Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 23.3.2023 21:18:29
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Konzervování a restaurování památek

Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mg.A Luboš Machačko

Anotace

Cílem předmětu je představit studentům obor konzervování-restaurování jako komplexní disciplínu zahrnující v sobě poznání předmětu restaurování, průzkum předmětu, přípravu a provedení konzervátorského-restaurátorského zásahu a vypracování restaurátorské dokumentace.
Důraz je kladen na poznání povahy předmětu, který má být restaurován, na průzkumy památek a diagnózy jejich stavu. Reflektovány jsou různé přístupy k řešení restaurátorských zásahů s přihlédnutím k etice konzervátorského a restaurátorského zásahu. Zdůrazněn je mezioborový charakter péče o umělecká a umělecko-řemeslná díla.
Samostatný přednáškový blok je věnován i možnostem využití nanotechnologií při obnově památek.
Nedílnou součástí přednášek jsou ukázky řešení diskutovaných restaurátorských problémů na příkladech z restaurátorské praxe.
Smyslem přednášek není jen podat studentům ucelený vhled do dané problematiky, ale především podnítit jejich samostatné kritické myšlení na základě rozboru všech relevantních oblastí praxe oboru konzervování-restaurování.

Sylabus

1. Historické umělecké dílo, jeho vznik, charakteristika, identifikace, jeho umělecká a historická hodnota.
2. Vztah díla s jeho okolím. Autenticita. Prezentace uměleckého díla.
3. Vznik a vývoj oboru konzervování-restaurování.
4) Konzervování-restaurování jako mezioborová disciplína.
5. Úloha restaurátora-konzervátora v procesu záchrany uměleckého díla.
6) Průzkum uměleckého díla (SHP, umělecko-historický, chemicko-technologický, restaurátorský průzkum).
7) Základní etapy restaurátorského zásahu.
8. Restaurátorská zpráva a dokumentace.
9) Základní pojmy (konzervování, restaurování, obnova, rekonstrukce, revitalizace, restituce apod.).
10) Etika konzervátorského a restaurátorského zásahu: etické kodexy, mezinárodní charty
11) Etika konzervátorského a restaurátorského zásahu: právní předpisy
12) Restaurování malířských uměleckých děl: malířské techniky: nástěnná malba, malba na pevné podložce, malba na plátěné podložce.
13. Restaurování malířských uměleckých děl: specifikace techniky, charakteristika poruch, možná řešení.
14) Nanotechnologie v oboru konzervování-restaurování

Literatura

Z: Viňas, Salvador Muňos: Contemporary Theory of Conservation, Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford, 2005, ISBN 0-7506-6224-7
Z: Brandi, Cesare: Teorie restaurování, Tichá Byzanc, Kutná Hora, 2000, ISBN 80-86359-03-4
Z:Vaněček, Ivan: Nástěnné malby, Stop, Praha, 2000, ISBN 80-902668-3-5
Z: Slánský, Bohuslav: Technika malby I, II, Paseka, 2003, ISBN 80-7185-624-X
Z: Mora, Laura; Mora, Paolo; Philippot, Paul: Conservation of Wall Paintings, ICCROM, Butterworths, London, 1984
D: Ďurovič, Michal (a kol.): Restaurování a konzervování archiválií a knih, Paseka, 2002, ISBN: 80-7185-383-6
D:Poláková, J. (ed.), 2007: Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. I. svazek. Praha.
D: Alt. J., J.: Revitalizace interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedlci. Restaurování nástropních maleb v klenbě křížení hlavní a příčné lodi a v klenbách kaplí ochozu, in: Sedlec � historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera, TOGGA, Praha 2009, ISBN 978-80-87358-22-4, s. 399-418.
D: Macek, P..: Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, NPÚ Praha 2005
D: Dvořák, M.: Katechismus památkové péče, NPÚ Praha 2004
D: Riegl, A.: Moderní památková péče, NPÚ Praha 2003
D:Wagner, V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, NPÚ Praha 2005

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi