Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 04:20:55
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Makroekonomie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Ludmila Pichaničová, CSc.

Anotace

Cílem makroekonomie je seznámit studenty s celkovým pohledem na ekonomiku prostřednictvím různých agregátních veličin, jako je např. hrubý domácí produkt, míra inflace, nezaměstnanost apod.Makroekonomie opomíjí detaily chování jednotlivých ekonomických subjektů a pro pochopení složitých vazeb mezi velkým počtem agregátních veličin a ekonomických vztahů používá abstraktní ekonomické modely. Dalším naším cílem je tedy prostřednictvím těchto modelů seznámit studenty s makroekonomickými souvislostmi, tak aby porozuměli tomu co je to hospodářský růst, hospodářský cyklus, problém chudoby a proč např. koruna zpevňuje nebo oslabuje, či jaké jsou důsledky vyššího či nižšího zdanění. Zkrátka aby porozuměli jevům, které ovlivňují náš život.
Cílem výuky makroekonomie je také prostřednictvím některých témat ( jako např. státní dluh či Phillipsova křivka poukázat na přetrvávající sklon lidí vidět pouze bezprostřední dopad daného opatření nebo dopad pouze na zvláštní skupinu obyvatel a nechuť zkoumat dlouhodobé dopady daného opatření. V neposlední řadě je naším cílem ukázat studentům, že v současné moderní makroekonomii, na rozdíl od mikroekonomie, existují různé teoretické směry a koncepce, které se liší především v tom, jak hodnotí možnosti tržního mechanismu. Z toho potom vyplývají i jejich rozdílná doporučení pro hospodářskou politiku.


Sylabus

1. Makroekonomická koncepce cílů.
2. Hrubý a čistý domácí produkt.Měření HDP a HNP výdajovou, důchodovou a výrobkovou metodou.
3. Spotřeba, investice a rovnovážný produkt.Model multiplikátoru.
4. Agregátní nabídka, poptávka a potencionální produkt. Šoky ze strany AD a AS.
5. Peníze a poptávka po peněžních zůstatcích.Nominální a reálné peněžní zůstatky.
6. Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz.Peněžní zásoba v krátkém a dlouhém období.Teorie poptávky po aktivech a tvorba portfolia.
7. Hospodářský cyklus, strukturální a cyklické výkyvy.Příčiny hospodářského cyklu.Hospodářský růst.
8. Inflace, měření inflace.Poptávková inflace,nákladová inflace.Phillipsova křivka a volba mezi inflací a nezaměstnaností.
9. Měnový kurz a měnový trh. Měnový kurz a úroková parita.Teorie parity kupní síly-absolutní a relativní verze.Režimy měnových kurzů.
10.Platební bilance a zahraniční dluh. Rovnováha PB,bilance zboží a služeb.Finanční účet PB. Zahraniční dluh.
11.Měnová politika centrální banky. Nezávislost CB.Cíle a nástroje monetární politiky,adaptivní a racionální očekávání. Ukotvení měnovým kurzem.
12.Veřejné rozpočty a daně. Daně, šedá ekonomika a Lafferova křivka.Nepřímé daně.Rozpočtové schodky a státní dluh.řemena státního dluhu
13.Mezinárodní obchod, teorie komparativní výhody.
14.Mezinárodní měnové systémy a jejich vývoj.

Literatura

Z Pichaničová,L., Pačesová,H.: Ekonomie II ( Makroekonomie),VŠCHT Praha,2005,ISNB 80-7080-497-1.
Z Holman, R. : Ekonomie C.H.Beck,Praha 2011, 5.vydání,ISNB 80-86775-08-09.
D Mankiw,N.G. : Zásady ekonomie, Victoria Publishing, Praha,1999.
D Holman, R. : Makroekonomie,C.H.Beck Praha 2004.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi