Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Vítejte ve světě moderní chemie  → Vedení školy → Akademický senát → Akademičtí pracovníci v senátu
iduzel: 22912
idvazba: 28629
šablona: stranka_submenu
čas: 27.9.2022 06:35:33
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 22912
idvazba: 28629
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/vedeni-skoly/akademicky-senat/clenove'
iduzel: 22912
path: 1/4111/942/994/1011/512/5272/22912
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Akademičtí pracovníci v senátu

Mandáty všech členů akademického senátu VŠCHT Praha zvolených za akademické procovníky trvají do 31. ledna 2023.

 

FCHT

Radek Cibulka

Radek Cibulka

Ústav organické chemie (110)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Katalýza a fotokatalýza s využitím malých organických molekul

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Jako předsedovi mi přísluší zastupovat navenek akademický senát a ve spolupráci s místopředsedy koordinovat jeho činnost. Kromě toho bych rád přispěl k tomu, aby se VŠCHT Praha rozvíjela ve všech oblastech svého působení nejenom rychle, ale také rovnoměrně.

 

Milan Kouřil

Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Moje odborná činnost se soustředí na boj proti korozi kovů. V současnosti věnuji nejvíce času vývoji obalového souboru pro ukládání radioaktivního odpadu a korozního monitoringu, zvyšování životnosti železobetonových staveb a ochraně kovových památek. Svoje zkušenosti uplatňuji ve výuce v rámci vedení studentských prací a předmětů, jejichž náplní je i koroze kovů.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Podílím se na činnosti hospodářského výboru. Cítím odpovědnost za to, aby naše škola byla na konci mandátu tohoto senátu alespoň v takové hospodářské kondici jako na jeho začátku.

 

Kateřina Rubešová

Rubešová (šířka 215px)Ústav anorganické chemie (101)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Mým odborným zaměřením jsou anorganické oxidové materiály pro různé fyzikální aplikace. Od doby mé diplomové práce jsem získala zkušenost s přípravou multikomponentních oxidů pro nejrůznější aplikace: supravodiče, termoelektrika, feroelektrika nebo materiály pro optické aplikace. Ať už tyto materiály připravujeme ve formě objemových vzorků nebo tenkých vrstev, velice často volíme pro přípravu metody sol-gel, kde se uplatní můj zájem o chování látek v roztocích. Fyzikální vlastnosti připravených materiálů pak většinou charakterizujeme ve spolupráci s pracovišti Akademie věd ČR.

 Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Jako člena pedagogického výboru mě zajímá například nesoulad mezi odhodláním školy pro internacionalizaci a podporou rozvoje anglicky vyučovaných předmětů, což jsem poznala při sestavování studijních plánů pro bakalářský studijní program v angličtině. Jako člena výboru pro vědu a výzkum mě zajímá například otázka vzniku projektového centra s cílem snížit administrativní zátěž navrhovatelů a řešitelů v oblasti personálních a ekonomických záležitostí.

 

Miloslav Lhotka

Ústav Anorganické technologie (105)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Zabývám se studiem povrchů pevných látek pomocí fyzikální a chemické adsorpce. Další oblastí mého zájmu je vývoj a optimalizace anorganických technologií.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Zapojil jsem se do činnosti vědecko-výzkumného výboru AS. Mým cílem je, aby se VŠCHT Praha rozvíjela a zlepšovala své postavení špičkové vědecko-výzkumné univerzity.

FTOP

Daniel Maxa

Daniel MaxaÚstav technologie ropy a alternativních paliv (215)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Vlastnostmi a složením rop z hlediska dopravy a skladování, ekologickými aspekty využití klasických i alternativních motorových paliv.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Práce ve vědecko-výzkumném výboru, jako zástupce Fakulty technologie ochrany prostředí se zodpovědně podílet na rozhodování o chodu, ale i budoucnosti školy.

 

Jan Bartáček

Bartáček (šířka 215px)Technologie vody a prostředí (217)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Naše výzkumná skupina se zabývá technologiemi pro recyklaci zdrojů z odpadních vod. Hlavními tématy jsou recyklace energie ve formě bioplynu, recyklace šedých vod z domácností a administrativních budov, speciální metody odstranění a recyklace dusíku a v poslední době také (ve spolupráci s dr. Vejmelkovou a skupinou prof. Demnerové) šířením genů antibiotické rezistence v odpadních vodách a kalech. Ve všech těchto tématech se zabýváme základním i aplikovaným výzkumem - od laboratorních experimentů po provozní aplikace - a snažíme se spolupracovat s kolegy napříč celou VŠCHT. V pedagogice se, kromě výuky decentralizovaného čištění odpadních vod a několika seminářů, věnuji především organizaci a výuce v rámci magisterského programu Erasmus Mundus IMETE (International Master in Environmental Technology and Engineering).

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: V rámci AS bych rád podpořil deklarovaný cíl nového rektora VŠCHT: zlepšit institucionální podporu výzkumných aktivit včetně transferu jejich výsledků do praxe. Ať již v rámci Projektového centra, nebo jiným způsobem. Proto jsem členem vědecko-výzkumného výboru, kde se snažíme tuto problematiku řešit. Kromě toho chci podporovat vznik nových mezinárodních programů (joint a double degree) a vznik anglických studijních programů na VŠCHT. Tyto programy by podle mého názoru měly být řešeny koncepčně např. na bázi schémat typu Erasmus Mundus tak, aby byly finančně výhodné pro VŠCHT.

 

Marek Staf

Staf (šířka 215px)Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: V rámci své pedagogické činnosti přednáším dva předměty, a to Technologii ochrany ovzduší a Chemii ovzduší. U druhého zmíněného vyučuji též jeho anglickou verzi Atmospheric chemistry pro studenty programu Erasmus. Mimoto se pravidelně věnuji popularizačním přednáškám na středních školách, s velkým potěšením učím na Letní škole pro středoškolské pedagogy aj. Svou výzkumnou činnost dělím do dvou oblastí, a to na:

  • vývoj a testování adsorbentů sloužících pro odlučování převážně plynných polutantů z průmyslu a energetiky,
  • pyrolýzu různých materiálů na bázi odpadní biomasy nebo odpadních polymerů za účelem získání materiálově a energeticky využitelných produktů.

 
Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: V senátu se angažuji v hospodářském výboru. Mezi mé zásadní priority patří odbourávání byrokracie a zlepšování pracovních podmínek našich zaměstnanců a doktorandů. V souvislosti s posledním zmíněným bodem bych rád prohloubil spolupráci mezi AS a školními odbory, v nichž rovněž působím. Jako další prioritu vnímám zlepšení podpory při řešení projektů – nikoli jen při jejich podávání, ale v průběhu celého trvání.

 

Luděk Jelínek

Jelínek (šířka 215px)Ústav energetiky (218)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Vším, co souvisí s iontovou výměnou. Zejména pak selektivními sorbenty, jejich přípravou a aplikacemi v úpravě vody v energetice a průmyslu, hydrometalurgii a preparativní iontové chromatografii. Rekreačně se zabývám automatizací těchto procesů a programováním.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: V rámci činnosti v pedagogickém výboru se budu snažit, aby systém studijních programů zůstal přehledný a jejich počet nepřesáhl počet studentů. Rád bych se zasadil i o širší spolupráci s univerzitami v Japonsku.

FPBT

Petra Lipovová

Lipovová (šířka 215px)Ústav biochemie a mikrobiologie (320)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Od roku 2001 jsem zaměstnaná zde na VŠCHT a vyučuji předmět Izolace a charakterizace biomakromolekul, Laboratoře z biochemie, polovinu předmětu Biochemie II a podílím se na výuce předmětu Biochemie I. Dále jsem garantem nově akreditovaného magisterského programu Biochemie a buněčná biologie a doktorského programu Biochemie a bioorganická chemie. Také jsem se podílela na jeho double-degree podobě. Jsem školitelkou doktorandů, magistrů i bakalářů, kterým se věnuji při jejich laboratorní práci a prožívám s nimi jejich úspěchy i neúspěchy. Pojítkem mé vědecké práce jsou enzymy a vztah mezi jejich katalytickými vlastnostmi a strukturou. Zabývám se glykosidasami a jejich transglykosylačními vlastnostmi, nukleasami a jejich protinádorovými vlastnostmi a fosfolipasami a propojením jejich substrátové specifity s fenotypem Arabidopsis thaliana. Dále se zabývám glykoproteiny z řas a jejich protektivními účinky a proteiny z anamox bakterií.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: V senátu zastávám pozici předsedkyně pedagogického výboru a jsem členkou hospodářského výboru. Z hlediska pedagogiky bych chtěla prosazovat např. propagaci pedagogického vzdělávání vyučujících. Dále také využívání e-learningu jako podpory při výuce. V hospodářském výboru je prozatím mým cílem alespoň částečně porozumět financování školy a podporovat vznik projektového centra, které by usnadnilo podávání grantových žádostí a umožnilo tak věnovat větší čas přípravě projektu než vyplňování ekonomických tabulek. Svou činností v senátu chci podporovat zdravý chod školy.

Petra Lovecká (místopředsedkyně)

doc_Lovecka_sq (ořez 215*215px)

Ústav biochemie a mikrobiologie (320)

Kontakt

Čím se oborově zabývám:  Vedle pedagogické práce se studenty bakalářského a magisterského studia a výuky předmětu Mikrobiologie je mým vědeckým polem působnosti oblast nových antimikrobiálních látek. V posledních letech dochází k významnému růstu počtu rezistentních mikroorganismů ke klasickým antibiotikům a hledání nových, zejména rostlinných zdrojů, biologicky aktivních látek je pro zachování zdraví lidské populace klíčové.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: V Akademickém senátu jsem se stala členkou organizačního výboru, z titulu funkce místopředsedkyně se podílím se na přípravě zasedání. Je mi blízká pedagogická problematiky, protože pedagogická činnost  na naší škole byla vždy na vysoké úrovni a chtěla bych, aby to tak zůstalo i nadále.

 

Helena Čížková

doc_Cizkova_sq (ořez 215*215px)Ústav konzervace potravin (324)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Aktuálně se věnuji problematice identifikace příčin smyslových vad, postupům predikce trvanlivosti potravinářských výrobků a vývoji a ověřování metod hodnocení autenticity potravin.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Jsem členkou pedagogického výboru. Ráda bych podpořila kroky vedoucí k  dostupnější realizaci tuzemských i zahraničních praktických studentských stáží v podnicích a kontrolních a akademických laboratořích.

 

Milena Stránská

Ústav analýzy potravin a výživy (323)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Má hlavní vědecká činnost je zaměřena na vývoj a aplikaci chromatografických metod ve spojení s pokročilými typy hmotnostní spektrometrie, a to zejména v souvislosti s hodnocením bezpečnosti potravin, průkazem pravosti a autenticity potravin, a prozkoumáváním (nových) přírodních zdrojů. Tato vědecká činnost zahrnuje jak základní tak aplikovaný výzkum, v rámci kterého praktikuji úzkou a efektivní spolupráci s průmyslem a aplikovanou sférou.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Jako členka vědecko-výzkumného a hospodářského výboru mám zájem o to, aby VŠCHT Praha zůstala i nadále synonymem pro špičkový výzkum a kvalitní vzdělání v oblasti moderní chemie v ČR i zahraničí, a aby nakládání s finančními prostředky naší školy bylo vždy smysluplné a účelné.

FCHI

Pavel Pokorný (místopředseda)

Pavel PokornýÚstav matematiky (413)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: diferenciální rovnice, deterministický chaos, počítačové algebraické systémy.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Zastávám funkci místopředsedy akademického senátu. Rád bych přispěl ke klidné a pozitivní atmosféře jak uvnitř VŠCHT, tak ve vztazích s ostatními školami a institucemi.

 

Jan Mareš

Mareš (šířka 215px)Ústav počítačové a řídicí techniky (445)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Věnuji se oblasti řízení technologických procesů a zpracování signálů. Především se zaměřuji na využití kybernetických a informatických systémů ve včasné diagnostice vzácných onemocnění či při pooperační rehabilitaci. Pedagogicky jsem aktivní hlavně v předmětech Počítačový sběr dat, Prediktivní řízení či Měření a řízení v průmyslových procesech.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: Při své práci v senátu bych se rád zaměřil na fungování školy podle standardů 21. století. Z pohledu zaměstnance se jedná především o elektronizaci a zjednodušení administrativy či oběhu dokumentů, Z pohledu studenta se jedná o další rozšiřování e-learningové podpory, webových seminářů, či výukových videí. Jako člen hospodářského výboru dále odpovídám za efektivní nakládání s finančními prostředky.

 

Karel Friess

Ústav fyzikální chemie (403)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: Zabývám vývojem, přípravou a testováním vlastností (transportních a separačních) polymerních i anorganických materiálů. Dále se zabýván analýzou transportu plynů, nasycených i nenasycených vodních par a par organických látek v membránách při permeaci a sorpci a konstrukcí unikátních přístrojů. Více o naší laboratoři lze nalézt na membranegroup.cz.

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: V senátu předsedám vědecko-výzkumnému výboru a jsem i členem výboru pedagogického. Cílem mého působení v AS je rozšíření podpory pro vědu a výzkum na VŠCHT.  Vedle zřízení projektové centra, které spatřuji jako zásadní, jde i o navýšení podpory pro mladé vědecké pracovníky, rozšíření prostředků na investice pro všechny fakulty a podpora mobilit. 

 

Tomáš Moucha

doc_Moucha_sq (ořez 215*215px)

Ústav chemického inženýrství (409)

Kontakt

Čím se oborově zabývám: chemické inženýrství, transport hmoty mezi plynem a kapalinou (absorpce, destilace).

Co je v senátu mou zodpovědností a mým cílem: posílení vzájemného respektu mezi členy akademické obce.

Aktualizováno: 23.4.2020 12:32, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi