Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Projekty řešené VŠCHT → Projekty českých programů VaVaI → Přehled běžících projektů na FPBT
iduzel: 20459
idvazba: 38643
šablona: stranka
čas: 27.5.2019 06:57:18
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů na FPBT

Číslo dle CEP Název Poskytovatel Program Hlavní řešitel Datum zahájení Datum ukončení Role za VŠCHT

CZ.01.1.02/0.0/0.0/

15_019/0004604

Výzkum a vývoj zmáselňovače s vyšším výkonem a účinnějším chlazením MPO

OPPIK

Aplikace

Filip Vladimír prof. Ing., CSc. 1.1.2017 29.9.2019

Spolu-

příjemce

CZ.01.1.02/0.0/0.0/

16_084/0009936

Aplikace nanovláken do potravinových obalů MPO

OPPIK

Aplikace

Demnerová Kateřina prof. Ing., CSc. 1.9.2017 30.4.2020

Spolu-

příjemce

CZ.01.1.02/0.0/0.0/ 16_084/0010218 Výzkum a vývoj zmáselňovače nejvyšší výkonové řady MPO

OPPIK

Aplikace

Filip Vladimír prof. Ing., CSc. 1.1.2018 20.4.2020

Spol-

upříjemce

FV10155 Řasové biotechnologie pro potravinářství - příprava proteinů, polysacharidů a karotenů heterotrofní kultivací mikrořas se sníženým množstvím chlorofylu. MPO TRIO Demnerová Kateřina prof. Ing., CSc. 1.8.2016 31.7.2020

Spolu-

příjemce

FV10312 Biosenzory pro detekci bakteriální kontaminace pitné vody MPO TRIO Ledvina Miroslav RNDr., CSc. 1.8.2016 31.7.2019

Spolu-

příjemce

FV10471 Výzkum selektivní inovační technologie podpory kometabolického aerobního mikrobiálního odbourávání polychlorovaných organických sloučenin pro sanaci a stabilizaci území s kontaminací persistentními organickými látkami MPO TRIO Uhlík Ondřej doc. Ing., Ph.D. 1.7.2016 30.6.2020

Spolu-

příjemce

FV10810 Vývoj výrobní technologie peptidické substance D-Phe6-gonadorelinu pro výrobu farmaceutického léčivého prostředku MPO TRIO Ledvina Miroslav RNDr., CSc. 1.8.2016 31.7.2019

Spolu-

příjemce

FV20666 Rozšíření výzkumu - Bioremediační a bioaktivní folie MPO TRIO Wimmer Zdeněk prof. Ing., DrSc. 1.7.2017 31.12.2020

Spolu-

příjemce

FV30300 Rostlinné látky s účinky proti stresovým a jiným neurodegenerativním chorobám MPO TRIO Wimmer Zdeněk prof. Ing., DrSc. 1.1.2018 31.12.2021

Spolu-

příjemce

LM2015047 Česká národní infrasturktura pro biologická data (ELIXIR CZ) MŠMT Výzkumné infrastruktury Spiwok Vojtěch doc. Ing., Ph.D. 1.1.2016 31.12.2019

Spolu-

příjemce

LO1601 Pražské vysokoškolské analytické centrum II a III - NPU 2015-2020 MŠMT Národní program udržitelnosti Poustka Jan prof. Dr. Ing. 1.1.2016 30.6.2020 Příjemce
LTACH17006 Výroba biobutanolu a kyseliny jantarové/mléčné z lignocelulózové biomasy MŠMT INTER-ACTION Melzoch Karel prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
LTAUSA17061 Fullerenové inhibitory HIV-1 MŠMT INTER-ACTION Rumlová Michaela Dr. Ing. 1.6.2017 31.12.2021 Příjemce
LTAUSA17182 Biomarkery expozice vybraným látkám znečišťujícím ovzduší, posouzení zdravotních rizik u dětské populace MŠMT INTER-ACTION Pulkrabová Jana doc. Ing., Ph.D. 1.6.2017 31.12.2020 Příjemce
LTC17089 Implementace pokročilých analytických technologií pro bioprospekci mikrořas MŠMT INTER-COST Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 1.6.2017 31.3.2019 Příjemce
LTV17006 Zapojení české chemické obce do evropských struktur a participace při společném řešení projektů MŠMT INTER-VECTOR Drašar Pavel prof. RNDr., DSc. 1.3.2017 31.12.2019 Příjemce

NV18-08-00149

Metabolom lipidů u pacientů s akutním koronárním syndromem a cévní mozkovou příhodou ve vztahu ke stupni oxidačního stresu MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 1.5.2018 31.12.2021

Spolu-

příjemce

QJ1510274 Produkce a komplexní šetrné zpracování lněného semene a jeho aplikace do nových funkčních potravin MZE KUS Komplexní udržitelné systémy Filip Vladimír prof. Ing., CSc. 1.4.2015 31.12.2018 Příjemce
QJ1530272 Komplexní strategie pro efektivní odhalování falšování potravin v řetězci (provo)výroba-spotřebitel MZE KUS Komplexní udržitelné systémy Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 1.4.2015 31.12.2018 Příjemce
QJ1610202 Vývoj nových plodin s cílem produkce potravinářských výrobků s vyšší výživovou hodnotou MZE KUS Komplexní udržitelné systémy Bubník Zdeněk prof. Ing., CSc. 1.4.2016 31.12.2018 Příjemce
QJ1610217 Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování. MZE KUS Komplexní udržitelné systémy Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 1.4.2016 31.12.2018 Příjemce
QK1710156 Nové přístupy a metody analýzy pro zajištění kvality, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti sýrů, optimalizace jejich výroby a zefektivnění procesů hygieny a sanitace při současném snížení zátěže životního prostředí odpadními vodami. MZE ZEMĚ Šviráková Eva Ing., Ph.D. 1.2.2017 31.12.2021

Spolu-

příjemce

QK1720263 PAPAVER - Diagnostické metody pro laboratorní kontrolu pravosti máku setého. MZE ZEMĚ Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 1.2.2017 31.12.2019 Příjemce
TE02000177 Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků TAČR Centra Kompetence Dostálek Pavel prof. Ing., CSc. 1.1.2014 31.12.2019

Spolu-

příjemce

TH01030475 Komplexní vodíková technologie pro nápravu ekologických škod in situ způsobených ClU TAČR Epsilon Uhlík Ondřej doc. Ing., Ph.D. 1.1.2015 31.12.2018

Spolu-

příjemce

TH02030874 Nové impedimetrické biosensory pro monitorování stopové kontaminace podzemních vod xenobiotiky v reálném čase: design a evaluace TAČR Epsilon Ledvina Miroslav RNDr., CSc. 1.11.2016 31.10.2020 Příjemce
TH03030271 Vinné produkty s přidanou hodnotou TAČR Epsilon Kolouchová Irena doc. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.1.2021 Příjemce
NV15-28745A Nutriční terapie nemocí jater různé etiologie: vliv n-3 mastných kyselin MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 1.5.2015 31.12.2018

Spolu-

příjemce

GA16-06008S Nová komplexní strategie pro stanovení biologických efektů směsí chemikálií vyskytujících se v potravinách a doplňcích stravy GA ČR Standardní projekty Stránská Milena doc. Ing., Ph.D. 1.1.2016 31.12.2018 Příjemce
GA16-07441S Dlouhodobý vliv různých typů hnojení na půdní biotu s důrazem na účinek organických polutantů spojených s lidskou činností GA ČR Standardní projekty Demnerová Kateřina prof. Ing., CSc. 1.1.2016 31.12.2018

Spolu-

příjemce

GA16-12816S Závislost rakovinných buněk na oxidativní fosforylaci a její vztah k iniciaci a terapii nádorů GA ČR Standardní projekty Štursa Jan Ing., Ph.D. 1.3.2016 31.12.2018

Spolu-

příjemce

GA16-15065S Faktory ovlivňující akumulaci těžkých kovů velkými houbami GA ČR Standardní projekty Kotrba Pavel prof. Ing., Ph.D. 1.1.2016 31.12.2018 Příjemce
GF16-34839L Hyperakumulace arzénu v houbách GA ČR GC Kotrba Pavel prof. Ing., Ph.D. 1.1.2016 31.12.2018

Spol-

upříjemce

GA17-00027S Velmi dlouhé mastné kyseliny z mikroorganizmů GA ČR Standardní projekty Kolouchová Irena doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019

Spolu-

příjemce

GA17-00227S Úloha sekundárních rostlinných metabolitů v ekologii půdních mikroorganicmů GA ČR Standardní projekty Uhlík Ondřej doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-00551S Vztah mezi efluxem butanolu a tolerancí k butanolu u klostridií GA ČR Standardní projekty Patáková Petra doc. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-05151S Enzymy metabolizující fosfolipidy jako nové komponenty signální dráhy kyseliny salicylové GA ČR Standardní projekty Valentová Olga prof. RNDr., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-10591S Vymezení fyziologických, metabolických a adaptačních procesů u kapradiny Pteris cretica rostoucí na půdách kontaminovaných arsenem GA ČR Standardní projekty Kotrba Pavel prof. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019

Spolu-

příjemce

GA17-15936S Interakce nanočástic modifikovaných přírodními látkami s biofilmy patogenních mikroorganismů GA ČR Standardní projekty Demnerová Kateřina prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-24281S Intracelulární transport retrovirových proteinů a inkorporace obalových glykoproteinů GA ČR Standardní projekty Ruml Tomáš prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-25602S Studium role kapsidového proteinu v časné fázi HIV-1 replikačního cyklu využitím nově identifikovaných sloučenin, stabilizujících kapsidové komplexy GA ČR Standardní projekty Rumlová Michaela Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA18-00036S Ekologie extrémofilních mikroorganismů ve vodách kulturně významných českých pramenů GA ČR Standardní projekty Uhlík Ondřej doc. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-00150S Minoritní a neobvyklé flavonolignany: Chemo-enzymatická příprava a biologická aktivita GA ČR Standardní projekty Macek Tomáš prof. Ing., CSc. 1.1.2018 31.12.2020

Spolu-

příjemce

GA18-05007S Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na vlastnosti vloček tvořených během koagulace/ flokulace při úpravě vody GA ČR Standardní projekty Brányik Tomáš prof. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020

Spolu-

příjemce

GA18-05076S Biomateriály obsahující oktaedrické molybdenové klastry jako radiosensitizátory singletového kyslíku GA ČR Standardní projekty Ruml Tomáš prof. Ing., CSc. 1.1.2018 31.12.2020

Spolu-

příjemce

GA18-16549S Prevalence a diverzita Campylobacter jejuni isolovaných z environmentálních, klinických a potravinpvých vzorků a identifikace faktorů umožňujících jejich přežívání. GA ČR Standardní projekty Demnerová Kateřina prof. Ing., CSc. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-26463S Vztah endofytní mikroflory a metabolomu Vitis vinifera GA ČR Standardní projekty Džuman Zbyněk Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-27204S Interakce genomové a subgenomové RNA flavivirů s hostitelskými a virovými proteiny GA ČR Standardní projekty Rumlová Michaela Dr. Ing. 1.1.2018 31.12.2020

Spolu-

příjemce

8E18B045 Nové "maskované" fusariové mykotoxiny vyskytující se ve sladu a pivu, objasnění jejich vzniku a návrh strategií pro jejich minimalizaci MŠMT česko-bavorské výzkumné projekty Stránská Milena doc. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
8H17043 Společný projekt na posouzení bezpečnosti a biologických aktivit potravinářských výrobků fermentovaných houbou Monascus podle evropských standardů MŠMT MOBILITY CHINA Patáková Petra doc. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2018 Příjemce
8X17020 Spolupráce ve výzkumu a vývoji potravin obohacených rakytníkem řešetlákovým MŠMT mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu Cejpek Karel doc. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2018 Příjemce
8X17059 Měnící se klima v regionu Podunají: výskyt mykotoxinů v kukuřici a návrh strategií pro jejich snížení MŠMT mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu Stránská Milena doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2018 Příjemce
Aktualizováno: 10.5.2018 08:07, Autor: Hana Čadková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi