Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 01:17:47
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Matematické metody v inženýrství

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na studium algoritmických nástrojů a programovacích prostředků v prostředí výpočetního systému MATLAB a zahrnuje presentaci metod dvourozměrné a třírozměrné objektové grafiky, použití strukturovaných proměnných a metod pro manipulaci s datovými soubory. Předmět dále zahrnuje užití symbolické matematiky a využití systému SIMULINK pro blokově orientované zpracování dat. Zvláštní pozornost je dále věnovaná algoritmizaci vybraných výpočetních úloh s využitím numerických metod a symbolické matematiky. Studované metody zahrnují algoritmy řešení lineárních algebraických rovnic, užití metody nejmenších čtverců, řešení nelineárních rovnic, numerickou interpolaci, derivaci a integraci, řešení diferenciálních rovnic a dále aplikace v inženýrství, ve zpracování dat z oblasti životního prostředí a dat biomedicínských.

Sylabus

1. Výpočetní a vizualizační prostředí MATLAB, prostředí systému, základy programování
2. Dvourozměrná a třírozměrná grafika v MATLABu, hierarchie objektů, import a export dat, GUI
3. Strukturalizace dat v MATLABu, základy symbolické matematiky, manipulace s výrazy
4. Simulační výpočty (SIMULINK), konstrukce blokových schemat, vizualizace
5. Lineární algebra, řídké matice, symbolické a numerické metody, algoritmizace
6. Aproximace funkcí, metoda nejmenších čtverců, algoritmizace
7. Lineární a nelineární aproximace, gradientní metoda, vrstevnicové znázornění (projekt1)
8. Nelineární rovnice, základní algoritmy, symbolické a numerické metody
9. Soustavy nelineárních rovnic, symbolické řešení, vizualizace (projekt2)
10. Interpolace, derivace, integrace, základní algoritmy, symbolické a numerické metody
11. Řešení obyčejných diferenciálních rovnic, symbolické a numerické metody,užití SIMULINKu
12. Řešení okrajové úlohy, diferenční metoda, metoda střelby, vizualizace (projekt3)
13. Vzdálené zpracování dat, MATLAB WWW server
14. Aplikační úlohy

Literatura

Z: F. Dušek: Matlab a Simulink, úvod do používání, FChT UPCE, Pardubice 2001
Z: J. Novák, I. Pultarová, P. Novák: Základy informatiky - Počítačové modelování v Matlabu, ČVUT Praha 2005, Fakulta stavební
D: R.L. Burden: Numerical Analysis, Brooks / Cole, 2001
D: G. Lindfield, J. Penny: Numerical Methods Using MATLAB, Ellis Horwood, 1995

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi