Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:53:48
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Odhad fyzikálně chemických vlastností ze struktury molekuly

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 0
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Michal Fulem, Ph.D.
prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc.

Anotace

Předmět se zabývá odhadovými metodami pro fyzikálně-chemické veličiny. Je uveden přehled základních odhadových metod založených na teorému korespondujících stavů, skupinově příspěvkovém konceptu i metod využívajících kvantové chemie. Přednášky jsou doplněny o ukázky použití odhadových metod v chemicko-inženýrské praxi, použití kvantově-chemických programů pro praktické aplikace a přehled dostupných softwarových prostředků umožňující automatické predikce vybraných fyzikálně-chemických veličin.

Sylabus

1. Základní typy odhadových metod. Přehled databází, zdrojů dat a softwarových prostředků pro predikci fyzikálně-chemických veličin. Výpočet chyby odhadnuté veličiny.
2. Příklady použití odhadových metod: predikce osudu látky v životním prostředí.
3. SMILES notace, příspěvkové odhadové metody.
4. Molekulární parametry: dipólový moment, molární refrakce, gyrační poloměr, teplota tání, teplota varu.
5. Kritický bod, kritické veličiny, závislost kritických veličin na velikosti molekuly.
6. Hustota kapalin podél křivky nasycení, hustota stlačené kapaliny.
7. Stavové chování plynů a par: viriální stavová rovnice, kubické a složitější stavové rovnice.
8. Fyzikálně chemické veličiny vztažené ke křivce nasycení: tlak nasycených par, výparná entalpie, tepelná kapacita kapalin.
9. Termochemické veličiny v ideálním plynném stavu.
10. Viskozita plynu, viskozita kapalin.
11. Tepelná vodivost plynů a kapalin. Difúzní koeficienty v binárních systémech, povrchové napětí.
12. Odhadové metody pro aktivitní koeficienty ve směsích neelektrolytů (UNIFAC).
13. Veličiny řídící distribuci látky v prostředí: rozdělovací koeficient oktanol-voda, rozpustnost ve vodě, Henryho konstanta.
14. Potřeba fyzikálně chemických údajů při modelování rafinérských procesů.

Literatura

Z: Růžička, V.; Šobr, J.; Novák, J. P.; Bureš, M.; Cibulka, I.; Růžička, K.; Matouš, J. Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti tekutin. Aplikace v technologii a chemii životního prostředí, VŠCHT Praha, 1996, 8070802561.
D: Poling, B. E.; Prausnitz, J. M.; O'Connell, J. P. Properties of Gases and Liquids, McGraw-Hill: 2001, 0070116822.
D: Mackay, D.; Boethling R.S. Handbook of Property Estimation Methods for Chemicals: Environmental and Health Sciences, Lewis Publishers: Boca Raton, 2000, 1566704561.
D: Baum, E. J. Chemical property estimation: theory and practice, Lewis Publishers: Boca Raton, 1998, 0873719387

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi