Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 22:53:25
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analýza z hlediska původu vzorku: životní prostředí

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Mgr. Jan Fähnrich, CSc.

Anotace

Předmět podává přehled některých postupů používaných při analýzách vzorků ovzduší vody a půd. Cílem je, aby absolvent předmětu byl schopen volit vhodnou analytickou metodu přiměřenou studovanému problému a dostupnému laboratornímu vybavení.

Sylabus

1. Škodliviny v ovzduší, emise, imise, imisní limity, metody pro odběr vzorku ovzduší
2. Vnější atmosféra: oxid siřičitý, oxid sírový, sulfan, oxidy dusíku
3. Vnější atmosféra: amoniak, oxid uhelnatý, ozon
4. Zakoncentrování na tuhém sorbentu při analýze ovzduší
5. Těkavé uhlovodíky a polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší
6. Pracovní ovzduší a měření emisí - formaldehyd, fenol
7. Škodliviny ve vodách: základní charakteristiky vod (pH, CHSK, BSK)
8. Těkavé organické kontaminanty ve vodách, metody head-space analýzy
9. Metody extrakce plynem se zakoncentrováním na tuhém sorbentu, mikroextrakce
10. Netěkavé kontaminanty ve vodách, extrakce, odpařování rozpouštědla z extraktu
11. Anorganické kontaminanty (těžké kovy, dusičnany, fosforečnany)
12. Škodliviny v půdě: odběr vzorku půdy, izolace anorganických a organických kontaminantů
13. Pesticidy v půdách, biokoncentrace persistentních organických polutantů
14. Polychlorované dibenzofurany a dibenzodioxiny

Literatura

Z: Popl M., Fähnrich J., Analytická chemie životního prostředí, Vydavatelství VŠCHT, Praha 1999, 80-7080-336-3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi