Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 00:31:48
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Management chemických látek (REACH)

Kredity 3
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou registrace, evaluace, povolování a omezování chemických látek (REACH) na teoretické (legislativa EU, ČR) i praktické úrovni (řešení zadaného úkolu). REACH je v současné době významný nástroj EU managementu chemických látek a přípravků a pracovníci se zkušenostmi REACH jsou vyžadování ve všech větších, ale v poslední době i v mnoha středních a menších podnicích a to nejen se zaměřením na chemickou výrobu.
Výuka probíhá jednou týdně anebo blokově.

Sylabus

1. Úvod do problematiky - management chemických látek, legislativa
2. Klasifikace látek - kategorie nebezpečnosti na základě údajů o fyzikálně-chemických vlastnostech, toxicitě a ekotoxicitě.
Registrace - OSOR, podání registrace jedním či více subjekty, SIEF, výpočet nákladů a jejich dělení mezi jednotlivé
registranty.
3. Metody pro hodnocení vlastností chemických látek - rozdělení, výběr vhodných metod, alternativní testy toxicity
4. Vyhodnocení dat - statistické zpracování dat (indexy NOEC, LOEC, EC50/LC50), interpretace získaných výsledků, Klimish score
5. SLP - přednáška externisty
6. Autorizace a restrikce - identifikace SVHC látek, proces autorizace, SEA, metodiky zvážení benefity vs rizika, substituce
látek, dopady na dodavatelský řetězec
7. Klasifikace, označování a balení chemických látek či směsí (CLP) - povinnosti výrobce, dovozce či spotřebitele, P-věty,
H-věty, symboly nebezpečnosti
8. Bezpečnostní listy - ukázka BP, zisk a výběr dat, pravidla pro tvorbu BL, Expoziční scénáře, analýza rizik
10 a 11. Exkurze (SZÚ, soukromá firma)
12. Samostatný projekt (studenti ve skupinách řeší zadaný úkol napříč sylabem), konzultace
13. Obhajoba projektu
14. Písemný test

Literatura

http://echa.europa.eu/cs/regulations/reach a výukové materiály od garanta předmětu.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi