Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 04:01:38
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N402021/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Radioanalytické metody

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Mgr. Jan Fähnrich, CSc.
Ing. Petr Vaňura, DrSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na radioanalytické metody a jejich využití při stanovení stopových koncentrací radioaktivních a neradioaktivních prvků. Budou popsány základní jaderné reakce, vlastností ionizujícího záření, metody detekce a měření ionizujícího a neionizujícího záření. Dále se přednášky věnují jednotlivým metodám a analytickým aplikacím. Důraz je kladen na terénní měření prováděná in situ. Součástí předmětu Radioanalytické metody jsou laboratorní cvičení probíhající turnusově ve 4 úlohách.

Sylabus

1. Úvod do radioanalytických metod, aplikace radioaktivního záření v různých vědních odvětvích.
2. Zásady práce s radioaktivními látkami v analytické chemii. Legislativní zázemí.
3. Charakteristika, symbolika atomového jádra. Izotopy, izobary, izotony, izoméry. Vlastnosti alfa, beta, gama a X záření.
4. Typy jaderných reakcí. Mononukleární a binukleární reakce. NZ diagram. Kinetika radioaktivního rozpadu, zákon rozpadu, soustava radionuklidů v genetické souvislosti.
5. Interakce jaderného záření s hmotou. Základní charakteristiky interakce ionizujícího záření (iontové, elektronové, elektromagnetické), zdroje ionizujícího záření.
6. Veličiny používané při popisu radioaktivity a účinků ionizujícího záření. Určení typu záření, energie, poločasu rozpadu. Příklady.
7. Detekce jaderného záření. Ionizační radiometrické metody. Scintilační metody. Gama spektrometrie. Kapalinová scintilační spektrometrie. Polovodičové detektory. Fotografické metody.
8. Požadavky kladené při výběru vhodného detektoru ionizujícího záření. Chyby měření detekce ionizujícího záření. Metody detekce neionizujícího záření.
9. Indikátorové a interakční radioanalytické metody.
10. Terénní radioanalytická měření in situ. Vliv radioaktivního pozadí, geometrie měření a vlastností prostředí. Environmentální aplikace a využití v geologii.
11. Zřeďovací izotopová analýza, substechiometrická metoda a jejich varianty. Radiometrická titrace a její varianty. Metody uvolňování radioaktivních látek.
12. Aktivační analýza, princip. Zdroje aktivačních částic. Separační metody v aktivační analýze. Aplikace.
13. Metody založené na neaktivační interakci jaderného záření.
14. Přehled ostatních metod založených na využití radionuklidů a ionizujícího záření v analytické chemii (radioimunoanalýza, stanovení základních požadavků při kontrole radioframaceutických preparátů, analýza environmentálních vzorků).

Laboratoře:
1. Stanovení radonu in situ ve vzorcích podzemní vody ze šachty Josef.
2. Gama spektrometrie hornin a minerálů z šachty Josef a z jiných lokalit.
3. Stanovení beta aktivity scintilačním detektorem a kapalinovým scintilačním spektrometrem.
4. Studium sorpčního chování radionuklidů na přírodních materiálech.

Literatura

Z: Khan B., Radioanalytical chemistry, Springer, 2007, 978-0378-34122-4
Z: Majer V. a kol., Základy jaderné chemie, SNTL/Alfa, 1981.
Z: Majer V. a kol.: Základy užité jaderné chemie, SNTL/Alfa, 1985.
D: Navrátil O., Hála J., Kopunec R., Macášek F., Mikulaj V., Lešetický L., Nuclear Chemistry, Academia Praha, 1992.
D: Tölgyessy J., Varga Š., Nucleárna analytická chémia
D: Tölgyessy J., Varga Š., Kriváň V., Nuclear Analytical Chemistry I � V, University Park Press, London 1971.
D: Tykva R., Sabol J., Stanovení nízké aktivity radionuklidů, ČVUT, FJFI, 1991.
D: Tölgyessy J., Kyrš M.: Radioanalytical chemistry I, Ellis Horwood Limited,1989.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi