Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 6208
idvazba: 7272
šablona: stranka
čas: 26.5.2019 11:59:52
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR

 

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. 

Podle zákona č. 130/2002 Sb. TA ČR zabezpečuje:

- přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek

- hodnocení a výběr návrhů programových projektů

- poskytování účelové podpory na řešení programových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory

- kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory

- hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů programových projektů a kontrolu jimi dosažených výsledků

- zpracování návrhu výdajů Technologické agentury ČR a zpráv o její činnosti

- poradenství řešitelům projektů a uživatelům výsledků aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, zejména v oblasti právní, finanční a ochrany duševního vlastnictví

- podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podílové financování programových projektů

- jedná s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem

- spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami

 

Programy TA ČR

Technologická agentura ČR připravuje a realizuje v současnosti následujících 7 programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:

Program ALFA - na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a v oblasti udržitelného rozvoje dopravy.

Identifikační kód programu: "TA".
Doba trvání programu: 2011 - 2019, tj. 9 let.
Délka řešení programu: min. 24 měsíců (2 roky) - max. 72 měsíců (6 let).
Poslední (čtvrtá) veřejná soutěž v programu Alfa byla vyhlášena v roce 2013.


 Program BETA - je programem veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy. V průběhu každého kalendářního roku do roku 2015 včetně probíhá identifikace výzkumných potřeb orgánů státní správy. Vybrané výzkumné potřeby slouží jako základ pro zpracování zadávací dokumentace k veřejným zakázkám ve výzkumu, vývoji a inovacích, které budou vyhlašovány po celou dobu trvání programu.

Identifikační kód programu: "TB".
Doba trvání programu: 2012 - 2016, tj. 5 let.
Doba realizace schválených veřejných zakázek: min. 6 měsíců - max. 36 měsíců.


Program GAMA - program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který je zaměřený na podporu ověření výsledků VaV z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Program je rozdělen na dva podprogramy: PP1 a PP2 odlišujícími se způsobem realizace i možnými příjemci podpory.

PP1: proof-of-concept - příjemci pouze VO
PP2: podpora komercializace výsledků VO - příjemci pouze podniky / VO jako další účastník

Identifikační kód programu: "TG".
Délka trvání programu je navržena na 6 let (2014 – 2019).


Program DELTA - je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných agenturou TA ČR a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami, se kterými TA ČR v době vyhlášení VS bude spolupracovat. Cílem programu DELTA je zvýšit množství konkrétních výsledků VaV v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost ČR, a to podporou bilaterální, příp. multilaterální spolupráce špičkových českých a zahraničních účastníků. Vybrané projekty musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby dané země, které jsou v České republice definovány Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Identifikační kód programu: "TF".
Délka trvání programu DELTA: 6 let (2014 – 2019)
První veřejná soutěž byla vyhlášena na podporu spolupráce ve VaV mezi ČR a Vietnamem.
Druhá veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce mezi ČR a partnery se sídlem v čínských lokalitách Ťiang-su (Jiangsu), Če-ťiang (Zhejiang), S´-čchuan (Sichuan) a na Tchaj-wanu (Taiwanu).


Program EPSILON - je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Program je založen na plnění cílů Národních priorit VaVaI, je proto rozčleněn do 3 podprogramů:
PP1: Znalostní ekonomika
PP2: Energetika a materiály
PP3: Životní prostředí
Identifikační kód programu: "TH".
Délka trvání programu: je navržena na 11 let (2015 – 2025).


Program THÉTA - program je zaměřen na podporu projektů jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Program přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu přinášely ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace v oblasti energetiky. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (případně zahrnující nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.

PP1: Výzkum ve veřejném zájmu
PP2: Strategické energetické technologie
PP3: Dlouhodobé technologické perspektivy

Identifikační kód programu: "TK".
Doba trvání programu: 2018 - 2025, tj. 8 let.


Program ZÉTA - program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. V programu budou podporovány projekty, které spadají dle čl. 25 odst. 2 písm. b) a c) Nařízení a čl. 1. 3. písm. e) Rámce do kategorie aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci).

Identifikační kód programu: "TJ".
Doba trvání programu: 2017 až 2025, tj. 9 let.


Program OMEGA - hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace.

Identifikační kód programu: "TD".
Doba trvání programu: 2012 - 2017, tj. 6 let.


Program ÉTA - Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Identifikační kód programu: "TL".
Doba trvání programu: 2018 - 2023, tj. 6 let.


Program Centra kompetence - má za cíl podpořit vznik a činnost center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR. Program podporuje vytvoření a činnost takových center VaVaI, která budou inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační kapacity z veřejného a soukromého sektoru.

Identifikační kód programu: "TE".
Délka trvání programu je 8 let (2012–2019).


Aktualizováno: 12.9.2017 14:55, Autor: Hana Čadková


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi