Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Škola → Vedení a orgány školy → Akademický senát → Akademičtí pracovníci v senátu
iduzel: 22912
idvazba: 28629
šablona: stranka_submenu
čas: 14.6.2024 13:47:19
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 22912
idvazba: 28629
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/vedeni-skoly/akademicky-senat/clenove'
iduzel: 22912
path: 1/4111/942/994/1011/512/5272/22912
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Akademičtí pracovníci v senátu

Mandáty všech členů akademického senátu VŠCHT Praha zvolených za akademické procovníky trvají do 31. ledna 2026.

 

FCHT

Radek Cibulka

Radek Cibulka

Ústav organické chemie (110)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Katalýza a fotokatalýza s využitím malých organických molekul

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Jako předsedovi mi přísluší zastupovat navenek akademický senát a ve spolupráci s místopředsedy koordinovat jeho činnost. Kromě toho bych rád přispěl k tomu, aby se VŠCHT Praha rozvíjela ve všech oblastech svého působení nejenom rychle, ale také rovnoměrně.

 

Milan Kouřil

Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Moje odborná činnost se soustředí na boj proti korozi kovů. V současnosti věnuji nejvíce času vývoji obalového souboru pro ukládání radioaktivního odpadu a korozního monitoringu, zvyšování životnosti železobetonových staveb a ochraně kovových památek. Svoje zkušenosti uplatňuji ve výuce v rámci vedení studentských prací a předmětů, jejichž náplní je i koroze kovů.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Podílím se na činnosti hospodářského výboru. Cítím odpovědnost za to, aby naše škola byla na konci mandátu tohoto senátu alespoň v takové hospodářské kondici jako na jeho začátku.

 

Kateřina Rubešová

Rubešová (šířka 215px)Ústav anorganické chemie (101)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Mým odborným zaměřením jsou multikomponentní oxidové materiály pro různé fyzikální aplikace, jako jsou například scintilátory, termoelektrika nebo feroelektrika. Ať už tyto materiály připravujeme ve formě objemových vzorků nebo tenkých vrstev, velice často volíme pro přípravu metody sol-gel, kde se uplatní můj zájem o chování látek v roztocích. Výraznou část mé práce ale zabírá pedagogická činnost včetně tvorby výukových materiálů.

 Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Jako člen pedagogického výboru se dlouhodobě zajímám například o úspěšnost studentů ve studiu ve vztahu k počtu přijímaných studentů (a s tím související diskuse o zavedení přijímacích zkoušek); zajímá mě proces internacionalizace studia; dále je pro mě důležitým tématem udržení společného základu pro chemické obory nebo další vzdělávání pedagogů. Jako člena výboru pro vědu a výzkum mě nejvíce zajímá v současnosti připravovaná novela VŠ zákona a její implementace v prostředí VŠCHT, což zásadně ovlivní doktorské studium na naší škole.

 

Miloslav Lhotka

Ústav Anorganické technologie (105)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Ve své výzkumné činnosti se zabývám studiem povrchů pevných látek pomocí fyzikální a chemické adsorpce. Další oblastí mého zájmu je vývoj a optimalizace anorganických technologií.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Zapojil jsem se do činnosti hospodářského a  vědecko-výzkumného výboru AS. Mým cílem je, aby se VŠCHT Praha rozvíjela a zlepšovala své postavení špičkové vědecko-výzkumné univerzity a zároveň měla vyrovnaný rozpočet.

 

FTOP

Lucie Pokorná

 ◳ Pokorna Lucie 7 (jpg) → (ořez 215*215px)Ústav technologie vody a prostředí (217)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Pracuji na ústavu Technologie vody a prostředí. Ve své výzkumné činnosti se věnuji matematickému modelování procesů, odstraňování sulfanu z bioplynu a nově transformaci kovů v životním prostředí.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: V AS jsem členkou dvou výborů, vědecko-výzkumného a hospodářského. Ve vědecko-výzkumném výboru bych se ráda zaměřila na podporu mobilit, mladých akademických pracovníků a na lepší spolupráci s průmyslem. V hospodářském výboru bych ráda lépe porozuměla financování školy.

 

Martin Staš

 ◳ Martin Staš sq (jpg) → (ořez 215*215px)Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Zabývám se analýzou konvenčních a alternativních paliv. 

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: V akademickém senátu jsem členem pedagogického výboru. Chtěl bych se věnovat zejména problematice zkvalitňování výuky, rozšiřování nabídky předmětů v anglickém jazyce a rozšíření využití e-learningu.

 

Lukáš Matějovský

 ◳ Lukáš Matějovský (jpg) → (ořez 215*215px)Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Mezi mé hlavní zájmy patří materiálová kompatibilita alkohol-benzínových paliv, elektrochemie v nevodném prostředí, studium koroze kovových konstrukčních materiálů a jejich protikorozní ochrana pomocí aplikace vhodných inhibitorů. Dále se zabývám vývojem jednoduchých prostředků pro detekci bojových chemických látek.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Jako přednášející oborových předmětů magisterského a bakalářského studijního programu jsem se přihlásil do pedagogického výboru, kde bych se rád podílel na zkvalitnění a rozvoji nových výukových forem a prostředků na VŠCHT. Velký potenciál shledávám v rozvoji e-learningu.

 

Luděk Jelínek

Jelínek (šířka 215px)Ústav energetiky (218)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Vším, co souvisí s iontovou výměnou. Zejména pak selektivními sorbenty, jejich přípravou a aplikacemi v úpravě vody v energetice a průmyslu, hydrometalurgii a preparativní iontové chromatografii. Rekreačně se zabývám automatizací těchto procesů a programováním.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: V rámci činnosti v pedagogickém výboru se budu snažit, aby systém studijních programů zůstal přehledný a jejich počet nepřesáhl počet studentů. Rád bych se zasadil i o širší spolupráci s univerzitami v Japonsku.

 

FPBT

Svatopluk Henke

Ústav sacharidů a cereálií (321)

Kontakt

 

Petra Lovecká

doc_Lovecka_sq (ořez 215*215px)

Ústav biochemie a mikrobiologie (320)

Kontakt

Čím se oborově zabývám:  Vedle pedagogické práce se studenty bakalářského a magisterského studia a výuky předmětu Mikrobiologie je mým vědeckým polem působnosti oblast nových antimikrobiálních látek. V posledních letech dochází k významnému růstu počtu rezistentních mikroorganismů ke klasickým antibiotikům a hledání nových, zejména rostlinných zdrojů, biologicky aktivních látek je pro zachování zdraví lidské populace klíčové.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: V Akademickém senátu jsem se stala členkou organizačního výboru, z titulu funkce místopředsedkyně se podílím se na přípravě zasedání. Je mi blízká pedagogická problematiky, protože pedagogická činnost  na naší škole byla vždy na vysoké úrovni a chtěla bych, aby to tak zůstalo i nadále.

 

Jan Pivoňka

Ústav konzervace potravin (324)

Kontakt

 

Michal Stupák

 ◳ Michal Stupák (jpg) → (ořez 215*215px)Ústav analýzy potravin a výživy (323)

Kontakt

Čím se oborově zabývám:  Moje hlavní výzkumná činnost je zaměřena zejména na vývoj analytických metod pro stanovení širokého spektra látek v různých druzích potravin, konopí, alkoholických nápojích a dalších typech vzorků. Tyto znalosti předávám studentům ve formě přednášek, výuky v laboratořích, vedení bakalářských a diplomových prací a také konzultací doktorských prací. V mé výuce se snažím předávat studentům nejen odborné informace, ale také kladu důraz na aplikaci získaných znalostí v praxi.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: V AS jsem se stal členem vědecko-výzkumného a pedagogického výboru. Jsem přesvědčen, že kvalita vědy a výzkumu, stejně tak pedagogiky, je na VŠCHT na velmi vysoké úrovni. Nicméně je stále nutné tyto pomyslné laťky posouvat stále výše. Zejména v pedagogice bych chtěl zaměřit na vzdělávání vyučujících a na větší interakci se studenty během přednášek, cvičení a laboratoří.

 

FCHI

Pavel Pokorný

Pavel PokornýÚstav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: diferenciální rovnice, deterministický chaos, počítačové algebraické systémy.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Zastávám funkci místopředsedy akademického senátu. Rád bych přispěl ke klidné a pozitivní atmosféře jak uvnitř VŠCHT, tak ve vztazích s ostatními školami a institucemi.

 

Jan Mareš

Mareš (šířka 215px)Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Věnuji se oblasti řízení technologických procesů a zpracování signálů. Především se zaměřuji na využití kybernetických a informatických systémů ve včasné diagnostice vzácných onemocnění či při pooperační rehabilitaci. Pedagogicky jsem aktivní hlavně v předmětech Počítačový sběr dat, Prediktivní řízení či Měření a řízení v průmyslových procesech.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Při své práci v senátu bych se rád zaměřil na fungování školy podle standardů 21. století. Z pohledu zaměstnance se jedná především o elektronizaci a zjednodušení administrativy či oběhu dokumentů, Z pohledu studenta se jedná o další rozšiřování e-learningové podpory, webových seminářů, či výukových videí. Jako člen hospodářského výboru dále odpovídám za efektivní nakládání s finančními prostředky.

 

Karel Friess

 ◳ Karel Friess foto (jpg) → (ořez 215*215px)Ústav fyzikální chemie (403)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Zabývám vývojem, přípravou a testováním vlastností (transportních a separačních) polymerních i anorganických materiálů. Dále se zabýván analýzou transportu plynů, nasycených i nenasycených vodních par a par organických látek v membránách při permeaci a sorpci a konstrukcí unikátních přístrojů. Více o naší laboratoři lze nalézt na membranegroup.cz.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: V senátu předsedám vědecko-výzkumnému výboru a jsem i členem výboru pedagogického. Cílem mého působení v AS je rozšíření podpory pro vědu a výzkum na VŠCHT.  Vedle zřízení projektové centra, které spatřuji jako zásadní, jde i o navýšení podpory pro mladé vědecké pracovníky, rozšíření prostředků na investice pro všechny fakulty a podpora mobilit. 

 

David Sýkora

 ◳ davidsykorafoto (jpg) → (ořez 215*215px)Ústav analytické chemie (402)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Věnuji se rozvoji separačních metod, především technice kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií. Snažím se vyvíjet nové stacionární fáze a inovativní metody analýzy. Podílím se na medicinálním a forenzním výzkumu a hlavními separovanými látkami jsou léčiva, potenciální nová léčiva a jejich metabolity a také nelegální drogy.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Zapojil jsem se do činnosti pedagogického výboru AS. Mým cílem je pomáhat při zlepšování studijních podmínek na naší škole na všech stupních a vytvářet studentům vstřícné prostředí, zároveň současně dbát na udržení kvality studia.

 

Celoškolská pracoviště

Lenka Švecová

 ◳ Lenka Švecová (jpg) → (ořez 215*215px)Ústav ekonomiky a managementu (837)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Dlouhodobě se věnuji dílčím disciplínám managementu, jako je strategický, inovační, projekty či procesní management, a to nejen v rovině pedagogické, ale i praktické. Mojí nejoblíbenější částí je manažerské a rizikové rozhodování.  

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Vždy jsem chápala, že vysoká škola je o studentech. Práci se studenty mám ráda a pedagogice se dlouhodobě věnuji, proto bych se tomu chtěla věnovat i v rámci pedagogického výboru.

Karel Šteker

 ◳ Šteker Karel (jpg) → (ořez 215*215px)Ústav ekonomiky a managementu (837)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Podílím se na výuce předmětů zaměřených na účetnictví, podnikové finance a ekonomiku, ve kterých využívám několikaleté zkušenosti z podnikové praxe finančního ředitele. Profesně se zabývám vypovídací schopnosti účetnictví a řízením ekonomického procesu podniků.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: V rámci hospodářského výboru bych chtěl přispět k zodpovědnému a efektivnímu vynakládání prostředků včetně strategického plánování.

Aktualizováno: 4.4.2024 15:11, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi