Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 01:01:40
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Účetnictví

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Dana Strachotová, Ph.D.

Anotace

Znalost účetnictví dotváří soubor ekonomického vzdělání a patří k základním ekonomickým dovednostem. Jde o pilíř ekonomiky, který se během staletí vyvinul v mnoha používaných (i postupně opuštěných) formách pro podporu paměti, jako důkazní prostředek při soudních sporech i jako nepostradatelný zdroj informací na podporu rozhodovacích procesů jak managementu podniku, tak i dalších (externích) zainteresovaných stran. Finanční účetnictví představuje také základní východisko pro stanovení daňových povinností účetní jednotky. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy a zásadami finančního účetnictví, s finančními výkazy účetní jednotky a naučit je zaznamenat, předat a analyzovat základní informace o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Po absolvování předmětu bude student schopen promítnout dopady svých rozhodnutí na finanční zdraví podniku a na jeho výsledky hospodaření.

Sylabus

1.Význam, funkce a postavení účetnictví v podniku, jeho vazba na informační systém podniku, uživatelé účetnictví, základní účetní zásady a principy
2.Majetek podniku, závazky a jiná pasiva, rozvaha jako základní účetní výkaz, změny v rozvaze
3.Oceňování majetku a závazků
4.Náklady, výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztráty
5.Příjmy, výdaje, cash flow, přehled o peněžních tocích
6.Normativní úprava účetnictví,metodické prvky účetnictví
7.Účtování o dlouhodobém majetku podniku (požizování dlouhodobého majetku)
8.Účtování o odpisech a vyřazování dlouhodobého majetku
9. Účtování o zásobách
10.Účtování o krátkodobém finančním majetku a krátkodobých finančních zdrojích
11.Zúčtovací vztahy
12.Účtování o vlastním kapitálu a o dlouhodobých závazcích, rezervy
13.Účtování o nákladech a výnosech, časové rozlišení
14.Uzavírání účetního období, účetní závěrka

Literatura

Z:Brada J.,Základy účetnictví,VŠCHT Praha,Praha,2007,9788070806364
Z:Kovanicová D.,Abeceda účetních znalostí pro každého,Bova Polygon,Praha,2012,9788072731695
Z:Hinke J.,Bárková D.,Účetnictví 1,Základy účetnictví v příkladech,Grada Publishing,Praha,2011,9788024739533
Z:Zákon č.563/1991 Sb.,o účetnictví (ve znění pozdějších předpisů)
D:Vyhláška č.500/2002 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb.,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro účetní jednotky,které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
D:České národní účetní standardy
D:Horngren Ch.T.,Harrison W.T.,Bamber L.S.,Accounting,Pearson Prentice Hall,2005,0131436058

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi