Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Ceny a soutěže → Ceny a ocenění udělené školou → Medaile Emila Votočka → Jindřich Leitner
iduzel: 77950
idvazba: 96397
šablona: stranka_obrazek
čas: 14.7.2024 12:23:06
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 77950
idvazba: 96397
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/leitner'
iduzel: 77950
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/77948/77950
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc.

Jindřich Leitner

Profesor Jindřich Leitner zakončil studium na VŠCHT Praha v oboru Technická fyzikální a analytická chemie v roce 1980. V letech 1981-1984 absolvoval interní aspiranturu a v roce 1987 získal titul CSc. v oboru Fyzikální chemie. Ve stejném oboru byl v roce 1996 habilitován a v roce 2005 úspěšně prošel řízením ke jmenování profesorem v oboru Materiálové inženýrství. V roce 2001 získal na VŠB-Technické univerzitě Ostrava titul DrSc. v oboru Hutnictví kovů. Na Ústavu inženýrství pevných látek (dříve Katedra chemické technologie materiálů pro elektroniku) VŠCHT Praha je zaměstnán od roku 1984 nejprve jako odborný asistent, od roku 1996 jako docent a od roku 2006 jako profesor.

V rámci svého pedagogického působení na VŠCHaT Praha se věnoval zejména výuce termodynamiky. V rámci magisterského studijního programu Chemie a technologie materiálů (dříve Chemie materiálů a materiálové inženýrství) zavedl v roce 1991 nový předmět Termodynamika materiálů, ke kterému později ve spolupráci s prof. Petrem Voňkou sepsal skripta Termodynamika materiálů (VŠCHT Praha, 1992) a Termodynamika materiálů – příklady (VŠCHT Praha, 1997). Tento oborový předmět úspěšně absolvovalo více než 400 studentů. V roce 2010 se jako odborný garant významně podílel na vytvoření nového studijního oboru Nanomateriály, pro který připravil nový předmět Fyzikální chemie nanomateriálů. V rámci doktorského studijního programu Chemie a technologie materiálů (dříve Materiálové inženýrství) se spolupodílel na vytvoření a výuce předmětu Fázové a chemické rovnováhy v heterogenních systémech. Studenti jeho přednášky hodnotí jako velmi dobře připravené a srozumitelně prezentované a rovněž si cení jeho vstřícný přístup při řešeních jejich případných studijních problémů.

Ve své odborné činnosti se prof. Leitner věnuje zejména termodynamice pevných látek a fázovým a chemickým rovnováhám v heterogenních systémech: termodynamické vlastnosti směsných oxidů a nitridů s aplikacemi v elektronice, kalorimetrická měření tepelných kapacit a relativních entalpií, možnosti predikce a korelace termochemických veličin, aplikace chemické termodynamiky v oblasti chemie a technologie materiálů, metalurgie a materiálového inženýrství. V poslední době se zabýval zejména termodynamickým popisem nanosystémů (vliv velikosti/rozměrů na termodynamické vlastnosti nanostrukturovaných materiálů a fázové a chemické rovnováhy v nanosystémech) a vedle anorganických látek se věnuje i organickým sloučeninám významným ve farmacii. Dlouhodobě spolupracoval s řadou pracovišť, např. Výzkumným ústavem pro sdělovací techniku A.S. Popova, Ústavem fyziky plazmatu AVČR, Laboratoří aerosolové chemie a fyziky (Ústav chemických procesů AVČR) nebo Katedrou metalurgie VŠB-Technická universita Ostrava. Prof. Leitner je autorem, resp. spoluautorem více než 120 původních a přehledných prací v odborných časopisech, které jsou hojně citovány. Osobně vystoupil na mnoha národních i mezinárodních konferencí s řadou pozvaných přednášek. Byl úspěšným řešitele několika vědecko-výzkumných projektů, projekt Termochemické vlastnosti bezolovnatých feroelektrických oxidů využitelných při výrobě pamětí typu FeRAM financovaný GAČR hodnocen jako vynikající.

Prof. Leitner byl dlouholetým členem (2006-2022) vědecké rady Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha. Působil jako člen oborových rad pro doktorské studijní programy Materiálové inženýrství a Metalurgie a opakovaně jako člen resp. předseda habilitačních komisí a komisí pro jmenování profesorem. V letech 2008-2011 byl členem Akademického senátu VŠCHT Praha, kde zastával funkci předsedy Výboru pro vědecko-výzkumnou činnost. Řadu let se prof. Leitner podílel na organizování velmi úspěšných Letních škol pro středoškolské pedagogy a studenty středních škol (od r. 2011 s názvem Chemie pro život). Byl architektem odborného programu, do něhož opakovaně svými přednáškami přispíval a který i úspěšně moderoval. V letech 2010-2017 byl členem vědecké rady VŠB-Technické univerzity Ostrava. Jako hodnotitel NAU v oblasti vzdělávání chemie působil v letech 2018-2022 ve více než deseti hodnotících komisích pro studijní programy, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem a jako předseda hodnotících komisí pro institucionální akreditace v oblasti vzdělávání chemie na Univerzitě Palackého Olomouc a VUT Brno. Jako odborný recenzent posuzoval téměř stovku diplomových, dizertačních a habilitačních prací. Je dlouholetým předsedou odborné skupiny Chemická termodynamika ČSCh, v rámci které se podílel na organizování mnoha odborných seminářů.

Prof. Leitner významně přispěl k rozvoji vědecko-výzkumné činnosti v oblasti základního i aplikovaného materiálového výzkumu, zavedením nových předmětů se zasloužil o rozvoj ve výuce materiálově zaměřených studijních oborů a svojí odborně-společenskou aktivitou přispěl k dobrému jménu VŠCHT Praha.

Aktualizováno: 26.6.2024 10:35, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi