Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → ERASMUS +  → Návod pro studijní pobyt
iduzel: 10804
idvazba: 15909
šablona: stranka_ikona
čas: 27.9.2022 06:23:10
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 10804
idvazba: 15909
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/studium-v-zahranici/erasmus-plus-studium/navod-studijni-pobyt'
iduzel: 10804
path: 1/4111/942/994/1012/1438/1442/10804
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Návod pro studijní pobyt

1) Výběr univerzity

Pečlivě si prohlédněte seznam partnerských univerzit a věnujte pozornost oboru a úrovni studia, na něž je dohoda s danou univerzitou uzavřena. Vyhledejte si univerzitu na webu a prostudujte si její stránky určené zahraničním Erasmus studentům:

 • ověřte si, zda univerzita nabízí zahraničním studentům kurzy v jazyce, který dostatečně ovládáte a zda se vám tyto hodí (naleznete v jejich katalogu předmětů pro Erasmus/Exchange studenty - na jejich webu),
 • zjistěte, zda má univerzita vlastní postup a formuláře pro přihlášení (on-line přihláška), pokud ano, postupujte podle jejích pokynů,
 • ujistěte se, do kdy lze přihlášku podat.
 • pročtěte si závěrečné zprávy absolventů studijních pobytů z předchozích let

2) Přihláška: On-Line v MS Forms,  odkaz na hlavní stránce ZO, ale je aktivní pouze během přihlašovacího období:

                                                                                                                                                        1. kolo: leden až březen

                                                                                                                                                         2. kolo: srpen až říjen

Pro přihlášení použijte vaše VŠCHT přihlašovací údaje (xyz@vscht.cz)
Pozn. Přijímajících univerzit si můžete navolit více (až 3), zvolte si také, zda chcete odjet na jeden semestr či na celý akademický rok. Konečný výběr školy a termínu se provede během motivačního pohovoru.

K přihlášce je nutné přiložit povinné přílohy - Jazykový certifikát; Learning Agreement, podepsaný studentem a fakultním Erasmus koordinátorem pro každou partnerskou instituci, na kterou se student hlásí.

Erasmus kód VŠCHT Praha: CZ PRAHA01

3) Learning Agreement for Studies (studijní plán) - pouze část "Before the Mobility"

Konzultace výběru předmětů s fakultním koordinátorem Erasmus na VŠCHT Praha. Nutné zapsat předměty na partnerské instituci za alespoň 30ECTS/semestr (z toho 20ECTS odborných předmětů) a minimálně 1 uznatelný předmět zde na VSČHT.

Uznatelné předměty - měly by být podobné s těmi na VŠCHT. Konzultovat nejprve s fakultním Erasmus koordinátorem a pak kontaktovat garanty předmětů a zjistit, zda je šance na uznání, nebo ne a podle toho zapsat uznatelné předměty do Learning Agreementu.

Podpis dokumentu studentem a fakultním koordinátorem - pro odevzdání společně s přihláškou. Další vyžadované podpisy budou doplněny až po úspěšném výběrovém pohovoru. 

4) Doklad o úrovni cizího jazyka

Znalosti jazyka, ve kterém chcete studovat, můžete prokázat:

 • mezinárodním certifikátem (TOEFL, First Certificate, DELF, ZDaF, apod.);
 • maturitním vysvědčením z dvojjazyčného gymnázia;
 • certifikátem z Ústavu jazyků VŠCHT - přezkoušení je pro výjezd na Erasmus zdarma - přihlášení zde (pro přihlášení použijte VŠCHT přihlašovací údaje), poté si sami domluvte přezkoušení s vyučijícím.  

5) Motivační pohovor

Jedná se o skupinový rozhovor v češtině s pracovníky zahraničního oddělení a fakultním koordinátorem programu ERASMUS. Jeho cílem je vytvořit pořadí studentů a ujasnit si, který student bude nakonec nominován na jakou školu. Na motivační pohovor budou pozvání všichni studenti, kteří podají přihlášku, včetně všech příloh do stanovené uzávěrky. 

6) Nominace vybraných studentů

Zahraniční oddělení zašle elektronickou nominaci úspěšného žadatele o program Erasmus na partnerskou univerzitu. Vybraný uchazeč je zodpovědný za zaslání veškerých svých přihlašovacích dokumentů partnerské straně do termínu uzávěrky stanoveného přijímající institucí.

7) Odevzdání Dopisu o přijetí z partnerské instituce (v papírové podobě /sken / přeposlaný e-mail)

8) On-line jazykový test OLS (On-line linguistic support)

OLS

Studenti se povinně podrobují on-line jazykovému přezkoušení v jazyce, ve kterém budou studovat v cílové zemi. Jazykové testování probíhá pouze před pobytem a je organizováno Evropskou unií. Odkaz s pozvánkou k testu obdrží účastník na svůj e-mail, který uvedl ve své přihlášce (prosím kontrolujte i spam). Výsledný certifikát s zašle na zahraniční oddělení. Toto přezkoušení zatím nenahrazuje doklady uvedené výše. Při výsledku testu A1-B1 je  účastníkovi automaticky přidělen on-line jazykový kurz. Při výsledku B2-C2 je možné přidělit kurz po dohodě, příp. také v jazyce dané země, je-li takový jazyk k dispozici v OLS systému, tzn. nemusí se nutně jednat o jazyk, ve kterém bude účastník studovat. Účast v tomto on-line kurzu je zdarma. Více informací zde.

9) Předodjezdový přípravný seminář - 2 části: administrativní (co třeba vyřídit a jaké dokumenty vyplnit krátce před výjezdem, během pobytu a po návratu, organizováno zahraničním oddělením) a neformální interaktivní část (sdílení očekávání, zkušeností, praktické rady a tipy, organizováno ESN). Termín: prosinec/leden.

10) Čestné prohlášení - podepisuje se společně s účastnickou smlouvou.

11) Podpis Účastnické smlouvy - podepisuje se na zahraničním oddělení VŠCHT Praha nejdříve 4-2 týdny před odjezdem, při podpisu ÚS musí být student zapsán do semestru studia, ve kterém bude na výjezdu v zahraničí!

Doplňující informace

Jazyková příprava

Pro studenty, kteří se chystají studovat v německy, francouzsky a španělsky hovořících zemích, nabízí Katedra jazyků VŠCHT Praha týdenní intenzivní jazykové kurzy (požadavek min. 5 zájemců). Termín: červen. Více informací poskytne Katedra jazyků.
Nově jsou vybraným studentům nabízeny i OLS on-line kurzy EU a studentům jsou přidělovány dle výsledku předchozího on-line testu. Více informací zde.
Některé zahraniční univerzity nabízejí přípravné jazykové kurzy před začátkem semestru, do nich se můžete přihlásit a získat i na toto období stipendium. Předem informujte o tomto svém zájmu zahraniční oddělení VŠCHT Praha.

Ubytování

S ubytováním vám bude nápomocna hostitelská univerzita. Tyto informace bývají vyvěšeny na jejím webu, případně je obdržíte mailem po schválení nominace.

Pojištění

Pro cesty do zahraničí máte jako občané EU základní pojištění na základě karty evropského pojištěnce. Důrazně však doporučujeme sjednání odpovídajícícho připojištění před Vaším odjezdem (závazek vyplývající z finanční dohody) pro léčebné výlohy a repatriaci pro cílovou zemi. Cenově výhodné je např. ISIC studentské cestovní pojištění.  
Občané ze zemí mimo EU jsou také zodpovědni za sjednání odpovídajícího pojištění.

Financování pobytu

 • finanční podpora v rámci programu Erasmus je účastníkovi přidělována na základě počtu dní uvedených v účastnické smlouvě a jednotkové měsíční sazby dané země, viz níže.
 • finanční podpora je pouze příspěvkem na zvýšené náklady pobytu v zahraničí, zpravidla nepokryje veškeré náklady a počítá se tak se spolufinancováním pobytu ze strany studenta.

Erasmus+ charta studenta

Obecné informace o právech a povinnostech všech studentů v programu ERASMUS+ se dočtete v Erasmus+ chartě studenta.

Shrnutí (Všechny vzory dokumentů k vyplnění jsou ke stažení na stránce "Formuláře")

Před odjezdem

 • přihláška (On-Line + přílohy)
 • Learning agreement for Studies ("Before Mobility") - podepsaný všemi třemi stranami
 • doklad o jazykové způsobilosti
 • Výše uvedené dokumenty je třeba dodat do uzávěrky přihlašování. Dokumenty níže pak dodávají studenti, kteří byli úspěšní u výběrového pohovoru a byli nominovaní na partnerskou školu.
 • informace o výsledku on-line jazykového testu (OLS)
 • pojištění, příp. vízum
 • zápis (příp. předběžný zápis) do dalšího ročníku studia (v případě odjezdu před  začátkem nového akademického roku)
 • účastnická smlouva - podepisuje se na zahraničním oddělení nejdříve 4-2 týdny před odjezdem. 

Během pobytu

 • případné změny v Learning agreement (část "During the Mobility") - dokument potvrzený přijímající institucí student pošle ke schválení zahraničnímu oddělení VŠCHT Praha co nejdříve, nejpozději 30 dní od začátku studijního pobytu.
 • prodloužení pobytu - možnost podat žádost o prodloužení pobytu ze studijních důvodů. Žádost je nutné doručit na zahraniční oddělení VŠCHT Praha nejpozději 30 dní před koncem původní mobility. Poskytnutí stipendia na prodlouženou dobu pobytu závisí na stavu finančních prostředků v daném akademickém roce. Po schválení žádosti je vystaven dodatek k účastnické smlouvě.

Po návratu

   • Dejte pozor na data začátku a konce výjezdu, pokud bude pobyt kratší o více než 5 dnů oproti uzavřené Erasmus účastnické smlouvě, musí se přepočítat výše fin. podpory Erasmus.
   • Potvrzení musí být vydané max. 3 dopředu před datem, které uvádí jako konec výjezdu. Tj., pokud bude potvrzené datum konce výjezdu 13.1.2021, tak mohlo být vydáno nejdříve 10.1.2021, nebo později.
   • Potvrzení je třeba odevzdat do 14 dnů po návratu na ZO v originální papírové podobě nebo v takové podobě, jak jej vydá zahraniční univerzita (oficiální elektronický podpis). POZOR na sken podepsaného dokumentu, ten uznat nemůžeme! Pakliže vám univerzita zašle pouze oskenovaný podpis, je nutné originál poslat na adresu našeho Zahraničního oddělení.
   • Údaje na potvrzení nesmí být nijak přepisovány, škrtány, či na něm používat bělítka a jiné korektory (pásky), pokud je na něm chyba, je nutné vystavit a nechat potvrdit nové.
  • Výpis známek buď dostanete ještě před odjezdem, případně ho partnerská instituce zašle po jeho vyhotovení. Platí zde nutnost ho přeposlat v případě elektronického, nebo odevzdat originál na ZO (bude vytvořena kopie a originál dostanete zpět) do 14 dnů o od jeho obdržení.
  • Learning Agreement, část After the mobility
   • Pokud máte výsledy zkoušek, vyplníte „Table C“ a necháte potvrdit přijímající institucí.
   • Pokud ještě neznáte výsledky zkoušek, tak vyplníte později (nezapomeňte uvést i předměty, které jste neukončili úspěšně) a místo podpisu doložíte správnost Výpisem známek.
   • Předměty v „Table C“ = předměty uvedené v „Table A“ LA, Before the mobiltiy + odsouhlasené změny v „Table A2“ na LA, části During the mobility. Obdobně pro uznatelné předměty („Table B“).
   • Až budete mít uznané předměty (viz níže), vyplníte „Table D“ a necháte potvrdit fakultním Erasmus koordinátorem.
   • Následně odevzdáte na ZO.
  • Uznání předmětů
   • Po návratu a jakmile máte k dispozici Výpis známek/Potvrzený Learning Agreement, část After the mobility potvrzenou přijímající institucí přijdete na děkanát, s sebou si vezmete Learning Agreement, část Before the mobility a pokud došlo ke změnám v zápise předmětů během výjezdu, tak i Learning Agreement, část During the mobiltiy a na základě těchto dokumentů vám budou uznány předměty dle LA.
   • Jakmile je uznání předmětů dokončené a všechny zámky vidíte v SISu, dojdete s Learning Agreementem, části After the molity za svým fakultním Erasmus koordinátorem a necháte jím potvrdit správnost údajů a odevzdáte na ZO.
   • Pokud po návratu nemáte zatím k dispozici výpis známek a čekáte na něj, i tak se zastavte (případně alespoň kontaktujte e-mailem) na děkanátu a informujte je o vašem návratu a zároveň se s nimi domluvíte ohledně zápisu do následujícícho semestru.
  • Na e-mail uvedený v účastnické smlouvě (běžně to bývá váš školní e-mail) obdržíte s blížícím se koncem pobytu pozvánky k on-line vyplnění:
   • EU Survey – výzkum Evropské komise jak byl Erasmus výjezd zorganizován a jak se vám líbil, spokojenost s kvalitou přijímající instituce (její hodnocení používáme při rozhodování o prodlužování smluv s danou univerzitou).
  Tyto automaticky generované zprávy padají do složky s nevyžádanou poštou, proto svůj školní email pravidelně kontrolujte.

Aktualizováno: 11.4.2022 10:44, Autor: Radka Pavlíčková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi