Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 18:37:47
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy managamentu

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na důležité manažerské dovednosti, které studenti mohou uplatnit na vedoucích pozicích v praxi. Jedná se především o zásady a pravidla týmové práce, role v týmu a řízení malých i velkých týmů. Dále je diskutována role zákonů, směrnic a norem pro rozvoj oboru chemie, se zaměřením na současnou evropskou a národní legislativu, certifikace a systémy povinného reportování v oblasti chemie. Předmět zahrnuje i problematiku řízení lidských zdrojů v organizacích, tj. umisťování pracovníků, řízení pracovního výkonu a systémy péče o zaměstnance. Dále se v předmětu vyučují zásady komunikace podnikatelských subjektů s veřejností, což zahrnuje komunikaci vize a mise těchto subjektů, spolupráci se samosprávami, sponzoring, vztahy s novináři, ale též řešení krizových situacích a další aktivity. Předmět vyučuje více pedagogů, kteří vyváženě kombinují teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi v manažerských pozicích.

Sylabus

Týmová práce, strategie a metody řízení pracovního kolektivu (PhDr. J. Stříbrská, Ph.D.; 4 hod)
• Definice a rozhodující charakteristiky týmu.
• Pravidla, význam, specifika týmové práce.
• Rozhodující role v týmu.
• Komunikace v týmu.
• Důležitost týmového přístupu pro řízení projektů.
• Výhody a nevýhody týmové práce, příklady úspěšné týmové práce.
Role zákonů, směrnic a norem pro rozvoj oboru chemie (Ing. A. Beran; 4 hod):
• Zákony a normy a jejich role v současné společnosti. Právní závaznost.
• Jak se tyto dokumenty vytváří, jaký je vztah mezi nimi a jak se lze do tohoto procesu zapojit.
• Rozhodující legislativní a normativní instituce a orgány.
• Legislativa EU – základní formáty a rozhodující současné legislativní dokumenty EU v oboru chemie.
• Národní legislativa – zákony, vyhlášky, nařízení a normy – rozhodující současné dokumenty v oboru chemie
• Vzájemný vztah legislativy EU a národní legislativy.
• Mezinárodní certifikace, význam, postupy a významné certifikáty. Význam certifikace.
• Systémy a oblasti povinného reportování v oboru chemie.
Řízení lidských zdrojů v organizacích (Mgr. Ing. M. Botek Ph.D.; 4 hod):
• Fluktuace a umisťování pracovníků – způsoby obsazování pracovních míst, role liniových manažerů při výběrových procesech, popisy pracovních míst. Důvody pro ukončení pracovního poměru.
• Řízení pracovního výkonu – hodnocení a odměňování pracovníků, zaměstnanecké benefity, zapojení liniových manažerů do procesu vzdělávání pracovníků.
• Péče o zaměstnance – pracovní režim a pracovní doba, stres na pracovišti a jeho minimalizace.
• Expaté a zahraniční pracovníci – komunikační, etická a další specifika.
Komunikace a vztahy s veřejností podnikatelského subjektu nebo organizace (Ing. A. Soukup, CSc.; 4 hod)
• Public relations. Cíle a struktura. Používané nástroje a komunikační kanály. Mise a vize společnosti. Vztah oddělení PR a vedení společnosti.
• Vnější vztahy. Proaktivní řízení vztahů s okolními samosprávami, organizacemi a spolky, s veřejností. Reakce na dotazy a připomínky veřejnosti. Sponzoring, dárcovství a dobrovolnictví. Řešení krizových situací.
• Vztahy s medii. Proaktivní a reaktivní komunikace společnosti. Cílové skupiny a komunikační kanály. Tiskové oddělení a role tiskového mluvčího, tisková zpráva. Řešení mediálních krizí. Vztahy s novináři.
• Korporátní identita a její pravidla v každodenní činnosti společnosti. Logo a vizuální identita. Vydávání firemních informačních tiskovin. Pravidla pro vydávání tiskové zprávy a dalších obligatorních zpráv. Web a sociální sítě.

Literatura

1. Botek M.: Spokojený pracovník, základ podnikatelského úspěchu, Wolters Kluwer, Praha, 2018, ISBN 978-80-7598-1028.
2. DeVito J. A.: Základy mezilidské komunikace, Grada Publishing , a.s., Praha,2001. ISBN 978-80- 247-2018-0.
3. Fotr J., Švecová L. a kol.: Manažerské rozhodování. Ekopress, Praha 2010. ISBN 978-80-86929-59-0.
4. Dvořáková Z.: Řízení lidských zdrojů. Nakladatelství C. H. Beck,, Praha 2012. ISBN 978-80-7400-347-9.
5. Svoboda V.: Public relations - moderně a účinně. Grada Publishing, a.s., Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2866-7.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi