Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.5.2022 21:47:12
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Podniková ekonomika

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Mgr. Mgr. František Sudzina, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout vědomosti v základních oblastech - vymezení podniku, vliv státu na podnikání, daňový systém v ČR, aktiva a pasiva podniku, zdroje financování; v oblasti řízení výroby charakterizovat jednotlivé vstupy do výrobního procesu a objasnit jejich standardizaci.

Sylabus

1. Podnik jako ekonomický a právní subjekt, vliv státu, daňový systém ČR
2. Cíle podniku a způsoby a kritéria jejich plnění
3. Majetková a kapitálová struktura podniku
4. Aktiva podniku, struktura, stálá a oběžná, oceňování majetku, úpravy hodnot (odpisy), doba obratu, struktura pasiv, zdroje financování
5. Náklady a výnosy z pohledu účetnictví, výkaz cash flow
6. Náklady a jejich členění, bod zvratu
7. Podnik jako subjekt na trhu, tržby, zisk, cena
8. Finanční analýza, efektivnost investic, inovace
9. Kalkulace nákladů a výkonů, využití kalkulací, kalkulace prostým dělením
10.Neabsorpční kalkulační postupy, specifické kalkulační postupy v podnicích chemického a potravinářského průmyslu
11.Výrobní proces a jeho struktura, typy výrob, časové, prostorové a věcné návaznosti výrobních procesů
12.Základní prvky výrobního procesu, ukazatele jejich využití, normy a jejich postavení, materiál a energie ve výrobě
13.Výrobní zařízení, využití výrobního zařízení, systémy údržby, výkonové profily
14.Využití pracovníků a dalších výrobních faktorů, pracovní normy, produktivita práce, celková produktivita

Literatura

Z:Soukupová V.,Strachotová D.,Podniková ekonomika,VŠCHT Praha,Praha,2009,788070807118
Z:Strachotová D. a kol.,Sbírka příkladů z podnikové ekonomiky,VŠCHT Praha,Praha,2009,9788070807354
D:Synek M. a kol.,Manažerská ekonomika,Grada,Praha,2011,9788024734911
D:Holman R.,Ekonomie,C.H. Beck,Praha,2011,978807400006
D:Tomek G.,Vávrová V.,Řízení výroby,Grada,Praha,2000,8071699551
D:Mansfield E.,Allen W.B.,Roberty N.A.,Weigelt K.,Managerial Economics, Tudory, Applications and Case,W.W.Norton Copany,New York,2002,0393976777.
D:Samuelson W.F.,Marks S.G.,Managerial Economics,Wiley,Boston,2003,0470000449

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi