Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.10.2022 22:15:39
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N240009/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Environmentální chemie

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Milan Březina, CSc.
prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na základní pochopení operací používaných při ochraně životního prostředí, zejména se zaměřením na nejmodernější technologie. Zabývá se ochranou čistoty ovzduší, vod a tuhých součástí povrchu Země - zejména půdy. Pozornost je věnována technologiím používaným k čištění odpadních plynů, odpadních vod a nakládání s odpady, zaměřuje se i na předcházení kontaminace životního prostředí. Studenti jsou seznámeni se základním právním rámcem této problematiky a jejím vývojem. V neposlední řadě studenti získají informace o možnostech pokračování ve studiu i výzkumu (zaměřených na ochranu ochraně životního prostředí) na ústavech školy.

Sylabus

1.Zásoby vody na Zemi, voda jako strategická surovina, definice odpadních vod, znovupoužívání a recyklace vod, klasifikace znečišťujících látek
2. Legislativa ochrany čistoty vod, typy stokových sítí, procesy k čištění odpadních vod, linka ČOV. Centralizované a decentralizované systémy
3. Aerobní biologické procesy čištění OV, typy aktivačních systémů, biofilmové reaktory, základní technologické parametry biologického reaktoru. Odstraňování nutričních prvků z odpadních vod
4. Anaerobní čištění odpadních vod a zpracování kalů, typy průmyslových odpadních vod a specifika jejich čištění, využití a likvidace čistírenských kalů
5. Základní pojmy. Technologické procesy v ochraně ovzduší. Legislativa, Snižování emisí oxidů dusíku. Odlučování tuhých znečišťujících částic.
6. Snižování emisí oxidu síry: Jejich vznik, základní strategie snižování emisí, odsiřování uhlí, odsiřování spalin
7. Snižování emisí oxidu uhličitého. Kjotský protokol. Automobilová doprava a katalyzátory.
8. Odstraňování chlorovodíku a fluorovodíku. Odlučování dioxinu
9. Základní pojmy v odpadovém hospodářství, legislativní aspekty
10. Vznik a druhy odpadů
11. Způsoby využívání a odstraňování odpadů
12. Odstraňování jednotlivých druhů odpadů, nové strategie v odpadovém hospodářství, čistší produkce
13. Odpady z vybraných odvětví a jejich odstraňování
14. Kontaminované půdy a způsoby jejich dekontaminace

Literatura

D: Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Vejvoda Josef, Machač P., Buryan P.
D: Chemie ovzduší, Víden I.
D: Bindzar J. a kol.,Základy úpravy a čištění vod, VŠCHT Praha, 2009, ISBN 9788070807293
D: Odpadové hospodářství, Mečislav Kuraš, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 2008, ISBN:978-80-86832-34-0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi