Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 21:04:00
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N445004/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Matematické metody v inženýrství

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na studium algoritmických nástrojů a programovacích prostředků v prostředí výpočetního systému MATLAB a zahrnuje presentaci metod dvourozměrné a třírozměrné objektové grafiky, použití strukturovaných proměnných a metod pro manipulaci s datovými soubory. Předmět dále zahrnuje užití symbolické matematiky a využití systému SIMULINK pro blokově orientované zpracování dat. Zvláštní pozornost je dále věnovaná algoritmizaci vybraných výpočetních úloh s využitím numerických metod a symbolické matematiky. Studované metody zahrnují algoritmy řešení lineárních algebraických rovnic, užití metody nejmenších čtverců, řešení nelineárních rovnic, numerickou interpolaci, derivaci a integraci, řešení diferenciálních rovnic a dále aplikace v inženýrství, ve zpracování dat z oblasti životního prostředí a dat biomedicínských.

Sylabus

1. Výpočetní a vizualizační prostředí MATLAB, prostředí systému, základy programování
2. Dvourozměrná a třírozměrná grafika v MATLABu, hierarchie objektů, import a export dat, GUI
3. Strukturalizace dat v MATLABu, základy symbolické matematiky, manipulace s výrazy
4. Simulační výpočty (SIMULINK), konstrukce blokových schemat, vizualizace
5. Lineární algebra, řídké matice, symbolické a numerické metody, algoritmizace
6. Aproximace funkcí, metoda nejmenších čtverců, algoritmizace
7. Lineární a nelineární aproximace, gradientní metoda, vrstevnicové znázornění (projekt1)
8. Nelineární rovnice, základní algoritmy, symbolické a numerické metody
9. Soustavy nelineárních rovnic, symbolické řešení, vizualizace (projekt2)
10. Interpolace, derivace, integrace, základní algoritmy, symbolické a numerické metody
11. Řešení obyčejných diferenciálních rovnic, symbolické a numerické metody,užití SIMULINKu
12. Řešení okrajové úlohy, diferenční metoda, metoda střelby, vizualizace (projekt3)
13. Vzdálené zpracování dat, MATLAB WWW server
14. Aplikační úlohy

Literatura

Z: F. Dušek: Matlab a Simulink, úvod do používání, FChT UPCE, Pardubice 2001
Z: J. Novák, I. Pultarová, P. Novák: Základy informatiky - Počítačové modelování v Matlabu, ČVUT Praha 2005, Fakulta stavební
D: R.L. Burden: Numerical Analysis, Brooks / Cole, 2001
D: G. Lindfield, J. Penny: Numerical Methods Using MATLAB, Ellis Horwood, 1995

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi