Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Škola → Dobré vztahy na VŠCHT
iduzel: 71545
idvazba: 87246
šablona: stranka_ikona
čas: 17.6.2024 07:05:39
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 71545
idvazba: 87246
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/socialni-bezpeci'
iduzel: 71545
path: 1/4111/942/994/1011/71545
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Dobré vztahy na VŠCHT

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze dlouhodobě usiluje o kulturní, férové a přátelské prostředí. Odmítá všechny formy chování, které narušují lidskou důstojnost včetně diskriminace, agrese, šikany, zastrašování, sexuálního násilí či jiných forem útlaku.

VŠCHT Praha plně podporuje pozitivní vztahy v univerzitním prostředí, respekt vůči druhým, kolegiální, otevřený a vyvážený způsob jednání a komunikace. Akademická obec i zaměstnanci respektují a dodržují Etický kodex VŠCHT Praha.

Plně podporujeme pozitivní vztahy v univerzitním prostředí, respekt vůči druhým, kolegiální, otevřený a vyvážený způsob jednání a komunikace. Akademická obec i zaměstnanci respektují a dodržují Etický kodex VŠCHT Praha.

Děkujeme vám všem, kteří nám pomáháte vytvářet pozitivní a bezpečné sociální prostředí na univerzitě.

Co lze v rámci „sociálního bezpečí“ řešit?

Narušování osobní důstojnosti v mezilidských vztazích. Tj. všechny formy chování, které narušují lidskou důstojnost včetně diskriminace, agrese, šikany, zastrašování, sexuálního násilí či jiných forem útlaku.

Lze oznamovat a konzultovat situace, které jako studenti či zaměstnanci VŠCHT Praha vnímáte jako rozpor s etickými principy naší univerzity a které se vyskytly při vzdělávací a tvůrčí činnosti nebo při ostatních aktivitách ve spojitosti s VŠCHT Praha.

Může se jednat například o:

 • nedorozumění (mezi nadřízenými a podřízenými, spolupracovníky, akademickými a neakademickými pracovníky, zaměstnanci a/nebo studenty všech stupňů studia) a další mezilidské konflikty
 • ponižující jednání
 • nespravedlivé zacházení, hodnocení
 • šikanu
 • sexualizované chování
Čemu se opatření a navrhované postupy nevěnují?
Stalo se něco, co byste chtěli oznámit či probrat?

Využijte jednu z možností, jak se spojit s kontaktní osobou pro tyto situace Klárou Muzikářovou.

Společně projdete celou záležitost. Rozhovor s kontaktní osobou nepředstavuje sám o sobě oficiální oznámení o jakémkoli problému, obavě nebo stížnosti. Pokud dospějete k závěru, že je takové řešení nevyhnutelné, proberete spolu další postup. Prioritami celého procesu jsou důvěrnost sdělených informací, ochrana účastníků situace a hledání co nejvhodnějšího možného řešení.

Veškeré sdělené informace jsou považovány za důvěrné, dokud/pokud oznamovatel neuvede jinak. Kontaktní osoba se zodpovídá právě a jen rektorovi VŠCHT Praha.

Jak začít?

1. Anonymní chat

Využijte zabezpečený formulář aplikace Safe Talk, a to i anonymně. Vaše zpráva se dostane ke kontaktní osobě. V návaznosti na komunikaci v aplikaci si následně můžete (ale nemusíte) domluvit i osobní schůzku.

 

Nové téma

 

Pokračovat v konverzaci

 

2. Osobní schůzka

Domluvte si osobní schůzku, pokud se na to cítíte, nebo vám komunikace „naživo“ vyhovuje více. Termín schůzky si prosím sjednejte na uvedeném e-mailu.

Setkat se můžete s:

 

Co si připravit?

V obou případech velmi pomůže, pokud uvedete co nejvíce konkrétních informací, jako je popis situace, její vývoj, uvedení osob, které jsou v situaci angažovány (dostačující je použít anonymní popis, např. student, zaměstnankyně, pedagogický pracovník apod.), vaše vnímání a postoje k celé situaci. Přínosem bude i vaše sdělení, jak by situace měla být z vašeho pohledu vyřešena.

Jak bude situace řešena?

Dáváme přednost řešení problému neformální cestou, vysvětlením události, nalezením smírného postupu mezi oběma stranami a prevencí do budoucna. V případě, že se takový postup ukáže jako neefektivní, pomůžeme vám podat podnět k Etické komisi či Disciplinární komisi VŠCHT Praha, nebo zvolíme jiný adekvátní postup. Více informací viz dále.

Jaký je postup řešení incidentů nahlášených na VŠCHT Praha?

Chováme naději v to, že drtivou většinu incidentů lze vyřešit neformálním způsobem – nalezením smíru, dohodou, shodou na dalším postupu. I proto je mechanismus vypořádání incidentů vystavěn na robustní neformální části.

 1. Anonymní chat Safe Talk nebo oslovení kontaktní osoby či psycholožky. Slouží především k orientaci v situaci – a to bez rozdílu vlastní pozice v problému. Kdokoliv, z kterékoliv pozice, v jakékoliv situaci se na nás může obrátit, konzultovat svou situaci a projednat možný postup. Chat Safe Talk je zcela anonymní (zaručeno nezávislou třetí stranou – poskytovatelem služby).
  Zkušenosti z jiných škol naznačují, že největší část podnětů se vyřeší již v tomto bodě.
 2. Kontaktní osoba slouží jako průvodce a moderátor. Je důvěryhodnou osobou pro projednání jakékoliv situace. Obsluhuje anonymní chat, stýká se s dotčenými, vede proces hledání řešení. Kontaktní osoba je proškolena v psychologické krizové intervenci.
 3. Je-li potřeba zajistit psychickou stabilizaci aktérů, je zprostředkováno setkání s psycholožkou.
 4. Pod vedením kontaktní osoby probíhá moderovaná snaha najít smírné řešení a shodu na dalším postupu. Toto řešení probíhá důvěrně, bez vědomí nadřízených či jiných osob.
  1. Preferovaným výsledkem je neformální řešení / dohoda, uspokojivé pro obě strany i instituci zastoupenou kontaktní osobou.
 5. V případě selhání tohoto postupu přechází podnět do formálního procesu, kterému předchází závěrečná konzultace s kontaktní osobou. Formální podnět ke stížnosti nelze podat anonymně! Tento proces je v souladu s platnou školní legislativou – jednacím řádem Etické komise.
  1. Výsledkem je doporučení nápravných, případně kárných opatření předané z rukou Etické komise dotčeným děkanům, případně rektorovi, nebo vedoucímu zaměstnanci daného útvaru.
  2. V případě prohřešku studenta se procesem zabývá disciplinární řízení dle platné školní legislativy.

 ◳ soc. bezpečí - schéma řešení (jpg) → (šířka 450px)

Dosud nahlášené a řešené případy

Do konce roku 2023 (od zahájení činnosti v červnu 2023) bylo přijato 12 oznámení (nejčastěji e-mailem), v 7 případech ze strany studentů, v 5 případech ze strany zaměstnanců.

Nejčastěji se oznámení týkala mezilidských vztahů (chování pedagogů vůči studentům, vztahy na pracovišti – komunikace, nevhodné a dehonestující poznámky, obtěžování), dále problémů se studiem/zaměstnáním jako takovým (neobjektivní/rozdílné hodnocení práce, znevýhodňování).

Celkem 9 oznámení bylo úspěšně vyřešeno – nejčastěji projednáním situace a nalezením řešení, které bylo shledáno přijatelným a adekvátním jak pro stranu oznamovatele, tak pro VŠCHT Praha. 3 případy z r. 2023 stále zůstávají v řešení.

V prvním čtvrtletí 2024 bylo přijato 13 oznámení.

Proč je téma „sociálního bezpečí“ důležité?

Aby vysoké školy mohly plnit svou funkci a vytvářely dostatek prostoru pro vzdělávání i vědu, je zásadní, aby na nich panovalo dostatečně bezpečné prostředí, aby se v něm všichni cítili svobodně. Studující, vyučující i zaměstnanci VŠCHT Praha se nemohou soustředit na své cíle (tj. studium, vědu a výzkum, pracovní úkoly), pokud se musí potýkat s netolerovatelným obtěžováním.

Obtěžování je slovní nebo fyzické chování, které je tak závažné nebo opakované, že má za následek nepřiměřený zásah do (schopnosti) práce nebo studia jednotlivce, a/nebo které vytváří zastrašující, nepřátelské nebo urážlivé prostředí a chování na pracovišti nebo ve vzdělávacím procesu. Původ takového chování může být různý – od patologicky nepřiměřeného tlaku na výkon, přes osobní antipatie, kulturní, rasové nebo genderově či sexuálně motivované chování a další.

Vedení VŠCHT Praha si uvědomuje, že se často jedná o velmi komplikované situace, ve kterých není vždy jasné, jaký by měl být ideální postup. Nabízí proto zde popsaný mechanismus a opatření, která mohou pomoci ve vyhodnocení situace i v jejím řešení.

Prioritním cílem řešení těchto nedorozumění a sporů je včasné a spravedlivé dosažení klidového a rovnovážného stavu. To obvykle předpokládá:

 • vysvětlení a srovnání asymetrického vnímání a emocí aktérů řešené situace,
 • nalezení shody zainteresovaných stran na způsobu, jakým se zamezí pokračování nežádoucího stavu do budoucnosti,
 • v případech, které to budou vyžadovat, rozsouzení sporů (= formální řešení, nejčastěji skrze Etickou komisi).
Proč je potřeba řešit mezilidské spory systematicky?

Vnímání chování okolí vůči nám samým nebo ostatním je subjektivní. Co bude jeden považovat za ponižující, zastrašující nebo nepřátelské, může druhý vnímat zcela jinak; tj. zda chování je/není netolerovatelným obtěžováním je subjektivní.

Tato subjektivnost a rozdílnost chápání situací vytváří negativní následky na straně jednoho či obou aktérů, ale také na jejich profesním a sociálním okolí.

Negativní efekty jsou násobeny především třemi zásadními vlivy:

 1. Pokud obtěžování/chování přetrvává i navzdory jeho odmítnutí.
 2. Jakákoliv mocenská nerovnost. Pozitivní i negativní chování ze strany nadřazené osoby je osobou podřízenou vnímáno intenzivněji. Za takovou nerovnost se dá považovat široké spektrum vztažností.

  1. Tvrdé rozdíly: např. věk, ročník studia, získané tituly a akademické funkce či obecně vyšší pozice v jakémkoliv hierarchickém systému a možnost nastavovat pravidla situace. Tvrdé mocenské rozdíly jsou z institucionálního pohledu významnější.
  2. Měkké mocenské nerovnosti: převaha vysoce inteligentní osoby nad osobou průměrnou, převaha atraktivní osoby nad osobou, která ji tak vnímá; ve společnosti také převaha sociálně schopnější osoby nad osobou asociální atp.

  Mezilidské vztahy bývají složitým mixem takových nerovností. Obecně se však předpokládá, že osoba na vyšší pozici nese spolu s většími zkušenostmi a mocí i větší zodpovědnost při péči o sociální bezpečí.

 3. Prodleva – neřešení neshod v čase, kdy probíhají. Zanedbaný pocit křivdy se v čase prohlubuje, je pravděpodobnější, že se chování bude opakovat, reálie původních situací se stávají méně čitelnými a více poplatnými subjektivní interpretaci.
  I proto je zájmem VŠCHT Praha řešit nedorozumění, neshody i případné závažnější problémy průběžně, aktivně a co nejdříve – dokud lze předejít hlubším dopadům na obě strany sporu a jejich budoucnost ve studiu, vědě či práci.
Jak VŠCHT Praha přistupuje k tématu „sociálního bezpečí“? Plán opatření.

V roce 2023 přistoupila VŠCHT Praha k formálnímu ukotvení tématu sociálního bezpečí a práce s oznámeními nevhodného chování.

 • Proběhlo jmenování kontaktní osoby, zajištění anonymního chatu pro oznamovatele, úprava legislativy a práce s Etickou komisí.
 • V oblasti osvěty a edukace s tématem mezilidských vztahů a související problematikou byl zřízen informační web (s možností anonymního nahlášení případů), proběhly workshopy pro Etickou komisi a akademickou obec, byly upraveny informační texty ve studentských brožurách a publikovány články v magazínu SPIN. Většina z těchto aktivit bude nadále probíhat průběžně či bude pravidelně opakována.
 • Započaly práce na edukačním videu pro akademickou obec i neakademické pracovníky.

V roce 2024 proběhne doladění celkového mechanismu stížností a prevence, na základě vyhodnocení dat a postupů z předchozího roku.

 • Dojde k ukotvení mechanismu v legislativě (např. doplnění Etického kodexu, zrušení původní směrnice, zveřejňování pravidelného reportingu).
 • Bude pokračovat preventivní a edukativní činnost, zejm. formou pravidelných workshopů, ale i jednorázovými osvětovými aktivitami, dále bude zveřejněno edukační video pro akademickou obec i neakademické pracovníky a zřízen související interaktivní e-learningový kurz.
 • Důraz bude též kladen na propagaci celého tématu (revize webových stránek, informace na soc. sítích ad.).

S kým budete/můžete jednat?

Agenda kontaktní osoby na VŠCHT Praha je obdobná, jako je pozice ombudsmana, která se objevuje na některých vysokých školách. 

Kontaktní osoba – Klára Muzikářová

 ◳ Klára Muzikářová (jpg) → (ořez 215*215px)Na VŠCHT Praha působím od roku 2019, v současné době na pozici kancléřky. Vystudovala jsem teologii a judaistiku na Univerzitě Karlově a nyní studuji tamtéž předposlední ročník magisterského studia obor sociální a charitativní práce. Složila jsem státní zkoušky z trestního a správního práva na Policejní akademii a kombinace těchto znalostí mi umožňuje (s pokorou řečeno) nadhled nad událostmi, které nás v životě potkávají, a nad jejich důsledky.

Pozice mimo pedagogickou a vědeckou sféru na VŠCHT Praha mi umožňuje zůstat stran možného konfliktu. Vedle svých dobrovolnických aktivit v sociální oblasti jsem se na VŠCHT Praha zapojila do teamu reagujícího na překážky způsobené covidem, po zahájení války na Ukrajině jsem pomáhala přicházejícím studentům, organizovala jsem kamion pomoci pro Mykolajivskou univerzitu a spoluorganizovala akci Daruj krev, daruj život.

Je pro mě výzvou pomoci vám v řešení nesnází, které vás v rámci výše zmíněné agendy mohou potkat.

Psycholožka – Vladislava Kůželová

 ◳ v-kuzelova (png) → (ořez 215*215px)Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, studijní program Psychologie, ve stejném oboru jsem absolvovala rigorózní řízení. Mojí specializací je psychologie osobnosti, sociální a pedagogická psychologie.

Věděla jsem, že chci učit a učila (nevěděla jsem, že mne bude čím dál tím víc bavit i práce organizační). Podstatnou část mé kariérní cesty naplňovalo, a naplňuje, řízení větší instituce – Národního vzdělávacího institutu a vedení odboru pro studium a záležitosti studentů rektorátu Univerzity Karlovy v Praze, v současné době vedení odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. Každá změna mé pracovní cesty byla promyšlenou volbou.

Moje životní filozofie je jednoduchá a vychází z toho, co jsem v životě prožila. Umím odpovědět sama sobě na otázku proč, kvůli čemu a za jakou cenu. Pozoruji proměny světa kolem sebe, snažím se mu přizpůsobit – a přitom zůstat svá. Baví mne lidi, co mají blahodárné vnitřní kouzlo a nebeské „čertíky“ v očích. Sem tam dělám pro pořádek inventuru svého života a světa, který mne obklopuje. Předávám pouze to, čemu věřím a co mám vyzkoušené.

Aktualizováno: 21.5.2024 11:56, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi