Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Magisterské studium → Stipendia
iduzel: 1585
idvazba: 1912
šablona: stranka_ikona
čas: 4.6.2020 20:21:15
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Stipendia

Plné znění dokumentů, kterými se řídí udělování stipendií na VŠCHT Praha, naleznete dole na této stránce.

Prospěchové stipendium

 • V souladu s čl. 4 odst. 3 písm. c) Stipendijního řádu VŠCHT Praha („dále jen stipendijní řád) stanovuji následující studijní průměry pro přiznání prospěchového stipendia.

 

Rozmezí studijního průměru

Bakalářské studium

A.

B.

C.

1. ročník

1,00 – 1,30

1,31 - 1,50

1,51 - 1,70

2. ročník

1,00 – 1,30

1,31 - 1,50

1,51 - 1,70

3. ročník*

1,00 – 1,20

1,21 - 1,40

1,41 - 1,60

Magisterské studium

A.

B.

C.

1. semestr**

1,00

1,01 - 1,10

1,11 - 1,20

1. ročník

1,00

1,01 - 1,10

1,11 - 1,20

Výše stipendia

za ak. rok

4000 x K

3000 x K

2000 x K

*      pouze pro studenty čtyřletých studijních oborů

**   stipendium za 1. semestr magisterského studia se přiznává pouze pro letní semestr, tedy ve výši jedné poloviny stipendia za celý akademický rok

 • Studijní průměr se počítá podle čl. 24 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu VŠCHT Praha (dále jen „SZŘ“) zvýsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa. Výše prospěchovéhostipendia se určí jako násobek koeficientu (K), který bude stanoven pro každý semestr akademického rokupodle počtu studentů, kterým bude prospěchové stipendium přiznáno a podle finančních možností VŠCHT
 • Praha. Koeficient K bude zveřejněn prostřednictvím fakult,
 • Prospěchové stipendium je vypláceno zpětně. Výplatní termín za měsíce září až prosinec je v leden následujícího roku, za měsíce leden až červen je v květnu,
 • V souladu s čl. 4 odst. 4 stipendijního řádu stanovuji výši jednorázového prospěchového stipendia za studium s vyznamenáním následovně:

 

Bakalářské studium

Magisterské studium

 

Studijní průměr

Studijní průměr

Cena rektora

1,00

7 000

1,00

7 000

Cena děkana

1,01 – 1,20

5 000

1,01 – 1,10

5 000

Pochvalné uznání

1,21 – 1,50

3 000

1,11 – 1,20

3 000

 • V souladu s čl. 4 odst. 5 stipendijního řádu se studentům 1 ročníku bakalářských studijních programů přiznává mimořádné prospěchové stipendium až ve výši 40 000,- rozdělené do 2 částek po 20 000,- za splněnínásledujícíchpodmínek:
 1. student maturoval v roce 2018,
 2. splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem pro zimní semestr I. ročníku
  bakalářského studijního programu a získal minimálně 30 kreditů do 15. 2. 2019 a jeho studijní průměr za zimní semestr je 1,0 – 1,3,
 3. splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem za letní semestr I. ročníku bakalářského studijního programu a získal minimálně 60 kreditů do 6. 9. 2019 a jeho studijní průměr za celý ročník je 1,0 –1,3.

Ubytovací stipendium

V souladu s čl. 5 odst. 1 a 5 a čl. 11 Stipendijního řádu stanovuji následující:

 • Písemnou žádost o přiznání ubytovacího stipendia student odevzdává na děkanátu fakulty při zápisu do studia, do ročníku nebo při zápisu po přerušení studia. V důvodněných případech může student doručit žádost i později dle pokynů děkanátu fakulty.
 • Písemná žádost o přiznání ubytovacího stipendia musí obsahovat:
  1. náležitosti v souladu s čl 12 Stipendijního řádu (tzn. příjmení, jméno, datum narození, ID studia, adresu
   trvalého pobytu, případně další adresu pro doručování, číslo účtu, na které má být ubytovací stipendium poukázáno,
  2. pokud student žádá o přiznání ubytovacího stipendia podle čl. 5 odst. 1 stipendijního řádu, musí žádost dále obsahovat čestné prohlášení studenta o tom, že byl seznámen s podmínkami pro přiznání ubytovacího stipendia a splňuje je,
  3. pokud student žádá o přiznání ubytovacího stipendia podle čl. 5 odst. 3 stipendijního řádu, musí žádost dále obsahovat její odůvodnění, které musí student řádně doložit.
 • Za důvod zvláštního zřetele hodný podle čl. 5 odst. 3 stipendijního řádu se považuje zejména situace, kdy
  student překročil standardní dobu studia z důvodu zahraniční stáže.
 • Na základě písemné žádosti v souladu odst. 2 a po ověření splnění podmínek nároku na ubytovací stipendium (čl. 5 odst. Stipendijního řádu) podle údajů ze SIMS (Sdružené informace matrik studentů) děkan rozhodne o přiznání či nepřiznání ubytovacího stipendia.
 • V případě, že vyjdou najevo další skutečnosti, které prokáží, že ubytovací stipendium bylo studentovi přiznáno nebo vyplaceno neoprávněně bude studentovi stipendium sníženo nebo odňato v souladu s čl. 14 Stipendijního řádu.
 • Ubytovací stipendium je vypláceno zpětně podle počtu dnů studia a to ve výši 27,- Kč/ den. První výplatní termín pro studenty studijních programů vyučovaných v českém jazyce bude v lednu 2019, další pak v dubnu, červenci. Studentům bakalářských a magisterských studijních programů je vypláceno stipendium za celý akademický rok mimo měsíce červenec, srpen a září 2019, studentům doktorských studijních programů je vypláceno za celý akademický rok.
 • Studenti výměnných programů EU (Erasmus/Socrates) předkládají žádost o přiznání ubytovacího stipendia na zahraničním oddělení VŠCHT Praha při zápisu do studia. Stipendium bude studentům vypláceno za dny studia v prosinci 2018, dále pak v únoru, květnu a červnu 2019.

Sociální stipendium

V souladu s čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu stanovuji tyto náležitosti a termíny pro podávání žádostí o přiznání sociálního stipendia a jeho vyplácení:

 • Žádosti o přiznání sociálního stipendia podle čl. 9 odst. 2 stipendijního řádu podávají studenti napředepsaném formuláři na děkanátu příslušné fakulty do 30. 11. 2018. Návrh na sociální stipendiumprokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal. Toto potvrzení je nedílnou součástí žádosti o přiznání sociálního stipendia.
 • Na základě žádosti vydá děkan rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia pro akademický rok 2018/2019.
 • Výše sociálního stipendia je stanovena na základě § 91, ods. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů. Za měsíce září až prosinec 2018 bude vyplacena měsíční částka 3050,-. a za měsíce leden až červen 2019 měsíční částka 3340,-.
 • Sociální stipendium je vypláceno zpětně podle počtu započatých měsíců studia. První výplatní termín je v lednu 2019, druhý pak červenci 2019.
 • V případě nedodržení termínu odevzdání žádosti o přiznání sociálního stipendia, bude přiznaná částka vyplacena v nejbližším dalším výplatním termínu.

Výplata stipendií

 • Výplata všech stipendií přiznaných a vyplácených studentům VŠCHT Praha je bezhotovostní.
 • Student je povinen, pro umožnění bezhotovostní výplaty, zadat do Studijního informačního systému VŠCHTPraha číslo bankovního účtu, na který mu bude příslušná vyplácená částka poukazována. V případě, že toto student nesplní, nebude mu stipendium vyplaceno.

Dokumenty

Aktualizováno: 6.3.2019 17:33, Autor: Jan Kříž


Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/V/961/14/2019Přiznání stipendií pro akademický rok 2019/202009.06.201906.09.2020
Stipendijní řád VŠCHT Praha 11.07.2017

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi