Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.7.2022 20:08:52
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Toxikologie pro chemiky

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Igor Linhart, CSc.

Anotace

Předmět je si klade si za cíl připravit zájemce z řad studentů chemie na zvládání rizik intoxikace spojených s prací chemika a poskytnout jim vhled do toxikologické problematiky potřebný k jejich profesionální orientaci v oborech, kde chemie i toxikologie hrají významnou roli. Důraz je kladen na chemické aspekty mechanismů toxického působení.

Sylabus

1. Toxikologie, toxicita: vymezení pojmů, místo toxikologie mezi ostatními vědami, historický nástin.
2. Škodlivý účinek a mechanismy toxicity: interakce cizorodých látek s živým organismem, receptorová teorie, účinek na úrovni molekulární, buněčné a orgánové.
3. Osud cizorodých látek v organismu: absorpce, distribuce, biotransformace, vylučování (kinetika vylučování).
4. Biotransformace cizorodých látek a toxicita: typy biotransformačních reakcí, detoxikace a metabolická aktivace, biotransformační enzymy.
5. Toxické projevy: otrava, druhy účinku (akutní a chronická toxicita, lokální a systémový účinek, neurotoxicita, imunotoxicita, mutagenita, teratogenita, karcinogenita, orgánová toxicita.
6. Způsoby zjišťování toxicity: experimenty na úrovni molekulární, subcelulární, celulární, orgánové a experimenty in vivo; počítačové modely.
7. Zjišťování toxických vlastností z literatury: toxikologická data (LD, LC, NOAEL, LOAEL a pod.), toxikologické databáze, bezpečnostní datové listy.
8. Odhad toxicity z chemické struktury: predikční toxikologie (SAR, QSAR).
9. Biologické monitorování: indikátory dávky a indikátory účinku (metabolity, proteinové adukty a adukty DNA).
10. Experimentální toxikologie: chemický pohled (co se děje s chemickou látkou) a biologický pohled (co se děje s živým organismem).
11. Orgánová a neorgánová toxicita: (hepatotoxicita, nefrotoxicita, pneumotoxicita, hematotoxicita, imunotoxicita, kardiotoxicita)
12. Neurotoxicita: Nervový systém, stavba, funkce a disfunkce; látky poškozující strukturu neuronů, přenos informací v organismu, psychoaktivní látky, nervově paralytické bojové látky, pesticidy a biocidy.
13. Karcinogenita a karcinogenní látky: karcinogenese, genotoxické a epigenetické karcinogeny, odhad karcinogenity ze struktury a biotransformace.
14. Toxické látky v pracovním a životním prostředí. Metody odhadu rizika (risk assessment)

Literatura

Z: I. Linhart: Toxikologie - Interkace škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky, VŠCHT Praha, 2014; ISBN 978-80-7080-877-1
D: S. E. Manahan: Toxicological Chemistry and Biochemistry. 3rd edition, Lewis Publishers 2003; ISBN:1-56670-618-1; dostupné na http://gtu.ge/Agro-Lib/Toxicological_Chemistry_and_Biochemistry__Third_Edition.pdf
D: Lu's Basic Toxicology. Funadamentals, Target Organs, and Risk Assessment. S. Kacew, B.-M. Lee, editors, 6th edition, CRCPress 2012; ISBN: 13:978-1-841849539; 10:978-1-841849537; dostupné na http://www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Moavenatha/MBehdashti/TebKar/PDFs/Lu%E2%80%99s_Basic_Toxicology.pdf
D: J. McMurry, T. Begley: The Organic Chemistry of Biological Pathways. Roberts and Co. Publ., Englewood, Colorado 2005; ISBN 0-9749077-1-6


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi