Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studuji → Stipendia
iduzel: 71844
idvazba: 87610
šablona: stranka_ikona
čas: 25.6.2024 03:28:10
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 71844
idvazba: 87610
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/studuji/stipendia'
iduzel: 71844
path: 1/4111/942/994/71788/71795/71844
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Stipendia

VŠCHT Praha podporuje své studenty, při splnění předepsaných podmínek, formou několika druhů stipendií. Nárok na jednotlivá stipendia se vyhodnocuje pro každé z nich zvlášť a v některých případech je možné získat více druhů finančních příspěvků zároveň.

O některá stipendia je nutné aktivně požádat (formuláře najdete dole na stránce), jiná jsou přidělována automaticky.

Všechna stipendia jsou vyplácena bezhotovostně, na bankovní účet uvedený v SISu. Pokud číslo účtu v SISu uvedené není, nebude studentovi stipendium vyplaceno.

Veškeré podrobné informace uvádí Stipendijní řád VŠCHT Praha a výnos Přiznání stipendií pro daný ak. rok uvedené v dokumentech níže.

Prospěchové stipendium

Kdo má nárok?

V bakalářském studiu student, který získal do konce 1. ročníku min. 60 kreditů, nebo do konce 2. ročníku min. 120 kreditů; student nevyužíval k získání kreditů uznání studijních povinností ani nestudoval dle mimořádného studijního plánu.

V magisterském studiu student, který získal do konce ZS v 1. ročníku min. 30 kreditů, nebo do konce celého 1. roč. min. 60 kreditů; student nevyužíval k získání kreditů uznání studijních povinností ani nestudoval dle mimořádného studijního plánu.

Dále je nutné dosáhnout studijního průměru za předchozí ak. rok (Bc.), resp. za zimní semestr (Mgr.) v rozmezí, které udává nárok na prospěchové stipendium (viz dokument Přiznání stipendií pro příslušný ak. rok níže na stránce).

Studijní průměr a výše stipendia

Studijní průměr se počítá z výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa. Platné rozmezí studijního průměru, kterého musí student dosáhnout, aby mu bylo přiděleno stipendium, je uvedeno v dokumentu Přiznání stipendií níže na stránce.

Výše prospěchového stipendia se určí jako násobek koeficientu (K), který bude stanoven pro každý semestr akademického roku podle počtu studentů, kterým bude prospěchové stipendium přiznáno a podle finančních možností VŠCHT Praha. Koeficient K bude zveřejněn prostřednictvím fakult.

Jak a kdy je studium vypláceno?

O prospěchové stipendium se nežádá, je studentovi přiděleno automaticky při splnění podmínek.

Prospěchové stipendium je vypláceno zpětně. Výplatní termín za měsíce září až prosinec je v prosinci, za měsíce leden až červen je v květnu.

První ročník: Mimořádné prospěchové stipendium pro studenty 1. ročníku

Studentům 1. ročníku bakalářských studijních programů se přiznává mimořádné prospěchové stipendium až ve výši 40 000,- za splnění následujících podmínek:

 • student maturoval v roce zápisu do 1. ročníku studia,
 • splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem pro zimní semestr 1. ročníku bakalářského studijního programu a získal minimálně 30 kreditů do konce prvního (tj. zimního) zkouškového období a dosáhl určeného studijního průměru.

Studijní průměr je určen dokumentem Přiznání stipendií, níže na stránce.

Poslední ročník: Jednorázové prospěchové stipendium za studium s vyznamenáním

Prospěchové stipendium může být přiznáno jednorázově také studentovi v posledním roce studia za studium s vyznamenáním (dle Studijního a zkušebního řádu).

Přiděluje se na základě studijního průměru za celé studium. Přidělení je automatické, o stipendium se nežádá.

Výši jednorázového prospěchového stipendia stanovuje dokument Přiznání stipendií, níže na stránce.

Ubytovací stipendium

Kdo má nárok a jak požádat?

Na ubytovací stipendium má nárok student, který:

 • studuje v prezenční formě studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v českém jazyce 
 • studuje v prvním studijním programu, nebo jako absolvent bakalářského studijního programu studuje v prvním magisterském studijním programu, nebo jako absolvent magisterského studijního programu studuje v prvním doktorském studijním programu; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve nepřekročil standardní dobu studia ve studijním programu, ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů
 • student nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy, popř. v okrese Most v případě studenta, studujícího v Univerzitním centru VŠCHT Praha – Unipetrol v Litvínově

Ubytovací stipendium může být přiznáno z dalších důvodů zvláštního zřetele hodných i v případě, že student nesplňuje jednu nebo více podmínek výše, zejména v případě, že student nesplňuje podmínku standardní doby studia z důvodu zahraniční stáže.

O přiznání ubytovacího stipendia je nutné požádat, dle pokynů děkanátu fakulty / studijního oddělení, zpravidla v SISu.

Žádost o ubytovací stipendium musí obsahovat náležitosti v souladu s čl. 12 Stipendijního řádu (tzn. příjmení, jméno, datum narození, ID studia, adresu trvalého pobytu, případně další adresu pro doručování; žádost podaná elektronicky prostřednictvím SIS obsahuje taktéž číslo bankovního účtu předem zadané studentem do SIS, na který má být stipendium vypláceno).

Výše stipendia

Ubytovací stipendium je vypláceno zpětně podle počtu dnů studia, a to ve výši 27,- Kč/den.

Studentům bakalářských a magisterských studijních programů je vypláceno stipendium za celý akademický rok mimo měsíce červenec, srpen, studentům doktorských studijních programů je vypláceno za celý akademický rok.

Jak a kdy je studium vypláceno?

Na základě žádosti a po ověření splnění podmínek nároku na ubytovací stipendium podle údajů ze SIMS (Sdružené informace matrik studentů) děkan rozhodne o přiznání či nepřiznání ubytovacího stipendia.

Stipendium je vypláceno na bankovní účet uvedený v SISu. První výplatní termín pro studenty studijních programů vyučovaných v českém jazyce je v lednu, další pak v dubnu, červenci. 

Sociální stipendium pro studenty v těžké životní situaci

Kdo má nárok a jak požádat?
 1. student, který se ocitl v tíživé sociální situaci, na základě žádosti a doložení rozhodné skutečnosti podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách
 2. student na základě žádosti a potvrzení orgánu státní sociální podpory; podle § 91 odst. 3  zákona o vysokých školách

O stipendium je nutné požádat na děkanátu fakulty / studijním oddělení na předepsaném formuláři (viz níže) a doložit potřebné dokumenty.

V případě (b) je nutné podat žádost vždy do 30. 11. a přiložit písemné potvrzení vydané na žádost studenta orgánem státní sociální podpory, který přídavek na dítě přiznal. Toto potvrzení je nedílnou součástí žádosti o přiznání sociálního stipendia.

Výše stipendia a jak je vypláceno?

Výši sociálního stipendia podle (a) stanovuje děkan, v případě studijních programů uskutečňovaných VŠCHT Praha prorektor pro pedagogiku a přiznává se jednorázově.

Měsíční výše stipendia podle (b) odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc; přiznává se po standardní dobu studia mimo měsíce červenec a srpen. Vyplácí se zpětně podle počtu započatých měsíců studia, v lednu a v červenci.

Účelové stipendium za významnou aktivitu (věda, sport, zahraničí …)

Kdo má nárok a jak požádat?

VŠCHT Praha může přiznat účelové stipendium studentovi v bakalářském, magisterském nebo 
doktorském studijním programu:

 1. za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí
 2. na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu
 3. na podporu studia v zahraničí nebo na podporu studia v České republice, a to zejména z důvodu stáže, dlouhodobého studijního pobytu, praxe nebo exkurze
 4. v případech zvláštního zřetele hodných (účast na rozvoji pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti a mezinárodní spolupráci VŠCHT Praha, úspěšná sportovní nebo jiná reprezentace VŠCHT Praha, spolupráce při propagačních, kulturně-vzdělávacích, slavnostních, kariérních a jiných akcích pořádaných VŠCHT Praha)
 5. v dalších případech zvláštního zřetele hodných, čímž jsou zejména řádně doložené a odůvodněné mimořádné náklady spojené se studiem nebo vědeckou a výzkumnou činností pro studenty v prezenční formě studia.

Podrobná pravidla pro přiznání stipendia upravují další vnitřní dokumenty VŠCHT Praha a jejích 
fakult.

Mimořádné účelové stipendium pro studenty 1. ročníku Bc. studia

Kdo má na stipendium nárok?

Nárok má student při splnění následujících podmínek:

 1. student maturoval v roce zápisu do 1. ročníku studia,
 2. student do 31. 10. předložil na děkanát fakulty doklad o tom, že byl v průběhu studia na střední škole účastníkem národního kola chemické, matematické, fyzikální nebo biologické olympiády v České nebo Slovenské republice anebo se umístil mezi prvními třiceti nejúspěšnějšími řešiteli semináře KSICHT,
 3. splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem pro zimní semestr 1. ročníku bakalářského studijního programu a získal minimálně 30 kreditů do konce prvního (tj. zimního) zkouškového období,
 4. splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem za letní semestr 1. ročníku bakalářského studijního programu a získal minimálně 60 kreditů do konce druhého (tj. letního) zkouškového období.

V odůvodněných případech, na základě písemné žádosti studenta a doporučení děkana může rektor přiznat mimořádné účelové stipendium i studentovi, který nesplnil některou z podmínek a) – d).

Výše stipendia a jak je vypláceno?

Student může získat stipendium až ve výši 30 000,- rozdělené do 2 částek po 15 000,-.

Stipendium se vyplácí ve 2 platbách: v dubnu po splnění podmínek a) až c) a v říjnu po splnění podmínek a) až d).

Mimořádné účelové stipendium podle odstavce 1 nelze vyplácet současně s mimořádným prospěchovým stipendiem, studentovi bude v případě souběžného nároku vyplaceno finančně výhodnější, mimořádné prospěchové stipendium.

Stipendium pro aktivní sportovce

viz Účelové stipendium

Hlávkova nadace – Hlávkova kolej

Kdo má na stipendium nárok?

Studenti doktorského studia, mladí akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti prezenčního studia pražských vysokých škol, kteří dosahují výborných studijních výsledků, jsou nemajetní, sociálně potřební, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli, mohou žádat o poskytnutí zvýhodněného ubytování na Hlávkově koleji (Jenštejnská 1966/1, Praha 2).

Jak o stipendium požádat?

Žádost o poskytnutí stipendia (zvýhodnění) se podává prostřednictvím Hlávkovy nadace a rektorátu VŠCHT nejpozději do 30. dubna každého roku – více informaci na stránkách nadace.

Dokumenty

Aktualizováno: 27.6.2023 10:39, Autor: Jana Fialová

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Stipendijní řád VŠCHT Praha 11.07.2017
A/V/961/15/2024Přiznání stipendií 2024/202509.09.202407.09.2025
A/V/961/12/2023Přiznání stipendií 2023/202411.09.202308.09.2024
formulářSociální stipendium - žádost

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi