Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.5.2022 03:00:30
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Molekulová spektroskopie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 6
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka
prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Je podáván přehled metod molekulové spektroskopie z pohledu experimentu i teorie. Vychází se z principu kvantové mechaniky a stejný formalismus je použit pro rotační, vibrační a elektronovou spektroskopii. Kvantitativní spektroskopická analýza je odvozována z rovnice přenosu záření a meze platnosti Lambert-Beerova zákona jsou diskutovány. Součástí je i aplikace teorie grup. Pozornost je věnována přípravě vzorků pro různé typy spektroskopií s důrazem na rozdíly mezi vzorky s různým původem (geologické, biologické a environmentální)a metody práce s přenosnými spektrometry v terénu a techniky dálkové detekce molekul. Součástí výuky jsou laboratorní úlohy - Spektroskopie nukleární magnetické resonance (NMR), Ramanova spektroskopie vzorků v pevné fázi včetně přírodního materiálu, Infračervená spektrometrie vzorků v pevné fázi s využitím reflexních technik a Hmotnostní spektrometrie.

Sylabus

1. Úvod. Populace kvant. stavů. Einsteinova teorie spektrálních přechodů. Základní pojmy (spontánní a indukovaná emise, indukovaná absorpce, poločas rozpadu. Planckův zákon.
2. Rovnice přenosu záření a její speciální případy. Teoretické principy kvantitativní analýzy.
3. Teorie spektroskopického experimentu a základní principy exp. metod spektroskopie.
4. Zdroje záření, detektory, optické materiály a jiné prvky spektroskopických přístrojů. Příprava vzorků v laboratoři pro různé typy spektroskopií, příprava vzorků in situ (geologické, biologické vzorky a environmentální vzorky).
5. Molekulová spektroskopie, společný teoretický základ. Born-Oppenheimerova aproximace.
6. Mikrovlná spektroskopie. Rotační spektra a struktura molekul.
7. Vibrační spektroskopie. Normální souřadnice a souřadnice symetrie.
8. Chemické aplikace IČ a Ramanovy spektroskopie. Analytické aplikace, mobilní spektrometry.
9. Aplikace teorie grup ve spektroskopii.
10. Spektroskopie NMR a ESR.
11. Principy kvantové chemie. Elektronické energetické hladiny, typy přechodů
12. Elektronické spektroskopie. Kvalitativní a kvantitativní analýza. Gamma spektrometrie. Roentgenová a gamma spektrometrie při analýze geologických vzorků, měření s mobilními spektrometry.
13. Fotoelektronová spektroskopie (UPS, XPS, ESCA). Aplikace fotoelektronové spektroskopie při analýze povrchů, hornin a biomateriálů. Moesbauerova spektrometrie.
14. Pokročilé aplikace spektroskopie

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi