Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.10.2022 23:41:36
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N832048/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Právo duševního vlastnictví

Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant JUDr. Helena Hrabánková

Anotace

Předmět se zabývá problematikou ochranných zámek, patentů, vynálezů, užitných a průmyslových vzorů. Dále seznamuje s průběhem a podmínkami řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a podmínkami mezinárodního zápisu a otázkami licenčních smluv. Také obsahuje vybrané problémy z autorského práva, nekalé soutěže a ochrany hospodářské soutěže.

Sylabus

1) Úvod do práva duševního vlastnictví (přehled, základní pojmy a oblasti)

2) Ochranné známky I. (pojem ochranné známky, označení původu, zeměpisné označení přihláška ochranné známky a řízení o přihlášce)

3) Ochranné známky II. (Úřad průmyslového vlastnictví, základní správní poplatky, doba platnosti ochranné známky; mezinárodní ochranná známka)

4) Patentové právo I. (patent a vynález - pojmy; užitný vzor a průmyslový vzor - pojmy; zpracování přihlášky;

5) Patentové právo II. (řízení o udělení patentu, řízení o zápis užitného a průmyslového Úřad průmyslového vlastnictví ČR; základní správní poplatky)

6) Patentové právo III. (mezinárodní patent)

7) Know-how, goodwill, informace a data a jejich ochrana (Know-how - pojem, členění;obchodní tajemství, goodwill; data a informace)

8) Obchodování s duševním vlastnictvím I. (licence - základní pojem; licenční smlouvy a jejich druhy;

9) Obchodování s duševním vlastnictvím II. (úhrady v licenčních smlouvách a smlouvy související /dohoda o utajení, opční smlouva atd./)

10) Autorské právo I. (autorské právo a předmět autorského práva; vznik a obsah autorského práva /osobnostní a majetková složka/; ochrana autorského práva)

11) Autorské právo II. (licenční smlouvy, díla literární a audiovizuální; další práva související s autorským právem)

12) Transfer technologií - právní aspekty

13) Nekalá soutěž a ochrana hospodářské soutěže (duševní vlastnictví a nekalá soutěž; duševní vlastnictví a hospodářská soutěž)

14) Závěrečné shrnutí problematiky práva duševního vlastnictví

Literatura

R: Horáček,R., Čada, K., Hajn, P.: PRáva k průmyslovému vlastnictví. 2. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2011

R: Telec, I., Tůma, P.: Autorský zákon. Komentář, C.H. Beck, Praha 2007

A: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

A: zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění

A: zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi