Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studium v zahraničí → ERASMUS +  → Návod pro studijní pobyt
iduzel: 10804
idvazba: 15909
šablona: stranka_ikona
čas: 15.11.2019 03:44:03
verze: 4621
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Návod pro studijní pobyt

Splňujete-li základní podmínky pro účast v programu Erasmus, postupujte prosím dle níže uvedeného návodu:

1) Výběr univerzity

Pečlivě si prohlédněte seznam partnerských univerzit a věnujte pozornost oboru a úrovni studia, na něž je dohoda s danou univerzitou uzavřena. Vyhledejte si univerzitu na webu a prostudujte si její stránky určené zahraničním Erasmus studentům:

 • ověřte si, zda univerzita nabízí zahraničním studentům kurzy v jazyce, který dostatečně ovládáte a zda se vám tyto hodí,
 • zjistěte, zda má univerzita vlastní postup a formuláře pro přihlášení (on-line přihláška, vlastní Learning agreement apod.), pokud ano, postupujte podle jejích pokynů,
 • ujistěte se, do kdy lze přihlášku podat.
 • pročtěte si závěrečné zprávy absolventů studijních pobytů z předchozích let

2) Přihláška (v Mobility-Online a papírová na Zahraniční oddělení) - nutné odevzdat obě!
Pozn. Přijímajících univerzit si můžete navolit více (až 3), zvolte si také, zda chcete odjet na jeden semestr či na celý akademický rok (v 2. podzimním kole přihlašování pouze letní semestr). Konečný výběr školy a termínu provedeme během motivačního pohovoru.
Erasmus kód VŠCHT Praha: CZ PRAHA 01

3) Learning Agreement for Studies (studijní plán) - pouze část "Before the Mobility"

Konzultace výběru předmětů s fakultním koordinátorem Erasmus na VŠCHT Praha. Nutné zapsat předměty na partnerské instituci za alespoň 30ECTS/semestr (z toho 20ECTS odborných předmětů) a minimálně 1 uznatelný předmět zde na VSČHT.

Uznatelné předměty - měly by být podobné s těmi na VŠCHT. Konzultovat nejprve s fakultním Erasmus koordinátorem a pak kontaktovat garanty předmětů a zjistit, zda je šance na uznání, nebo ne a podle toho zapsat uznatelné předměty do Learning Agreementu.

Podpis dokumentu studentem a fakultním koordinátorem - pro odevzdání společně s přihláškou. Další vyžadované podpisy budou doplněny až po úspěšném výběrovém pohovoru. 

4) Doklad o úrovni cizího jazyka

Znalosti jazyka, ve kterém chcete studovat, můžete prokázat:

 • mezinárodním certifikátem (TOEFL, First Certificate, DELF, ZDaF, apod.);
 • maturitním vysvědčením z dvojjazyčného gymnázia;
 • certifikátem z Katedry jazyků VŠCHT Praha - absolvování zkoušky pro studenty programu ERASMUS na Katedře jazyků VŠCHT Praha, která vypisuje termíny přezkoušení pro studenty, kteří nemají žádný z výše uvedených dokladů.
 • POZOR! Od 1.4.2019 je možné se nechat přezkoušet z cizího jazyka na Ústavu jazyků VŠCHT pouze po předchozím podání přihlášky ke studijnímu výjezdu / stáži na Zahraničním oddělení.

5) Výpis zkoušek v angličtině za celé dosavadní studium (vydá děkanát).

6) Motivační pohovor

Jedná se o skupinový rozhovor v češtině s pracovníky zahraničního oddělení a fakultním koordinátorem programu ERASMUS. Jeho cílem je vytvořit pořadí studentů a ujasnit si, který student bude nakonec nominován na jakou školu. Na motivační pohovor budou pozvání všichni studenti, kteří podají přihlášku, včetně všech příloh do stanovené uzávěrky. Termín pohovorů: 25.3. – 29.3.2019

7) Nominace vybraných studentů

Zahraniční oddělení zašle elektronickou nominaci úspěšného žadatele o program Erasmus na partnerskou univerzitu. Vybraný uchazeč je zodpovědný za zaslání veškerých svých přihlašovacích dokumentů partnerské straně do termínu uzávěrky stanoveného přijímající institucí.

8) Odevzdání Dopisu o přijetí z partnerské instituce (v papírové podobě /sken / přeposlaný e-mail)

9) On-line jazykový test OLS (On-line linguistic support)

Studenti se povinně podrobují on-line jazykovému přezkoušení v jazyce, ve kterém budou studovat v cílové zemi. Jazykové testování probíhá před pobytem a po absolvování pobytu a je organizováno Evropskou unií. Odkaz s pozvánkou k testu obdrží účastník na svůj e-mail, který uvedl ve své přihlášce (prosím kontrolujte i spam). Výsledný certifikát s výsledkem si vytiskne a odevzdá zahraničnímu oddělení. Toto přezkoušení zatím nenahrazuje doklady uvedené výše. Při výsledku testu A1-B1 je  účastníkovi automaticky přidělen on-line jazykový kurz. Při výsledku B2-C2 je možné přidělit kurz po dohodě, příp. také v jazyce dané země, je-li takový jazyk k dispozici v OLS systému, tzn. nemusí se nutně jednat o jazyk, ve kterém bude účastník studovat. Účast v tomto on-line kurzu je zdarma. Více informací zde.

10) Předodjezdový přípravný seminář - 2 části: administrativní (co třeba vyřídit a jaké dokumenty vyplnit krátce před výjezdem, během pobytu a po návratu, organizováno zahraničním oddělením) a neformální interaktivní část (sdílení očekávání, zkušeností, praktické rady a tipy, organizováno ESN). Termín: květen.

11) Čestné prohlášení - podepisuje se společně s účastnickou smlouvou.

12) Podpis Účastnické smlouvy - podepisuje se na zahraničním oddělení VŠCHT Praha nejdříve 2 týdny před odjezdem, při podpisu ÚS musí být student zapsán do semestru studia, ve kterém bude na výjezdu v zahraničí!

Doplňující informace

Jazyková příprava

Pro studenty, kteří se chystají studovat v německy, francouzsky a španělsky hovořících zemích, nabízí Katedra jazyků VŠCHT Praha týdenní intenzivní jazykové kurzy (požadavek min. 5 zájemců). Termín: červen. Více informací poskytne Katedra jazyků.
Nově jsou vybraným studentům nabízeny i OLS on-line kurzy EU a studentům jsou přidělovány dle výsledku předchozího on-line testu. Více informací zde.
Některé zahraniční univerzity nabízejí přípravné jazykové kurzy před začátkem semestru, do nich se můžete přihlásit a získat i na toto období stipendium. Předem informujte o tomto svém zájmu zahraniční oddělení VŠCHT Praha.

Ubytování

S ubytováním vám bude nápomocna hostitelská univerzita. Tyto informace bývají vyvěšeny na jejím webu, případně je obdržíte mailem po schválení nominace.

Pojištění

Pro cesty do zahraničí máte jako občané EU základní pojištění na základě karty evropského pojištěnce. Důrazně však doporučujeme sjednání odpovídajícícho připojištění před Vaším odjezdem (závazek vyplývající z finanční dohody) pro léčebné výlohy a repatriaci pro cílovou zemi.
Občané ze zemí mimo EU jsou také zodpovědni za sjednání odpovídajícího pojištění.

Financování pobytu

 • finanční podpora v rámci programu Erasmus je účastníkovi přidělována na základě počtu dní uvedených v účastnické smlouvě a jednotkové měsíční sazby dané země, viz níže.
 • finanční podpora je pouze příspěvkem na zvýšené náklady pobytu v zahraničí, zpravidla nepokryje veškeré náklady a počítá se tak se spolufinancováním pobytu ze strany studenta.

Stipendium (Sazby platné pro výjezdy v akademickém roce 2018/2019) 

Skupina

Cílová země

Výše stipendia pro studijní pobyt

Skupina 1

Účastnické země s vyššími životními náklady

Dánsko
Finsko
Irsko
Island
Lichtenštejnsko
Lucembursko
Norsko
Švédsko

 

510 EUR/měsíc

Skupina 2

Účastnické země se středně vysokými životními náklady

Belgie
Francie
Itálie
Kypr
Malta
Německo
Nizozemsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Španělsko

 

450 EUR/měsíc

Skupina 3

Účastnické země s nižšími životními náklady

Bulharsko
Estonsko
Chorvatsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Polsko
Rumunsko

Severní Makedonie
Slovensko
Slovinsko
Turecko

 

330 EUR/měsíc

Pochází–li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí, může mu být příspěvek navýšen o 200 EUR/30 dní. Více informací zde.
Účastníci se specifickými potřebami, zejm. těžkým handicapem, mohou zažádat o stipendium na zvýšené náklady.
Více informací zde.

Erasmus+ charta studenta

Obecné informace o právech a povinnostech všech studentů v programu ERASMUS+ se dočtete v Erasmus+ chartě studenta.

Shrnutí (Všechny vzory dokumentů k vyplnění jsou ke stažení na stránce "Formuláře")

Před odjezdem

 • přihlášky (papírová, Mobility Online)
 • Learning agreement for Studies ("Before Mobility") - podepsaný všemi třemi stranami
 • výpis zkoušek v AJ (vydávají děkanáty)
 • doklad o jazykové způsobilosti
 • Výše uvedené dokumenty je třeba dodat do uzávěrky 20.3.2019. Dokumenty níže pak dodávají studenti, kteří byli úspěšní u výběrového pohovoru a byli nominovaní na partnerskou školu.
 • výtisk výsledku on-line jazykového testu (OLS)
 • pojištění, příp. vízum
 • zápis (příp. předběžný zápis) do dalšího ročníku studia (v případě odjezdu před  začátkem nového akademického roku)
 • účastnická smlouva - podepisuje se na zahraničním oddělení nejdříve 2 týdny před odjezdem. 

Během pobytu

 • případné změny v Learning agreement (část "During the Mobility") - dokument potvrzený přijímající institucí student pošle ke schválení zahraničnímu oddělení VŠCHT Praha co nejdříve, nejpozději 30 dní od začátku studijního pobytu.
 • prodloužení pobytu - možnost podat žádost o prodloužení pobytu ze studijních důvodů. Žádost je nutné doručit na zahraniční oddělení VŠCHT Praha nejpozději 30 dní před koncem původní mobility. Poskytnutí stipendia na prodlouženou dobu pobytu závisí na stavu finančních prostředků v daném akademickém roce. Po schválení žádosti je vystaven dodatek k účastnické smlouvě.

Po návratu

 • originál Potvrzení o délce studia (věnujte pozornost datům uvedeným ve Vaší účastnické smlouvě) - do 15 dní od konce pobytu
 • Learning Agreement - část "After the Mobility" - odevzdat do 30 dní od získání výsledků studia na parnterské instituci
 • Transcript of Records (přehled dosažených studijních výsledků na zahraniční univerzitě) - nutná shoda s Learning Agreement, příp. změnami. V případě rozporu nutné doložit písemné odůvodnění. ToR odevzdat do 30 dnů od jeho obdržení ze strany hostitelské instituce
 • závěrečná zpráva (EU Survey) - přístupové údaje obdržíte e-mailem, prosím kontrolujte i spam. Vyplnit do 15 dní od data zaslání výzvy.
 • závěrečná zpráva VŠCHT Praha - vyplnit do 15 dní od zaslání výzvy k vyplnění na e-mail
 • vyplnění OLS on-line testu - vyplnit do 15 dní od zaslání výzvy
 • uznání výsledků studia v zahraničí na fakultě - kontaktovat děkanát co nejdříve po návratu, v případě dřívějšího/pozdějšího návratu neprodleně informovat děkanát!
Aktualizováno: 12.6.2019 15:44, Autor: Filip Faltejsek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi