Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studium v zahraničí → ERASMUS +  → Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
iduzel: 13353
idvazba: 15918
šablona: stranka
čas: 22.1.2019 08:01:33
verze: 4545
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)


VŠCHT Praha dlouhodobě hodnotí mezinárodní spolupráci jako velmi významnou součástí svých pedagogických a vědecko-výzkumných aktivit a cíleně tuto spolupráci rozšiřuje a prohlubuje. Díky aktivní účasti akademických pracovníků v mezinárodních vědeckých i pedagogických projektech a programech (jako jsou Rámcové programy EU, TEMPUS, COST, COPERNICUS, EEA grants, NATO…) dochází k soustavnému navazování nových kontaktů a rozšiřování oblastí spolupráce jak z hlediska obsahového, tak i geografického. Hlavním kritériem pro navázání nové spolupráce je kvalita partnera v oblasti vzdělávací nebo vědecké a předpoklad oboustranné akademické spolupráce a reciprocity studentských a vědeckých mobilit. Odbornými okruhy spolupráce jsou zejména technická chemie, potravinářská chemie a technologie, procesní inženýrství, chemická technologie a informatika, biotechnologie apod. Mezinárodní konference probíhající v zahraničí nebo pořádané na VŠCHT jsou rovněž využívány pro získání nových kontaktů. Informace o VŠCHT jsou předávány také formou tištěných letáků, brožur a prezentací během zahraničních obytů zaměstnanců školy.

V současnosti má VŠCHT Praha téměř 150 bilaterálních smluv Erasmus s univerzitami napříč Evropou a dalších více než 50 meziuniverzitních smluv s partnery nejen v Evropě, ale i v USA, Kanadě, Austrálii, Japonsku, Indii a mnoha dalších zemích. VŠCHT Praha je otevřená kvalitní spolupráci se všemi geografickými oblastmi. Spolupráce s evropskými partnery je samozřejmě nejširší vzhledem k nejsnazší dostupnosti a nižší finanční nákladnosti.

Hlavním cílem internacionalizace na VŠCHT Praha je udržovat přední postavení školy jak z hlediska vědeckého tak vzdělávacího. Proto je soustavně věnována pozornost zahraniční mobilitě zaměstnanců a rozšiřování možnosti studia v zahraničí pro studenty VŠCHT Praha. Škola využívá všechny dostupné prostředky pro podporu dlouhodobých (jedno-dvou semestrálních) studijních pobytů pro studenty všech úrovní studia a tuto formu mezinárodní zkušenosti bude i nadále rozvíjet. VŠCHT Praha má plně implementovaný kreditní systém ECTS a Diploma Supplement Label, usnadňující uznání zahraničního studia. Pro studenty převážně doktorského studia jsou zajišťovány stáže na špičkových vědeckých pracovištích. Trvale jsou podporovány krátkodobé pobyty studentů magisterských a doktorských programů na letních školách, odborných konferencích a workshopech. Kromě programu LLP/Erasmus využívají studenti pro mobilitu další programy, jako DAAD, CEEPUS, AKTION, ATHENS apod. Velmi podporovanou aktivitou je účast vědeckých a pedagogických pracovníků v mezinárodních projektech, kde prezentují výsledky své práce a navazují nové kontakty. Podporovaná bude snaha o zvýšení počtu zaměstnanců na výukových pobytech na partnerských univerzitách.
Velká péče je věnovaná zahraničním studentům a hostujícím odborným pracovníkům. VŠCHT Praha nabízí zahraničním studentům akreditované bakalářské a magisterské programy vyučované v angličtině a studentům programu Erasmus široký výběr kurzů vyučovaných v angličtině. Za významnou aktivitu v rámci internacionalizace pokládáme rovněž organizaci kurzů českého jazyka pro zahraniční studenty.

Na základě dlouhodobé spolupráce s vybranými partnerskými univerzitami byly vytvořeny podmínky pro studium s dvojím diplomem pro studenty v magisterských a zejména doktorských programech, Výsledkem multilaterální spolupráce je zavedení dvou magisterských a dvou doktorských programů ERASMUS MUNDUS. Snahou bude více zapojit do anglicky vyučovaných kurzů i české studenty.

Velmi úspěšnou a podporovanou formou internacionalizace je přijímání doktorandů a stážistů ze třetích zemí na pracoviště VŠCHT Praha. Dalšími úspěšnými aktivitami, které budeme nadále rozvíjet, jsou krátkodobé intenzivní odborné kurzy pro studenty a učitele ze třetích zemí.
VŠCHT Praha je aktivně zapojena do řady mezinárodních vědeckých projektů a bude se nadále zapojovat i do edukačních projektů. Nejúspěšnějším realizovaným projektem je ERASMUS MUNDUS. Dva magisterské projekty (EM3E a IMETE) probíhají již dva roky a studenti studují v rámci konsorcia evropských univerzit jeden semestr na VŠCHT, někteří zde zpracují i svůj diplomový projekt. Po ukončení dostanou studenti buď několik jednotlivých, nebo jeden společný diplom. VŠCHT Praha přijala všechny nutné postupy pro vydání společného diplomu. Podobně se realizuje doktorský program EUDIME, kde studenti postupně pracují na třech univerzitách v rámci konsorcia, během pobytu na VŠCHT Praha jsou doktorandi aktivně zapojeni do vědeckých řešitelským týmů. Čtvrtým realizovaným projektem je EURINDIA, kde VŠCHT školí jednoho doktoranda z Indie.

VŠCHT Praha se pravidelně zapojuje do programu REMPUS, v minulosti prostřednictvím jednotlivců, kteří byly hodnotiteli průběhu několika projektů, v současnosti aktivní účastí v projektu EMBR. V rámci tohoto projektu VŠCHT pořádá intenzivní kurzy pro učitele a pro studenty ze zapojených ruských univerzit.

Další formou spolupráce je účast VŠCHT Praha v tematických projektech ERASMUS. Prvním z nich je projekt ISEKI-Food (původně FoodNet), který mapuje výuku potravinářských věd v Evropě a do něhož VŠCHT přispěla řadou podkladů a dat.

Druhým příkladem je účast v European Chemistry Thematic Network (ECTN a EC2EN2), který vyústil v možnost udílet absolventům VŠCHT Praha titul EuroBachelor.

Účast VŠCHT Praha v těchto projektech se promítá do vytváření nových studijních programů, udílení společných diplomů a zavedení nových metod učení a organizace studia.

Nedílnou součástí internacionalizace je aktivní studentský klub ESN UCT Prague a jeho zapojení v evropské síti ESN. Klub má významnou roli při integraci zahraničních studentů do místního prostředí.

Aktualizováno: 31.7.2017 13:58, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi