Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Končím studium → Psaní závěrečné práce
iduzel: 71835
idvazba: 87598
šablona: stranka_ikona
čas: 19.6.2024 06:59:54
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 71835
idvazba: 87598
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/koncim-studium/psani-zaverecne-prace'
iduzel: 71835
path: 1/4111/942/994/71788/71796/71835
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Psaní závěrečné práce

Závěrečná práce (bakalářská, diplomová, popř. dizertační) a její obhájení je součástí úspěšného zakončení studia, jedná se o jednu z částí Státní závěrečné zkoušky. Obecné informace pro studenty jsou uvedeny na intranetu v sekci Závěrečné práce (info pro studenty), popř. rozepsány níže.

Informace vám také poskytne směrnice Závěrečné práce a realizace státních závěrečných zkoušek v bakalářských a v magisterských studijních programech (v dokumentech níže).

Pro další rady a tipy z pohledu studentů nahlédněte do informačních příruček Průvodce bakalářem a Průvodce inženýrem.

Obecné informace k bakalářským a diplomovým pracím

Lze práci vypracovat i na jiném pracovišti, mimo školu?

Práci lze vypracovat i mimo školu (např. na Akademii věd ČR, ve firmě apod.). Avšak je třeba, aby byla práce zároveň „zastřešena“ pedagogem z ústavu (na kterém lze práci vypracovávat).

Interní školitel dohlíží, zda práce formálně i obsahově splňuje nároky a obecné požadavky prací na VŠCHT Praha. Také uděluje zápočet za práci. Externí školitel (na daném pracovišti) pak řídí obsahovou a experimentální náplň práce.

Jaká má být struktura práce?

Jednotlivé části práce (kapitoly) a struktura vlastního dokumentu (členění odstavců, velikost písma ad.) jsou pevně dané. 

Obecné pokyny pro zpracování shrnuje Šablona práce (viz dokumenty níže). Obsahuje vzor písma, tabulky, citace, grafu i návod pro jednotlivé části.

Jedná se o obecné zásady. Jednotlivé ústavy mohou vyžadovat specifické formátování nebo citační styl. Vždy si zkontrolujte pokyny na webu svého ústavu. Každý ústav může mít své vlastní pravidla a konvence, proto podrobnosti konzultujte s vedoucím práce.

Pro náhled do prací z minulých let (struktura práce, styl apod.) lze využít Databázi závěrečných prací.

Jak správně citovat a vyhnout se plagiátorství?

Každé cizí dílo (článek, obrázek atd.) je nutné v práci řádně odcitovat, tj. uvést zdroj. Výhodné je používat citační programy, např. EndNote, jehož licenci nabízí škola zdarma. Pokyny k citačnímu stylu, programu EndNote a další informace najdete na intranetu. 

Bez správného uvedení zdroje cizího díla se autor dopouští plagiátorství. Více k této problematice: 

Nejen s citacemi, ale i s vyhledáváním vhodných zdrojů nebo obecným psaním akademického textu vám může pomoci cyklus přednášek / webinář Jak na závěrečnou práci, který pravidelně a zdarma pořádá NTK. Aktuální program a vypsané termíny najdete na webových stránkách knihovny.

Lze při psaní využívat nástroje umělé inteligence?

Upozornění ve znění z 20. března 2023

Použití asistenčních nástrojů při tvorbě textů není zakázáno, a to od jednoduché asistence (typu kontroly pravopisu či gramatiky – např. nástroj Writefull) až po komplexní umělou inteligenci (např.  open AI v implementace ChatGPT). Veškeré texty vytvořené softwarovými nástroji jsou pouze podklady, za jejichž použití plně a bezvýhradně odpovídá autor (fyzická osoba, student), který zpracovává práci.

Upozorňujeme zejména, že výstupy poskytované umělou inteligencí nemají přímý vztah k poznané pravdě (lidově řečeno „AI se leckdy plete a uvádí fakticky nesprávná tvrzení“). Proto veškerá tvrzení, včetně možných referencí, je nutné zvlášť ověřit, což je plně odpovědností autora. Všem uživatelům umělé inteligence doporučujeme podrobně se seznámit s problematikou těchto nástrojů.

Samotné podklady připravené softwarem v tuto chvíli nejsou považovány za původní dílo, které by bylo nutné přímo citovat. Pokud však asistenční nástroje pro zpracování své práce použijete, je třeba ve vhodné části práce zmínit, které nástroje a v jakém rozsahu byly použity (např. výčtem kapitol, ve kterých byly takové podklady použity).

O záměru využít v práci AI doporučujeme poradit se s vedoucí/m práce.

Potřebuji odložit zveřejnění výsledků v mé práci.

Některé závěrečné práce obsahují údaje, u kterých je ze zákona požadováno odložení zveřejnění. Jde zejména o případy, kdy: 

 • Je práce vypracovávána v rámci spolupráce s partnerem z aplikační sféry (uzavřená smlouva obsahuje požadavek na odložení zveřejnění).
 • Je práce vypracovávána v rámci projektu GAČR/TAČR, který má v podmínkách časové odložení zveřejnění výsledků.
 • Je plánovaná ochrana předmětu průmyslového vlastnictví (zejména patentu nebo užitného či průmyslového vzoru) na základě výsledků obsažených v závěrečné práci

O odložení zveřejnění žádá vedoucí práce. Takto označená práce se poté řídí speciálními pravidly odevzdání (více informací zde), tisku i obhajoby.

Kompletní informace a pokynů naleznete ve směrnici o Obhajobě a uchování závěrečných prací s odloženým zveřejněním (viz dokumenty níže).

Bakalářská práce

Obecné postupy psaní, tisku a odevzdání najdete v Pokynech pro autory bakalářských prací. Vždy se informujte u vedoucí/ho práce, zda na vašem ústavu není postup odlišný.

Kde najít vypsaná témata?

Každá fakulta/ústav má jiný princip vypisování témat, viz dále. Vedle toho se lze individuálně domluvit s vedoucím z vašeho ústavu/fakulty (popřípadě externě) na konkrétní téma, zapsání se pak řídí pokyny vedoucího.

 • FCHT – Témata vypisují jednotlivé ústavy, aktuální seznam témat zasílá děkanát studentům 2. ročníku. Nabídku předběžných témat naleznete v přehledu předběžných prací (obsahuje popis práce, požadavky na vypracování apod.). Pořádány jsou také exkurze na jednotlivé ústavy, prezentace a videoprezentace ústavů, kde se lze seznámit s výzkumem a zaměřením prací. Bližší informace na webových stránkách fakulty.
 • FTOP – Témata jsou vypsána v SISu (sekce Výběr práce) – je nutné pravidelně kontrolovat. Více informací o tématech a výzkumných skupinách naleznete v SISu a na stránkách jednotlivých ústavů.
 • FPBT – Témata (dle jednotlivých ústavů) jsou vypsána v SISu (sekce Výběr práce), o vypsání informuje studenty děkanát. Bližší informace o tématech a výzkumných skupinách naleznete v SISu nebo na stránkách jednotlivých ústavů.
 • FCHI – Ústavy organizují setkání se studenty, při kterých je seznamují s výzkumnými skupinami a možnostmi výběru prací. Na tématech se studenti domlouvají s vyučujícími individuálně (nejpozději v ZS 3. ročníku). Témata se vypisují v SISu (sekce Výběr práce) většinou na začátku 3. ročníku, příp. i dříve. Více informací o tématech a výzkumných skupinách naleznete v SISu a na stránkách jednotlivých ústavů.
 • ÚEM – Navržená témata jsou vypsána na webových stránkách ÚEM. Na tématu se obvykle student domlouvá s vybraným vedoucím individuálně.

Jak se přihlásit k tématu?

Obecné zásady:

 • Řiďte se pokyny děkanátu / studijní referentky, v případě nejasností se včas ptejte a informujte (Studuji – Děkanáty a kontakty).
 • Poté, co jste si téma vybrali, kontaktujte vedoucího/školitele a domluvte se na podrobnostech a potvrzení, že již téma nebylo přiděleno někomu jinému.
 • O jedno téma může mít zájem více studentů, proto s výběrem, popř. kontaktováním vedoucího/školitele neotálejte.
 • Pokud budete zpracovávat individuálně domluvené téma, přihlašujete se ke konkrétní práci dle zvláštních pokynů vedoucího práce / děkanátu. 

Dle fakult/ústavů:

 • FCHT – Studenti se přihlašují k vypsaným tématům v rámci dvoukolového výběru; postup výběru a přihlášení je popsán na webových stránkách fakulty; aktuální stav přihlášených a obsazenost témat jsou dostupné v on-line dokumentu.
 • FTOP – Studenti se přihlašují v SISu (sekce Výběr práce) k vypsaným tématům. Poté je třeba kontaktovat příslušného vedoucího pro schválení a potvrzení.
 • FPBT – Studenti si vybírají z témat vypsaných v SISu (sekce Výběr práce), následně musí kontaktovat vedoucího příslušné práce a oznámit mu svůj zájem o zpracování tématu. Vedoucí ze zájemců vybírá řešitele, kterému téma zapíše v SISu.
 • FCHI – Studenti se přihlašují v SISu (sekce Výběr práce) k vypsaným tématům, a to buď k již předem domluvenému tématu, nebo k volnému vypsanému tématu (v tomto případě je nutné kontaktovat příslušného vedoucího pro schválení).
 • ÚEM – Přihlašování k tématu probíhá dle pokynů vedoucího práce.

Do kdy musím mít téma zapsané?

Každý student musí mít zadané téma bakalářské práce v SISu do konce zimního semestru v posledním ročníku studia, viz Směrnice o Závěrečných pracích (viz dokumenty níže). Děkanát fakulty po postupu studenta do posledního semestru zkontroluje formální správnost zadání a potvrdí přiřazenou závěrečnou práci studentovi. Následně se finální/oficiální zadání vytiskne a předá studentovi.

Ohledně zapsání tématu se vždy řiďte pokyny vaší studijní referentky, popř. ústavu.

Jak práci odevzdat?

Do určeného termínu (viz Studuji – Organizace ak. roku a výuky) před SZZ je třeba nahrát práci do Studijního informačního systému (SIS) a odevzdat v tištěné (svázané) formě na určené místo (děkanát, sekretariát apod.).

Jak nahrát práci do SISu?

Pokyny k elektronickému odevzdání najdete na intranetu, včetně obrazového návodu pro odevzdání práce.

Odevzdává se samostatně text práce, abstrakt v českém jazyce a abstrakt v anglickém jazyce, formát pdf.

Po nahrání projde text práce automatickou kontrolou v antiplagiátorském systému Theses.cz.

Jak práci správně vytisknout?

Pokyny pro tištěnou podobu práce najdete na intranetu, včetně povinného kladu listů, typu vazby atd. (liší se podle typu práce).

Obálku dle předepsaných parametrů vygenerujte v online Generátoru obálek.

Tisk je možný v kopírovacím centru VŠCHT (budova B) nebo ve firmě KANAG (budova A), dodržujte předepsané lhůty a pokyny pro zaslání podkladů. Tisknout je samozřejmě možné i mimo VŠCHT Praha, v takových případech ale obzvlášť dbejte na dodržení předepsaných parametrů tisku.

Standardní počet výtisků jsou 3 ks, pokud požadavek fakulty nestanoví jinak – vždy se předem informujte u svého vedoucího (např. na FPBT se odevzdává jen 1 výtisk, viz výnos).

Diplomová práce

Obecné postupy psaní, tisku a odevzdání najdete v Pokynech pro autory diplomových prací. Vždy se informujte u vedoucí/ho práce, zda na vašem ústavu není postup odlišný.

Diplomová práce má jednoho oponenta, který hodnotí obsahovou i formální stránku práce. 

Kde najít vypsaná témata?

Téma diplomové práce se zpravidla vybírá na začátku magisterského studia:

 • jako oborový projekt na ústavu, který realizuje váš magisterský program,
 • popř.  během/po absolvování oborových laboratoří, kde se student dozví témata a dohodne s vedoucí/m na zpracování konkrétního tématu,
 • popř. lze pokračovat v rozvoji tématu z bakalářské práce.

Měření diplomové práce probíhá na ústavu, který realizuje magisterský program, v některých případech na externích pracovištích.

Vypsaná témata závěrečných diplomových prací najdete v SISu.

Kromě vypsaných témat lze s vedoucími domluvit individuální témata, v závislosti na jejich časových a jiných možnostech.

Jak se přihlásit k tématu?

Obecné zásady:

 • O výběru témat diplomových prací se informujte na začátku magisterského studia na ústavu, který realizuje váš magisterský program.
 • Poté, co jste si téma vybrali, kontaktujte vedoucího/školitele a domluvte se na podrobnostech a potvrzení, že již téma nebylo přiděleno někomu jinému.
 • O jedno téma může mít zájem více studentů, proto s výběrem, popř. kontaktováním vedoucího/školitele neotálejte.
 • Pokud budete zpracovávat individuálně domluvené téma, přihlašujete se k práci dle zvláštních pokynů vedoucího práce / děkanátu.

 

K vybranému tématu se přihlásíte v SISu.

Do kdy musím mít téma zapsané?

Student se k tématu práce v SIS přihlašuje/je přihlášen v zimním semestru posledního ročníku studia, viz Směrnice o Závěrečných pracích (viz dokumenty níže).

Děkanát fakulty, po postupu studenta do posledního semestru studia, zkontroluje formální správnost zadání a potvrdí přiřazenou závěrečnou práci studentovi. Následně se oficiální zadání vytiskne a předá studentovi.

Oficiální zadání diplomové práce student obdrží po zápisu do posledního semestru na děkanátu fakulty nebo na sekretariátu příslušného ústavu.

Jak práci odevzdat?

Do určeného termínu (viz Studuji – Organizace ak. roku a výuky) před SZZ je třeba nahrát práci do Studijního informačního systému (SIS) a odevzdat v tištěné (svázané) formě na sekretariátu příslušného ústavu.

Jak nahrát práci do SISu?

Pokyny k elektronickému odevzdání najdete na intranetu, včetně obrazového návodu pro odevzdání práce.

Odevzdává se samostatně text práce, abstrakt v českém jazyce a abstrakt v anglickém jazyce, formát pdf.

Po nahrání projde text práce automatickou kontrolou v antiplagiátorském systému Theses.cz.

Jak práci správně vytisknout?

Pokyny pro tištěnou podobu práce najdete na intranetu, včetně povinného kladu listů, typu vazby atd (liší se podle typu práce).

Obálku dle předepsaných parametrů vygenerujte v online Generátoru obálek.

Tisk je možný v kopírovacím centru VŠCHT (budova B) nebo ve firmě KANAG (budova A), dodržujte předepsané lhůty a pokyny pro zaslání podkladů. Tisknout je samozřejmě možné i mimo VŠCHT Praha, v takových případech ale obzvlášť dbejte na dodržení předepsaných parametrů tisku.

Standardní počet výtisků jsou 1 ks v pevné vazbě a 3 ks v brožované vazbě, pokud požadavek fakulty nestanoví jinak – předem se informujte u svého vedoucího.

Hledáte jiné informace specifické pro vaši fakultu/ústav?

Dokumenty

Aktualizováno: 15.9.2023 15:49, Autor: Jana Fialová

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Šablona pro tvorbu závěrečné práce (docx)15.03.2024
A/S/961/6/2021Závěrečné práce a realizace státních závěrečných zkoušek v bakalářských a v magisterských studijních programech06.09.2021
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi