Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:45:23
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N437006/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Účetnictví

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Dana Strachotová, Ph.D.

Anotace

None

Sylabus

1.Význam, funkce a postavení účetnictví v podniku, jeho vazba na informační systém podniku, uživatelé účetnictví, základní účetní zásady a principy
2.Majetek podniku, závazky a jiná pasiva, rozvaha jako základní účetní výkaz, změny v rozvaze
3.Oceňování majetku a závazků
4.Náklady, výnosy, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztráty
5.Příjmy, výdaje, cash flow, přehled o peněžních tocích
6.Normativní úprava účetnictví,metodické prvky účetnictví
7.Účtování o dlouhodobém majetku podniku (požizování dlouhodobého majetku)
8.Účtování o odpisech a vyřazování dlouhodobého majetku
9. Účtování o zásobách
10.Účtování o krátkodobém finančním majetku a krátkodobých finančních zdrojích
11.Zúčtovací vztahy
12.Účtování o vlastním kapitálu a o dlouhodobých závazcích, rezervy
13.Účtování o nákladech a výnosech, časové rozlišení
14.Uzavírání účetního období, účetní závěrka

Literatura

Z:Brada J.,Základy účetnictví,VŠCHT Praha,Praha,2007,9788070806364
Z:Kovanicová D.,Abeceda účetních znalostí pro každého,Bova Polygon,Praha,2012,9788072731695
Z:Hinke J.,Bárková D.,Účetnictví 1,Základy účetnictví v příkladech,Grada Publishing,Praha,2011,9788024739533
Z:Zákon č.563/1991 Sb.,o účetnictví (ve znění pozdějších předpisů)
D:Vyhláška č.500/2002 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb.,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro účetní jednotky,které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
D:České národní účetní standardy
D:Horngren Ch.T.,Harrison W.T.,Bamber L.S.,Accounting,Pearson Prentice Hall,2005,0131436058

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi