipy volby.
10. Aktivační proces: systémy biologického odstraňování nutrientů, technologické varianty, zásady dimenzování reaktorů pro procesy nitrifikace, denitrifikace a biologického odstraňování fosforu; chemické srážení fosforu
11. Biofilmové procesy: vznik a vlastnosti biofilmu; princip činnosti a konstrukce zkrápěných biologických kolon (biofiltrů), druhy náplně používané v biofiltrech, zásady dimenzování a ekonomika provozu.
12. Biofilmové procesy: zásady dimenzování biofiltrů; rotační biofilmové reaktory, hlavní konstrukční typy a jejich dimenzování; čistírenské systémy kombinující aktivační proces a biofilmovou kultivaci biomasy, typické oblasti použití
13. Operace a zařízení terciárního čištění (filtrace, sorpce, koagulace a flotace), dezinfekce vyčištěných odpadních vod (chlorace, ozonizace, UV záření).
14. Podmínky pro zpětné využívání biologicky vyčištěných odpadních vod, důvody pro využívání a oblasti opětovného použití biologicky vyčištěných odpadních vod.

Literatura

Z:Chudoba J., Dohányos M., Wanner J.: Biologické cištení odpadních vod. SNTK, Praha 1991
Z:Henze M. Activated sludge models ASM1, ASM2, ASM2d and ASM3. IWA PUblishing, London 2000
D:Editor(s): V Tandoi, D Jenkins, J Wanner: Activated Sludge Separation Problems: Theory, Control Measures, Practical Experiences; IWA Publishing, 2006
D:Editor(s): M. Henze, M. C. M. van Loosdrecht, G.A. Ekama and D. Brdjanovic: Biological Wastewater Treatment: Principles, Modelling and Design; IWA Publishing, 2008
D:Editor(s): Robert Seviour & Per H Nielsen: Microbial Ecology of Activated Sludge; IWA Publishing, 2010

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi