Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:34:40
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Aplikovaná a technická hydrobiologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Anotace

Obor se zabývá klasickou hydrobiologií a dále pak její aplikací v technologii vody, s ohledem na vodárenské a čistírenské procesy. Aplikovaný obor je doplněn o otázky platné legislativy, nové metody a postupy technologie úpravy vody a technologie čištění odpadních vod. Krátce jsou zmíněny základy taxonomie a zjednodušený systematický přehled organismů s jejich charakteristikou. Podstatná část je věnována rozpracování rizikové analýzy v souladu s Plány pro bezpečné zásobování pitnou vodou a s ohledem na biologicky stabilní vodu. Rozpracována je bioindikace organismů a jejich vztah k ekologickému znečištění vod. Hodnocen je ekologický stav biotopů a metody rekultivace. Stěžejní, v tomto oboru, je praktická část, která je zaměřena na specifické skupiny organismů, jejich význam, způsoby detekce a možnosti stanovení.
Koncepce a náplň předmětu je individuálně upravována s ohledem na zkušenosti a znalosti uchazeče z oboru a dále je přizpůsobena tématu řešené disertační práce.

Sylabus

1. Taxonomie a taxonomická specifikace organismů studovaných v rámci aplikované a technické hydrobiologie.
2. Metody odběru vzorků – terén, technologie.
3. Metody studia mikroorganismů – světelná, epifluorescenční a inverzní mikroskopie.
4. Bioindikace a koncepce biologických ukazatelů charakteru prostředí a procesů.
5. Studium trofie vody – ukazatele, metody a aplikace.
6. Riziková analýza a koncepce Plánů pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou.
7. Biologické audity vodárenských objektů a vodárenských zařízení.
8. Biologické audity čistírenských zařízení a provozů.
9. Biologické audity provozů s chladicími vodami.
10. Hodnocení koroze a tvorby biofilmů.
11. Ekologický stav biotopu a prvky biologické kvality.
12. Rekultivace.
13. Legislativní rámec v oblasti vod a technologií vody.
14. Praktická část: metody mikroskopické a biochemické.

Literatura

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7
Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3
Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8
D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2
D:Sládečková A.,Sládeček V.,Ambrožová J.,Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002
D:Kolektiv autorů (Ambrožová J.,Černý I.,Frank K.,Hanslík E.,Herčík L.,Hlaváč V.,Hušková R.,Komínek J.,Komp P.,Mergl V.,Nepovím J.,Ondroušek J.,Pitter P.,Pytl V.,Rauová M.,Růžička J.),Příručka provozovatele úpravny pitné vody,206,2005,80-239-4565-3
D:Barták Z.,Lišková Š.,Marešová I.,Říhová Ambrožová J.,Pastuzsek F.,Pitter P.,Teoretické základy vodovodní a kanalizační infrastruktury - hydrologie, hydraulika, hydrogeologie, hydrochemie, hydrobiologie,152 pp,2007,ISBN 978-80-87140-01-7
D:Hubáčková,J.,Slavíčková K.,Říhová Ambrožová J.,Změny jakosti při její dopravě,ISBN 80-85900-66-1
D:Říhová Ambrožová J.,Biologický monitoring chladicích vod. Technické doporučení I-F-23,Hydroprojekt CZ,2006
D:Říhová Ambrožová J.,Hubáčková J.,Čiháková I.,Konstrukční uspořádání, provoz a údržba vodojemů.Technické doporučení,2008
D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,ISBN 978-80-7080-007-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi