Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.8.2022 07:10:42
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Právo duševního vlastnictví

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant JUDr. Helena Hrabánková

Anotace

Předmět se zabývá problematikou ochranných zámek, patentů, vynálezů, užitných a průmyslových vzorů. Dále seznamuje s průběhem a podmínkami řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a podmínkami mezinárodního zápisu a otázkami licenčních smluv. Také obsahuje vybrané problémy z autorského práva, nekalé soutěže a ochrany hospodářské soutěže.

Sylabus

1) Úvod do práva duševního vlastnictví (přehled, základní pojmy a oblasti)

2) Ochranné známky I. (pojem ochranné známky, označení původu, zeměpisné označení přihláška ochranné známky a řízení o přihlášce)

3) Ochranné známky II. (Úřad průmyslového vlastnictví, základní správní poplatky, doba platnosti ochranné známky; mezinárodní ochranná známka)

4) Patentové právo I. (patent a vynález - pojmy; užitný vzor a průmyslový vzor - pojmy; zpracování přihlášky;

5) Patentové právo II. (řízení o udělení patentu, řízení o zápis užitného a průmyslového Úřad průmyslového vlastnictví ČR; základní správní poplatky)

6) Patentové právo III. (mezinárodní patent)

7) Know-how, goodwill, informace a data a jejich ochrana (Know-how - pojem, členění;obchodní tajemství, goodwill; data a informace)

8) Obchodování s duševním vlastnictvím I. (licence - základní pojem; licenční smlouvy a jejich druhy;

9) Obchodování s duševním vlastnictvím II. (úhrady v licenčních smlouvách a smlouvy související /dohoda o utajení, opční smlouva atd./)

10) Autorské právo I. (autorské právo a předmět autorského práva; vznik a obsah autorského práva /osobnostní a majetková složka/; ochrana autorského práva)

11) Autorské právo II. (licenční smlouvy, díla literární a audiovizuální; další práva související s autorským právem)

12) Transfer technologií - právní aspekty

13) Nekalá soutěž a ochrana hospodářské soutěže (duševní vlastnictví a nekalá soutěž; duševní vlastnictví a hospodářská soutěž)

14) Závěrečné shrnutí problematiky práva duševního vlastnictví

Literatura

R: Horáček,R., Čada, K., Hajn, P.: PRáva k průmyslovému vlastnictví. 2. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2011

R: Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář, C.H. Beck, Praha 2007

A: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

A: zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění

A: zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi