Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Kombinované studium
iduzel: 1624
idvazba: 1956
šablona: stranka_ikona
čas: 24.5.2019 18:12:41
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kombinované studium

Informace pro studenty I. ročníku kombinované formy studia pro akademický rok 2018/9

místo výuky Praha

 

Organizace výuky v kombinované formě studia je individuální. Student se nemusí účastnit výuky, ale využívá ke studiu konzultací, které jsou pro jednotlivé předměty vypisovány jejich garanty. Výjimkou jsou laboratoře, na kterých je účast povinná. Pro kombinovanou formu studia probíhají obvykle turnusově ve zkouškovém období, nebo před začátkem akademického roku anebo ve stanoveném týdnu semestru.

V případě, že studentovi jeho časové vytížení dovolí, může se účastnit přednášek a cvičení bez ohledu na fakultu a studijní skupinu, do které je zařazen. Podle rozvrhu zjistí časové rozvržení daného předmětu a na prvním cvičení se s vyučujícím dohodne, že bude výuku navštěvovat (pro přednášky není tato dohoda nutná).

Pro studenty bude také připraven páteční blok cvičení z Matematiky, Obecné a anorganické chemie, Chemických výpočtů a Úvodu do laboratorních výpočtů (pro FCHT). Informace o výuce budou zveřejněny v září na děkanátech fakult a na www stránkách školy pod odkazem: Studium.

 

Studenti kombinované formy studia mohou volit z následujících tří variant rozvržení svého studia:

  1. Student plní studijní povinnosti v termínech stanovených výnosem rektora o organizaci akademického roku stejně jako studenti prezenční formy studia, tzn., koná zkoušky ve zkouškovém období a plní podmínky stanovené pro postup mezi semestry a ročníky.
  2. Student studuje podle mimořádného studijního plánu (MSP), který schvaluje děkan fakulty, a ve kterém je mu stanoveno plnění studijních povinností v jiných termínech, než připouští výnos rektora o organizaci akademického roku, tzn., studijní povinnosti za zimní semestr musí splnit do 29. 3. 2019, za letní semestr do 30. 9. 2019. Pokud student zvolí tuto variantu studia, musí do konce září odevzdat na děkanátě fakulty žádost o povolení MSP.
  3. Pro maximální možnost rozvolnění studia může student zvolit rozložení I. ročníku do dvou let. Do konce října musí předložit děkanovi žádost, ve které uvede, jak bude plnit studijní povinnosti I. ročníku v jednotlivých letech. Předměty si musí naplánovat do semestrů, ve kterých jsou vyučovány (tzn. zimní, letní) a musí zachovávat návaznost např. zkouška z Obecné a anorganické chemie I musí být složena před zkouškou z Organické chemie I a před Laboratoří anorganické chemie I. Studijní povinnosti pak plní v termínech stanovených ve výnosu rektora o organizaci akademického roku. Minimální počet kreditů, potřebný pro postup mezi semestry je dán součtem kreditů ze všech předmětů, které musí v daném semestru splnit.

 

Pravidla a podmínky pro získání zápočtů a konání zkoušek jsou pro studenty kombinované formy studia stejné jako pro studenty prezenční formy studia. Průběžná kontrola studia v semestru se provádí u většiny předmětů formou písemných testů, na jejich výsledku pak závisí udělení zápočtu. Termíny testů jsou vypisovány ústavem a jsou pro studenty povinné.

Podrobnosti jsou uvedeny v informaci pro I. ročník.

 

Obecná a anorganická chemie I

Výuka je nepovinná. Studenti se mohou prostřednictvím pověřeného pracovníka nebo na sekretariátu ústavu anorganické chemie seznámit s časovým programem výuky Obecné a anorganické chemie a Chemických výpočtů v jednotlivých dnech a po přímé dohodě s vyučujícím tuto výuku navštěvovat. Každý pátek v poledních a popoledních hodinách zajistí ústav konzultační hodiny pro zájemce. Vážný zájemce může požádat o konzultaci kteréhokoliv učitele v době vyhovující oběma stranám.

 

Matematika I

Výuka je nepovinná. Doporučujeme ale, aby studenti navštěvovali přednášky a semináře společně se studenty prezenční formy studia v libovolně vybraném termínu, nebo žádali konzultace v pátečním bloku cvičení. V případě potřeby mohou studenti požádat o individuální konzultaci příslušného cvičícího nebo přednášejícího. Podmínky pro získání zápočtu a zkoušky jsou stejné jako pro studenty prezenční formy studia. Podrobnosti k organizaci průběžných a zápočtových testů budou zveřejněny na webové stránce Ústavu matematiky.

 

Biologie I

Informace o organizaci studia předmětu mohou posluchači kombinované formy získat u garanta studia. Navštěvování přednášek není povinné, jen doporučené. Program přednášek a předepsaná a doporučená literatura jsou uvedeny na stránce předmětu v SIS. Pro samostudium velmi doporučujeme knihu Campbell N. A., Reece J. B.: Biologie. Computer Press, a.s., 2006. Obsah přednášek lze nalézt na http://biomikro.vscht.cz/cz/education/subjects.php. V případě potřeby mohou studenti vyučujícího požádat o individuální konzultaci. Písemná zkouška se sestává z výběrového testu (max. 20 bodů) a 3 otevřených otázek (max. 30 bodů). Pokud student ve výběrovém testu získá méně než 10 bodů, je automaticky klasifikován F. Student má vždy po získání minimální klasifikace E z písemné zkoušky možnost tuto klasifikaci přijmout nebo požádat o pokračování zkoušky ústní formou (koná se v den písemné zkoušky).

 

Aplikace výpočetní techniky

V kombinované formě studia mají studenti možnost účastnit se výuky v libovolném kruhu společně se studenty prezenčního studia. Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu z AVT je úspěšné absolvování dvou testů s prospěchem alespoň E (dostatečně). Tyto testy se píšou na cvičení v 6. a ve 13. týdnu semestru. Pro studenty kombinované formy studia, kterým výše uvedené termíny testů nevyhovují, bude vypsán zvláštní souhrnný termín ve zkouškovém období. Tomuto termínu bude předcházet zvláštní blok konzultačních hodin. Podrobnosti organizace výuky a klasifikace, včetně veškerých výukových materiálů a vzorových příkladů možného zadání testů jsou zveřejněny v e-learningovém systému Ústavu počítačové a řídicí techniky http://moodle.vscht.cz.

 

Podniková ekonomika

Management podnikových procesů

Výuka obou předmětů je nepovinná. Studentům se doporučuje navštěvovat přednášky a cvičení společně se studenty prezenční formy studia v libovolně vybraném termínu. V případě potřeby mohou studenti požádat o individuální konzultaci buď příslušného přednášejícího, nebo cvičícího. Podrobné informace o předmětu jsou dostupné ze SISu (v informacích o předmětu rozkliknout odkaz na další informace).

 

Organická chemie I

V kombinované formě studia mají studenti možnost účastnit se výuky po dohodě s vyučujícím v libovolném kruhu společně se studenty prezenčního studia. Volbu rozvrhu doporučujeme na začátku semestru konzultovat s tajemníkem ústavu. V případě potřeby mohou studenti požádat o individuální konzultaci buď přednášejícího, nebo vedoucího ústavu, který je garantem výuky organické chemie pro kombinovanou formu studia.

Zápočet uděluje vyučující na semináři nebo konzultant na základě výsledků práce studenta během semestru, která se kontroluje dvěma semestrálními testy zaměřenými na probranou látku. V případě neúčasti na semestrálních testech může student získat zápočet absolvováním zápočtového testu, který se píše začátkem zkouškového období.

 

Fyzika I

S organizací studia a s podmínkami pro udělení zápočtu a složení zkoušky seznámí posluchače kombinované formy studia vedoucí ústavu a současně garant studia.  Doporučujeme, aby studenti navštěvovali přednášky a semináře společně se studenty prezenční formy studia v libovolně vybraném termínu. V případě potřeby mohou studenti požádat o individuální konzultaci buď příslušného přednášejícího, cvičícího nebo vedoucího ústavu.

 

Toxikologie a ekologie

Základem ústní zkoušky je učební text: Horák, Linhart, Klusoň: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. Další podmínky, například podmínky písemné části zkoušky určují garanti předmětu na fakultách.

 

Odborný jazyk

Výuka začíná ve 2. semestru, jedná se o dvousemestrální předmět odborného anglického jazyka. Veškeré podrobné informace najdete na webových stránkách Ústavu jazyků.

 

Tělesná výchova

Děkan může z opodstatněných důvodů (zaměstnání, vzdálenost bydliště od místa výuky) na základě písemné žádosti plnění této studijní povinnosti prominout.

 

Přehled konzultantů pro I. ročník s kombinovanou formou studia

 

Název předmětu

Vyučující - garant

Sekretariát ústavu

Obecná a anorganická chemie I a II

Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.

tel.: 4003

budova A, přízemí, místnost  F05

Ústav anorganické chemie

sekretariát: tel.: 4129

budova A, II. patro, místnost  210A

Bilanční výpočty pro FCHI

Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

tel.: 3296

budova B, I. patro, místnost 145

Ústav chemického inženýrství

sekretariát: tel.: 3169

budova B, I. patro, místnost 141

Matematika I

doc. RNDr. Carmen Simerská, CSc.

tel.: 3160

budova C, I. patro, místnost 107,

vyučující podle kroužku nebo přednášky

Ústav matematiky,

sekretariát: tel.: 3096

budova C, II. patro, místnost 207

 

Biologie

prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.

tel.: 3215

budova B, přízemí, místnost B05

Ústav biochemie a mikrobiologie

sekretariát: tel.: 3026

budova B, II. patro, místnost 245

Aplikace výpočetní techniky

 

 

Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.

tel.: 4296

budova A, III. patro, místnost 322

vyučující podle kroužku

Ústav počítačové a řídicí techniky

sekretariát: tel.: 4270

budova A, III. patro, místnost 330A

Podniková ekonomika

Ing. Dana Strachotová, Ph.D.

tel.: 5041

budova C, III. patro, místnost 314

Ústav ekonomiky a managementu sekretariát: tel.: 3097

budova C, III. patro, místnost 305

Management podnikových procesů

Ing. Mgr. Marek Botek, Ph.D.

tel.: 3000

budova C, III. patro, místnost 315

 

Organická chemie I

prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc.

tel.: 4182

budova A, II. patro, místnost 278C

Ústav organické chemie

sekretariát: tel.: 4164

budova A, II. patro, místnost 278A

Fyzika I

doc. Ing. Jaroslav Hofmann, CSc.

tel.: 3055

budova B, II. patro místnost 219

přednášející podle paralelky

Ústav fyziky a měřicí techniky

sekretariát: tel.: 3039

budova B, II. patro, místnost 218

Toxikologie a ekologie  

pro FCHT:

doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.

tel.: 4407

budova A, přízemí, místnost 77c

 

pro FCHI:

doc. Ing. Igor Linhart, CSc.

tel.: 4276

budova A, II. patro, místnost 262

Ústav organické technologie

sekretariát: tel.: 4167

budova A, přízemí, místnost 77

 

 

Ústav organické chemie

sekretariát: tel.: 4164

budova A, II patro, místnost 278A

 

Základy toxikologie a ekologie

pro FTOP, FPBT:

doc. Ing. Zdeněk Kafka, CSc.

tel.: 4076

budova A, III. patro, místnost 304

Ústav chemie ochrany prostředí sekretariát: tel.: 4234

budova A, I. patro, místnost 177

Odborný anglický jazyk

PhDr. Jana Novotná

tel.: 3374

budova B, místnost 337

 

Ústav jazyků

sekretariát: tel.: 3388

budova B, III. patro, místnost 339

Tělesná výchova

 

Mgr. Martin Mašek

tel.: 3090

budova B, 4. patro nástavba X, místnost X38

Ústav tělesné výchovy a sportu

sekretariát: tel.: 3094

budova B, 4. patro nástavba X, místnost X37

 

Výuka předmětů pro I. ročník kombinované formy studia:

Matematika I B11 Pá 11:00
Obecná a anorganická chemie I B11 Pá 13:00
Úvod do laboratorních výpočtů / Chemické výpočty   B11    Pá 15:00

 

 

Aktualizováno: 25.9.2018 09:27, Autor: Petra Kubová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi